Wednesday, May 30, 2012

Rosalnice - Slovenia

Beauties of Slovenia

Rosalnice is a village on the left bank of the Kolpa River, east of the town of Metlika in the southeastern Slovenia.
Το Ροσαλνίκε είναι ένα χωριό στην αριστερή όχθη του ποταμού Κόλπα, ανατολικά της πόλης της Μετλίκα στη νοτιοανατολική Σλοβενία.

A church on the site is mentioned in a charter issued by the Patriarch of Aquileia dating to 1228.
Μια εκκλησία στην περιοχή αναφέρεται σε ένα χάρτη που εκδόθηκε από τον Πατριάρχη του Αγγουλέια που χρονολογείται στο 1228.

Rosalnice as a village is first mentioned in written sources dating to 1490.
Το Ροσαλνίκε ως χωριό αναφέρεται για πρώτη φορά σε γραπτές πηγές που χρονολογούνται από το 1490.

The village is best known for its three pilgrimage Gothic churches, which are called Tri fare (Three parishes).
Το χωριό είναι γνωστό για τρεις γοτθικές εκκλησίες του, που ονομάζονται (τρεις ενορίες).

Tri fare (Three parishes) are the greatest art monuments and rare remainders of the Gothic architecture in Bela krajina.
Οι τρεις ενορίες είναι τα σημαντικότερα μνημεία τέχνης και σπάνια υπολείμματα της γοτθικής αρχιτεκτονικής στη Μπέλα Κράινα.

Unusually the three churches are built within a single walled enclosure where is also the graveyard.
Κάπως ασυνήθιστα, οι τρεις εκκλησίες χτίστηκαν μέσα σε ένα ενιαίο περιφραγμένο χώρο, όπου είναι και το νεκροταφείο.


The churches stand side by side: the northern church is dedicated to Our Lady of Sorrows, the central church is dedicated to Ecco homo and the southern church is dedicated to Our Lady of Lourdes.
Οι εκκλησίες βρίσκονται δίπλα-δίπλα: η βόρεια εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Παναγία των θλίψεων, ο κεντρικός ναός είναι αφιερωμένος στην Έκκο Χόμο και η νότια εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Παναγία της Λούρδης.


The northern church, which is also the biggest, is consecrated to Our lady of Sorrows.
Η βόρεια εκκλησία, η οποία είναι επίσης η μεγαλύτερη, είναι αφιερωμένη στην Παναγία των θλίψεων.


The early history of the development of the complex is not well documented in written sources, so numerous theories have arisen as to the origins of the three churches.
Η πρώιμη ιστορία της ανάπτυξης του συγκροτήματος δεν είναι καλά τεκμηριωμένη σε γραπτές πηγές, έτσι ώστε έχουν προκύψει πολλές θεωρίες ως προς την προέλευση των τριών εκκλησιών.
 
Monika Bracika was a great tour leader! - Η Μόνικα Μπρασίκα ήταν σπουδαία ξεναγός!

The church was built in around 1383 and its nave was vaulted in the late 17th century.
Η εκκλησία χτίστηκε γύρω στο 1383 και το καθολικό της ήταν θολωτό στα τέλη του 17ου αιώνα.
 

The middle church is consecrated to the Jesus and was built in the early 16th century.
Η μεσαία εκκλησία αφιερωμένη στον Ιησού χτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα.

Marta Strmec in the third row and behind her, Alexandra Kocevar dear friends from Slovenia.
Η Μάρθα Στρμεκ στην τρίτη σειρά και πίσω της η Αλεξάνδρα Κοσεβάρ, αγαπητές φίλες από τη Σλοβενία.
Gorgeous religious paintings (Saint Philip) and other pieces of art.
Πανέμορφες εικονογραφίες (Άγιος Φίλιππος) και άλλα θρησκευτικά έργα τέχνης.

Admiring the stunning interior.  -  Θαυμάζοντας τον εξαίρετο εσωτερικό διάκοσμο.

The southern lower church is dedicated to Our Lady of Lourdes.
Η εκκλησία στα νότια είναι αφιερωμένη στην Παναγία της Λούρδης.
 

In this place was the primary seat of the Metlika parish, till the year 1461, when was transferred to the city.
Εδώ ήταν κάποτε η κύρια έδρα της ενορίας της Μετλίκα, μέχρι το έτος 1461, όταν μεταφέρθηκε στην πόλη.
 Carsten Witt lighting a candle and making a wish to go back one day soon...
Ο Κάρστεν Βιτ ανάβει ένα κεράκι και κάνε μια ευχή για επιστροφή ξανά, γρήγορα...

Monika Bracika in the left explaining in every detail the story of the place.  Alexandra Kocevar, Popi Nicolaides and others listening carefully.
Η Μόνικα Μπρασίκα στα αριστερά εξηγώντας με κάθε λεπτομέρεια την ιστορία του τόπου. Η Αλεξάνδρα Κόσεβαρ, Πόπη Νικολαΐδου και οι άλλοι ακούν με προσοχή.

Pilgrimages were at their height in the 18th and 19th centuries. 
Τα προσκυνήματα αυτά των τριών εκκλησιών γνώρισαν αίγλη κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.
 
The largest pilgrimage at Rosalnice takes place on St. Bartholomew's Sunday.
Το μεγαλύτερο προσκύνημα στο Ροσαλνίκε πραγματοποιείται την Κυριακή του Αγίου Βαρθολομαίου.
The tour is over. Ulrich Besirske from Munich, with Alexandra Kocevar and Monika Bracika  looking satisfied!
Η ξενάγηση έχει τελειώσει. Ο Ούλριχ από το Μόναχο με την Αλεξάνδρα Κόσεβαρ και τη Μόνικα Μπρασίκα φαίνονται ικανοποιημένοι!Friday, May 25, 2012

Novo Mesto - Slovenia

An amazing place on Earth - Ένα καταπληκτικό μέρος στη Γη

Novo mesto, also called the metropolis of Dolenjska, was founded in the year 1365.
Η Νόβο Μέστο αποκαλούμενη επίσης και μητρόπολη της Ντολέντζσκα, ιδρύθηκε το 1365.

The city and the municipality of Novo Mesto is part of the Southeast Slovenia region.
Η πόλη και ο δήμος της Νόβο Μέστο αποτελεί μέρος της Νοτιοανατολικής περιοχής της Σλοβενίας.

Novo Mesto is situated in the midst of the hilly landscape of Dolenjska, embraced by the Krka River.
Η Νόβο Μέστο βρίσκεται στη μέση ενός τοπίου σε λόφο της Ντολέντζια, που την αγκαλιάζει ο ποταμός Krka.

Tourism is increasing in Slovenia, and Novo Mesto is receiving some of it.
Ο τουρισμός αυξάνεται στη Σλοβενία​​ και η Νόβο Μέστο δέχεται μέρος του τουριστικού κύματος.
 A view of Novo Mesto at the entrance of the city on the bridge.
Άποψη της Νόβο Μέστο στην είσοδο της πόλης, πάνω στην γέφυγα.


The view of the remarkable row of houses, the most picturesque part of the city core—reflected in the Krka River has often been depicted by painters.
H θέα της αξιοσημείωτης σειράς των σπιτιών το πιο γραφικό κομμάτι στον πυρήνα της πόλης, που αντανακλάται στο ποτάμι Κρκα, απεικονίζεται συχνά από ζωγράφους.
 
The gorgeous Krka River with its crystal clean water.
Ο πανέμορφος ποταμός Κρκα με τα πεντακάθαρα νερά του.
Another beautiful bridge on the Krka River.
Ακόμη μια όμορφη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Κρκα.

The main church in the city is dedicated to Saint Nicholas and is an originally Gothic building that was rebuilt in the Baroque style in the 17th century.
Η κύρια εκκλησία της πόλης είναι αφιερωμένη στον Άγιο Νικόλαο και ήταν αρχικά ένα γοτθικό κτίριο που ξαναχτίστηκε σε στυλ μπαρόκ το 17ο αιώνα.

Abundance of nature, tradition and culture can be a real experience for every visitor of Novo Mesto.
Η υπέροχη φύση, η παράδοση και ο πολιτισμός μπορεί να είναι μια πραγματική εμπειρία για κάθε επισκέπτη της Νόβο Μέστο.

With its magnificent Medieval architecture, impressive castle, and a 600-year-old bridge, well preserved medieval town.
Με εκπληκτική Μεσαιωνική αρχιτεκτονική, το εντυπωσιακό κάστρο και των 600  χρόνων παλιά γέφυρα, είναι μια καλοδιατηρημένη μεσαιωνική πόλη.
The Krka Valley is a place for wine enthusiasts who take tours throughout the region, tasting locally produced wine, which is produced by blending several different varieties of local wine.
Η κοιλάδα του Κρκα ένα μέρος για τους λάτρεις του κρασιού που κάνουν εκδρομές σε όλη την περιοχή, δοκιμάζοντας ντόπιο κρασί, το οποίο παράγεται από τη μίξη διαφορετικών ποικιλιών τοπικών κρασιών.


The Krka Valley, located just above Novo mesto, is in the opinion of many the most beautiful  valley in Slovenia.
Η κοιλάδα του Κρκα, που βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη Νόβο Μέστο, είναι κατά τη γνώμη πολλών η πιο όμορφη κοιλάδα στη Σλοβενία.

The old city core is enchanting with its aristocratic square fronting the rich townhouses and its characteristic City Hall. (Photo above).
Ο πυρήνας της παλιάς πόλης είναι μαγευτικός με την αριστοκρατική πλατεία, τα σπίτια των πλούσιων και το χαρακτηριστικό κτίριο του Δημαρχείου. (Φωτογραφία).

 The name Novo Mesto literally means «New Town»
Η ονομασία Νόβο Μέστο σημαίνει η «Νεάπολη» (Νέα πόλη).
Popi and Phivos Nicolaides in the main square of the city.
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης στην κύρια πλατεία της πόλης.

The town's historical beautiful full of locals and visitors.
Ιστορικό κέντρο της πόλης γεμάτο ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

Through the River Krka flows, an emerald beauty for centuries.
Μέσα από τα ρεύματα του ποταμού Krka, ένα σμαράγδι ομορφιάς για αιώνες.
The gorgeous Town hall building. - Το υπέροχο κτίριο του Δημαρχείου.
A city theater. - Ένα θέατρο της πόλης.

For those who love admiring beautiful landscapes and original folk culture.
Για όσους αγαπούν να θαυμάζουν πανέμορφα τοπία και τον γνήσιο λαϊκό πολιτισμό.
A monument for the Second World War - "Let us be brothers" written on the basis.
Ένα μνημείο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη βάση του είναι χαραγμένο: "Ας γίνουμε αδέλφια".

Numerous monuments in the town, and in the Museum of Dolenjska, an amazing archaeological wealth.
Στην πόλη θα βρείτε πολλά μνημεία και στο Μουσείο της Ντολέντζσκα, ένα καταπληκτικό αρχαιολογικό πλούτο.

Absolutely beautiful scenery. - Απολύτως όμορφο τοπίο.

It is one of the most important archeological sites of Early Iron Age and has been nicknamed the "City of Situlas" after numerous situlas found in the area.
Η πόλη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και έχει το παρατσούκλι «Πόλη των αγγείων" μετά από τα πολλά αγγεία που βρέθηκαν στην περιοχή.

Popi Nicolaides and Monika Bracika enjoying the beautiful mediaval architecture.
Η Πόπη  Νικολαίδου και η Μόνικα Μπρασίκα θαυμάζουν την όμορφη αρχιτεκτονική.
It is simply a breath of freshness. - Είναι απλά μια ανάσα δροσιάς.

The town itself was founded by the Habsburg archduke Rudolf IV of Austria on 7 April 1365 as Rudolfswerth
Η ίδια η πόλη ιδρύθηκε από τον αρχιδούκα της Αυστρίας IV Ρούντολφ των Αψβούργων στις 7 του Απριλίου 1365 ως Ρούντολσβερτ.

The Dolenjska Regional Museum, and the Jakcev dom Gallery are worth visiting.
To Περιφερειακό Μουσείο Ντολέντζσκα και η Πινακοθήκη αξίζει να τα επισκεφθείτε.

Graben Castle down the Krka River, ancestral seat of the noble House, was first mentioned in a 1170 deed.
Το Κάστο Γκράμπεν στο ποτάμι Κρκα, προγονική έδρα της Βουλής των ευγενών, αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε τίτλους το 1170.

Popi Nicolaides admiring the seasonal flowers.
Η Πόπη Νικολαΐδου θαυμάζει τα εποχικά λουλούδια.
Σίγουρα θα ερωτευτείτε με αυτό το μέρος, γιατί δεν υπάρχει μια πόλη τόσο όμορφη, αισθησιακή και επιθυμητή όπως το Νόβο Μέστο.

Special attractions include numerous mills and castles.
Ξεχωριστά αξιοθέατα περιλαμβάνουν πολυάριθμα ελαιοτριβεία και κάστρα.

Popi with our excellent tour guide Monika Bracika trying to explain the history and show us the beauties of the place.
Η Πόπη με την εξαιρετική ξεναγό μας Μόνικα Μπρασίκα προσπαθώντας να μας εξηγήσει την ιστορία και να μας δείξει τις ομορφιές του τόπου.
A city full of life! - Μια πόλη γεμάτη ζωή!

Fleeing from the Turks, Franciscans settled in the town in 1472.
Φεύγοντας οι Τούρκοι, εγκαταστάθηκαν οι Φραγκισκανοί στην πόλη το 1472.
Relaxing and having fun in the cozy coffee shops.
Χαλάρωση και διασκέδαση στις όμορφες καφετέριες.
Modern and traditional hot spots in the city centre.
Σύγχρονοι και παραδοσιακοί χώροι στο κέντρο της πόλης.
Exploration and discovery of the city.
Εξερεύνηση και ανακάλυψη της πόλης.

Popi Nicolaides and Monika Bracika in another square of the city.
Η Πόπη Νικολαΐδου με την Μόνικα Μπρασίκα σε μια άλλη πλατεία της πόλης.

The place is full of life, and all the authenticity, naturalness and quietness.
Ο τόπος είναι γεμάτος από ζωή με όλη την αυθεντικότητα, φυσικότητα και ηρεμία.

At the old city centre you can enjoy a pleasant walk or a shopping new experience.
Στο παλιό κέντρο της πόλης μπορείτε να απολαύσετε τον περίπατό σας ή μια νέα εμπειρία στο ψώνισμα.
Popi Nicolaides, why not looking happy and pleased in such a magnificent place full of beauties interest things to see and to do?
Γιατί να μην είναι ευχαριστημένη η Πόπη Νικολαΐδου,σ' ένα τέτοιο ωραίο τόπο γεμάτο ομορφιές και με τόσα ενδιαφέροντα πράγματα να δεις και να κάνεις;