Tuesday, July 19, 2016

Edesa waterfalls - Greece

Beauties of Greece
Edesa known as "city of waters", is a city in northern Greece in the Central Macedonia region of Greece.
Η Έδεσσα γνωστή ως «πόλη των νερών», βρίσκεται στη βόρεια Ελλάδα, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας.

Watching the quick falling and the turbulent water like enchanted! The feeling is amazing in all respect!
Παρακολουθώντας την πτώση του νερού και το θόρυβο που δημιουργεί σαν μαγεμένο! Η αίσθηση είναι πράγματι καταπληκτική!

In the modern period, Edesa was one of Greece's industrial centers until the middle of the 20th century, with many textile factories operating in the city and its immediate vicinity.
Στη σύγχρονη εποχή, η Έδεσσα υπήρξε ένα από τα βιομηχανικά κέντρα στην Ελλάδα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα, με πολλά κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια, που λειτουργούσαν στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή.

Today however its economy mainly relies on services and tourism. Edessa hosts most of the administrative services of regional unit, as well as some departments of the Thessaloniki-based-based University of Macedonia.
Σήμερα, ωστόσο η οικονομία της στηρίζεται κυρίως στις υπηρεσίες και στον τουρισμό. Η Έδεσσα φιλοξενεί τις περισσότερες από τις διοικητικές υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας, καθώς και ορισμένα τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.

The Greek name Edesa means "tower in the water" and is generally thought to be of Phrygian origin, although a minority of scholars consider it to be Illyrian instead.
Το ελληνικό όνομα Έδεσσα σημαίνει «πύργος μέσα στο νερό» και γενικά πιστεύεται ότι έχει προέλευση από τη Φρυγία, αν και μια μειονότητα μελετητών θεωρούν ότι έχει προέλευση από την Ιλλυρία.

Vodena was the Slavic name used in Greek until 1923, when the ancient name was revived.
Το σλαβικό όνομα Βοδενά χρησιμοποιείτο στα ελληνικά μέχρι το 1923, όταν επανήλθε το αρχαίο όνομα της πόλης.

Edesa holds a special place in the history of the Greek world as, according to some ancient sources, it was here that Karanos established the first capital of ancient Macedon.
Η Έδεσσα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του ελληνικού κόσμου. Σύμφωνα με ορισμένες αρχαίες πηγές, εδώ ο βασιλιάς Καράνος ίδρυσε την πρώτη πρωτεύουσα των αρχαίων Μακεδόνων.


Rich culture and ancient history.    -   Πλούσια παράδοση και αρχαία ιστορία.

Under the Byzantine Empire, Edesa benefited from its strategic location, controlling the Via Egnatia, and became a center of medieval Greek culture, famed for its strong walls and fortifications.
Κάτω από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η Έδεσσα επωφελήθηκε από τη στρατηγική της θέση, ελέγχοντας την Εγνατία Οδό και έγινε κέντρο του μεσαιωνικού ελληνικού πολιτισμού, φημισμένη για τα ισχυρά τείχη και τις οχυρώσεις της.

 

The big and impressive "Agia Skepi" church in Edesa.
Ο μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας Σκέπης στην Έδεσσα.


The Municipal statium of the city.     -   Το Δημοτικό στάδιο της πόλης.

Enjoying the good time in Edessa. The waterfalls are magical, they look so much beautiful.
Απολαμβάνοντας τις ωραίες στιγμές στην Έδεσσα. Οι καταρράκτες είναι μαγικοί, φαίνονται πολύ όμορφα.


Very nice and scenery and the picturesque view is rewarding!
Πολύ ωραίο το τοπίο και η γραφική θέα σε ανταμείβει πλουσιοπάροχα!

The waterfalls create a fantastic atmosphere and just watching them to flow it’s really a fun. (In the photo: Popi Pandeli, Rita Marcou and Popi Nicolaides).
Οι καταρράκτες δημιουργούν μια φανταστική ατμόσφαιρα. Παρακολουθώντας τους απλά να ρέουν, είναι πραγματικά διασκεδαστικό. (Στη φωτογραφία: Πόπη Παντελή, Ρίτα Μάρκου και Πόπη Νικολαΐδου).

Exploring the path leading down from the falls. There you can see in another angle the big waterfalls that can't be seen from above.
Εξερευνώντας το μονοπάτι που οδηγεί προς τα κάτω από τους καταρράκτες. Εκεί θα δείτε από μια άλλη γωνία τους καταρράκτες, που δεν μπορείτε να δείτε από πάνω.

Very impressive waterfalls located just in the old city around houses and gardens.
Πολύ εντυπωσιακοί καταρράκτες που βρίσκονται ακριβώς στην παλιά πόλη γύρω από σπίτια και κήπους.

Phivos Nicolaides and George Pamboris both agree that the view is simply magnificent.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης και ο Γιώργος Παμπόρης συμφωνούν ότι η θέα είναι απλά μαγευτική.

Walking just behind the falls where a mesmerizing curtain of falling water is drawn before your eyes. 
Περπατώντας ακριβώς πίσω από τους καταρράκτες, η πτώση του νερού φαίνεται σαν μια μαγευτική κουρτίνα, που τραβιέται μπροστά στα μάτια σου.

You're able to get close to the falls and even behind them.
Μπορείτε να βρεθείτε κοντά στους καταρράκτες, ακόμη και πίσω από αυτούς.


Karanos waterfall measures 70 metres in height and is the biggest one in Greece.
Ο καταρράκτης Καράνος έχει 70 μέτρα σε ύψος και είναι ο μεγαλύτερος στην Ελλάδα.

Anyone can safely admire the big waterfall named "Karanos".
Ο καθένας μπορεί με ασφάλεια να θαυμάσει το μεγάλο Καταρράκτη που ονομάζεται «Καράνος».
Waterfalls are considered as one of the most impressive natural phenomenon around the world.
Οι καταρράκτες θεωρούνται ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο.

The river forming this renowned Greek waterfall is Edeseos. (In the picture: Giorgos Pamboris).
Το ποτάμι που σχηματίζει αυτόν τον περίφημο καταρράκτη ονομάζεται Εδεσσαίος. (Στη φωτογραφία ο Γιώργος Παμπόρης).

At a lower level you’ll see the entrance to a cave, of great geological value, which is mostly covered by the falling water.
Σε χαμηλότερο επίπεδο θα δείτε την είσοδο μιας σπηλιάς, μεγάλης γεωλογικής αξίας, η οποία καλύπτεται κυρίως από την πτώση του νερού.


You can visit the small cave under the rock and view the stalactites.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τη μικρή σπηλιά κάτω από το βράχο και να δείτε σταλακτίτες.
The area where you can take your snapshots of the waterfall today was for decades unreachable.
Η περιοχή όπου μπορείτε να βγάλετε φωτογραφίες από τον καταρράκτη σήμερα ήταν για δεκαετίες απρόσιτη.

Today the waterfalls are a well-known site of the immensity beauty for whole Greece.
Σήμερα, οι καταρράκτες είναι πολύ γνωστoί ως χώρος απέραντης ομορφιάς για όλη την Ελλάδα.

The mesmerising view of the falls wasn’t accessible because of the steep slopes and the dense vegetation.
Για πολλές δεκαετίες η πρόσβαση στη μαγευτική θέα των καταρρακτών ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Λίγο η απότομη εδαφική κλίση, λίγο η οργιώδης βλάστηση, καθιστούσαν το υπέροχο θέαμα σχεδόν απαγορευτικό.

Great view to the waterfall and the valley.
Υπέροχη θέα προς τον καταρράκτη και την κοιλάδα.


Great view of the valley below.
Υπέροχη θέα της κοιλάδας από κάτω.


The landscape is magnificent and the scenery amazing.
Το τοπίο είναι καταπληκτικό και η θέα υπέροχη.

This is a hillside neighbourhood full of grand old houses in the Macedonian architectural style. Old (14th-century) Byzantine churches with interesting frescoes, such as the church of the Dormition of the Virgin and the church of Saints Peter and Paul accentuate the special atmosphere of the place.
Εδώ υπάρχει μια γειτονιά στην πλαγιά του λόφου, το Βαρόσι, γεμάτη παλιά αρχοντικά με μακεδονική αρχιτεκτονική. Παλιές (14ου αιώνα), βυζαντινές εκκλησίες με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες, όπως η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την εκκλησία των Αγίων Πέτρου και Παύλου τονίζουν την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του τόπου
.
The city is filled with little bridges and the sound of running water will accompany your strolls around the town.
Η πόλη είναι γεμάτη με μικρά γεφύρια και ο ήχος του τρεχούμενου νερού συνοδεύει τις βόλτες σας γύρω από την πόλη.


A very nice park next to the falls. 
Ένα όμορφο πάρκο δίπλα στους καταρράκτες.

Enjoying the view of a green setting filled with tall trees and flowerbeds, located at the.
Απολαμβάνοντας τη θέα από ένα καταπράσινο περιβάλλον γεμάτο με ψηλά δέντρα και παρτέρια λουλουδιών.


The whole area has been upgraded and offers many facilities to the tourists.
Ολόκληρη η περιοχή έχει αναβαθμισθεί και προσφέρει ευκολίες στους τουρίστες.
There is a nice restaurant on the top over the falls with a magnificent view of the city of Edesa.
Υπάρχει ένα ωραίο εστιατόριο στην κορυφή πάνω από τους καταρράκτες με υπέροχη θέα της πόλης της Έδεσσας.

    There is an Open Air Water Museum (Industrial Museum with watermills - factories).
Υπάρχει ένα Υπαίθριο Μουσείο Νερού (Βιομηχανικό Μουσείο με νερόμυλους - εργοστάσια).

The waterfalls of Edesa didn't use to be the same as they are now. Until the end of the 14th century the main volume of the water was held in a small lake in the west of the town.
Οι καταρράκτες της Έδεσσας δεν ήσαν όπως είναι τώρα. Μέχρι το τέλος του 14ου αιώνα, ο κύριος όγκος του νερού χυνόταν σε μια μικρή λίμνη στα δυτικά της πόλης.

Only after the second world war the waterfalls were transformed as a tourism product.
Μόλις μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι καταρράκτες μετατράπηκαν σε τουριστικό προϊόν.

"Make love, not war" is an anti-war slogan commonly associated with the American counterculture of the 1960s
"Κάμε έρωτα, όχι πόλεμο" είναι ένα αντιπολεμικό σύνθημα, που συνήθως συνδευότανε με την αμερικανική αντικουλτούρα της δεκαετίας του 1960.


A recent and a very clever wall quote inspired by humor!
Ένα σύγχρονο, έξυπνο σλόγκαν στον τοίχο, γραμμένο με χιούμορ!


1 comment:

Yatra Inn said...

you shared amazing photos of that places. i am unable to understand your language but photos are amazing.
Same Day Agra Tour By Car