Tuesday, February 25, 2014

Abu Dhabi - United Arab EmiratesOne of the world's largest producers of oil
Ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο 
Abu Dhabi is the capital and the second largest city of the United Arab Emirates in terms of population and the largest among the seven member emirates of the United Arab Emirates.
Το Αμπού Ντάμπι είναι η πρωτεύουσα και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από άποψη πληθυσμού και το μεγαλύτερο από τα επτά εμιράτα μέλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Popi and Phivos Nicolaides in the city center.Fortune magazine and CNN stated in 2007 that Abu Dhabi is the richest city in the world.
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης στο κέντρο της πόλης. Το περιοδικό ‘Fortune’ και το ‘CNN’ ανέφεραν το 2007 ότι το Αμπού Ντάμπι είναι η πλουσιότερη πόλη στον κόσμο.

 


The city extends along an elongated coastal island in the Persian Gulf, surrounded by other smaller islands and bays.
Η πόλη εκτείνεται κατά μήκος μίας μακρόστενης παράκτιας νησίδας στον Περσικό κόλπο, η οποία περιβάλλεται από άλλα μικρότερα νησιά και κολπίσκους.The downtown Abu Dhabi is the reality and what an island 250 meters off the coast , full of lush green parks and towering skyscrapers mainly office blocks and government buildings .
Το κέντρο του Άμπου Ντάμπι στην πραγματικότητα είναι ένα νησί 250 μ. ανοιχτά της ακτής, γεμάτο καταπράσινα πάρκα αλλά και πανύψηλους ουρανοξύστες, οι οποίοι στεγάζουν κατά βάση συγκροτήματα γραφείων και κυβερνητικά κτίρια.The Emirate of Abu Dhabi is the largest of the seven, representing 87 % of the UAE land mass.
Το εμιράτο του Αμπού Ντάμπι είναι το μεγαλύτερο από τα επτά, που αντιπροσωπεύει το 87% του συνόλου της γης ΗΑΕ.The City of Abu Dhabi is the UAE Capital, and home to the Federal Government.
Η πόλη του Αμπού Ντάμπι είναι η πρωτεύουσα των ΗΑΕ, και η έδρα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.


Today, the city is a cosmopolitan metropolis, as the rapid development and urbanization.
Σήμερα, η πόλη θεωρείται μία κοσμοπολίτικη μητρόπολη, καθώς η γρήγορη ανάπτυξη και αστικοποίησή της.


The emirate of Abu Dhabi is one of the largest oil producers in the world, but also the economy is multidimensional while developing financial services and tourism.
Το εμιράτο του Αμπού Ντάμπι είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου στον κόσμο, αλλά παράλληλα η οικονομία του είναι πολυδιάστατη με παράλληλη ανάπτυξη των οικονομικών υπηρεσιών και του τουρισμού.

 Just as 50 years ago Abu Dhabi was little more than a fishing village.
Ακριβώς 50 χρόνια πριν, το Αμπού Ντάμπι ήταν λίγο περισσότερο από ένα ψαροχώρι.Oil discovered in 1958 and production began in 1963.
Το πετρέλαιο ανακαλύφθηκε το 1958 και η παραγωγή άρχισε το 1963.
Popi Nicolaides strolling in the streets of the capital city which is the country's center of political, industrial activities, and a major cultural, and commercial centre.
Η Πόπη Νικολαΐδου στους δρόμους της πρωτεύουσας που είναι το κέντρο των πολιτικών, βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ένα σημαντικό πολιτιστικό και εμπορικό της χώρας.The city features large gardens and parks, green boulevards lining all the streets and roads.
Η πόλη διαθέτει μεγάλους κήπους και πάρκα, λεωφόρους, δρόμους και
αυτοκινητόδρομους  με πράσινο στις πλευρές.
Emirate holds 9% of the world’s confirmed oil reserves and almost 5% of the world’s confirmed of natural gas reserves.
Το Εμιράτο κατέχει το 9% των παγκόσμιων αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου και σχεδόν το 5% των αποδεδειγμένων προμηθειών του φυσικού αερίου στον κόσμο.

The particular wealth of UAE hydrocarbon reflected in higher per capita GDP in the world.
Ο ιδιαίτερος πλούτος των ΗΑΕ σε υδρογονάνθρακες αντικατοπτρίζεται στο υψηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ στον κόσμο.With a population of just less than 1.5 million, Abu Dhabi is the headquarters of numerous oil companies and embassies.
Με πληθυσμό μόλις κάτω από 1,5 εκατομμύριο, το Αμπού Ντάμπι είναι η έδρα πολλών εταιρειών πετρελαίου και πρεσβειών.

Strolling the beautiful coastal path , shopping in the mall and visiting the impressive Grand Mosque Sheikh Zayed.
Βολτάροντας στον πανέμορφο παραλιακό δρόμο, ψωνίζοντας στα εμπορικά κέντρα και επίσκεψη στο επιβλητικό Μεγάλο Τζαμί Sheikh Zayed.Sophisticated high-rise buildings, international luxury hotel chains and opulent shopping malls. 
Εξελιγμένα πολυώροφα κτίρια, διεθνείς αλυσίδες ξενοδοχείων πολυτελείας και πολυτελή εμπορικά κέντρα.Its rapid development and urbanisation, coupled with the relatively high average income of its population, has transformed Abu Dhabi to an advanced metropolis.
Η ταχεία ανάπτυξη και η αστικοποίηση σε συνδυασμό με το σχετικά υψηλό μέσο εισόδημα του πληθυσμού, έχει μετατρέψει το Αμπού Ντάμπι σε μια προηγμένη μητρόπολη.


Abu Dhabi is home to important financial institutions and the corporate headquarters of many companies and numerous multinational corporations.
Το Αμπού Ντάμπι είναι η έδρα σημαντικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εταιριών και πολλών πολυεθνικών εταιριών.

This attractive, green and distinctly Arab city just appears to be hitting its stride.
Αυτή η όμορφη, πράσινη και ευδιάκριτα αραβική πόλη φαίνεται να κάνει μεγάλα άλματα.In the 19th century, as a result of treaties signed between Great Britain and the sheikhs of the Arab States of Persian Gulf, Britain became the predominant influence in the area.
Τον 19ο αιώνα, ως αποτέλεσμα των συνθηκών μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και των σεΐχηδων των Αραβικών Κρατών του Περσικού Κόλπου, η Βρετανία έγινε η κυρίαρχη δύναμη επιρροής στην περιοχή.

After the withdrawal of the British the Emirates established the United Arab Emirates federation in 1971, and the Abu Dhabi became the capital of the newly formed state.
Μετά την αποχώρηση των Βρετανών δημιουργήθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 1971 και το Αμπού Ντάμπι έγινε η πρωτεύουσα του νεοσύστατου κράτους.


In the last years, an unprecedented building booming is going on in the capital of the United Arab Emirates. 
Η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε έναν οικοδομικό οργασμό άνευ προηγουμένου.The oil predicted to run out sometime after 2100 A.D.
Τα αποθέματα πετρελαίου αναμένεται να εξαντληθούν κάποια στιγμή μετά το 2100 μ.Χ.


The Emirate’s drive for a more sustainable and diversified economy is intended to reduce the high volatility due to its dependency on oil and the primary role it plays in the economy.
Η προσπάθεια για μια πιο βιώσιμη και διαφοροποιημένη οικονομία έχει ως στόχο να μειώσει την υψηλή μεταβλητότητα λόγω της εξάρτησης από το πετρέλαιο και τον πρωτεύοντα ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία.The cooler season is from November to March. But despite the fact is already May, Popi dares to go out for shopping!
Η δροσερή εποχή είναι από τον Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο. Αλλά παρόλον που είναι ήδη Μάιος, η Πόπη τολμά να βγει έξω και να πάει για ψώνια!


Abu Dhabi has actively attempted to diversify its economy in recent years through investments in financial services and tourism.
Το Αμπού Ντάμπι προσπάθησε να διαφοροποιήσει την οικονομία του κατά τα τελευταία χρόνια, μέσω επενδύσεων στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τον τουρισμό.Abu Dhabi is pursuing a long-term development strategy, a roadmap for transforming the Emirate into a sustainable and diversified, high value-added knowledge economy by 2030. Το Αμπού Ντάμπι επιδιώκει μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική, έναν οδικό χάρτη για τη μετατροπή της οικονομίας του Εμιράτου σε μια βιώσιμη και διαφοροποιημένη, υψηλής προστιθέμενης αξίας της γνώσης έως το 2030.


Dubai's pizazz, things started to change radically in 2004 after long-ruler Sheikh Zayed passed away and his son Sheikh Khalifa took over.
Τα πράγματα στο Ντουμπάι άρχισαν να αλλάζουν ριζικά το 2004, μετά από μακροχρόνια διακυβέρνηση του εμίρη και την ανάληψη της εξουσίας από το γιό του.

Popi visiting the Madinat Zayed Shopping center knowing that here the first price is based on how much they think you can afford...
Η Πόπη επισκέπτεται το Εμπορικό Κέντρο της πόλης, γνωρίζοντας πως εδώ, η πρώτη τιμή που σου προσφέρεται για ένα αγαθό, βασίζεται στουπολογισμό, του πόσα μπορείς να δόσεις...
 
The months of June through September are generally extremely hot and humid with maximum temperatures averaging above 38 °C (100 °F).
Μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου ο καιρός είναι γενικά πολύ ζεστός και υγρός με μέγιστες θερμοκρασίες κατά μέσο όρο πάνω από 38 ° Κ (100 ° Φ).

As Popi knows quite well the bargaining technique and local culture in this respect, she enters the shop to buy some jewelry almost confidence by the price she pays… So help me God!
Η Πόπη γνωρίζει αρκετά καλά το παζάρεμα και την τοπική κουλτούρα σ' αυτό. Μπαίνει στο μαγαζί για να αγοράσει κοσμήματα, σχεδόν σίγουρη για την τιμή που θα πληρώσει... Και ο Θεός βοηθός!


According to some historical accounts, the name Abu Dhabi was first used more than 300 years ago.
Σύμφωνα με ορισμένες ιστορικές μαρτυρίες, το όνομα του Αμπού Ντάμπι χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά πάνω από 300 χρόνια πριν.

The origin of the name "Abu Dhabi" is uncertain. It probably referred to the few gazelle that inhabit the emirate.
Η ετυμολογία του ονόματος του Αμπού Ντάμπι είναι σχετική ασαφής, αν και υπάρχουν αρκετές θεωρίες. Επικρατέστερη φαίνεται αυτή που υποστηρίζει ότι το όνομα προέρχεται από την παρουσία πολλών ελαφιών (γαζέλες), οι οποίες ονομάζονται «ντάμπι» στα αραβικά, στην περιοχή.Abu Dhabi has dozens of islands, mostly small and uninhabited, some of which have been designated as sanctuaries for wildlife.
Το Αμπού Ντάμπι έχει δεκάδες νησιά, κυρίως μικρά και ακατοίκητα, μερικά από τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως καταφύγια για την άγρια ​​ζωή.

Local authentic cuisine largely consists of rice and lamb dishes accompanied by salads, hummus and others. Unspeakably delicious Ηummus and falafel are our favourite food ...
Η τοπική αυθεντική κουζίνα αποτελείται κυρίως από ρύζι και αρνί, συνοδευόμενη από σαλάτες, χούμους κ.ά. Απερίγραπτα νόστιμοι οι χούμοι και τα φαλάφελ είναι τα αγαπημένα μας φαγητά...