Monday, January 13, 2014

Auschwitz- Krakow - Poland

Auschwitz
German Nazi Concentration and Extermination Camp (1940-1945)
Άουσβιτς, Γερμανικό Ναζιστικό Στρατόπεδο Συγκέντρωσης

Auschwitz concentration camp -and now great monument and a unique museum- bears irrefutable evidence to one of the greatest crimes ever perpetrated against humanity.
Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς - και τώρα μεγάλο μνημείο και ένα μοναδικό μουσείο - φέρει αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που διαπράχθηκαν ποτέ κατά της ανθρωπότητας.


Popi and Phivos Nicolaides with Demetra and Michalis Athienitis discovering the German Nazi Concentration camp where the most horrible atrocities took place.
H Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδη με τη Δήμητρα και Μιχάλη Αθηαινίτη ανακαλύπτουν το στρατόπεδο συγκέντρωσης των Γερμανών Ναζιστών, όπου έγιναν οι πιο φρικτές θηριωδίες.

Auschwitz , monument to the deliberate genocide of the Jews by the Nazi regime (Germany 1933-1945) and to the deaths of countless others bears irrefutable evidence to one of the greatest crimes ever perpetrated against humanity.
Το Άουσβιτς, μνημείο πια της σχεδιασμένης γενοκτονίας των Εβραίων από το ναζιστικό καθεστώς (της Γερμανίας 1933-1945) που οδήγησε στο θάνατο και αμέτρητους άλλους, φέρει αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία, ως ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα που διαπράχθηκαν ποτέ κατά της ανθρωπότητας.Auschwitz-Birkenau, Krakow - Poland - Part I' View here
Το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς-Μπίκεναου στην Κρακοβία-Πολωνία.
Μέρος Ι' Δείτε Εδώ
 

Auschwitz concentration camp (was a network of concentration and extermination camps built and operated by the Third Reich in Polish areas annexed by Nazi Germany during World War II.
Το στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς ήταν ένα σύμπλεγμα στρατοπέδων συγκέντρωσης και εκτελέσεων της Ναζιστικής Γερμανίας, που χτίστηκαν από το Τρίτο Ράιχ στην κατεχόμενη Πολωνία κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.


It consisted of Auschwitz I (the base camp); Auschwitz II–Birkenau (the extermination camp); Auschwitz III-Monowitz (a labor camp to staff an factory), and 45 satellite camps.
Αποτελούνταν από το Άουσβιτς Ι (το βασικό στρατόπεδο), Άουσβιτς ΙΙ-Μπίρκεναου (το στρατόπεδο εξόντωσης), Άουσβιτς ΙΙΙ-Mονοβίτζ (ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας για τα εργοστάσια), και 45 δορυφόρους καταυλισμούς.

"Arbeit macht frei" is a German phrase meaning "work makes (you) free". The slogan is known for having been placed over the entrances to a number of Nazi concentration camps during World War II, including most infamously Auschwitz I.
Στην πύλη του στρατοπέδου παραμένει αναρτημένη η επιγραφή «Η εργασία απελευθερώνει». Είχε τοποθετηθεί πάνω από τις πύλες εισόδους σε ορισμένα από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί κατά τη διάρκεια του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, συμπεριλαμβανομένων των πιο περιβόητων όπως το Άουσβιτς Ι.

Victims were deported to these centers from Western Europe and from the ghettos in Eastern Europe which the Nazis had established. In addition, millions died in the ghettos and concentration camps as a result of forced labor, starvation, exposure, brutality, disease, and execution.
Σ’ αυτά τα κέντρα που κατασκεύασαν οι Ναζί απελάθηκαν τα θύματα από τη Δυτική Ευρώπη και από τα γκέτο στην Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, εκατομμύρια έχασαν τη ζωή τους στα γκέτο και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ως αποτέλεσμα της καταναγκαστικής εργασίας, την πείνα, τις κακουχίες, την κτηνωδία, τις ασθένειες και τις εκτελέσεις.

The fortified walls, barbed wire, platforms, barracks, gallows, gas chambers and cremation ovens show the conditions within which the Nazi genocide, as well as the forced labour took place in the former concentration and extermination camp of Auschwitz.
Τα φρουρούμενα τείχη, τα συρματοπλέγματα, οι πλατφόρμες, οι στρατώνες, οι αγχόνες, οι θάλαμοι αερίων και οι φούρνοι αποτέφρωσης δείχνουν καθαρά τις συνθήκες πως πραγματοποιήθηκε από τους Ναζί η γενοκτονία καθώς και η καταναγκαστική εργασία στο πρώην στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς.

Popi with Demetra and Michalis Athienitis looking speechless at the barracks and the various other buildings, hardly believe that this shameless place was run by reasonable human brains…
H Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης με τη Δήμητρα και Μιχάλη Αθηαινίτη, βλέποντας άφωνοι τους στρατώνες και τα διάφορα άλλα κτίρια, που δύσκολα μπορεί, να πιστέψει κανείς, ότι αυτό το μέρος της ντροπής διοικείτο από λογικούς ανθρώπινους εγκέφαλους...


The site is a key place of memory for the whole of humankind for the holocaust, racist policies and barbarism.
Ο χώρος είναι ένα βασικό μέρος της ιστορικής μνήμης για όλη την ανθρωπότητα για το ολοκαύτωμα, τις ρατσιστικές πολιτικές και τη βαρβαρότητα.

Remains of prisoner barracks at Auschwitz reminding of the repeated crimes and schizophrenic attitude.
Ότι απέμεινε από τους στρατώνες κρατούμενων στο Άουσβιτς θυμίζει τα επανειλημμένα εγκλήματα και τη σχιζοφρενική συμπεριφορά.

It ‘s a great amazing memorial in Poland which is a part of human history on earth. (In the picture: Popi Nicolaides and Demetra Athienitis).
Είναι ένα μεγάλο, εκπληκτικό μνημείο στην Πολωνία το οποίο αποτελεί μέρος της παγκόσμιας ιστορίας πάνω στη γη. (Στη φωτογραφία η Πόπη Νικολαΐδου με τη Δήμητρα Αθηαινίτη).

UNESCO added the camp to its list of World Heritage Sites in 1979.
Το 1979 το στρατόπεδο συμπεριελήφθη στον κατάλογο της ΟΥΝΕΣΚΟ ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.


People from all over the world learning about the shamelessness of human civilization and history… Unbelievable brutality and inhuman behavior…
Άνθρωποι από όλο τον κόσμο μαθαίνουν για τη ντροπή του ανθρώπινου πολιτισμού και της ιστορίας ... για την απίστευτη βιαιότητα και απάνθρωπη συμπεριφορά...

Murders were simply part of the process and daily running of the evil Nazist machine…
Οι δολοφονίες ήταν απλά μέρος της διαδικασίας και της καθημερινής λειτουργίας της διαβολικής ναζιστικής μηχανής...


Unbelievable endless human madness and paralogism… Absolutely absurdity.
Απίστευτα ατελείωτη ανθρώπινη τρέλα και παραλογισμός... Απόλυτα παράλογο.

Irrespective of the absolutely wrong of the Nazi ideology, it’s hard to believe that human beings could behave so inhumanely to other people…
Ανεξάρτητα από την απολύτως λανθασμένη ναζιστική ιδεολογία, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ανθρώπινα όντα μπορούν, να συμπεριφέρονται τόσο απάνθρωπα σε άλλους ανθρώπους...Walking through the bloody streets of the concentration camp it’s impossible to feel calm and untouched.
Περπατώντας μέσα από τους αιματηρούς δρόμους του στρατοπέδου είναι αδύνατο να αισθάνεστε ήρεμοι και ανέγγιχτοι.

The respect of human life was unknown here… Inmates were just numbers and nothing else included in an endless list for killing and extermination…
Ο σεβασμός της ανθρώπινης ζωής ήταν άγνωστο εδώ... Οι κρατούμενοι ήσαν μόνο αριθμοί και τίποτα άλλο, που συμπεριλαμβάνονταν σε μια ατέλειωτη λίστα για εκτέλεση και εξόντωση...


A tragic place which a reasonable person, a normal mind cannot conceive or understand…
Ένα τραγικό μέρος όπου ένας λογικός άνθρωπος, ένα κανονικό μυαλό δεν μπορεί, να συλλάβει και να κατανοήσει…


According to historical investigations, 1.5 million people, among them a great number of Jews, were systematically starved, tortured and murdered in this camp, the symbol of humanity's cruelty to its fellow human beings in the 20th century.
Σύμφωνα με ιστορικές έρευνες, 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας μεγάλος αριθμός Εβραίων, συστηματικά λιμοκτονούσε, βασανίζονταν και δολοφονούνταν σε αυτό το στρατόπεδο, το σύμβολο της απάνθρωπης σκληρότητας για τους συνανθρώπους τους κατά τον 20ο αιώνα.


Looking at the cells where countless innocent people were systematically starved, tortured and murdered in beginning of the 20th century.
Κοιτάζοντας τα κελιά όπου αμέτρητοι αθώοι άνθρωποι συστηματικά νηστικοί, βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν στην αρχή του 20ου αιώνα.


Passing the main entrance and getting into the camp a heavy bad feeling is created immediately.
Περνώντας την κύρια είσοδο και μπαίνοντας στο στρατόπεδο, δημιουργείται αμέσως μια βαριά ατμόσφαιρα, μια κακή συναίσθηση.


Anywhere you walk and anywhere you look the souls of the victims are your guides…
Οπουδήποτε και αν περπατήσετε και οπουδήποτε κι αν κοιτάζετε οι ψυχές των θυμάτων είναι οι οδηγοί σας..
.

First time in my life I was faced with such a horrible place… Never to be forgotten…
Πρώτη φορά στη ζωή μου ήμουν αντιμέτωπος με ένα τέτοιο φρικτό τόπο... Ποτέ δεν θα ξεχάσω...


You can never name the visit here as a tour… but rather as pilgrimage and a tribute to the countless innocent human beings who paid with their lives… the madness of some people…
Ποτέ, δεν μπορείτε, να ονομάσετε την επίσκεψη εδώ ως μια επίσκεψη... αλλά, μάλλον ως ένα προσκύνημα και ένα αφιέρωμα στα αμέτρητα αθώα ανθρώπινα θύματα που πλήρωσαν με τη ζωή τους... την τρέλα ορισμένων ανθρώπων...

 
This wall and adjacent courtyard was an execution plaza where an estimated 20,000 inmates lost their lives. Most were shot from behind while standing naked.
Το τείχος και η παρακείμενη αυλή ήταν χώρος εκτέλεσης, όπου 20.000 περίπου κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους. Οι περισσότεροι πυροβολήθηκαν από πίσω, ενώ ήσαν όρθιοι και γυμνοί.


The Museum was established to promote education about the history of the Holocaust and assist visitors in developing understanding of the ramifications of prejudice and racism.
Το Μουσείο ιδρύθηκε για την προώθηση της εκπαίδευσης για την ιστορία του Ολοκαυτώματος και για να βοηθήσει τους επισκέπτες να κατανοήσουν τις επιπτώσεις από τις προκαταλήψεις και το ρατσισμό.


It is a place of our collective memory of this dark chapter in the history of humanity, of transmission to younger generations and a sign of warning of the many threats and tragic consequences of extreme ideologies and denial of human dignity.
Είναι ένα μέρος συλλογικής μνήμης του σκοτεινού κεφαλαίου στην ιστορία της ανθρωπότητας και της μετάδοσης της στις νεότερες γενιές. Είναι μια προειδοποίηση για τις πολλές απειλές και τις τραγικές συνέπειες των ακραίων ιδεολογιών και της άρνησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

During the whole tour all through the sections of the killing machine of the camp you feel awfully and also a kind of personal responsibility for all the bad things that some people could make…
Καθ 'όλη τη διάρκεια της επίσκεψης στους χώρους της δολοφονικής μηχανής του στρατοπέδου αισθάνεστε απαίσια, αλλά και ένα είδος προσωπικής ευθύνης για όλα τα κακά πράγματα που μερικοί άνθρωποι, θα μπορούσαν να κάνουν...


It is also a monument to the strength of the human spirit which in appalling conditions of adversity resisted the efforts of the German Nazi regime to suppress freedom and free thought and to wipe out whole races.
Είναι, επίσης, ένα μνημείο για τη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος που σε άθλιες συνθήκες και αντιξοότητες αντιστάθηκε στις προσπάθειες του γερμανικού ναζιστικού καθεστώτος για την καταστολή της ελευθερίας και της ελεύθερης σκέψης και να εξαφανίσει ολόκληρες φυλές.The site and its landscape has high levels of authenticity and integrity since the original evidence has been carefully conserved without any unnecessary restoration. Το στρατόπεδο έχει υψηλά επίπεδα αυθεντικότητας, δεδομένου ότι ο αρχικός χώρος έχει διατηρηθεί με προσοχή χωρίς καμία περιττή αποκατάσταση.


Demetra and Michalis Athienitis learning about the living conditions that were brutal, and many of those not killed in the gas chambers died of starvation, forced labor, infectious diseases, individual executions, and medical experiments.
Η Δήμητρα και Μιχάλης Αθηαινίτης μαθαίνουν για τις βάρβαρες συνθήκες διαβίωσης και πως πολλοί από εκείνους που δεν σκοτώθηκαν στους θαλάμους αερίων, πέθαναν από την πείνα, τα καταναγκαστικά έργα, τα λοιμώδη νοσήματα, τις ατομικές εκτελέσεις και τα ιατρικά πειράματα.

Unwillingly you all the stories you have heard and read come to your mind and like a movie film some scenes are reborn in front of your eyes…
Όλες τις ιστορίες που έχετε ακούσει ή διαβάσει κατά καιρούς έρχονται άθελα στο μυαλό σας σαν κινηματογραφική ταινία και ξαναγεννιούνται μπροστά στα μάτια σας μερικές σκηνές...


The Nazis created a secluded and organized method of killing. Extermination centers were established in occupied Poland with special apparatus especially designed for mass murder. Giant death machines.
Οι Ναζί δημιούργησαν μια καλά οργανωμένη και μοναδική μέθοδο θανάτωσης. Έχτισαν Κέντρα εξόντωσης στην κατεχόμενη Πολωνία ειδικά σχεδιασμένα για μαζικές δολοφονίες, τις γιγάντιες μηχανές θανάτου.Popi and Phivos Nicolaides with Demetra and Michalis Athienitis discovering the prisnoer barracks and the place where the most horrible atrocities happened.
H Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδη με τη Δήμητρα και Μιχάλη Αθηαινίτη ανακαλύπτουν τους στρατώνες των φυλακισμένων, τον τόπο όπου συνέβησαν οι πιο φρικτές θηριωδίες.
At the edge of the camp lies the Crematory; a small nondescript structure built into the ground. It remains as it was, complete with gas chamber, iron body carts, and furnaces.
Στην άκρη του στρατοπέδου βρίσκεται το κρεματόριο. Ένα μικρό κτίριο που κατασκευάστηκε υπόγεια. Παραμένει όπως ήταν, πλήρες, με θάλαμο αερίων, τα σιδερένια καρότσα και τους φούρνους.


None of us knows how this absolutely historic shame can be forgotten…
Κανένας από εμάς δεν ξέρει πώς αυτή η ακραία ιστορική ντροπή, μπορεί, να ξεχαστεί...


The exact number of victims at Auschwitz is difficult to fix with certainty, as many prisoners were never registered and much evidence was destroyed by the SS in the final days of the war.
Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων του Άουσβιτς είναι δύσκολο να καθοριστεί με βεβαιότητα, καθώς πολλοί κρατούμενοι δεν είχαν καταχωρηθεί και πολλά στοιχεία καταστράφηκαν από τους SS τις τελευταίες μέρες του πολέμου.


SS officers told the victims they were to take a shower and undergo delousing. The victims undressed in an outer chamber and walk into the gas chamber, which was disguised as a shower facility.
Αξιωματικοί των SS έλεγαν στα θύματα ότι τους πήγαιναν για ντους. Τα θύματα πήγαιναν γυμνά στον εξωτερικό θάλαμο και περπατούσαν μέσα στο θάλαμο αερίων, που ήταν καμουφλαρισμένος ως εγκατάσταση ντους
.

The corpses were burned in the nearby incinerators, and the ashes were buried, thrown in the river, or used as fertilizer.
Τα πτώματα καίγονταν στους αποτεφρωτήρες, και οι στάχτες θάβονταν ή ρίχνονται στο ποτάμι ή χρησιμοποιούνταν ως λίπασμα.


Hundreds of thousands of people were kept prisoners here in appalling conditions and more than 1.1 (up to about 1.5) million victims (men, women and children) of the camp complex were brutally tortured and murdered.
Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κρατήθηκαν φυλακισμένοι εδώ σε άθλιες συνθήκες και πάνω από 1,1 (έως περίπου 1,5) εκατομμύρια θύματα (άνδρες, γυναίκες και παιδιά) του συγκροτήματος στρατοπέδων είχαν βασανιστεί και δολοφονηθεί βάναυσα.


In a speech on the fiftieth anniversary of the liberation, German chancellor Helmut Kohl described Auschwitz as the "darkest and most horrific chapter of German history".
Σε ομιλία του την πεντηκοστή επέτειο από την απελευθέρωση, ο Γερμανός καγκελάριος Χέλμουτ Κολ περιέγραψε το Άουσβιτς ως το «πιο σκοτεινό και τρομακτικό κεφάλαιο της γερμανικής ιστορίας».The United Nations General Assembly has designated January 27, the date of the camp's liberation, as International Holocaust Remembrance.
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε τις 27 Ιανουαρίου, την ημερομηνία της απελευθέρωσης του στρατοπέδου, ως Διεθνή Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.
The electric walls of prejudice and racism… After the war Berlin had for years the iron curtain and the cruel wall of shame… Nicosia my town still has the wall of shame for 40 years now… Everywhere the sickness and the madness are similar… Perhaps giving a reasoning but absolutely unjustified…
Τα ηλεκτροφόρα τείχη των προκαταλήψεων και του ρατσισμού ... Μετά τον πόλεμο το Βερολίνο είχε για χρόνια το σιδηρούν παραπέτασμα και το απάνθρωπο τείχος της ντροπής ... Η πόλη μου η Λευκωσία έχει ακόμα το τείχος του αίσχους για 40 χρόνια τώρα... Οπουδήποτε η αρρώστια και η τρέλα είναι παρόμοιες ... Δίνοντας ίσως μια αιτία, αλλά απολύτως αδικαιολόγητη...

The first commandant of Auschwitz, Rudolf Hoss, who was tried and sentenced to death after the war by the Polish Supreme National Tribunal was hanged here on April 1947. (Photo above).
Ο διοικητής του στρατοπέδου συγκέντρωσης Ρούντολφ Χος δικάστηκε και κρεμάστηκε στο στρατόπεδο στις 16 Απριλίου, 1947. (Φωτογραφία άνω).


I wish if all the students of the world could at least once in their lifetime to visit this place and see by themselves where fanaticism can lead human beings….
Εύχομαι όλοι οι μαθητές του κόσμου να μπορούσαν τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, να επισκεφθούν αυτό το μέρος και να δουν από μόνοι τους, που μπορεί ο φανατισμός, να οδηγήσει τον άνθρωπο...


Popi and Phivos Nicolaides with Demetra and Michalis Athienitis completing the discovering of the camp and getting out through the huge gate, feeling a kind of relief…
H Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδη με τη Δήμητρα και Μιχάλη Αθηαινίτη, ολοκληρώνοντας την ανακάλυψη του στρατοπέδου και βγαίνοντας έξω από την τεράστια πύλη αισθάνοντε ένα είδος ανακούφισης...


3 comments:

Cheryl said...

Thank you for sharing your experience. I think that you're right, every student and every person in the world should have to opportunity to visit the site.

Lydia said...

This is likely the most powerful blog post ever published. Thank you for these stark photos and your honest descriptions. The photos of your group show such sad faces, and I had tears in my eyes while reading this. It was an important trip for you to take, so that you could share it with us.

Peace to the souls of all who suffered and died there.

Antonis Stokkos said...

I remain speechless for such humanity brutality.
But this will never stop because now we have the policy of national interests over energy deposits.This is greater than faschism.
We see similar crimes in Syria executed by moslems from Chechenia or moslems from Europe sent by those
who condemn the Holocaust and Auschwitz.
Do not forget that now we have the nuclear bombs which if they are used they will make Auschwitz to seem like a Luna Park for mad children.
Antonis Stokkos.