Monday, January 18, 2021

Agios Minas Monastery, Larnaca - Cyprus

Agios Minas Convent, Larnaca District - Cyprus
Beautiful & Tranquil. A real hidden gem. 
Όμορφο και ήρεμο. Ένα πραγματικό κρυφό κόσμημα.
Μονή Αγίου Μηνά, Επαρχία Λάρνακα
Agios Minas Monastery is located near the villages of Lefkara and Vavla, within Larnaca district of Cyprus and dates back to the 15th century.
Η Μονή του Αγίου Μηνά βρίσκεται κοντά στα χωριά Λεύκαρα και Βάβλα, στην επαρχία Λάρνακας και χρονολογείται από τον 15ο αιώνα.
Historians are unsure about the exact date when the monastery was founded, but
there is documentary evidence about the monastery’s existence during the 16th-18th centuries.
Οι ιστορικοί δεν είναι σίγουροι για την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία ιδρύθηκε το μοναστήρι, αλλά υπάρχουν ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη του μοναστηριού κατά τον 16ο-18ο αιώνα.
Saint Minas is one of the most revered warriors in Cyprus, alongside figures like St. George, St. Demetrios of Thessaloniki and St. Theodore Stratelates.
Ο Άγιος Μηνάς είναι ένας από τους πιο σεβάσμιους πολεμιστές στην Κύπρο, μαζί με άλλους όπως ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης.
The main church is located in the center of the courtyard. It is a single-aisle basilica with an arcade on the northern and southern side. The gable roof is covered in tile, while the bell tower perfectly complements the entire ensemble.
Η κύρια εκκλησία βρίσκεται στο κέντρο της αυλής. Είναι μονόκλιτη βασιλική με στοά στη βόρεια και νότια πλευρά. Η οροφή με αέτωμα καλύπτεται με πλακάκια, ενώ ο καμπαναριό συμπληρώνει τέλεια ολόκληρο το σύνολο.
    Eighteenth century monastic buildings surround the church, with cloisters to the west.
Μοναστικά κτίρια του δέκατου όγδοου αιώνα περιβάλλουν την εκκλησία, με μοναστηριακές εγκαταστάσεις στα δυτικά.
Eftichia Tsingis, Lygia Malioti, Photos Tsingis & Popi Nicolaidou, at the entrance of the church.
Η Ευτυχία Τσίγκη, Λυγία Μαλιώτη, Φώτος Τσίγκης και Πόπη Νικολαΐδου, στην είσοδο της εκκλησίας.
On the north and south walls there are two large paintings of Saint George and Saint Minas which date back to 1757.
Στα βόρεια και νότια τείχη υπάρχουν δύο μεγάλοι πίνακες του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Μηνά που χρονολογούνται από το 1757.
Unfortunately, the icon of St. Minas, which was thought to possess miracle-working power, has been lost irretrievably.
Δυστυχώς, η εικόνα του Αγίου Μηνά, η οποία πιστεύεται ότι διαθέτει θαυματουργές δυνάμεις, έχει χαθεί ανεπανόρθωτα.
Eftichia & Photos Tsingis, Lygia Maliotis & Popi Nicolaidou, ready to get and light a candle as a tangible sign of faith.
Η Ευτυχία & Φώτος Τσίγκης, Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου, παίρνουν κεριά για να τα ανάψουν.
       Eftichia Tsingis standing in the middle of the church ready to pray reverently.
Η Ευτυχία Τσίγκη στέκεται στο μέσο του ναού, έτοιμη να προσευχηθεί με ευλάβεια.
The two-story buildings line the perimeter of the monastery. A very peaceful place with a delightful church inside the convent walls.
Τα διώροφα κτίρια ευθυγραμμίζουν την περίμετρο του μοναστηριού. Ένα πολύ ήσυχο μέρος με μια υπέροχη εκκλησία μέσα στα τείχη της μονής.
This is a very peaceful place with beautiful gardens filled with the heady scent of jasmine.
Είναι ένα πολύ ήσυχο μέρος με όμορφους κήπους γεμάτους από το μεθυστικό άρωμα του γιασεμιού.
Eftichia Tsingis, Lygia Maliotis, Popi Nicolaidou & Gregoris Maliotis in courtyard of the monastery. St. Minas was thought to possess healing powers.
Η Ευτυχία Τσίγκη, Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου & Γρηγόρης Μαλιώτης στην αυλή του Μοναστηριού. Ο Άγιος Μηνάς πιστεύεται ότι διαθέτει θεραπευτικές δυνάμεις.
By the middle of the 18th century things at the almost empty monastery were starting to improve: dilapidated buildings had been restored and a new church had been erected and decorated with fine frescoes and a carved iconostasis. These changes date back to 1754 — a year that is indicated at the southern entrance into the church.
Μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα στο σχεδόν άδειο μοναστήρι τα πράγματα άρχισαν να βελτιώνονται: ανακαινίστηκαν κτίρια και μια νέα εκκλησία είχε ανεγερθεί και διακοσμηθεί με ωραίες τοιχογραφίες και σκαλιστό τέμπλο. Αυτές οι αλλαγές χρονολογούνται από το 1754 - ένα έτος που αναφέρεται στη νότια είσοδο της εκκλησίας.
The church is a mixture of Byzantine and Gothic styles with a pointed vault of traverse ribs and side porticos, and consists of a church, and other monastic buildings.
Ο ναός είναι μείγμα βυζαντινού και γοτθικού στιλ με ένα μυτερό θόλο από εγκάρσιες πλευρές και πλευρικές στοές και αποτελείται από μια εκκλησία και άλλα μοναστικά κτίρια.

By the beginning of the 21st century the Monastery of St. Minas had become one of the largest in Cyprus. Thanks to the tall, imposing walls, which are reinforced with additional buttresses and include small windows that look like loopholes, the monastery resembles a medieval fortress.
Στις αρχές του 21ου αιώνα η Μονή του Αγίου Μηνά είχε γίνει ένα από τα μεγαλύτερα της Κύπρου. Χάρη στους ψηλούς, επιβλητικούς τοίχους, οι οποίοι ενισχύονται με επιπλέον στηρίγματα και περιλαμβάνουν μικρά παράθυρα που μοιάζουν με παραθυράκια, το μοναστήρι μοιάζει με μεσαιωνικό φρούριο.

Eftichia Tsingis, Popi Nicolaidou and Lygia Maliotis, enjoy the peaceful and lovely garden.
Η Ευτυχία Τσίγκη, Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη, απολαμβάνουν τον γαλήνιο, υπέροχο κήπο.