Monday, October 6, 2014

The Archaeological Museum of Sitia, Crete - Greece

A trip to ancient Greek history
The Archaeological Museum of Sitia is one of the most important museums in Crete, with finds from the region of Lassithi and Sitia province.
Το Αρχαιολογικό Mουσείο της Σητείας είναι ένα από τα πιο αξιόλογα μουσεία στην Κρήτη, με ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου και της επαρχίας της Σητείας.

The Museum is very small but it’s a marvelous place where people can learn about the rich  history of the region.
Το μουσείο είναι μικρό, αλλά είναι ένας θαυμάσιος χώρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν για την πλούσια ιστορία της περιοχής.
The Archaeological Museum of Sitia opened its doors to the public in 1984, one hundred years after the first official excavations in the area of the Italian Archaeological School.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σητείας άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το 1984, εκατό χρόνια μετά από τις πρώτες επίσημες ανασκαφές που έγιναν στην περιοχή από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή.

The picturesque town of Sitia one of the most beautiful places of Crete in Greece is built around a hill in the bay of Sitia.
                                           Σητεία το καλά κρυμμένο μυστικό της Κρήτης!
Η γραφική κωμόπολη της Σητείας είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης. Είναι χτισμένη γύρω από ένα λόφο στον κόλπο της Σητείας.
The Archaeological Museum contains a very interesting collection of finds from the area around and the palace at Zakros.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο διαθέτει μια πολύ ενδιαφέρουσα συλλογή ευρημάτων της γύρω περιοχής και του ανάκτορου της Ζάκρου.

The most important aspect of archaeological treasures in the museum is presenteby many artifacts from the Minoan Palace of Kato Zakros.
Η πιο σημαντική ενότητα αρχαιολογικών θησαυρών που παρουσιάζεται στο μουσείο είναι της Ζάκρου, που περιέχει πολλά ευρήματα της μινωικής εποχής από το Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου.

Phivos Nicolaides learning and enjoying the short tour to the history of the region...
Ο Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνει τη σύντομη περιήγηση και μαθαίνει την ιστορία της περιοχής...

The island's historic importance as the home of the Minoan civilization with important archaeological finds at Knossos, Phaistos and Gortys, is evidenced by the tens of thousands of visitors to these sites each year.
Η ιστορική σημασία του νησιού με το Μινωικό πολιτισμό με σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα της Κνωσού, της Φαιστού και της Γόρτυνας, αποδεικνύεται από τις δεκάδες χιλιάδες των επισκεπτών σε αυτές τις περιοχές κάθε χρόνο.

Dr. Grigoris Maliotis impressed by the finds and exhibitions of the museum.
Ο δρ Γρηγόρης Μαλιώτης εντυπωσιασμένος από τα εκθέματα του μουσείου.
The museum is divided into 4 thematic exhibition galleries.
Το μουσείο χωρίζεται σε 4 θεματικές ενότητες, εκθέσεις γκαλερί.
The second section sets out the findings of the palace of Kato Zakros and the area of​​: giant jars, number of decorated vessels and utensils, a jar with colored decoration, miniature masterpieces.
Στη δεύτερη ενότητα εκτίθενται τα ευρήματα από το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου και την περιοχή του: γιγάντια πιθάρια, πλήθος διακοσμημένων αγγείων και σκευών, ένας πίθος με έγχρωμη διακόσμηση, κομψοτεχνήματα μικροτεχνίας.
 
The most famous object in the museum is considered the gold and ivory statue of the Minoan city of Palekastro. This is a masterful piece of art of the Minoans.
Πιο διάσημο αντικείμενο του Μουσείου θεωρείται το χρυσελεφάντινο αγαλματίδιο από τη μινωική πόλη του Παλαικάστρου.
The findings from the palace of Kato Zakros and the surrounding area are exposed in the second section. There you can see giant jars, decorated pots and pans, miniature carvings and a jar with colored decoration.
Τα ευρήματα από το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου και της γύρω περιοχής εκτίθενται στη δεύτερη ενότητα. Εκεί μπορείτε να δείτε γιγάντια πιθάρια, διακοσμημένα αγγεία και σκεύη, κομψοτεχνήματα μικροτεχνίας και ένα πιθάρι με έγχρωμη διακόσμηση.

Dr. Grigoris Maliotis enjoys the short tour and the interesting collection of exhibits.
Ο δρ. Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνει τη σύντομη ξενάγηση και τα ενδιαφέροντα
εκθέματα.
 
The museum is a full museum complex, which has storerooms and workshops, offices for the scientific, administrative and security personnel and a small archaeological library.
Το μουσείο αποτελεί πλήρες μουσειακό συγκρότημα, που διαθέτει αποθηκευτικούς και εργαστηριακούς χώρους, γραφεία για το επιστημονικό, διοικητικό και φυλακτικό προσωπικό και μικρή αρχαιολογική βιβλιοθήκη.

The findings cover a period of about 4,000 years, from the Late Neolithic to the Late Roman period and mainly present in excavation totals by region.
Τα ευρήματα καλύπτουν μια περίοδο 4.000 περίπου χρόνων, από την Ύστερη Νεολιθική έως την Ύστερη Ρωμαϊκή Περίοδο και παρουσιάζονται κυρίως σε ανασκαφικά σύνολα κατά περιοχές.

Dr. Grigoris Maliotis impressed by the giant jars.
Ο δρ. Γρηγόρης Μαλιώτης εντυπωσιασμένος από τα γιγάντια πιθάρια.
The tour begins from the atrium in the center of which is set forth the famous gold and ivory statue of the Minoan city of Palekastro.
Η περιήγηση αρχίζει από τον προθάλαμο, στο κέντρο του οποίου εκτίθεται το περίφημο χρυσελεφάντινο αγαλματίδιο από τη μινωική πόλη του Παλαικάστρου. Πρόκειται για αριστουργηματικό κομμάτι της τέχνης των Μινωιτών.
Phivos Nicolaides admiring the archaeological treasures in the museum of Sitia.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης θαυμάζει τους αρχαιολογικούς θησαυρούς του Μουσείου της Σητείας.
Αν θα θέλατε να αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα του παρελθόντος, της περιοχής, τότε, θα πρέπει να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Σητείας.
If you are interested to get a better image of the region's past, then you have to visit the Archaeological Museum of Sitia.
The most important exhibits are the gold and ivory statuette "Kouros" of the Minoan city in Palaíkastron, belonging to the Minoan period.
Το πιο σημαντικό έκθεμα του  μουσείου είναι το χρυσελεφάντινο αγαλματίδιο "Κούρος" από τη μινωική πόλη στο Παλαίκαστρο, που ανήκει στη Μινωική Περίοδο.

Among the exhibits is a bronze saw and large containers with obvious signs of the fire that destroyed the palace.
Ανάμεσα στα εκθέματα είναι ένα μπρούτζινο πριόνι και μεγάλα δοχεία με εμφανή τα σημάδια της πυρκαγιάς που κατέστρεψε το παλάτι.

A wonderful set of Linear A script from the palace is situated in adding 16.
Ένα θαυμάσιο σύνολο πινακίδων της Γραμμικής Γραφής Α από το ανάκτορο είναι τοποθετημένο στην προσθήκη 16.
There are also clay tablets with Linear A script and household items of the palace with a large variety of cooking and eating utensils, such as mill for grinding grain and wine press.
Υπάρχουν επίσης πήλινοι πίνακες με γραφή Γραμμική Α΄ και οικιακά αντικείμενα του παλατιού με μεγάλη ποικιλία σε σκεύη μαγειρέματος και φαγητού, όπως μύλος για άλεση σιτηρών και σταφυλοπιεστήριο.
Impressive are the findings of the Hellenistic and Greco-Roman times set out in the fourth section of the museum.
Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα των Ελληνιστικών και Ελληνορωμαϊκών χρόνων που εκτίθενται στην τέταρτη ενότητα του μουσείου.

Noteworthy findings: a stone lamp and a crowned bull, found in Early and Middle Minoan tombs in lever and the container with water show that lice were found on the island.
Αξιοσημείωτα ευρήματα: ένας λίθινος λύχνος κι ένας στεφανωμένος ταύρος, που βρέθηκαν σε πρωτομινωικούς και μεσομινωικούς τάφους στην περιοχή Μόχλος και το δοχείο με θαλάσσια παράσταση που βρέθηκε στο νησί Ψείρα.

The exhibition is divided into four sections. The separation is done with tables provide guests with all the necessary information.
Ο εκθεσιακός χώρος χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Ο διαχωρισμός γίνεται με πίνακες οι οποίοι παρέχουν στον επισκέπτη όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

The most interesting exhibits are collections of jars kept in a tank with salt water and belong to wreck the Roman period.
Τα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα είναι οι συλλογές βάζων που φυλάσσονται σε μια δεξαμενή με αλμυρό νερό και ανήκουν σε ναυάγιο της Ρωμαικής περιόδου.

The third section presents findings derived mainly from funerary sets of geometric and archaic Sitia.
Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται ευρήματα που προέρχονται κύριως, από ταφικά σύνολα της γεωμετρικής και αρχαϊκής Σητείας.

The main exhibition area of the museum is to the left of the entrance and contains exhibits on bilingual description (Greek - English).
Ο κύριος εκθεσιακός χώρος του μουσείου βρίσκεται αριστερά της εισόδου και περιέχει εκθέματα με δίγλωσση περιγραφή (Ελληνικά – Αγγλικά).

The exhibits cover a period of about 4,000 years, from the Late Neolithic to the Late Roman Period.
Τα εκθέματα καλύπτουν μια περίοδο 4.000 περίπου χρόνων, από την Ύστερη Νεολιθική έως την Ύστερη Ρωμαϊκή Περίοδο.
The five language windows provide general information to the visitor, which in the future will become more detailed, without compromising the aesthetics of the findings.
Οι προθήκες παρέχουν γενική πεντάγλωσση ενημέρωση στον επισκέπτη, η οποία στο μέλλον θα γίνει πιο λεπτομερειακή χωρίς να θιγεί η αισθητική των ευρημάτων.

                                 Rich findings some of them are masterpieces of Minoan art.
Πλούσια ευρήματα, ορισμένα μάλιστα από αυτά αποτελούν αριστουργήματα της μινωικής τέχνης.
The museum has a substantial collection of various items.
Το μουσείο διαθέτει μια αξιόλογη συλλογή από αντικείμενα.
Such legends leave you speechless! - Τέτοιοι θρύλοι σε καθηλώνουν και μένεις άφωνος!
The exhibition is divided into four sections. The separation is done with tables provide guests with all the necessary information.
Ο εκθεσιακός χώρος χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Ο διαχωρισμός γίνεται με πίνακες οι οποίοι παρέχουν στον επισκέπτη όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες.

It is worth visiting this cozy Museum which made our trip to Sitia a memorable experience.
Αξίζει τον κόπο η επίσκεψη σ' αυτό το όμορφο Μουσείο στη Σητεία, που συνέβαλε να το κάνει το ταξίδι μας αξέχαστο.
Like yesterday, like today...   -   Όπως χτες όπως σήμερα...