Thursday, May 3, 2012

New Fortress - Corfu Island, Greece


Κέρκυρα - Νέο Φρούριο

 This is the new big fortress along the west side of the city, next to the sea.
Αυτό είναι το μεγάλο νέο φρούριο στη δυτική πλευρά της πόλης, δίπλα στη θάλασσα.
This is the old big fortress in east side of the city..
Αυτό είναι το μεγάλο παλιό φρούριο στην ανατολική πλευρά της πόλης.
 
Kerkyra, is the only city in Greece to be surrounded  by two castles. As a result, Corfu's capital has been officially declared a Kastropolis (Castle city).
Είναι η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που περιβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο (δύο κάστρα). Γι’ αυτό και έχει κηρυχθεί επισήμως ως Καστρόπολης.

In 2007, the Old City of Kerkyra, with the Old and New Fortress, was included in the international list of the World Cultural Heritage of UNESCO, as a separate architectural and monumental ensemble that represents an important historical period.
Το 2007, η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, με το Παλαιό και Νέο Φρούριο, έχει συμπεριληφθεί στο διεθνή κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, ως ξεχωριστό αρχιτεκτονικό και μνημειακό σύνολο που εκπροσωπεί μια σημαντική ιστορική περίοδο.

Popi Nicolaides, Mina Perdiki and Monika Hablakova enjoying the discovery of the new castle.
Η Πόπη Νικολαΐδου, η Μίνα Περδίκη και η Μόνικα Χαμπλάκοβα με ευχαρίστηση ανακαλύπτουν το νέο κάστρο.
Memorial plaques to memorize the struggle of Greeks for their independence and the union of the island with the Greek Metropolis.
Αναμνηστικές πλακέτες για τον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία και την ένωση του νησιού με την υπόλοιπη Μητρόπολη του Ελληνισμού.
 
Monika Hablakova at the entrance of the new castle.
Η Μόνικα Χαμπλάκοβα στην είσοδο του νέου κάστρου.
 

The New Fortress is found on the hill of Agios Markos and it protected the city from the west side.  
Το Νέο Φρούριο βρίσκεται στο λόφο του Αγίου Μάρκου και προστάτευε την πόλη από τη δυτική πλευρά.

The new fortress isn't very new at all, but is so called to distinguish it from the Old Fortress, which is older.
Το νέο φρούριο δεν είναι πολύ νέο σε όλα, αλλά ονομάζεται έτσι, για να ξεχωρίζει από το Παλαιό Φρούριο, το οποίο είναι παλαιότερο.
 The New Fortress was built between 1572 and 1645 by the Venetians.
Το Νέο Φρούριο χτίστηκε μεταξύ 1572 και 1645 από τους Ενετούς.
 The fortification works were completed by both French and British.
Τα οχυρωματικά έργα είχαν ολοκληρωθεί τόσο από Γάλλους όσο και Βρετανούς.
 Its official name is Fortress of Saint Mark, however is known as New Fortress.
Το επίσημο όνομα του είναι φρούριο του Αγίου Μάρκου, ωστόσο είναι γνωστό ως Νέο Φρούριο.

Especially impressive architectural characteristics of the castle are the two gates that are saved in a very good situation and bring even today the emblem of Galinotatis (the winged lion of Saint Mark).
Ιδιαίτερα εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κάστρου είναι οι δύο πύλες που σώζονται σε πολύ καλή κατάσταση και φέρουν ακόμη και σήμερα το έμβλημα της Γαληνοτάτης (το φτερωτό λιοντάρι του Αγίου Μάρκου).
Mina Perdikis is checking the old cannon whether it is in a working condition!!
Η Μίνα Περδίκη ελέγχει το παλιό κανόνι, κατά πόσο είναι σε λειτουργία!!

The New Fortress (Fortezza Nuova) was built by Venetians on the 16th century, when the need to protect the city became imperative.
Το Νέο Φρούριο (Φορτέζα Νουόβα), κτίστηκε από τους Ενετούς τον 16ο αιώνα, όταν έγινε επιτακτική η ανάγκη να προστατευθεί η πόλη .
 It constituted by two twin bastions and is considered an architectural marvel.
Αποτελείται από δύο δίδυμους προμαχώνες και θεωρείται ένα αρχιτεκτονικό θαύμα.

Today, apart from being used as the Navy’s installations, the New Fortress hosts exhibitions of photography, painting and other things whilst music concerts and other artistic activities take place in its premises.
Σήμερα, εκτός από το να χρησιμοποιούνται οι εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, το νέο Φρούριο φιλοξενεί εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής και άλλα πράγματα, ενώ μουσικές συναυλίες και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του.

It is built on two levels so it can correspond to its double function: to protect the port and to control the hinterland.
Είναι χτισμένο σε δύο επίπεδα, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στη διπλή αποστολή: να προστατεύει το λιμάνι και να ελέγχει την ενδοχώρα.

 It has a wonderful view to the old port.
    Έχει μια υπέροχη θέα στο παλιό λιμάνι.
The new fortress is massive and you can see it on your left when you’re arriving in to the port with the ferryboat.
Το νέο φρούριο είναι τεράστιο και μπορείτε να το δείτε στα αριστερά σας όταν έρχεστε στο λιμάνι με το πλοίο.

It is placed just above the old port and it’s full of underground tunnels that run till the old fortress and the old Corfu town.
Βρίσκεται ακριβώς πάνω από το παλιό λιμάνι και είναι γεμάτο από υπόγειες σήραγγες, που λειτουργούν μέχρι το παλιό φρούριο και την παλιά πόλη της Κέρκυρας.
 Very impressive monument that dominates the city.
Πολύ εντυπωσιακό μνημείο που δεσπόζει στην πόλη.

Incredible views of the city from the new fort by Mina Perdiki!
Η θέα της πόλης από το φρούριο ήταν απίστευτη! (Φωτο Μίνα Περδίκη).

It offers a unique panoramic view of the city and the open sea.
Προσφέρει μια μοναδική πανοραμική θέα της πόλης και της ανοικτής θάλασσας.

The New Fortress had been intensely attacked in the bombings during the Second World War.
Το Νέο Φρούριο δέχτηκε μεγάλες βομβιστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Popi Nicolaides, Mina Perdiki and Monika Hablakova having good time next to the new castle.
Η Πόπη Νικολαΐδου, η Μίνα Περδίκη και η Μόνικα Χαμπλάκοβα περνούν όμορφα δίπλα στο νέο κάστρο.

Known as the Emerald Isle, Corfu has a beautiful coastline with long golden, sandy, white pebble and shingle beaches. (Photo: Mina Perdiki)
Γνωστή ως το σμαραγδένιο νησί, η Κέρκυρα έχει μια όμορφη ακτογραμμή με μεγάλες χρυσές, αμμώδεις, παραλίες και με άσπρα βότσαλα. (Στη Φωτο η Μίνα Περδίκη)
Mina Perdiki and Monika Hablakova watching and listening to the sound of the waves next to the new fortress.
Η Μίνα Περδίκη και η Μόνικα Χαμπλάκοβα παρακολουθούν και ακούν τον ήχο των κυμάτων δίπλα στο νέο φρούριο.
 Phivos Nicolaides and Mina Perdiki. - Ο Φοίβος Νικολαΐδης και η Μίνα Περδίκη.

Popi Nicolaides, impressed by the astonishing archaeological ruins and the beautiful green around.
Η  Πόπη Νικολαΐδου, εντυπωσιασμένη από τα εκπληκτικά αρχαιολογικά ερείπια και το όμορφο πράσινο τριγύρω.

Marvelous views from its top. - Υπέροχη θέα από την κορυφή.
Gorgeous Mina Perdiki from Kerkyra, thanks to her we visited many places in the island.
Η  πανέμορφη Μίνα Περδίκη από την Κέρκυρα. Χάρις σ' αυτή επισκεφθήκαμε πολλά μέρη του νησιού.
 
Mina Perdiki having good time next to the new castle.
Η  Μίνα Περδίκη περνά όμορφα δίπλα στο νέο κάστρο.
Monika Hablakova liked the tunnels and the different pathways.
Η Μόνικα Χαμπλάκοβα της άρεσαν οι σήραγγες και τα διαφορετικά μονοπάτια.
 
A great and unforgettable experience with the acquaintance of this important and unique historical site. Monika Hablakova takes the last shot!
Μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία η γνωριμία με αυτό τον σπουδαίο και μοναδικό ιστορικό χώρο.  Η Μόνικα Χαμπλάκοβα βγάζει την τελευταία φωτογραφία!
 

1 comment:

Cheryl said...

I have an open invitation to visit Corfu...I wish I had time to travel because I would most definitely visit these sites. Beautiful photos-it's evident that all of you enjoyed yourselves. Have a great day! :)