Friday, June 21, 2013

Bundoora Park, Melbourne - Australia

Το υπέροχο Πάρκο Μπαντούρα στη Μελβούρνη - Αυστραλία
Melbourne’s most diverse park!
Το πάρκο της Μελβούρνης με τη μεγαλύτερη ποικιλία!
Cooper's Settlement is located in Bundoora Park - 15 kilometres from the centre of Melbourne.
Ο οικισμός Κούπερ βρίσκεται στο Πάρκο Μπαντούρα - 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της Μελβούρνης.
Bundoora Park is Melbourne’s most diverse park providing a wealth of activities and experiences for the whole family.
Το Μπαντούρα είναι το ποικιλόμορφο πάρκο της Μελβούρνης. Δίνει την ευκαιρία σε μια πληθώρα δραστηριοτήτων και εμπειριών για όλη την οικογένεια.
The Settlement provides a quality tourism experience and aims to support the social, economic and cultural aspects of the community through its presentation of activities and facilities.
Ο χώρος προσφέρει μια ποιοτική τουριστική εμπειρία και έχει ως στόχο να στηρίξει τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές πτυχές της κοινότητας μέσα από την παρουσίαση δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων.
The kangaroo is a marsupial from the family Macropodidae (macropods, meaning 'large foot'). Kangaroos are endemic to the country of Australia. The smaller macropods are found in Australia and New Guinea.
Το καγκουρό είναι μαρσιποφόρο ζώο που απαντάται στην Αυστραλία και τη Νέα Γουϊνέα. Ανήκουν στην οικογένεια των μακρόποδων, που περιλαμβάνει 63 είδη καγκουρό.
The adult, gray, giant kangaroos can grow up to two and a half feet tall. Its weight can reach 100 pounds.
Το ενήλικο, γκρίζο, γιγάντιο καγκουρό μπορεί να φτάσει τα δυόμισι περίπου μέτρα ύψος και το βάρος του τα 45 κιλά.

The kangaroo, unlike many animals usually do not make nests or burrows...
Τα καγκουρό, σε αντίθεση με πολλά ζώα, δεν φτιάχνουν συνήθως φωλιές ή λαγούμια.
Living without any shelter, roam freely and running here and there with large leaps that reach 6-8 meters and help them to run at high speed, almost to fifty miles an hour.
Ζουν χωρίς να έχουν κανένα καταφύγιο, τριγυρνούν ελεύθερα και τρέχουν εδώ κι εκεί με μεγάλα πηδήματα που φτάνουν τα 6 έως 8 μέτρα και τα βοηθούν να τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα, σχεδόν ως πενήντα χιλιόμετρα την ώρα.
With our cabale tour guide at the Park, Sara She was very helpful and gave to us a lot of i τηnformation.
Με την οδηγό/ξεναγό μας, Σάρα στο Πάρκο, η οποία μας βοήθησε πολύ, δίδοντας μας πολλές χρήσιμες πληροφορίες.
The kangaroo is an unofficial symbol of Australia, and appears as an emblem on the Australian coat of arms, on some of its currency, and is used by some of Australia's well known organisations.
Το καγκουρό είναι το ανεπίσημο σύμβολο της Αυστραλίας και εμφανίζεται ως έμβλημα στο εθνόσημο της Αυστραλίας, σε ορισμένα της νομίσματά και χρησιμοποιείται από ορισμένους γνωστούς οργανισμούς της χώρας.
Having fun with our cousins Nicos and Popi Kyriakidis in the Park.
Διασκεδάζοντας με τα ξαδέλφια μας Πόπη και Νίκο Κυριακίδη.
This is the perfect place for a day out with the kids.
Αυτό είναι το ιδανικό μέρος για μια μέρα επίσκεψης με τα παιδιά.
Based on strengths hind legs and tail as an additional support. In the photo the the Red Kangaroo.
Στηρίζονται στα δυνατά πισινά πόδια και στην ουρά ως πρόσθετο υποστήριγμα. Στη φωτογραφία το κόκκινο καγκουρό.
A great place for children, lots of farm animals, plenty of room to run around and good playground equipment.
Ένα ωραίο μέρος για τα παιδιά, πολλά ζώα, άφθονος χώρος για να τρέξιμο και παιγνίδι και καλά εξοπλισμένη παιδική χαρά.
Can sleep many hours a day in a tree fork.
Μπορούν να κοιμηθούν πολλές ώρες την ημέρα, στη διχάλα ενός δέντρου.
Enjoying the best of the Park... Kangaroos!
Απολαμβάνοντας τα καλύτερα στο Πάρκο... τα καγκουρό! 
All kangaroos are herbivores. Most eat leaves or grass.
Όλα τα καγκουρό είναι φυτοφάγα. Τα περισσότερα τρώνε φύλλα ή χορτάρι.
A great time for all of us! - Πανέμορφες στιγμές για όλους μας!
Sara shows to little Kelly the various animals of the Park.
Η Σάρα δείχνει στη μικρή Κέλλη τα διάφορα ζώα του Πάρκου.
Popi looking quite happy and satisfied with the kangaroo presence!
Η Πόπη δείχνει ευχαριστημένη και ικανοποιημένη με την παρουσία των καγκουρό!
To reach leaves, arboreal kangaroos climb trees using for backup their tails.
Για να φτάσουν τα φύλλα, τα δενδρόβια καγκουρό σκαρφαλώνουν στα δέντρα,χρησιμοποιώντας για στήριγμα τις ουρές τους.
Bundoora Park runs fantastic, informative and hands on educational programs for all ages.
Το Πάρκο είναι φανταστικά οργανωμένο, με πληροφοριακό υλικό και παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες.
Cousins Popi Pandeli (with her grand child Kelly "Popi", Popi Nicolaides and Popi Kyriakidis.
Οι ξαδέλφες Πόπη Παντελή με την εγγονή της Κέλλη "Πόπη", η Πόπη Νικολαΐδου και η Πόπη Κυριακίδου.
The Red Kangaroo and Emu that support the shield are the unofficial animal emblems of the nation. They owe this recognition to the fact that they are native Australian fauna (found only on that continent). It is often claimed these animals were chosen because neither animal can move backward, only forward - i.e. progress. In the background is wreath of Golden Wattle, the official national floral emblem.
Το κόκκινο καγκουρό και το πουλί εμού που κρατούν το θυρεό είναι τα ανεπίσημα εθνικά σύμβολα της χώρας. Επειδή κανένα από τα ζώα αυτά δεν μπορεί να περπατήσει προς τα πίσω, αποτελούν σύμβολο της προόδου και της απροθυμίας για οπισθοδρόμηση στη χώρα. Στο βάθος βρίσκεται το στεφάνι της Χρυσής Μιμόζας, του επίσημου εθνικού λουλουδιού της χώρας.
The emu is the largest bird native to Australia and the only extant member of the genus Dromaius.
Το εμού είναι πτηνό της τάξης των Καζουαριόμορφων και της οικογένειας των Δρομεϊδών, και το μεγαλύτερο ιθαγενές πουλί της Αυστραλίας καθώς και το μόνο σωζόμενο μέλος του γένους Dromaius.
The emu cannot walk long distances at a fast, economical trot and, if necessary, can reach a speed of 50 km / h.
Τα εμού μπορούν να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις με έναν γρήγορο και οικονομικό τροχασμό και, σε περίπτωση ανάγκης, μπορούν να φτάσουν την ταχύτητα των 50 χλμ/ώρα.
It is the second-largest extant bird in the world by height, after its ratite relative, the ostrich.
Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πουλί στον κόσμο σε ύψος, μετά από την στρουθοκάμηλο.
Introducing to us Sara's favourit emu!
Συστήνοντας μας η Σάρα το αγαπημένο της εμού.
There are three subspecies of emus in Australia.
Υπάρχουν τρία υποείδη εμού στη χώρα.
Isn't it charming... Sara asks us.  -  Δεν είναι όμορφο... Μας ρωτά η Σάρα.
The emu is common over most of mainland Australia, although it avoids heavily populated areas, dense forest, and arid areas.
Το εμού απαντάται στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Αυστραλίας, αν και αποφεύγει τις πυκνοκατοικημένες περιοχές, τα πυκνά δάση και τις άγονες περιοχές.
The emu is a bird that cannot fly, has soft, brown wings and a height reaching up to 2 meters. Has a long thin neck and legs.
Το εμού είναι πουλί που δεν μπορεί να πετάξει, έχει μαλακά, καφέ φτερά και ύψος που φθάνει μέχρι και 2 μέτρα. Έχει μακρύ λεπτό λαιμό και πόδια.
Children can get in the saddle and ride a pony around the pony track at the Urban Farm.
Τα παιδιά μπορούν να ανεβούν στη σέλα και να οδηγήσουν ένα πόνεϊ γύρω από την πίστα στην Αγροτική φάρμα.
Favorite horses of children is tiny pony.
Τα αγαπημένα άλογα των παιδιών είναι τα μικροσκοπικά πόνεϊ.
A pony is a small horse. Ponies are generally considered intelligent and friendly, though sometimes they also are described as stubborn or cunning.
Το πόνεϊ είναι ένα μικρό άλογο. Γενικά θεωρείται έξυπνο και φιλικό, αν και μερικές φορές επίσης περιγράφεται ως πεισματάρικο ή πονηρό.
The urban farm presents an authentic farm experience with a variety of animals to touch and hold.
Η αγροτική φάρμα παρουσιάζει μια αυθεντική εμπειρία του αγροκτήματος με μια ποικιλία ζώων που μπορείτε να αγγίξετε και να κρατήσετε στα χέρια σας.
Charming and friendly ponies provide children with enjoyable rides.
Όμορφα και φιλικά αλογάκια πόνεϊ προσφέρονται στα παιδιά για ευχάριστες βόλτες.
Meet, feed and cuddle the farmyard animals.
Γνωρίστε, ταΐστε και αγκαλιάστε τα ζώα του αγροκτήματος.
Properly trained ponies are appropriate mounts for children who are learning to ride.
Καλά εκπαιδευμένα πόνεϊ είναι κατάλληλες βάσεις για τα παιδιά που μαθαίνουν ιππασία.
The word "Pony" comes from the Old French poulenet, meaning foal, a young, immature horse. Unlike a foal horse, a pony remains small when fully deployed.
Η λέξη «πόνεϊ» προέρχεται από την παλιά γαλλική ‘poulenet’, που σημαίνει πουλάρι. Σε αντίθεση με ένα πουλάρι άλογο, ένα πόνεϊ παραμένει μικρό, όταν αναπτυχθεί πλήρως.
Strolling over to the Heritage Village to experience how life was in the late 19th century and early 20th century.
Βολτάροντας στο παραδοσιακό χωριό, για να βιώσουμε το πώς ήταν η ζωή στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα.
The pony live around 50 years. The pony is clean, throwing the hair only twice.
Τα πόνεϋ ζουν γύρω στα 50 χρόνια. είναι καθαρά και ρίχνουν το τρίχωμά τους μόνο δύο φορές το χρόνο.
Sara receiving a kiss from her favourite pony and the end of Kelly's ride!!
Το πανέμορφο πόνεϊ φιλά τη Σάρα, μετά τη βόλτα της Κέλλης!!
Strolling through the Heritage Village and experience the atmosphere of the early settlement.
Βολτάροντας μέσα από το παραδοσιακό χωρίο και ζώντας την ατμόσφαιρα των παλιών οικισμών.
Taking a ride of discovery into the wildlife reserve and see the kangaroos, wallabies and emus which they impressed us.
Κάνοντας μια βόλτα στο καταφύγιο της άγριας ζωής, βλέπουμε καγκουρό και εμού, που μας εντυπωσιάζουν.
Great park, picnic area, horse rides, animal feeding my kids had a ball.
Μεγάλο πάρκο, με χώρους για για πικ-νικ, βόλτες με άλογα, για τάισμα των ζώων και παιγνίδι για τα παιδιά με τη μπάλα.
Discovering the pioneering spirit on display within the Heritage Village and taking a step back in time and learn about the golden years of agricultural inventiveness.
Ανακαλύπτοντας το πρωτοποριακό πνεύμα μέσα από το παραδοσιακό χωριό και ένα βήμα πίσω στο χρόνο, μαθαίνοντας για τα χρυσά χρόνια της γεωργικής ευρηματικότητας.
Schools’ children have the opportunity to participate in programs involving either farm animals and agriculture or life in the early 20th century.
Οι μαθητές των σχολείων έχουν την ευκαιρία, να πάρουν μέρος σε προγράμματα που αφορούν είτε σε εκτρεφόμενα ζώα και τη γεωργία ή τη ζωή στις αρχές του 20ου αιώνα.
Kelly feeding and handling the farmyard animals.
Η Κέλλη ταΐζοντας και χαϊδεύοντας τα ζώα του αγροκτήματος.
Tasia and his son Nicos Makaronis (facabook).
Η Τασία και ο γιός της Νίκος Μακαρόνης.
Nicos Kyriakidis in the coffee shop. 
Ο Νίκος Κυριακίδης στην καφετέρια του Πάρκου.
Popi (facebook) and Nicos at the Tourist Information section of the Park.
Η Πόπη Νικολαΐδου και ο Νίκος Κυριακίδης στο Γραφείο Τουρισμού του Πάρκου.
It was a splendid day and a great experience by all means.
Ήταν μια υπέροχη μέρα και μια ωραία εμπειρία πραγματικά.