Friday, January 17, 2014

Wieliczk Salt Mine - Krakow, Poland

A hidden beauty beyond imagination
Ορυχείο αλατιού Βιελίτσκα, Κροατία-Πολωνία
Κρυμμένη ομορφιά πέραν κάθε φαντασίας!


There are no words that can describe the hidden beauty and the spirit that reveal in front of you...
Δεν υπάρχουν λέξεις που μπορούν να περιγράψουν την κρυμμένη ομορφιά και το πνεύμα που αποκαλύπτουν μπροστά σας...Located 135 meters (443 ft) underground is the famous Wieliczka Salt Mine in southern Poland.
Το περίφημο ορυχείο Βιελίτσκα στη νότια Πολωνία βρίσκεται σε βάβος 135 μέτρα (443 πόδια).

The site was included in the UNESCO First World Cultural and Natural Heritage List in 1978, it was also proclaimed a Historical Monument of Poland in 1994.
Συμπεριλήφθηκε στον Πρώτο Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ το 1978. Ανακηρύχθηκε επίσης ως Μνημείο της Πολωνίας το 1994.

Gorgeous Krakow situated on the Vistula River in the Lesser Poland region, the city dates back to the 7th century.
Η πανέμορφη Κρακοβία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βιστούλα στην περιοχή της Κάτω Πολωνίας, η πόλη χρονολογείται από τον 7ο αιώνα.Beyond imagination is a unique salt mine located in the beautiful Wieliczka town in Krakow, Poland.
Πέρα από κάθε φαντασία είναι ένα μοναδικό αλατωρυχείο που βρίσκεται στην όμορφη πόλη Βιελίτσκα στην Κρακοβία.


The Mine is located in the town of Wieliczka and is within the Krakow metropolitan area.
Το ορυχείο βρίσκεται στην πόλη της Βιελίτσκα και εντός της μητροπολιτικής περιοχής της Κρακοβίας.Situated in the Krakow area, Wieliczka is a small town of close to twenty thousand inhabitants.
Βρίσκεται στην περιοχή της Κρακοβίας, στη μικρή πόλη Βιελίτσκα με είκοσι χιλιάδες περίπου κατοίκους.Under the town is the Wieliczka Salt Mine – one of the world's oldest operating salt mines.
Κάτω από την πόλη βρίσκεται το ορυχείο της Βιελίτσκα - ένα από τα παλαιότερα ορυχεία αλατιού που λειτουργούν στον κόσμο.
Popi Nicolaides and Michalis Athienitis trying to find the way to Salt Mine.
Η Πόπη Νικολαΐδου και ο Μιχάλης Αθηαινίτης προσπαθώντας να βρουν το δρόμο για το ορυχείο αλατιού.Arriving at the entrance of the Salt Mine, it’s hard to imagine of the hidden beauty that lies beneath the earth.
Φτάνοντας στην είσοδο του Ορυχείου του Αλατιού, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την κρυμμένη ομορφιά, που βρίσκεται κάτω από τη γη.
The mine, built in the 13th century, produced table salt continuously until 2007, as one of the world’s oldest salt mines still in operation. Commercial mining was discontinued in 1996 due to low salt prices and mine flooding.
Το ορυχείο, χτίστηκε τον 13ο αιώνα, παρήγαγε επιτραπέζιο αλάτι μέχρι το 2007, που λειτουργούσε ως ένα από τα παλαιότερα ορυχεία αλατιού στον κόσμο. Η εξόρυξης όμως και η εκμετάλλευση του διεκόπη το 1996 λόγω των χαμηλών τιμών του αλατιού και τις πλημμύρες στο ορυχείο.
A catastrophic flood in 1992 dealt the last blow to commercial salt mining in the area and now the mine functions purely as a tourist attraction.
Μια καταστροφική πλημμύρα το 1992 έδωσε το τελευταίο χτύπημα για την εμπορική εξόρυξη αλατιού στην περιοχή και τώρα το ορυχείο λειτουργεί καθαρά ως τουριστικό αξιοθέατο.


Over one million visitors (mainly from Poland and Europe) visit the mine to see, amongst other things, how salt was mined in the past.
Πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες (κυρίως από την Πολωνία και Ευρώπη) επισκέπτονται το ορυχείο για να δουν, μεταξύ άλλων, πως εξορύσσονταν το αλάτι στο παρελθόν.


Deep underground in Poland lies something remarkable but little known outside Eastern Europe.
Βαθιά στα έγκατα της Πολωνίας βρίσκεται κάτι αξιοσημείωτο, αλλά ελάχιστα γνωστό έξω από την Ανατολική Ευρώπη.
For centuries, miners have extracted salt there, but left behind things quite startling and unique.
Για αιώνες, οι ανθρακωρύχοι είχαν εξορύξει αλάτι εδώ, αλλά άφησαν πίσω τους και πράγματα αρκετά εντυπωσιακά και μοναδικά.


It was founded in the twelfth century by a local Duke to mine the rich deposits of salt that lie beneath.
Ιδρύθηκε το δωδέκατο αιώνα από έναν τοπικό Δούκα για να εξορύξουν τα πλούσια κοιτάσματα αλατιού που βρίσκονται από κάτω.

Demetra and Michalis Athienitis taking a tour at the most unusual salt mine in the world. From the outside, Wieliczka Salt Mine doesn't look extraordinary.
Η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηαινίτης ξεναγούνται στο πιο ασυνήθιστο αλατωρυχείο του κόσμου. Εξωτερικά, το ορυχείο δεν φαίνεται ως κάτι το εξαιρετικό.


The cream of Europe’s thinkers visited the site – you can still see many of their names in the old visitor’s books on display.
Η αφρόκρεμα των στοχαστών της Ευρώπης επισκέφθηκε την περιοχή. Μπορείτε να δείτε ακόμα πολλά από τα ονόματά τους στα παλιά βιβλία επισκεπτών που εκτίθενται.

Until 1996 it did just that but the generations of miners did more than just extract. They left behind them a breathtaking record of their time underground in the shape of statues of mythic, historical and religious figures.
Η εξόρυξη αλατιού διακόπηκε το 1996, αλλά γενιές ανθρακωρύχων έκαναν κάτι περισσότερο από την εξαγωγή αλατιού. Άφησαν πίσω τους εκπληκτικές δημιουργίες στα υπόγεια του ορυχείου υπό μορφή αγαλμάτων με μυθικά, ιστορικά και θρησκευτικά στοιχεία.


Popi and Phivos Nicolaides learning about the conditions in the salt mine which were far from comfortable and the hours were long.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης μαθαίνουν για τις συνθήκες εργασίας στο ορυχείο αλατιού οι οποίες δεν ήταν καθόλου εύκολες και οι ώρες ήταν πολλές.

The tour guide explains that the brine is still extracted from the mine – and then evaporated to produce some salt, but hardly on the ancient scale. If this was not done, then the mines would soon become flooded once again.
Η ξεναγός, μας εξηγεί ότι η άλμη εξακολουθεί να εξάγεται από το ορυχείο - και στη συνέχεια εξατμίζεται για να παραχθεί λίγο αλάτι, αλλά όχι στις ποσότητες όπως παλιά. Εάν δεν γινόταν αυτό, τότε το μεταλλείο σύντομα θα πλημμύριζε για άλλη μια φορά.


They even created their own chapels in which to pray. Perhaps their most astonishing legacy is the huge underground cathedral they left behind for posterity.
Δημιούργησαν ακόμη και τα δικά τους παρεκκλήσια για την προσευχή τους. Ίσως η πιο εκπληκτική κληρονομιά τους είναι ο τεράστιος υπόγειος καθεδρικός ναός που άφησαν πίσω τους για τις επόμενες γενιές.
After a one hundred and fifty meter climb down wooden stairs the visitor to the salt mine will see some amazing sites.
Ο επισκέπτης στο ορυχείο αλατιού μετά από εκατόν πενήντα μέτρα κατάβασης από την ξύλινη σκάλα θα δει μερικά καταπληκτικά πράγματα.


There is even an underground lake, lit by subdued electricity and candles.
Υπάρχει ακόμη και μια υπόγεια λίμνη, που φωτίζεται από την υποτονική ηλεκτρική ενέργεια και κεριά.


It may feel like you are in the middle of a Jules Verne adventure as you descend in to the depths of the world.
Καθώς κατεβαίνετε στα βάθη της γης, μπορεί, να νιώθετε σαν να βιώνετε μια περιπέτεια του Ιούλιου Βερν.
Popi and Demetra find out that not all of the statues have a religious or symbolic imagery attached to them. The miners had a sense of humor, as well! 
Η Πόπη και η Δήμητρα ανακαλύπτουν ότι δεν απεικονίζουν όλα τα αγάλματα θρησκευτικές ή συμβολικές εικόνες. Οι ανθρακωρύχοι είχαν και μια αίσθηση του χιούμορ!
Within the confines of the mine there is also much to be learned about the miners from the machinery and tools that they used – many of which are on display and are centuries old.
Μέσα στο ορυχείο, υπάρχουν επίσης πολλά για να μάθει κανείς για τους ανθρακωρύχους από τα μηχανήματα και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν - πολλά από τα οποία είναι αιώνων παλιά.

The Polish people have for many centuries been devout Catholics and this was more than just a long term hobby to relieve the boredom of being underground. This was an act of worship.
Για πολλούς αιώνες οι Πολωνοί είναι ευσεβείς καθολικοί. Έτσι, οι δημιουργίες τους ήταν κάτι περισσότερο από ένα μακροπρόθεσμο χόμπι για να ανακουφίσουν την πλήξη τους στα υπόγεια του ορυχείου. Αυτό που έκαναν ήταν μια πράξη θρησκευτικής λατρείας.

Now a museum, the mine’s attractions include dozens of statues, three chapels and an entire cathedral that has been carved out of the rock salt by the miners.
Τώρα είναι ένα μουσείο και τα αξιοθέατα του ορυχείου περιλαμβάνουν δεκάδες αγάλματα, τρία παρεκκλήσια και ένα ολόκληρο καθεδρικό ναό που έχει σκαλιστεί από το ορυκτό αλάτι από τους ανθρακωρύχους.
The work and patience that must have gone in to the creation of these sculptures is extraordinary. One wonders what the miners would have thought of their work going on general display?
Η εργασία και η υπομονή που επιδείχθηκε για τη δημιουργία αυτών των γλυπτών είναι εξαιρετική. Αναρωτιέται κανείς τι θα σκέφτονταν άραγε οι ανθρακωρύχοι αν μάθαιναν ότι τα δημιουργήματα τους θα εκτίθονταν σε δημόσια θέα;


Nothing could be more surprisingly and nothing more unexpected beautiful than the view of this cathedral wholly made by salt…
Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο εκπληκτικό και τίποτα πιο απροσδόκητα όμορφο από τη θέα του καθεδρικού ναού κατασκευασμένου εξ’ ολοκλήρου από αλάτι...

Over two hundred meters below ground it holds an astonishing secret. This is the salt mine that became an art gallery, cathedral and underground lake.
Πέραν των διακοσίων μέτρων κάτω από το έδαφος κρύβεται ένα εκπληκτικό μυστικό. Αυτό είναι το ορυχείο αλατιού που μετατράπηκε σε γκαλερί τέχνης, καθεδρικό ναό και υπόγεια λίμνη.
Amazingly, even the chandeliers in the cathedral are made of salt. It was not simply hewn from the ground and then thrown together; however, the process is rather more painstaking for the lighting.
Ακόμη και οι πολυέλαιοι στον καθεδρικό ναό είναι κατασκευασμένοι από αλάτι. Δεν λαξεύτηκαν απλώς από το έδαφος και στη συνέχεια τα κατασκεύασαν. Η διαδικασία πάντως είναι μάλλον πιο δύσκολη για το φωτισμό.


Demetra and Michalis Athienitis impressed by the whole thing. After extraction the rock salt was first of all dissolved. It was then reconstituted with the impurities taken out so that it achieved a glass-like finish. 
Η Δήμητρα και Μιχάλης Αθηαινίτης εντυπωσιασμένοι από ότι βλέπουν. Μετά την εκχύλιση του το ορυκτό αλάτι πρώτα διαλύεται. Στη συνέχεια αφού καθαριστεί, αυτό αναπλάθεται, έτσι ώστε να έχει ένα φινίρισμα και να φαίνεται όπως το γυαλί.

The chandeliers are what many visitors think the rest of the cavernous mine will be like as they have a picture in their minds of salt as they would sprinkle on their meals! However, the rock salt occurs naturally in different shades of grey (something like you would expect granite to look like).
Πολλοί επισκέπτες νομίζουν ότι οι πολυέλαιοι του ορυχείου θα είναι όπως το υπόλοιπο του σηραγγώδους δεδομένου ότι στο μυαλό τους έχουν μια εικόνα από το αλάτι που χρησιμοποιούν στα γεύματά τους! Ωστόσο, το ορυκτό αλάτι εμφανίζεται σε διάφορες φυσικές αποχρώσεις του γκρι (κάτι όπως θα περιμένατε να μοιάζει ο γρανίτης).
This is absolutely amazing! Popi, Phivos and Michalis are speechless... This was one of the most exciting experiences.
Αυτό είναι εκπληκτικό! Η Πόπη, Φοίβος και Μιχάλης έμειναν άφωνοι. Αυτή ήταν μία από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες.

The religious carvings are, in reality, what draw many to this mine – as much for their amazing verisimilitude as for their Christian aesthetics.
Στην πραγματικότητα, αυτό που ελκύει τους πολλούς σ’ αυτό το ορυχείο - είναι τα θρησκευτικά γλυπτά με την καταπληκτική αληθοφάνεια τους για τη χριστιανική αισθητική τους.
There are many life sized statues that must have taken a considerable amount of time – months, perhaps even years – to create.
Υπάρχουν πολλά μεγάλα αγάλματα έργα ζωής που πρέπει να έχουν πάρει σημαντικό χρόνο - μήνες, ίσως και χρόνια – για να δημιουργηθούν
.


These reliefs are perhaps among some of the most iconographic works of Christian folk art in the world and really do deserve to be shown.
Αυτά τα ανάγλυφα είναι ίσως μεταξύ μερικών από τα πιο εικονογραφικά έργα της χριστιανικής λαϊκής τέχνης στον κόσμο και πραγματικά αξίζει να εκτίθενται προς θέα.
The “Wieliczka” Salt Mine is one of the most valuable monuments of material and spiritual culture in Poland.
Το ορυχείο αλατιού Βιελίτσκα είναι ένα από τα πιο αξιόλογα μνημεία του υλικού και πνευματικού πολιτισμού στην Πολωνία.

The mine is a product of work of tens of generations of miners, a monument to the history of Poland and to the Polish nation.
Το ορυχείο είναι ένα προϊόν της εργασίας δεκάδων γενεών των μεταλλωρύχων, ένα μνημείο για την ιστορία της Πολωνίας και του πολωνικού έθνους.
The tour is over... Some time for relaxing and some phone calls by Demetra, then return back.
Η επίσκεψη τελείωσε... Λίγος χρόνος για ξεκούραση, μερικά τηλέφωνα από τη Δήμητρα και επιστροφή.


For safety reasons less than one percent of the mine is open to visitors, but even that is still almost four kilometers in length – more than enough to weary the average tourist after an hour or two.
Για λόγους ασφαλείας λιγότερο από το ένα τοις εκατό του μεταλλείου είναι ανοιχτό για τους επισκέπτες, αλλά ακόμη και αυτό εξακολουθεί να είναι σχεδόν τέσσερα χιλιόμετρα σε μήκος - περισσότερο από αρκετό για να κουραστεί ο μέσος τουρίστας μετά από μια ή δύο ώρες επίσκεψη εκεί.
That was amazing, Michalis and Demetra in bus going back full of new knowledge and great experiences.
Ήταν εκπληκτικό, ο Μιχάλης και η Δήμητρα στο λεωφορείο για την επιστροφή, γεμάτοι νέα γνώση και εμπειρίες.