Monday, December 23, 2019

Athienou village - Cyprus

The traditionally built «Archontiko tis Anastasias» in Athienou village
Το παραδοσιακό «Αρχοντικό της Αναστασίας» στo χωριό Αθηένου
Athienou village in Larnaca District, Cyprus is a large community found midway between Lefkosia city and the town of Larnaka.
Το χωριό Αθηένου στην Επαρχία Λάρνακας είναι μια μεγάλη κοινότητα που βρίσκεται ανάμεσα στη Λευκωσία και την πόλη της Λάρνακας.
Antonis Lambrou welcomes us in Athienou Village of Cyprus that preserves its traditional architecture and old tradition.
Ο Αντώνης Λάμπρου, μας υποδέχεται στην Αθηένου, το χωριό, της Κύπρου που διατηρεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις παλιές 
του παραδόσεις.
Athienou has a long history given the fact that is has been inhabited since the Neolithic period. Nowdays has a population over 5,000 inhabitants.
Η Αθηένου έχει μακρά ιστορία δεδομένου ότι κατοικήθηκε από τη Νεολιθική εποχή. Σήμερα, έχει πληθυσμό πάνω από 5,000 κατοίκων.
Since 1974 more than the half of the village is under Turkish occupation and Athienou is one of only four villages located within the United Nations Buffer Zone.
Από το 1974 πάνω από το μισό του χωριού βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή και η Αθηένου είναι ένα από τα τέσσερα χωριά που βρίσκονται εντός της Νεκρής Ζώνης των Ηνωμένων Εθνών.
According to Historical sources, Athienou existed some 3,000 years ago. Then when the first Greeks arrived in Cyprus and established the first Greek kingdoms on the island. Among those ancient kingdoms was known as the Kingdom of Golgi.
Σύμφωνα με Ιστορικές πηγές, η Αθηένου υπήρχε 3.000 
περίπου χρόνια πριν. Τότε όταν οι πρώτοι Έλληνες έφτασαν στην Κύπρο και εγκαθίδρυσαν τα πρώτα ελληνικά βασίλεια στο νησί. Ανάμεσα στα αρχαία εκείνα βασίλεια ήταν ως γνωστό και το Βασίλειο των Γόλγων.
The village is famous for its delicious traditional bread - known locally as ‘Athienitiko’ - and its pastries, as well as its dairy products.
Το χωριό φημίζεται για το νόστιμο παραδοσιακό ψωμί του - το οποίο είναι γνωστό σε τοπικό επίπεδο ως «Αθηενίτικο» - τα αρτοσκευάσματα του, καθώς και τα γαλακτοκομικά του προϊόντα.
Preserved buildings with remarkable and significant architectural and historic value, highlighting the traditional local architectural heritage and culture.
Διατηρημένα κτίρια με αξιοσημείωτη και σημαντική αρχιτεκτονική και ιστορική αξία, προβάλλουν την παραδοσιακή τοπική αρχιτεκτονική κληρονομιά και τον πολιτισμό.
There are several old, restored buildings - including a traditional flour mill, which now serves as a museum of the traditional methods of flour production.
Υπάρχουν αρκετά, παλιά, ανακαινισμένα κτήρια - συμπεριλαμβανομένου ενός παραδοσιακού αλευρόμυλου, που σήμερα χρησιμεύει ως μουσείο των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής αλεύρων.
Efthyvoulos Efthyvoulou, Charalambos Apostolides, Antonis Lambrou, ready to stroll through the traditional center of Athienou which preserves the original characteristics of the Architectural Heritage of ‘‘Mesaoria’’.
Ευθύβουλος Ευθυβούλου, Χαράλαμπος Αποστολίδης, Αντώνης Λάμπρου, έτοιμοι να κάνουν τη βόλτα τους στο παραδοσιακό κέντρο της Αθηένου, που διατηρεί τα αρχικά χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Μεσαορίας.
The traditionally built «Archontiko tis Anastasias» is located in Athienou village and is set in a renovated house dating from 1860.
Το παραδοσιακό χτίσμα «Αρχοντικό της Αναστασίας» βρίσκεται στo χωριό Αθηένου, μέσα σε ένα ανακαινισμένο σπίτι που χρονολογείται από το 1860.
John (Yianatzis) Lytras, grandfather of Antonis Lambrou built this house which is characterized for its architectural, historical and social value. It was renovated and maintains its traditional architecture.
Το σπίτι το έκτισε ο Ιωάννης (Γιαννάτζης) Λύτρας, παππούς του Αντώνη Λάμπρου, από τη μεριά της μητέρας του Αναστασίας. Το κτίριο χαρακτηρίζεται από την αρχιτεκτονική, ιστορική και κοινωνική του αξία. Ανακαινίστηκε και διατηρεί την παραδοσιακή του αρχιτεκτονική.
Anastasia Lytra Lambrou and Costas Lambrou (an agronomist) lived with their five children - John (Nakis), Lambros, Helen, Evdokia and Antonis in this beautiful house.
Σ’ αυτό το ωραίο σπίτι έζησαν η Αναστασία Λύτρα Λάμπρου και Κώστας Λάμπρου (ήταν γεωπόνος), με τα πέντε παιδιά τους - Ιωάννης (Νάκης), Λάμπρος, Ελένη, Ευδοκία και Αντώνης.
The building with its traditional local architectural and character, successfully combines characteristics of the urban and rural life of the area.
Το κτίριο με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τον τοπικό χαρακτήρα, συνδυάζει με επιτυχία τα χαρακτηριστικά της αστικής και αγροτικής ζωής της περιοχής.

The building has been restored to its original form and converted into an Agritourist complex consisting of four studio rooms.
Το κτήριο έχει αποκατασταθεί στην αρχική του μορφή και μετατράπηκε σε Αγροτουριστικό συγκρότημα, αποτελούμενο από τέσσερα στούντιο με ενσωματωμένα μπάνια.

Antonis Lambrou talks all about he wood-fired oven, also known as wood oven that uses wood fuel for cooking.
Ο Αντώνης Λάμπρου εξηγεί για το τον φούρνο με ξύλα. Οι γνωστοί ως φούρνοι ξύλου, που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη το ξύλο για μαγείρεμα.
The rural house was built according to the needs of the family. The organisation of the house reflected the introverted nature of the community.
Το αγροτικό σπίτι χτίστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της οικογένειας. Η οργάνωση του σπιτιού αντικατόπτριζε την εσωστρεφή φύση της κοινότητας.
The closed inner courtyard was the heart of the house, a main living and working space for both people and animals.
Η κλειστή εσωτερική αυλή ήταν η καρδιά του σπιτιού, ένας κύριος χώρος διαβίωσης και εργασίας τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα.
Access to the courtyard from the house was via a courtyard door that led straight to it, or through a semi-open arched portico.
Η πρόσβαση στην αυλή από το σπίτι ήταν μέσω μιας πόρτας στην αυλή που οδηγούσε κατευθείαν σε αυτό, ή μέσα από μια ημι-ανοιχτή τοξωτή στοά.
The rooms were rarely linked to each other; their doors usually opened only onto the courtyard.
Τα δωμάτια ήταν σπάνια συνδεδεμένα μεταξύ τους. οι πόρτες τους συνήθως ανοίγουν μόνο στην αυλή.
Efthyvoulos Efthyvoulou, Phivos Nicolaides and Antonis Lambrou guided us in his traditional old building full of memories and old items.
Ο Ευθύβουλος Ευθυβούλου, Φοίβος Νικολαΐδης και Αντώνης Λάμπρου, που μας ξενάγησε στο παλιό, παραδοσιακό κτίριο, γεμάτο αναμνήσεις και παλιά αντικείμενα. 
The dichoro was the most important internal space of the house and had multiple functions: it served as a living and sleeping room and as a reception space, but it could also house animals.
Το δίχωρο ήταν ο σημαντικότερος εσωτερικός χώρος του σπιτιού και είχε πολλαπλές λειτουργίες: χρησίμευε ως σαλόνι και υπνοδωμάτιο και ως χώρος υποδοχής, αλλά μπορούσε επίσης να φιλοξενήσει ζώα.
The dichoro could contain the armarola which is the cupboard with a carved characteristic form of eagle.
Το δίχωρο θα μπορούσε να περιέχει την αρμαρόλα, που είναι το ντουλάπι με μια χαραγμένη χαρακτηριστική μορφή αετού.
Armarola, a small piece of furniture used for food storage or display; cabinet.
Η Αρμαρόλα, ένα μικρό κομμάτι επίπλου που χρησιμοποιείτο για την αποθήκευση τροφίμων ή έκθεση αντικειμένων.
The cozy old weight machine with masses (or weight). It was used by grandfather John (Yiannatzis) Lytras who established the first grocery (super market) in the village selling almost everything!
Η όμορφη παλιά ζυγαριά μανάβη, μπακάλη με βαρίδια. Τη χρησιμοποίησε ο παππούς Ιωάννης (Γιαννάτζης) Λύτρας, ο οποίος είχε ανοίξει μπακάλικο στο χωριό, αλλά πωλούσε τα πάντα, σαν σούπερ μάρκετ!

The village also has its own distinctive handmade lace techniques known as ‘Venis’ lace or ‘pittotes’ and Athienou Lace (known as ‘oloplouma’).
Το χωριό έχει επίσης τα δικά του ξεχωριστά χειροποίητα κεντήματα, γνωστά ως «Βενίς» ή «πιττωτά» και τα σχέδια του Αθιενίτικου κεντήµατος είναι γνωστά ως «ολόπλουμα».
These differ from Lefkara lace linens (known as Lefkaritika) and are made exclusively in Athienou. The lace craft has been recognised as part of the village’s unique heritage and added to the UNESCO National Intangible Cultural Heritage List.
Αυτά διαφέρουν από τα γνωστά Λευκαρίτικα και κατασκευάζονται αποκλειστικά στην Αθηένου. Τα κεντήματα αναγνωρίστηκαν ως μέρος της μοναδικής κληρονομιάς του χωριού και προστέθηκε στον κατάλογο της UNESCO για την Εθνική Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.
Antonis Lambrou is very proud for his grandpa’s wind-up gramophone. A mechanical marvel no need of electricity or electronics to work!
Ο Αντώνης Λάμπρου είναι πολύ περήφανος για το γραμμόφωνο με τη μανιβέλα, του παππού του. Ένα μηχανικό θαύμα, χωρίς ανάγκη ηλεκτρισμού ή ηλεκτρονικών!
Antonis Lambrou plays music with his old harmonica to make our the day bright.
Ο Αντώνης Λάμπρου παίζει μουσική με την παλιά του φυσαρμόνικα για να κάνει τη μέρα μας πιο φωτεινή.

Efthyvoulos Efthyvoulou full of enthusiasm with the atmosphere didn’t stop to take pictures.
Ο Ευθύβουλος Ευθυβούλου ενθουσιασμένος με την ατμόσφαιρα, δεν σταμάτησε, να βγάζει φωτογραφίες.
Antonis Lambrou and Charalambos Apostolides in front of the old iron bed with the golden apples and the white materials which covered the upper part of the bed.
Ο Αντώνης Λάμπρου και Χαράλαμπος Αποστολίδης μπροστά στο παλιό σιδερένιο κρεβάτι με τα χρυσά μήλα και τα λευκά σκεπάσματα, που κάλυπταν το πάνω μέρος του κρεβατιού.
Around the bed was a mosquito net to offer the sleeper barrier protection against bites and stings from mosquitoes, flies, and other pest insects.
Γύρω από το κρεβάτι υπήρχε μια κουνουπιέρα για να προστατεύει από τσιμπήματα, από τα κουνούπια, τις μύγες και άλλα έντομα.
The bed covers are made of silk. The mattress is made of sheep wool and the eiderdown is made of natural cotton and wool. The sheets are made of silk. The pillows are also made of cotton and the pillow cases are hand embroidered. What a fantastic place for Phivos Nicolaides to relax!
Τα κλινοσκεπάσματατι είναι από μετάξι. Το στρώμα είναι κατασκευασμένο από μαλλί προβάτου και το χαλάκι είναι κατασκευασμένο από φυσικό βαμβάκι και μαλλί. Τα σεντόνια είναι κατασκευασμένα από μετάξι. Τα μαξιλάρια επίσης είναι κατασκευασμένα από βαμβάκι και οι μαξιλαροθήκες κεντημένες στο χέρι. Φανταστικό μέρος για τον Φοίβο Νικολαΐδη, να χαλαρώσει!
Yard in the center of the yard, the opening of the old water well which used to serve the needs of the household has been renovated.
Στο κέντρο της αυλής, το άνοιγμα του παλιού πηγαδιού νερού που εξυπηρετούσε τις ανάγκες του νοικοκυριού έχει ανακαινιστεί.
These traditional buildings, constructed to shelter the life and aspirations of ordinary people, encapsulate the material expression, the living testimony of the culture, the beliefs and the social, political and economic circumstances of our ancestors.
Αυτά τα παραδοσιακά κτίρια, κατασκευασμένα για να προστατεύουν τη ζωή και τις προσδοκίες των απλών ανθρώπων, ενσωματώνουν την υλική έκφραση, τη ζωντανή μαρτυρία του πολιτισμού, τις πεποιθήσεις, τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες των προγόνων μας.
Efthyvoulos Efthyvoulou, Antonis Lambrou, Pambos Apostolides, Marios Soumakis happy to be hear. Antonis Lambrou is absolutely right when he says that: "We still need to transmit our tradition from generation to generation and continue to contribute to it".
Ευθύβουλος Ευθυβούλου, Αντώνης Λάμπρου, Πάμπος Αποστολίδης, Μάριος Σουμάκης, ευχαριστημένοι που βρίσκονται εδώ. Όπως το θέτει ο Αντώνης Λάμπρου, έχει δίκαιο, όταν λέει ότι: "Ακόµα χρειάζεται, να µεταδώσουµε την παράδοση µας από γενιά σε γενιά και να συµβάλουµε στη συνέχιση της".

Sunday, December 8, 2019

Aqaba - Jordan

Aqaba, the only coastal city in Jordan
Άκαμπα, η μόνη παραθαλάσσια πόλη της Ιορδανίας
Aqaba is a coastal city in southern Jordan at the heart of the homonymous Red Sea Bay.
Η Άκαμπα είναι μια παραθαλάσσια πόλη της νότιας Ιορδανίας στον μυχό του ομώνυμου κόλπου της Ερυθρής Θάλασσας.
It is of strategic importance for the country, as it is its only port and capital of a homonymous province.
Είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, καθώς αποτελεί το μοναδικό της λιμάνι και πρωτεύουσα ομώνυμης επαρχίας.
Gregoris Maliotis in Aqaba with its colourful history, fabulous cuisine and ancient treasures.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στην Άκαμπα με την πολύχρωμη ιστορία, την υπέροχη κουζίνα και τους αρχαίους θησαυρούς.
Aqaba is the only coastal city in Jordan and the largest and most populous city on the Gulf of Aqaba.
Η Άκαμπα είναι η μόνη παράκτια πόλη στην Ιορδανία και η μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη πόλη στον Κόλπο της Άκαμπα.
Situated in southernmost Jordan, Aqaba is the administrative center of the Aqaba Governorate.
Βρίσκεται στη νοτιότερη περιοχή της Ιορδανίας και είναι το διοικητικό κέντρο της διοικητικής περιφέρειας της Άκαμπα.
The Port of Aqaba also serves other countries in the region.
Το λιμάνι της Άκαμπα εξυπηρετεί επίσης άλλες χώρες της περιοχής.
Aqaba plays a major role in the development of the Jordanian economy, through the vibrant trade and tourism sectors.
Η Άκαμπα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ιορδανίας, μέσω των ζωντανών εμπορικών και τουριστικών τομέων.
Its strategic location and proximity to copper mines made it a regional hub for copper production and trade in the Chalcolithic period.
Η στρατηγική της θέση και η εγγύτητά της με τα ορυχεία χαλκού την κατέστησαν περιφερειακό κόμβο για την παραγωγή και το εμπόριο χαλκού κατά τη Χαλκολιθική περίοδο.
Aqaba's strategic location at the northeastern tip of the Red Sea between the continents of Asia and Africa, has made its port important over the course of thousands of years.
Η στρατηγική θέση της Άκαμπα στο βορειοανατολικό άκρο της Ερυθράς Θάλασσας μεταξύ των ηπείρων της Ασίας και της Αφρικής κατέστησε το λιμάνι της σημαντικό κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών.
Phivos Nicolaides in the city which is known today for its tourism, especially to its diving friends, but also exports seafood as well as phosphates.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης στην πόλη που είναι γνωστή σήμερα για τον τουρισμό της, ιδίως στους φίλους των καταδύσεων, αλλά εξάγει και θαλασσινά, όπως και φωσφορικά άλατα.

Aqaba's location next to Wadi Rum and Petra has placed it in Jordan's golden triangle of tourism, which strengthened the city's location on the world map.
Η τοποθεσία της Άκαμπα δίπλα στο Γουάιτ Ράμα και την Πέτρα την τοποθετεί στο χρυσό τουριστικό τρίγωνο, της Ιορδανίας.
It is one of the major tourist attractions in Jordan.
Είναι ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα στην Ιορδανία.
At its heart is the souq, a warren of covered stalls, handicraft stores and traditional cafes.
Στην καρδιά της βρίσκεται η αγορά (σουκ), με καμαροσκέπαστους πάγκους, καταστήματα χειροτεχνίας και παραδοσιακά καφενεία.
The great Arab revolt's Bbattle of Aqaba, depicted in the film Lawrence of Arabia, resulted in victory for Arab forces over the Ottomans.
Η εξέγερση της Μεγάλης Αραβικής Επανάστασης στην Άκαμπα, που απεικονίζεται στην ταινία Λόρενς της Αραβίας, είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη των αραβικών δυνάμεων εναντίον των Οθωμανών.
There are good universities, colleges and business schools in Aqaba.
Υπάρχουν καλά πανεπιστήμια, κολέγια και σχολές επιχειρήσεων στην Ακάμπα.
Exploring Aqaba’s mesmerizing sights can be a wonderful experience.
Εξερευνώντας τα μαγευτικά αξιοθέατα της Άκαμπα, μπορεί να είναι μια θαυμάσια εμπειρία.
Apart of tourism, industrial and commercial activities remain important, due to the strategic location of the city as the country's only seaport.
Πέραν του τουρισμού, οι βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες παραμένουν σημαντικές, λόγω της στρατηγικής θέσης της πόλης ως του μοναδικού θαλάσσιου λιμένα της χώρας.
In the Hellenistic period, it was renamed Berenice (in Greek Βερενίκη), but the original name survived, and under Roman rule was re-introduced in the forms Aela or Haila, adopted in Byzantine Greek as Άιλα Aila and in Arabic as Ayla.
Στην Ελληνιστική περίοδο μετονομάστηκε σε Βερενίκη, αλλά το αρχικό όνομα επικράτησε και με τη ρωμαϊκή κυριαρχία επανεμφανίστηκε στις μορφές Αέλα ή Χάιλα, που υιοθετήθηκαν στα βυζαντινά ελληνικά ως Άιλα και στα αραβικά ως Αΐλα.
The present name al-ʿAqaba is a shortened from al-ʿaqabat Aylah "the mountain-pass of Ayla", first mentioned in the 12th century.
Το σημερινό όνομα Άκαμπα αποτελεί σύντμηση από το "Αλ-Άκαμπατ Αΐλα" (το ορεινό πέρασμα της Αΐλα), που αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον 12ο αιώνα.
Aqaba carries the relaxed small-town atmosphere of a popular local getaway.
Η Άκαμπα έχει τη χαλαρή ατμόσφαιρα μικρής πόλης μιας δημοφιλούς τοπικής απόδρασης.
In 1965, King Hussein, through an exchange deal with Saudi Arabia, gave 6,000 square km of desert-land in Jordanian territories in exchange for other territories, including 12 km of an extension of prime coastline south of Aqaba, which included the magnificent Yamanieh coral reef.
Το 1965, ο βασιλιάς Χουσεΐν, έκανε συμφωνία ανταλλαγής με τη Σαουδική Αραβία. Παραχώρησε 6,000 τ.χλμ. Ιορδανικής ερήμου σε αντάλλαγμα 12 χλμ. κοντά στην Άκαμπα, συμπεριλαμβανομένου του μαγευτικού κοραλλιογενή υφάλου Γιαμανίεχ.
Aqaba was a major site for imports of Iraqi goods in the 1980s until the Persian Gulf War.
Η Άκαμπα ήταν μια σημαντική περιοχή για εισαγωγές ιρακινών αγαθών στη δεκαετία του 1980 μέχρι τον Πόλεμο του Περσικού Κόλπου.
Aqaba is an interesting place to visit, given its unique culture, history and character.
Η Άκαμπα είναι ένα ενδιαφέρον μέρος για να επισκεφθείτε, δεδομένου του μοναδικού πολιτισμού, της ιστορίας και του χαρακτήρα της.
A short walk from Aqaba’s busy waterfront, with its dive shops and dive boats and bustling restaurants, the city’s old town offers an intoxicating dose of old Arabia.
Σε μικρή απόσταση με τα πόδια από την πολυσύχναστη προκυμαία της Άκαμπα, με τα καταστήματα ειδών κατάδυσης, τα καταδυτικά σκάφη και τα πολυσύχναστα εστιατόρια, η παλιά πόλη προσφέρει μια δόση μεθυστικής παλιάς Αραβίας.