Thursday, September 18, 2014

Ancient Minoan Computer, Sitia, Grete - Greece

Ancient Minoan 'computer' - Αρχαίος Μινωικός 'υπολογιστής'
The Minoan civilization on pre-Classical Crete discovered the first rudimentary analog computer in mankind's history. Α mechanism that functioned as an analog computer to calculate solar and lunar eclipses.
Ο Μινωικός πολιτισμός στην προ-κλασική Κρήτη ανακάλυψε τον πρώτο υποτυπώδη αναλογικό υπολογιστή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ένα μηχανισμό που λειτουργούσε ως ένα αναλογικός υπολογιστής για να υπολογίσει ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις.

The mechanism was also used as a sundial and as an instrument calculating the geographical latitude, says volunteer guide Dr. Katerina Goulielmou (right in the picture. Left Dr. Grigoris Maliotis and Phivos Nicolaides).
Ο μηχανισμός αυτός εχρησιμοποιείτο επίσης ως ηλιακό ρολόι και ως όργανο υπολογισμού του γεωγραφικού πλάτους, μας εξηγεί η εθελόντρια ξεναγός, δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου (Δεξιά στη φωτογραφία. Αριστερά ο Δρ. Γρηγόρης Μαλιώτης και ο Φοίβος Νικολαΐδης).

The Bronze Age Minoan civilization flourished from approximately 2700 BC to 1500 century BC.
Ο πολιτισμός της Μινωικής Εποχής του Χαλκού άκμασε από το 2700 π.Χ. περίπου έως το 1500 π.Χ. αιώνα.
The picturesque town of Sitia one of the most beautiful places of Crete in Greece is built around a hill in the bay of Sitia.
Η γραφική κωμόπολη της Σητείας είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης. Είναι χτισμένη γύρω από ένα λόφο στον κόλπο της Σητείας.
Is the Minoan Disc Discovered at Paleokastro in 1898 the World's First Analog Computer?
Είναι άραγε ο Αρχαίος Μινωικός δίσκος που ανακαλύφθηκε στο Παλαιόκαστρο το 1898 ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής στον κόσμο;

It turns out that they had rich knowledge in fields such as astronomy and mathematics. It was a very advanced culture that had reached different parts of the world then.
Αποδεικνύεται ότι είχαν πλούσια γνώση σε τομείς, όπως η Αστρονομία και τα Μαθηματικά. Ήταν ένας Πολιτισμός πολύ προχωρημένος που είχε φτάσει σε διάφορα μέρη του τότε κόσμου.

Dr. Katerina Goulielmou shows us the Minoan alphabet which was used at that time...
Η δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου, μας δείχνει το Μινωικό αλφάβητο, που εχρησιμοποιείτο τότε...

The Minoans and Mycenaeans had encoded precise calculations of not only the lunar year (13 cycles) but of the solar year as well... an astonishing achievement.
Οι Μινωίτες και Μυκηναίοι είχαν κωδικοποιήσει ακριβείς υπολογισμούς όχι μόνο για το σεληνιακό έτος (13 κύκλοι) αλλά και του ηλιακού έτους, ένα εκπληκτικό επίτευγμα.

We could call it as a small «portable computer» using the conditions of modern technology.
Θα μπορούσαμε, να το ονομάσουμε ένα μικρό «φορητό υπολογιστή», χρησιμοποιώντας τους όρους της σύγχρονης τεχνολογίας.

Importantly, this finding changes the history of technology, as it is an invention prior to the Antikythera Mechanism ".
Το σημαντικό είναι ότι αυτό το εύρημα αλλάζει την ιστορία της Τεχνολογίας, καθώς είναι μια εφεύρεση προγενέστερη του Μηχανισμού των Αντικυθήρων.

The Minoan Age object discovered in 1898 in Paleokastro site, in the Sitia district of western Crete.
Το αντικείμενο αυτό της Μινωικής εποχής ανακαλύφθηκε το 1898 στο Παλαιόκαστρο στην περιοχή Σητεία της δυτικής Κρήτης.

Archaeologists had expressed the view that the carved symbols on its surface are related with the Sun and the Moon.
Οι αρχαιολόγοι είχαν εκφράσει την άποψη, ότι, τα σκαλισμένα σύμβολα στην επιφάνειά του δίσκου έχουν σχέση με τον Ήλιο και τη Σελήνη.
The right side of the matrix of the 25 gear spoked disc reveals that it served as a cast to build a mechanism serving as an analog computer used as a sundial and also to calculate solar and lunar eclipses.
Η δεξιά πλευρά του πίνακα με τον 25 ακτινωτό δίσκο αποκαλύπτει, ότι, χρησίμευσε ως ένα εκμαγείο για τη δημιουργία ενός μηχανισμού, που λειτουργούσε ως ένα αναλογικός υπολογιστής, ως ένα ηλιακό ρολόι και επίσης, για τον υπολογισμό ηλιακών και σεληνιακών εκλείψεων.

Dr. Katerina Goulielmou and Dr. Grigoris Maliotis in the small kiosk displaying the history of Minoan's first analog computer.
Η δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου και ο δρ. Γρηγόρης Μαλιώτης στο μικρό κιόσκι όπου εκτίθεται η ιστορία του Μινωϊκού πρώτου αναλογικού υπολογιστή.

Preceded the heralded "Antikythera Mechanism" by 1,400 years, and was the first analog and "portable computer" in history researcher Minas Tsikritsis said.
Προηγήθηκε του «Μηχανισμού των Αντικυθήρων» κατά 1.400 χρόνια. Ήταν ο πρώτος αναλογικός και «φορητός υπολογιστής» στην ιστορία υποστηρίζει ο ακαδημαϊκός Μηνάς Τσικριτσής.

The mechanism was also used as sundial and as an instrument calculating the geographical latitude says dr. Katerina Goulielmou.
Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται επίσης ως ηλιακό ρολόι και ως όργανο υπολογισμού του γεωγραφικού πλάτους λέει η δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου.

The operation of this mechanism involved the measurement of time and predict lunar and solar eclipses.
Η λειτουργία του μηχανισμού αυτού αφορούσε τη μέτρηση του χρόνου και την πρόβλεψη σεληνιακών και ηλιακών εκλείψεων.

Visitors, historians, archaeologists, journalists and TV channels form all over the world visit this place to learn more about this astonishing ancient finding.
Επισκέπτες, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά κανάλια από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το μέρος, για να μάθουν περισσότερα για το σπάνιο αυτό αρχαίο εύρημα.

It is an instrument that can be used in navigation and astronomy, even today!
Είναι ένα όργανο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ναυσιπλοΐα αλλά και στην Αστρονομία ακόμη και σήμερα!

This structure is able to determine the time and latitude of a place if we use three tools, two needles and a diabetes present in the matrix above the disk.
Η κατασκευή αυτή έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει την ώρα και το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου, αν χρησιμοποιήσουμε τα τρία εργαλεία, δύο βελόνες κι έναν διαβήτη, που υπάρχουν στην μήτρα πάνω από το δίσκο.

The radial disc is in the region of 25 triangular shapes if the counts per half hour and put a needle perpendicular to central depression and orient the central cross on the north - south, then the shadow of the needle indicates the point of radial disk corresponding to the time of observation.
Ο ακτινωτός δίσκος έχει στην περιφέρεια 25 τριγωνικά σχήματα. Αν τα αριθμήσουμε ανά μισή ώρα και τοποθετήσουμε μία βελόνα κάθετα στο κεντρικό βαθούλωμα και προσανατολίσουμε τον κεντρικό σταυρό σε βορρά - νότο, τότε η σκιά της βελόνας δείχνει το σημείο του ακτινωτού δίσκου που αντιστοιχεί στην ώρα της παρατήρησης.

It appears that this mechanism could be used as daily solar wristwatch (12,5oron). From this use that time corresponds to about 58 minutes, very close to the time that is currently used. (In the picture: Dr. Grigoris Maliotis).
Φαίνεται λοιπόν ότι ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ημερήσιο ηλιακό ρολόι χειρός (12,5ωρών). Από αυτή τη χρήση προκύπτει ότι η ώρα αντιστοιχεί σε περίπου 58 λεπτά, πολύ κοντά στην ώρα που χρησιμοποιείται σήμερα. (Στη φωτογραφία ο δρ. Γρηγόρης Μαλιώτης).

The Minoans knew about the natural phenomenon called" Saros ". It is the fact that the eclipses are repeated in the same order every 18.5 lunar years. (In the picture Dr. Katerina Goulielmou).
Οι Μινωίτες γνώριζαν για το φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται «Σάρος». Πρόκειται για το γεγονός ότι οι εκλείψεις επαναλαμβάνονται με την ίδια σειρά κάθε 18,5 σεληνιακά χρόνια. (Στη φωτογραφία η δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου).

Dr. Grigoris Maliotis, Phivos Nicolaides and Dr. Katerina Goulielmou talking about the unique and really striking finding.
Δρ. Γρηγόρης Μαλιώτης, Φοίβος Νικολαΐδης και δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου συζητώντας για το σπάνιο και πραγματικά εντυπωσιακό εύρημα.
Feature is that based on the research of the Cretan researcher is finding correlation of Sitia with the famous Stonehenge in Britain. "Essentially Stonehenge is a fix on a large scale that the computer or some other equivalent," he says.
Χαρακτηριστικό είναι, ότι με βάση την έρευνα του κρητικού ερευνητή γίνεται συσχετισμός του ευρήματος της Σητείας με το φημισμένο Στόουνχεντζ της Βρετανίας. «Ουσιαστικά το Στόουνχεντζ αποτελεί μια αποτύπωση σε μεγάλη κλίμακα του υπολογιστή αυτού ή κάποιου άλλου αντίστοιχου», τονίζει.


Monday, September 8, 2014

Sitia - Crete - Greece

Sitia well-kept secret of Crete!
Σητεία το καλά κρυμμένο μυστικό της Κρήτης!
The picturesque town of Sitia one of the most beautiful places of Crete is built around a hill in the bay of Sitia.
Η γραφική κωμόπολη της Σητείας ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης. Είναι χτισμένη γύρω από ένα λόφο στον κόλπο της Σητείας.

Sitia is the seat of Sitia Municipality and one of the most pleasant and attractive towns in Lassithi, retaining its peaceful atmosphere in spite of tourism and development.
Η Σητεία είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου δήμου (Δήμος Σητείας) και μια από τις πιο ευχάριστες και συμπαθητικές πόλεις στο Λασίθι, που παρά τον τουρισμό και την ανάπτυξη της διατηρεί ακόμα την ηρεμία της.
The wonderful landscape of Sitia, with its pretty bay, small harbour and mountain peaks on the horizon south of the town.
Το υπέροχο τοπίο της Σητείας, με τον όμορφο κόλπο, το λιμανάκι της και τις βουνοκορφές που υψώνονται στον ορίζοντα νότια από την πόλη.

The seafront with its palm trees and lovely promenade along the harbour makes the town even prettier and more romantic, ideal for moonlit walks.
Το παραλιακό μέτωπο με τους φοίνικες και τον υπέροχο περίπατο κατά μήκος του λιμανιού κάνει την πόλη ακόμα πιο όμορφη και πιο ρομαντική, ιδανική για φεγγαρόλουστες βόλτες.

The whole area around Sitia is a land of contrasts, with high mountains, hills and valleys, caves and sandy beaches with their little coves.
Ολόκληρη η περιοχή γύρω από τη Σητεία διακρίνεται για την αντίθεση του τοπίου με τα ψηλά βουνά, τους λόφους και τις κοιλάδες, τα σπήλαια και τις αμμώδεις παραλίες με τους κολπίσκους τους.

Sitia is a small but charming market town in Lassithi Prefecture, Crete, laid out in a horseshoe shape on the side of a hill.
Η Σητεία είναι μια μικρή αλλά γοητευτική κωμόπολη στην Κρήτη στο νομό Λασιθίου, χτισμένη αμφιθεατρικά στην πλαγιά ενός λόφου.

As a city, Sitia has been destroyed on three separate occasions--once in 1508 by a massive earthquake, again a mere thirty years later when pirates invaded, and then again in the mid 1600s when Venetians destroyed the city rather than see it fall under Turkish rule. The city failed to rebuild for two centuries!
Η Σητεία έχει καταστραφεί τρεις φορές - μια φορά το 1508 από ένα τεράστιο σεισμό, και τριάντα χρόνια αργότερα, όταν οι πειρατές εισέβαλαν, και στη συνέχεια και πάλι στα μέσα της δεκαετίας του 1600, όταν Βενετοί κατέστρεψαν την πόλη για να μην πέσει στους Τούρκους. Πέρασαν δυο δύο αιώνες μέχρι να ξανχτιστεί η πόλη!

Sitia, with a population of 10.000 people, is the easternmost city on Crete and perhaps the least developed.
Η Σητεία με πληθυσμό 10.000 κατοίκων, είναι η ανατολικότερη πόλη της Κρήτης και ίσως η λιγότερο ανεπτυγμένη.

Sitia is a picturesque large village, which is distinguished for, it’s sunny climate and it’s beautiful beaches.
Η Σητεία είναι μια γραφική κωμόπολη, η οποία διακρίνεται για το ηλιόλουστο κλίμα και τις όμορφες παραλίες.
Sitia is the seat of Sitia Municipality and one of the most pleasant and attractive towns in Lassithi, retaining its peaceful atmosphere in spite of tourism and development.
Η Σητεία είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου δήμου (Δήμος Σητείας) και μια από τις πιο ευχάριστες και συμπαθητικές πόλεις στο Λασίθι, που παρά τον τουρισμό και την ανάπτυξη της διατηρεί ακόμα την ηρεμία της.


It has a mixture of new and fading Venetian architecture, while its attractive harbour-side promenade lined with tavernas and cafes.
Έχει ένα μείγμα νέων και ξεθωριασμένης βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής, ελκυστικό λιμάνι με ταβέρνες και καφετέριες κατά μήκος της προκυμαίας.
Sitia is the seat of administrative and public services for the county. The main town is terraced up a hillside, overlooking the port.
Η Σητεία είναι η έδρα των διοικητικών και δημόσιων υπηρεσιών του νομού. Η κύρια πόλη είναι ενωμένη ως πάνω στην πλαγιά του λόφου, με θέα το λιμάνι.

Strolling in the picturesque sea front offers wonderful views and great photography opportunities.
Περπατώντας στη γραφική προκυμαία, προσφέρει υπέροχη θέα και μεγάλες ευκαιρίες για φωτογραφίες.

A beautiful corner of the place near the horbour...
Μια όμορφη γωνιά του τόπου κοντά στο λιμάνι...
 Is not that fancy but still nice and romantic
Δεν είναι φανταχτερή, αλλά εξακολουθεί να είναι όμορφη και ρομαντική.
Lygia and Gregoris Maliotis, just arrived in Sitia and getting ready to explore the charming town of the Crete island.
H Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης μόλις έχουν φτάσει στη Σητεία, έτοιμοι να ανακαλύψουν αυτό το ωραίο κομμάτι της Κρήτης.

The landscape is a combination of Mediterranean and African, with hot, dry areas alternating with cooler, milder spots.
Το τοπίο είναι ένας συνδυασμός Μεσογειακού και Αφρικάνικου τοπίου, με θερμά και ξηρά σημεία, πιο δροσερά και ήπια αλλού.

One of the least "touristy" parts of Crete, Sitia as a town, was built up in Venetian times, destroyed and later rebuilt.
Μια από τις λιγότερο "τουριστικές" περιοχές της Κρήτης, η πόλη, χτίστηκε κατά τη διάρκεια της ενετοκρατίας, καταστράφηκε και ξανακτίστηκε.
                  For those who enjoy the small things in life… total serenity and relaxation!
Γι’ αυτούς που απολαμβάνουν τα μικρά πράγματα στη ζωή… την απόλυτη ηρεμία και χαλάρωση!
Birthplace of Vitsentzos Kornaros, author of the "Erotokritos", Sitia has an atmosphere that suggests if there were an artist's place.
Γενέτειρα του Βιτσέντζου Κορνάρου, συγγραφέα του "Ερωτόκριτου", η Σητεία έχει μια ατμόσφαιρα που δείχνει να ήταν ιδανικός τόπος για καλλιτέχνες.

The place retains a certain charm and its own character.
Ο τόπος διατηρεί μια γοητεία και το δικό του χαρακτήρα.
On weeknights it has a particular vibe, with popular restaurants by the water, and people just out strolling around.
Τα σαββατόβραδα έχει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, με τα δημοφιλή εστιατόρια δίπλα στη θάλασσα και τον κόσμο να κάνει βόλτες.

The picturesque harbour of Sitia. Charming and peaceful.
Το γραφικό λιμάνι της Σητείας. Όμορφο και ήσυχο.
Unspoiled beaches, unique paths. Sun, stone, sand and sea.
Πανέμορφες παραλίες, μοναδικά μονοπάτια. Ήλιος, πέτρα, άμμος και θάλασσα.
Present-day Sitia was only formed in 1870. This could account for the slim population and laid-back lifestyle found here today.
Η σημερινή Σητεία δημιουργήθηκε μόλις το 1870. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει για το μικρό πληθυσμό και το σημερινό τρόπο ζωής.
                  Beautiful Sitia Harbour gives fantastic views of the town and surrounds.
Το όμορφο λιμάνι της Σητείας προσφέρει εκπληκτική θέα της πόλης και της γύρω περιοχής.
Popi Nicolaides enjoying the Sitia harbour and absorbing the romantic atmosphere.
Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την εικόνα του λιμανιού, απορροφώντας τη ρομαντική ατμόσφαιρα.

Sitia it’s a home of monasteries (notably Toplou), archaeological sites, palm-forested beaches, sparkling bays and fascinating treks across the mountains.
Η περιοχή της Σητείας φιλοξενεί μοναστήρια (κυρίως Τοπλού), αρχαιολογικούς χώρους, παραλίες με φοινικόδασος, πεντακάθαρους κόλπους και εκπληκτικά μονοπάτια πεζοπορίας στα βουνά.

The small narrow streets behind the seafront feature the everyday scenes of a Cretan provincial small town.
Τα μικρά στενά δρομάκια πίσω από τη θάλασσα απλώνουν τις καθημερινές σκηνές της κρητικής επαρχιακής κωμόπολης.

Small and beautiful. A perfect place to relax and step back into time.
Μικρό και όμορφο. Ένα τέλειο μέρος για να χαλαρώσετε και να πάτε ένα βήμα πίσω στο χρόνο.

Sitia is an absorbing place to wander around, doing no more than enjoying atmosphere.
Η Σητεία είναι ένα συναρπαστικό μέρος για να περιπλανηθείτε, κάνοντας τίποτα άλλο, από το να απολαμβάνετε την ατμόσφαιρα.

Charming, romantic, and adventurous, gorgeous Sitia!
Ομορφιές, ρομαντισμός και περιπέτεια, πανέμορφη Σητεία!
The inhabitants of Sitia are famous for their kindness and warm-heartedness.
Οι κάτοικοι της Σητείας φημίζονται για την ευγένειά και τη ζεστασιά σου.
Sitia is famed for its good food and raki. The Sitians call the little tavernas serving mezedes rakadika.
Η Σητεία φημίζεται για το καλό φαγητό και το τσίπουρο. Οι Σητειακοί καλούν τα ταβερνάκια που σερβίρουν μεζέδες ρακάδικα.There’s something romantic about walking through a place like this… creating beautiful feelings…
Υπάρχει κάτι το ρομαντικό στη βόλτα σ’ ένα τέτοιο μέρος ... δημιουργώντας όμορφα συναισθήματα...

Lygia Maliotis wandering around in the streets and in all parts of the city.
Η Λυγία Μαλιώτη παρπατεί στους δρόμους και στα σημεία της πόλης.
On Sundays, the promenade (walking), takes place when the whole town puts on its finery and people walk in the waterfront.
Τις Κυριακές, γίνεται η καθιερωμένη βόλτα, όταν όλη η πόλη βάζει τα καλά της και οι κάτοικοι σουλατσάρουν στην προκυμαία.

Taking full advantage of visiting the city and trying some shopping therapy in the cozy shops.
Εκμεταλλευόμενοι πλήρως την επίσκεψη στην πόλη και προσπάθεια για κάποια ψώνια σε όμορφα καταστήματα.

 
Excellent local product of pure olive oil and tasty and delicious wine for local consumption and export.
Περίφημα τοπικά προϊόντα από αγνό ελαιόλαδο και ωραίο κρασί για τοπική κατανάλωση και εξαγωγές.

Where smiling and friendly people live peacefully, surrounded by rich history and strong tradition...
Όπου χαμογελαστοί και φιλικοί άνθρωποι ζουν ειρηνικά, με την πλούσια ιστορία και τη δυνατή παράδοση...

Grigoris Maliotis while searching and admiring the findings in the Archaeological Museum of Sitia.Η Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζει τα ευρήματα και εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου.
The Archaeological Museum which contains a very interesting collection of finds from the area around and the palace at Zakros.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο το οποίο διαθέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή από ευρήματα από την γύρω περιοχή και το ανάκτορο της Ζάκρου.

Rich culture, tradition and history. The Museum exhibits finds encompassing 4000 years.
Πλούσιος πολιτισμός, κουλτούρα και ιστορία. Στο Μουσείο εκτίθενται ευρήματα που καλύπτουν μια περίοδο 4.000 περίπου χρόνων.

The Minoan civilization on pre-Classical Crete discovered the first rudimentary analog computer in mankind's history. Α mechanism that functioned as an analog computer to calculate solar and lunar eclipses.
Ο Μινωικός πολιτισμός στην προ-κλασική Κρήτη ανακάλυψε το πρώτο υποτυπώδες αναλογικό υπολογιστή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ένα μηχανισμό που λειτουργούσε ως ένα αναλογικό υπολογιστή για να υπολογίσει ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις.

The mechanism was also used as sundial and as an instrument calculating the geographical latitude, says volunteer guide Dr. Katerina Goulielmou
Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται επίσης ως ηλιακό ρολόι και ως όργανο υπολογισμού του γεωγραφικού πλάτους, μας εξηγεί η εθελόντρια ξεναγός, δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου.

The living traditions and peacefulness of the area colour the lives of the inhabitants.The Sitians are considered cheerful and hospitable people, always ready for fiestas and fun.
Οι ζωντανές παραδόσεις και η ηρεμία της περιοχής δίνει χρώμα στη ζωή των κατοίκων. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ, θεωρούνται πρόσχαροι και φιλόξενοι, πάντα έτοιμοι για γιορτές και διασκέδαση.