Friday, January 3, 2014

Auschwitz-Birkenau, Krakow - Poland


Auschwitz Birkenau 
German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945)


Auschwitz concentration camp (was a network of concentration and extermination camps built and operated by the Third Reich in Polish areas annexed by Nazi Germany during World War II.
Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς ήταν ένα σύμπλεγμα στρατοπέδων συγκέντρωσης και εκτελέσεων της Ναζιστικής Γερμανίας, που χτίστηκαν από το Τρίτο Ράιχ στην κατεχόμενη Πολωνία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

It consisted of Auschwitz I (the base camp); Auschwitz II–Birkenau (the extermination camp); Auschwitz III-Monowitz (a labor camp to staff an factory), and 45 satellite camps.
Αποτελούνταν από το Άουσβιτς Ι (το βασικό στρατόπεδο), Άουσβιτς ΙΙ-Μπίρκεναου (το στρατόπεδο εξόντωσης), Άουσβιτς ΙΙΙ-Mονοβίτζ (ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας για τα εργοστάσια), και 45 καταυλισμούς δορυφόρους.

Popi and Phivos Nicolaides with Demetra and Michalis Athienitis discovering the prisnoer barracks and the place where the most horrible atrocities happened.
H Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδη με τη Δήμητρα και Μιχάλη Αθηαινίτη ανακαλύπτουν τους στρατώνες των φυλακισμένων, τον τόπο όπου συνέβησαν οι πιο φρικτές θηριωδίες.


Living conditions were brutal, and many of those not killed in the gas chambers died of starvation, forced labor, infectious diseases, individual executions, and medical experiments. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν βάρβαρες και πολλοί από εκείνους που δεν σκοτώθηκαν στους θαλάμους αερίων, πέθαναν από την πείνα, τα καταναγκαστικά έργα, τα λοιμώδη νοσήματα, τις ατομικές εκτελέσεις και τα ιατρικά πειράματα.

Auschwitz-Birkenau was the principal and most notorious of the six concentration and extermination camps established by Nazi Germany to implement its Final Solution policy which had as its aim the mass murder of the Jewish people in Europe.
Το Άουσβιτς-Μπίρκεναου ήταν το κύριο και το πιο διαβόητο από τα έξι στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης που ιδρύθηκαν από τη ναζιστική Γερμανία για την εφαρμογή της πολιτικής της «Τελικής Λύσης», η οποία είχε ως στόχο τη μαζική δολοφονία των Εβραίων στην Ευρώπη.

Popi Nicolaides at the entrance of the Auschwitz-Birkenau memorial before entering into the chaos of madness...
Η Πόπη Νικολαΐδου στην είσοδο του στρατοπέδου Άουσβιτς-Μπίρκεναου πριν να εισέλθει μέσα στο χάος της τρέλας...
Between the years 1942-1944 it became the main mass extermination camp where Jews were tortured and killed for their so-called racial origins.
Μεταξύ των ετών 1942-1944 έγινε το κύριο στρατόπεδο μαζικής εξόντωσης των Εβραίων, όπου βασανίζονταν και σκοτώνονταν για τη λεγόμενη φυλετική καταγωγή τους.


The Nazi policy of spoliation, degradation and extermination of the Jews was rooted in a racist and anti-Semitic ideology propagated by the Third Reich.
Η πολιτική των Ναζί της λεηλασίας, της υποβάθμισης και της εξόντωσης των Εβραίων είχε τις ρίζες της σε μια ρατσιστική και αντισημιτική ιδεολογία που διαδιδόταν από το Τρίτο Ράιχ.

Demetra Athienitis and Popi Nicolaides at the entrance of the former Nazi death camp at the Auschwitz-Birkenau memorial in Poland.
Η Δήμητρα Αθηαινίτη με την Πόπη Νικολαΐδου στην είσοδο του πρώην ναζιστικού στρατοπέδου θανάτου στο μνημείο του Άουσβιτς-Μπίρκεναου στην Πολωνία.


Built in Poland under Nazi German occupation initially as a concentration camp for Poles and later for Soviet prisoners of war, it soon became a prison for a number of other nationalities. Χτισμένο στην Πολωνία κάτω από τη ναζιστική γερμανική κατοχή αρχικά ως στρατόπεδο συγκέντρωσης για τους Πολωνούς και αργότερα για Σοβιετικούς αιχμαλώτους πολέμου, σύντομα έγινε μια φυλακή για μια σειρά από άλλες εθνικότητες.
The site and its landscape has high levels of authenticity and integrity since the original evidence has been carefully conserved without any unnecessary restoration. (In the picture: Demetra Athienitis). Ο χώρος και το τοπίο της έχει υψηλά επίπεδα αυθεντικότητας, δεδομένου ότι η αρχική απόδειξη έχει διατηρηθεί με προσοχή χωρίς καμία περιττή αποκατάσταση. (Στη φωτο: Δήμητρα Αθηαινίτη).
Train tracks mark the entrance into Auschwitz-Birkenau, the 'death camp' where most of the 1.1 million victims of the camp complex were murdered.
Οι γραμμές του τρένου σηματοδοτούν την είσοδο του Άουσβιτς-Μπίρκεναου, στο «στρατόπεδο θανάτου», όπου περισσότερα από τα 1,1 εκατομμύρια θύματα του, δολοφονήθηκαν στο συγκρότημα του στρατοπέδου.
 
The main entrance to Auschwitz-Birkenau extermination camp.
Η κύρια είσοδος του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εκτελέσεων.

In addition to the mass murder of well over a million Jewish men, women and children, and tens of thousands of Polish victims, Auschwitz also served as a camp for the racial murder of thousands of Roma and Sinti and prisoners of several European nationalities.
Εκτός από την μαζική δολοφονία του ενός εκατομμυρίου και πάνω Εβραίων, άνδρες, γυναίκες και παιδιά και δεκάδες χιλιάδες των Πολωνών θυμάτων, το Άουσβιτς χρησίμευσε επίσης ως ένα στρατόπεδο για τη φυλετική δολοφονία χιλιάδων Ρομά και των Σίντι και των κρατουμένων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Auschwitz-Birkenau was the largest of the concentration camp complexes created by the Nazi German regime and was the one which combined extermination with forced labour.
Το Άουσβιτς-Μπίρκεναου ήταν το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης από τα συγκροτήματα που δημιουργήθηκαν από το ναζιστικό γερμανικό καθεστώς και συνδύαζε την εξόντωση με την καταναγκαστική εργασία.

The number of children killed during the Holocaust is not fathomable and full statistics for the tragic fate of children who died will never be known.
Ο αριθμός των παιδιών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος δεν καταμετρήθηκε και πλήρη στατιστικά στοιχεία για την τραγική μοίρα των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους δεν θα είναι ποτέ γνωστά.


At the centre of a huge landscape of human exploitation and suffering, the remains of the two camps of Auschwitz I and Auschwitz II-Birkenau, as well as its Protective Zone were placed on the World Heritage List as evidence of this inhumane, cruel and methodical effort to deny human dignity to groups considered inferior, leading to their systematic murder.
Στο κέντρο του τεράστιου τοπίου της ανθρώπινης εκμετάλλευσης και των βασάνων, τα λείψανα των δύο στρατοπέδων του Άουσβιτς Ι και ΙΙ του Άουσβιτς-Μπίρκεναου, καθώς και η προστατευτική του ζώνη συμπεριελήφθησαν στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως απόδειξη αυτής της απάνθρωπης, σκληρής και μεθοδικής προσπάθειας να αρνηθεί την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε ομάδες που θεωρούνταν κατώτερες, οδηγώντας τες σε συστηματική δολοφονία τους.

Victims were deported to these centers from Western Europe and from the ghettos in Eastern Europe which the Nazis had established. In addition, millions died in the ghettos and concentration camps as a result of forced labor, starvation, exposure, brutality, disease, and execution.
Σ’ αυτά τα κέντρα που κατασκεύασαν οι Ναζί απελάθηκαν τα θύματα από τη Δυτική Ευρώπη και από τα γκέτο στην Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους στα γκέτο και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ως αποτέλεσμα της καταναγκαστικής εργασίας, την πείνα, την έκθεση, την κτηνωδία, τις ασθένειες και τις εκτελέσεις.


The camps are a vivid testimony to the murderous nature of the anti-Semitic and racist Nazi policy that brought about the annihilation of more than 1.2 million people in the crematoria, 90% of whom were Jews.
Τα στρατόπεδα είναι μια ζωντανή μαρτυρία για τη δολοφονική φύση της αντισημιτικής και ρατσιστικής ναζιστικής πολιτικής που ασκήθηκε για την εξόντωση πάνω από 1,2 εκατομμύρια ανθρώπων στα κρεματόρια, το 90% των οποίων ήταν Εβραίοι.The collections at the site preserve the evidence of those who were premeditatedly murdered, as well as presenting the systematic mechanism by which this was done.
Οι συλλογές στο χώρο διατηρούν τα στοιχεία όσων εκ προμελέτης είχαν δολοφονηθεί, καθώς και την παρουσίαση του συστηματικού μηχανισμού με τον οποίο αυτό έγινε.


The fortified walls, barbed wire, platforms, barracks, gallows, gas chambers and cremation ovens show the conditions within which the Nazi genocide, as well as the forced labour took place in the former concentration and extermination camp of Auschwitz-Birkenau, the largest in the Third Reich.
Τα φρουρούμενα τείχη, τα συρματοπλέγματα, οι πλατφόρμες, οι στρατώνες, οι αγχόνες, οι θάλαμοι αερίων και οι φούρνοι αποτέφρωσης δείχνουν καθαρά τις συνθήκες πως πραγματοποιήθηκε από τους Ναζί η γενοκτονία καθώς και η καταναγκαστική εργασία στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου, το μεγαλύτερο στο Τρίτο Ράιχ.

 
Auschwitz – Birkenau, monument to the deliberate genocide of the Jews by the Nazi regime (Germany 1933-1945) and to the deaths of countless others bears irrefutable evidence to one of the greatest crimes ever perpetrated against humanity.
Το Άουσβιτς - Μπιρκενάου, μνημείο πια της εσκεμμένης γενοκτονίας των Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς (της Γερμανίας 1933-1945) που οδήγησε στο θάνατο και αμέτρητους άλλους, φέρει αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία, ως ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που διαπράχθηκαν ποτέ κατά της ανθρωπότητας.


According to historical investigations, 1.5 million people, among them a great number of Jews, were systematically starved, tortured and murdered in this camp, the symbol of humanity's cruelty to its fellow human beings in the 20th century.
Άουσβιτς Μπίρκεναου
Σύμφωνα με ιστορικές έρευνες, 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας μεγάλος αριθμός Εβραίων, συστηματικά πείνα, βασανίζονται και δολοφονούνται σε αυτό το στρατόπεδο, το σύμβολο της σκληρότητας της ανθρωπότητας για τους συνανθρώπους της κατά τον 20ο αιώνα.In the late 1930's the Nazis killed thousands of handicapped Germans by lethal injection and poisonous gas.
Στα τέλη του 1930 οι Ναζί σκότωσαν χιλιάδες άτομα με ειδικές ανάγκες με θανατηφόρα ένεση και δηλητηριώδες αέριο.


After the German invasion of the Soviet Union in June 1941, mobile killing units following in the wake of the German Army began shooting massive numbers of Jews and Gypsies in open fields and ravines on the outskirts of conquered cities and towns.
Μετά τη γερμανική εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης τον Ιούνιο του 1941, κινητές μονάδες δολοφονία ακολουθούσε τα χνάρια του γερμανικού στρατού άρχισαν να πυροβολούν τεράστιο αριθμό των Εβραίων και των Τσιγγάνων στην ύπαιθρο και φαράγγια στις παρυφές των κατακτημένων πόλεις και κωμοπόλεις.


Eventually the Nazis created a more secluded and organized method of killing. Extermination centers were established in occupied Poland with special apparatus especially designed for mass murder. Giant death machines.
Τελικά οι Ναζί δημιούργησαν μια πιο απομονωμένη και οργανωμένη μέθοδο θανάτωσης. Έχτισαν Κέντρα εξόντωσης στην κατεχόμενη Πολωνία ειδικά σχεδιασμένα για μαζικές δολοφονίες, τις γιγάντιες μηχανές θανάτου.


Six such death camps existed: Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Sobibor, and Treblinka. Large-scale murder by gas and body disposal through cremation were conducted systematically by the Nazis and Adolf Hitler's SS men.
Έξι τέτοια στρατόπεδα θανάτου υπήρχαν στο: Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Σόμπιμπορ και Τρεμπλίνκα. Έγιναν συστηματικά μεγάλης κλίμακας δολοφονίες με αέρια και αποτέφρωση από τους Ναζί και τα SS του Αδόλφου Χίτλερ.


It is a place of our collective memory of this dark chapter in the history of humanity, of transmission to younger generations and a sign of warning of the many threats and tragic consequences of extreme ideologies and denial of human dignity.
Είναι ένα μέρος της συλλογικής μας μνήμης αυτού του σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία της ανθρωπότητας και της μετάδοσης της στις νεότερες γενιές. Είναι μια προειδοποίηση για τις πολλές απειλές και τις τραγικές συνέπειες των ακραίων ιδεολογιών και της άρνησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.


It is also a monument to the strength of the human spirit which in appalling conditions of adversity resisted the efforts of the German Nazi regime to suppress freedom and free thought and to wipe out whole races.
Είναι, επίσης, ένα μνημείο για τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος που σε άθλιες συνθήκες και αντιξοότητες αντιστάθηκε στις προσπάθειες του γερμανικού ναζιστικού καθεστώτος για την καταστολή της ελευθερίας και της ελεύθερης σκέψης και να εξαφανίσει ολόκληρη φυλές.


History and in particular the Holocaust teaches us that the line can be razor thin between a humane and morally restrained veneer of civilization, and, the inhumane and immoral acts resulting from unfettered new or previously suppressed beliefs and emotions of hatred and jealousy encouraged by governments, other organizations, geopolitical and economic events.
Η Ιστορία και ιδίως η γενοκτονία, μας διδάσκει ότι η λεπτή γραμμή ανάμεσα σε ένα ανθρώπινο και ηθικά συγκροτημένο αμάλγαμα πολιτισμού και τις απάνθρωπες και ανήθικες πράξεις που προκύπτουν από την αυθαίρετη νέα ή προηγούμενη καταστολή των πεποιθήσεων και των συναισθημάτων μίσους και φθόνου, ενθαρρυνόμενα από τις κυβερνήσεις, άλλους οργανισμούς, γεωπολιτικά και οικονομικά γεγονότα μπορεί να είναι λεπτή σαν ξυράφι.


The site is a key place of memory for the whole of humankind for the holocaust, racist policies and barbarism.
Ο χώρος αποτελεί ένα βασικό μέρος της μνήμης για το σύνολο της ανθρωπότητας για το ολοκαύτωμα, τις ρατσιστικές πολιτικές και τη βαρβαρότητα. 


3 comments:

angel said...

Lendo seu posto saltam-me a mente o horror da guerra e deste , que creio , seja o ato mais horrendo de toda historia da humanidade. Os soldados, durante as batalhas matam e morrem, mas ali, neste campo de concentraçao as vitimas:mulheres, crianças e homens eram sistematicamente eliminados. Somente de olhar as fotos, sinto o peso que este lugar transmite. Parece que vejo o rosto das pessoas que ali foram torturadas e dos gritos de socorro que nunca seriam ouvidos por ninguem. Valeu, amigo, lembrar tudo isto agora que estamos começando mais um ano e que todos os homens se recordem disto antes de começarem outra guerra ou perseguiçao.
Que 2014 seja o oposto de tudo o que ocorreu nestes anos de guerra ali neste campo.
Abraço
Angela

Ann said...

thank you for sharing .
we must never forget..and we must never let this happen again.
one man became that powerful to brainwash so many into believing that his megaloomaniacal beliefs should be taken as truth.
scary..it was not that long ago.
a friend of mine's mother-in-law had the tattoo on her arm...she was a survivor.

Lydia said...

This is a strong post, Phivos, telling the story that must never be forgotten. Your photos are brilliant and your commentary so heartfelt. The expressions on each of your faces tells how deeply you felt the depth of the experience of being there. Thank you for sharing.