Monday, November 28, 2011

Timi Flea Market - Cyprus

Υπαίθριο παζαράκι στην Τίμη της Πάφου
Next to the motor way between Paphos and Timi village, only a few kilometers from the airport.
Δίπλα στο δρόμο μεταξύ Πάφου και του χωριού Τίμη, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.
For the last 3-4  years it has been the place for a flea market, where inexpensive or secondhand goods are sold.
Για τα τελευταία 3-4 χρόνια έγινε ο τόπος οργάνωσης υπαίθριας αγοράς, όπου πωλούνται φθηνά ή μεταχειρισμένα προϊόντα.


A type of bazaar  -  Ένα είδος παζαριού
A family-friendly atmosphere draws tens of shoppers every Sunday all year round.
Φιλική, οικογενειακή ατμόσφαιρα που ελκύει δεκάδες αγοραστών κάθε Κυριακή ολόχρονα.
The flea market showcases more than 70 vendors.
Στην υπαίθρια αγορά πωλούν τις πραμάτειες τους περισσότεροι από 70 πωλητές.
You can find everything from antiques and collectibles to handicrafts, furniture, homemade goodies, clothing, jewelry and much more.
Μπορείτε να βρείτε τα πάντα, από αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα σε είδη χειροτεχνίας, έπιπλα, σπιτικές λιχουδιές, ρούχα, κοσμήματα και άλλα.
Well, the list just goes on and on!  - Kαι ... ο κατάλογος είναι ανεξάντλητος!
Popi and Chrysto looking for antiques. -  Η Πόπη και η Χρύσω ψάχνουν για αντίκες.
 It looks Popi found something interesting. - Η Πόπη φαίνεται να βρήκε κάτι ενδιαφέρον.
The Timi flea market is controlled by the community of Timi village.
Η υπαίθρια αγορά της Τίμης ελέγχεται από την κοινότητα του χωριού Τίμη.
The goal is to hold a flea market once a week  that benefits the community by providing goods.
Ο στόχος είναι να οργανώνεται υπαίθρια αγορά μία φορά την εβδομάδα, ώστε να ωφελείται η κοινότητα με την παροχή αγαθών.
Enjoying treasure hunt may be for antique comic books, tools, or belt buckles.
Σε κυνήγι θησαυρού μπορεί να είναι για τα παλαιά τα κόμικς, τα εργαλεία, ή πόρπες.

Under a tent.  -  Κάτω από την τέντα.
A large crowd gathers.
 Συνήθως, συγκεντρώνεται ένα μεγάλο πλήθος.
A tasty selection of ice creams and cool beverages.
Μια γευστική επιλογή από παγωτά και δροσερά ποτά.
A large variety of new or used merchandise, including brand clothing, accessories, or fragrances.
Μια μεγάλη ποικιλία νέων ή μεταχειρισμένων εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ενδυμάτων μάρκας, αξεσουάρ, ή αρώματα.
The vendors are those that attract the crowds that gather for the sole purpose of buying.
Οι πωλητές είναι αυτοί που προσελκύουν τα πλήθη που συγκεντρώνονται με μοναδικό σκοπό την αγορά.
The flea-market vendors may range from a family that is renting a space to sell a few unwanted household items.
Οι πωλητές μπορεί να είναι μια οικογένεια η οποία ενοικιάζει ένα χώρο, για να πουλήσουν μερικά είδη οικιακής χρήσης, τα οποία δεν θέλουν.
Find everything you need, from organic vegetables, to stereo equipment, computer supplies and even ipods.
Θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε, από βιολογικά λαχανικά, στερεοφωνικό εξοπλισμό, αναλώσιμα υπολογιστών, ακόμη και τα iPods.
Well we are finally knee deep in summer out here in Paphos!
Τελικά, μας γονάτισε βαθιά το καλοκαίρι εδώ, έξω στην Πάφο!
I need help deciding on to buy
Χρειάζομαι βοήθεια για ν’ αποφασίσω για την αγορά.
It’s hot as blazes out, and we couldn't be happier.
Είναι πολύ ζέστη έξω, και δεν θα μπορούσε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι.
Little bazaar  -  Παζαράκι
In the arena of the flea market.
Στο χώρο της υπαίθριας αγοράς.

The British style!  -  Το Βρετανικό στυλ!

Tackling your shopping list was never so much fun.
Η λίστα των αγορών σας δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστική.

Looking at socks in many styles, colours and sizes. 
Ψάχνοντας για κάλτσες σε πολλά είδη, χρώματα και μεγέθη.
Crowds of people going and coming.  -  Πλήθος κόσμου πηγαινοέρχεται.
Popi and Chryso wondering what these are... 
Η Πόπη και η Χρύσω διερωτούνται τι είναι αυτά...

A vendor with big smile! - Μια πωλήτρια με ένα πελώριο χαμόγελο!
Enjoying shopping for jewelry, fashion clothing, and fine collectibles.
Σε ψώνια για κοσμήματα, ενδύματα μόδας, καθώς και ωραία συλλεκτικά.
Kids delight in books, toys and funny t-shirts.
Τα παιδιά απολαμβάνουν τα βιβλία, παιχνίδια και τις αστείες φανέλες.
The long hair in the long way of the market…
Η μακριά αλογοουρά των μαλιών στον μακρύ δρόμο της αγοράς...
Have you been searching for the secret formula on how to grow hair long?
Θα θέλατε να μάθετε τη φόρμουλα πώς μεγαλώνουν τα μαλιά έτσι;
The heart of the Market has always been family.
Η καρδιά της αγοράς ήταν πάντα οικογενειακή.

Every member of the family will find something to love.
Κάθε μέλος της οικογένειας θα βρει κάτι που θα του αρέσει.

Thursday, November 24, 2011

Cyprus - Brazil


Cyprus-Brasil Travel Now Visa-free
Κύπρος-Βραζιλία Ταξίδια τώρα χωρίς θεώρηση


Cypriot citizens travelling to Brazil for tourism or business will no longer need to get a visa for stays of up to three months after two agreements were approved by the European Parliament.
Κύπριοι πολίτες που ταξιδεύουν στη Βραζιλία για τουρισμό ή επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν θα χρειάζεται πλέον να εξασφαλίζουν θεώρηση (βίζα) για διαμονή έως τρεις μήνες μετά από δύο συμφωνίες που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 

Under the agreements, citizens of Estonia, Latvia, Malta and Cyprus can now travel to Brazil without visas and Brazilians are now allowed to come to Cyprus without a visa.
Σύμφωνα με τις συμφωνίες, οι πολίτες της Εσθονίας, της Λετονίας, της Μάλτας και της Κύπρου μπορούν πλέον να ταξιδεύουν στη Βραζιλία χωρίς βίζα και οι Βραζιλιάνοι τώρα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην Κύπρο χωρίς θεώρηση διαβατηρίου.

The maximum length of a stay will be three months during a six-month period in the Schengen area, putting an end to the possibility allowed under bilateral agreements for Brazilians to cummulate different three-month stays per Member State in the Schengen area.
Η μέγιστη διάρκεια παραμονής θα είναι τρεις μήνες κατά τη διάρκεια εξάμηνης περιόδου στην περιοχή Σένγκεν, θέτοντας τέλος στη δυνατότητα στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών για Βραζιλιάνους για τη σώρευση διαφόρων τρίμηνων παραμονής ανά κράτος μέλος της περιοχής Σένγκεν.


Business and tourist trips, visits to relatives and journeys to attend meetings, conferences, seminars, sports events and amateur artistic competitions are all covered by the agreement on holders of ordinary passports, which applies to 90-95% of travellers.
Τα ταξίδια για επιχειρηματικούς και τουριστικούς σκοπούς, επισκέψεις σε συγγενείς και τα ταξίδια για συμμετοχή σε συνεδριάσεις, συνέδρια, σεμινάρια, αθλητικών εκδηλώσεων και ερασιτεχνικών καλλιτεχνικών διαγωνισμών καλύπτονται από τη συμφωνία για τους κατόχους κοινών διαβατηρίων, η οποία ισχύει για το 90-95% των ταξιδιωτών.
Chipre - Brasil agora viajar sem visto

Cyprus - Κύπρος - Chipre
Cyprus - Κύπρος - Chipre