Tuesday, June 20, 2017

Barcelona Cathedral, Spain

Καθεδρικός ναός της Βαρκελώνης
Ένα από τα ωραιότερα γοτθικά κτίρια στην πόλη
The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia, also known as Barcelona Cathedral, is the Gothic cathedral and seat of the Archbishop of Barcelona, Spain.
Ο καθεδρικός ναός του Τιμίου Σταυρού και η Αγία Ευλαλία, γνωστός επίσης ως καθεδρικός ναός της Βαρκελώνης, είναι ο γοτθικός καθεδρικός ναός και έδρα του Αρχιεπισκόπου της Βαρκελώνης, της Ισπανίας.
Lygia & Gregoris Maliotis with Popi & Phivos Nicolaides in front of the stunning building of Barcelona Cathedral.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης με την Πόπη & Φοίβο Νικολαΐδη μπροστά από τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό της Βαρκελώνης.
The cathedral is dedicated to Eulalia of Barcelona, co-patron saint of Barcelona, a young virgin who, according to Catholic tradition, suffered martyrdom during Roman times in the city.
Ο καθεδρικός ναός είναι αφιερωμένος στην Ευλαλία της Βαρκελώνης, συν-πολιούχο της Βαρκελώνης, μια νεαρή παρθένα που κατά την καθολική παράδοση μαρτύρησε κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων στην πόλη.
The cathedral has a secluded Gothic cloister where 13 white geese are kept, the number explained by the assertion that Eulalia was 13 when she was martyred.
Ο καθεδρικός ναός έχει ένα απομονωμένο γοτθικό μοναστήρι όπου υπάρχουν 13 άσπρες χήνες, ο αριθμός των οποίων εξηγείται από τον ισχυρισμό ότι η Ευλαλία ήταν 13 ετών όταν μαρτύρησε.
The construction of this imposing cathedral started in the 11th Century on the foundations of a basilica destroyed by the Moors in 985. The nave was built between 1298-1448.
Η κατασκευή αυτού του επιβλητικού καθεδρικού ναού ξεκίνησε τον 11ο αιώνα στα θεμέλια μιας βασιλικής που καταστράφηκε από τους Μαυριτανούς το 985. Ο ναός χτίστηκε μεταξύ 1298-1448.
Lygia & Gregoris Maliotis looking excited with the beautiful surrounding buildings and the large square in the middle.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης ενθουσιασμένοι με τα όμορφα γύρω κτίρια και τη μεγάλη πλατεία στη μέση.
The amazing cloister and its beautiful garden, which encloses the Well of the Geese was completed in 1448.
Το καταπληκτικό μοναστήρι με τους υπέροχους κήπους, το οποίο περικλείει το πηγάδι των χήνων, ολοκληρώθηκε το 1448.
The cathedral was constructed from the 13th to 15th centuries, with the principal work done in the 14th century.
Ο καθεδρικός ναός κατασκευάστηκε από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα, με κύριο έργο τον 14ο αιώνα.
This is quite an outstanding building. The Cathedral is magnificent, but the real wonder is the cloister.
Είναι ένα εξαιρετικό κτίριο. Ο καθεδρικός ναός είναι υπέροχος, αλλά το πραγματικό θαύμα είναι το μοναστήρι.
Amazing gothic style cathedral with lots of chapels of catholic saints. (In the picture: Popi & Phivos Nicolaides).
Καταπληκτικός καθεδρικός ναός σε γοτθικό στιλ με πολλά παρεκκλήσια καθολικών αγίων.
The giant Gothic Barcelona Cathedral is a focal point of interest in the Gothic quarter (historic old town).
Ο τεράστιος γοτθικός καθεδρικός ναός της Βαρκελώνης αποτελεί σημείο αναφοράς, της γοτθικής συνοικίας (ιστορική παλιά πόλη).
The cathedral was constructed over the crypt of the former church. (In the picture: Lygia & Gregoris Maliotis).
Ο καθεδρικός ναός κατασκευάστηκε πάνω από την κρύπτη της πρώην εκκλησίας.
        Beautiful young people on the stairs of the church complete the beauty of the place.
Όμορφες παρουσίες νέων στα σκαλοπάτια της εκκλησίας συμπληρώνουν την ομορφιά του χώρου.
The square is vivid, full of tourists day and night. Lygia Malioti happy to meet by chance people from Georgia University in Atlanta, USA!
Η πλατεία είναι ζωντανή, γεμάτη τουρίστες μέρα και νύχτα. Η Λυγία Μαλιώτη συναντά τυχαία φοιτήτριες από την πολιτεία Γεωργία της Αμερικής!
Located in a nice, old section of Barcelona. The architecture of some buildings are really stunning.
Βρίσκεται σ' ένα ωραίο, παλιό τμήμα της Βαρκελώνης. Η αρχιτεκτονική μερικών κτιρίων είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
Lygia and Gregoris Maliotis looking suprised and happy by the lovely coincidence, of meeting people from the same university of Atlanta, Georgia, USA!
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την ευχάριστη έκπληξη, της συνάντησης με φοιτήτριες από το ίδιο πανεπιστήμιο, που κάποτε τελείωσαν στην Ατλάντα, της Γεωργίας των ΗΠΑ!
As you walk round the Cathedral you will see fine examples of Gothic architecture and Roman walls.
Καθώς περπατάτε στον καθεδρικό ναό, θα δείτε ωραία δείγματα γοτθικής αρχιτεκτονικής και ρωμαϊκών τειχών.
Yeah, Lygia & Gregoris Maliotis enjoying great moments in Barcelona!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνοντας ωραίες στιγμές στη Βαρκελώνη!
The building is magnificent and beautiful with the brickwork and design amazing to look at it.
Το κτίριο είναι υπέροχο και όμορφος με την καταπληκτική πλινθοδομή και το σχεδιασμό.
One of the most beautiful Gothic buildings in Barcelona. The church is about 83 meters long and 25 meters high. Everybody looks so happy!
Ένα από τα ωραιότερα γοτθικά κτίρια στη Βαρκελώνη. Η εκκλησία έχει μήκος περίπου 83 μέτρα και ύψος 25 μέτρα. Όλοι φαίνονται τόσο ευχαριστημένοι!
Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζεται παράλληλα με τη σύγχρονη ζωή.
The rich cultural heritage continues alongside modern life.
It stands at the Pla de la Seu, almost in the center of the Barri Gòtic, which directly borders to the famous Rambla.
Βρίσκεται στο Pla de la Seu, σχεδόν στο κέντρο του Barri Gòtic, το οποίο συνορεύει άμεσα με τη διάσημη Rambla.
Beauties of the neighborhood. - Μερικές από τις ομορφιές της γειτονιάς.
The best way to see the city is to walk it a little bit... 
Ο καλύτερο τρόπος να δεις την πόλη είναι να την περπατήσεις και λίγο...
The area around the Cathedral has a charm and beauty that makes this location a must visit.
Η περιοχή γύρω από τον καθεδρικό ναό έχει μια γοητεία και μια ομορφιά που επιβάλλεται, να δείτε.
Amazing images everywhere.  -   Καταπληκτικές εικόνες παντού. 
Lygia Maliotis enjoying the magnificent neighbourhood, kept shooting pictures.
Η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνει την απίθανη αυτή γειτονιά και δεν σταματά, να βγάζει φωτογραφίες.
In front of the Cathedral is a small square where you will find street performers, cafes and interesting shops.
Μπροστά από τον καθεδρικό ναό υπάρχει μια μικρή πλατεία, όπου θα δείτε καλλιτέχνες, καφετέριες και ενδιαφέροντα καταστήματα.
Everybody needs beauty as well as bread, places to play in and pray in, where nature may heal and give strength to body and soul alike.
Ο καθένας χρειάζεται ομορφιά όπως και ψωμί, μέρη για να παίξει και να προσευχηθεί, όπου η φύση μπορεί, να θεραπεύσει και να δώσει δύναμη στο σώμα και στην ψυχή.
The cathedral certainly is one of the most beautiful Gothic buildings in Barcelona. 
Ο καθεδρικός ναός είναι σίγουρα ένα από τα πιο όμορφα γοτθικά κτίρια στη Βαρκελώνη.

Thursday, June 1, 2017

Saint James Square, Barcelona - Spain

Plaça de Sant Jaume, Barcelona
The Plaça de Sant Jaume (in English "Saint James's Square") is a square at the center of the Old City of Barcelona and the administrative heart of both the city and surrounding Catalonia.
Η πλατεία του Αγίου Ιακώβου είναι ένα τετράγωνο στο κέντρο της Παλιάς Πόλης της Βαρκελώνης και η διοικητική καρδιά της πόλης και της ευρύτερης Καταλονίας.
In the well-known Saint James's Square, you will find, opposite each other, the buildings which house the two most important institutions of the city- the Barcelona City Hall and the seat of Catalunya’s government.
Στην περίφημη πλατεία του Αγίου Ιακώβου, υπάρχου δυο κτίρια αντίκρυ το ένα από το άλλο, που στεγάζουν τους δύο σημαντικότερους θεσμούς της πόλης - το Δημαρχείο και η έδρα της κυβέρνησης της Καταλονίας.
At the Sant Jaume Square there are many festivals to official events. Here, Sardana is danced on by the human towers.
Στην Πλατεία οργανώνονται πολλά φεστιβάλ και επίσημες εκδηλώσεις. Εδώ, ο χορός Σαρδάνα χορεύεται από ανθρώπινους πύργους.
The fact that these two buildings, both representative of political power are situated in this square is no coincidence, since this is the place where the Roman forum, the political center at the time, stood in Roman times.
Το γεγονός ότι αυτά τα δύο κτίρια, τόσο αντιπροσωπευτικά της πολιτικής εξουσίας, βρίσκονται σε αυτή την πλατεία δεν είναι τυχαίο, δεδομένου ότι αυτός είναι ο χώρος όπου υπήρξε το ρωμαϊκό φόρουμ, το τότε πολιτικό κέντρο στη ρωμαϊκή εποχή.
The name of the Square comes from the medieval church that used to be there, and which was demolished in order to build the current City Council buildings.
Το όνομα της πλατείας προέρχεται από τη μεσαιωνική εκκλησία που υπήρχε εκεί και η οποία κατεδαφίστηκε προκειμένου να χτιστούν τα σημερινά κτίρια του Δήμου.
The old Church of Sant Jaume, which had been located at the site of the square since medieval times, was demolished in 1823
Η παλιά εκκλησία του Αγίου Ιακώβου, η οποία βρισκόταν στο χώρο της πλατείας από τους μεσαιωνικούς χρόνους κατεδαφίστηκε το 1823.
The statues on either side of the main entrance depict Jaume I (James I of Aragon), who in 1249 granted Barcelona the rights to elect their own city council, and Joan Fiveller, a fifteenth-century Catalan leader who in his function as head of the city council opposed royal authoritarianism.
Τα αγάλματα εκατέρωθεν της κύριας εισόδου απεικονίζουν τον βασιλιά Ιάκωβο Α’ της Αραγονίας, ο οποίος το 1249 χορήγησε στη Βαρκελώνη το δικαίωμα να εκλέγει το δικό του δημοτικό συμβούλιο και ο Τζοάν Φίβελλερ, ένας Καταλανός ηγέτης του 15ου αιώνα ο οποίος ως επικεφαλής στο δημοτικό συμβούλιο αντιτάχθηκε στο βασιλικό αυταρχισμό.
The Plaça Sant Jaume has always been in history. Even in the time of the Romans, it was an important place.
Ο χώρος της Πλατείας ήταν πάντα στην ιστορία. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των Ρωμαίων, ήταν ένα σημαντικός χώρος.
The interior of the building is built in Gothic style, although the neo-classical facade hides this.
Το εσωτερικό του κτιρίου είναι χτισμένο σε γοτθικό στιλ, αν και το κρύβει η νεοκλασική πρόσοψη του.
Trying hard to take the best picture. The best time to take pictures is early mornings and late afternoons...
Προσπαθώντας για την καλύτερη φωτογραφία. Ο καλύτερος χρόνος για φωτογραφίες είναι το πρωινό και αργά το απόγευμα...
Some of these sides are still in their original facades, the main facade was also in classical style being rebuilt in 1847.
Ορισμένες από αυτές τις πλευρές των κτιρίων παραμένουν στις αρχικές προσόψεις τους, ενώ η κύρια πρόσοψη ήταν επίσης σε κλασικό στυλ που ξαναχτίστηκε το 1847.
Popi Nicolaides & Lygia Maliotis admiring the beauties of the magnificent buildings of the gorgious square.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη θαυμάζουν τις ομορφιές των θαυμάσιων κτιρίων, της πανέμορφης πλατείας.
Opposite the city hall is the Palau de la Generalitat (the seat of Catalunya’s government), originally built between 1418 and 1425.
Απέναντι από το δημαρχείο είναι το κτίριο της έδρας, της κυβέρνησης της Καταλανονίας, το οποίο χτίστηκε αρχικά μεταξύ 1418 και 1425.
There are many magnificent rooms inside the Palau de la Generalitat. One of the most impressive is a vaulted hall decorated with twentieth-century murals.
Υπάρχουν πολλές υπέροχες αίθουσες στο Παλάτι της κυβέρνησης. Μια από τις πιο εντυπωσιακές είναι μια θολωτή αίθουσα διακοσμημένη με τοιχογραφίες του εικοστού αιώνα.
In the late sixteenth century the building was expanded. The current main facade, facing the square, was completed in 1596 in Renaissance style. Above the entrance is a large statue of St. George.
Στα τέλη του 16ου αιώνα το κτήριο επεκτάθηκε. Η σημερινή κύρια πρόσοψη, που βλέπει στην πλατεία, ολοκληρώθηκε το 1596 σε αναγεννησιακό ύφος. Πάνω από την είσοδο βρίσκεται ένα μεγάλο άγαλμα του Αγίου Γεωργίου.
The pedestrian-friendly square is often the site of festivities, celebrations and demonstrations.
Η πλατεία που είναι φιλική προς τους πεζούς, γίνεται συχνά ο χώρος εορταστικών εκδηλώσεων και διαδηλώσεων.
The Plaça Sant Jaume has also been called "Constitution Square" in various historical periods, and this name appeared on a plaque on the façade of the City Hall (removed in 2013).
Η πλατεία ονομαζόταν επίσης «Πλατεία Συντάγματος» σε διάφορες ιστορικές περιόδους, και αυτό το όνομα εμφανίστηκε σε μια πλάκα στην πρόσοψη του Δημαρχείου (που αφαιρέθηκε το 2013).
The City Hall was originally built in the fourteenth century in a Gothic style. The neoclassical facade dates from 1831-1847, when the city hall was renovated and expanded.
Το Δημαρχείο, αρχικά χτίστηκε τον δέκατο τέταρτο αιώνα σε γοτθικό στιλ. Η νεοκλασική πρόσοψη χρονολογείται από το 1831-1847, όταν ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε το δημαρχείο.
A super stylish couple, right after their wedding ceremony, outside the Town Hall.
Ένα σούπερ κομψό ζευγάρι, αμέσως μετά τη γαμήλια τελετή, έξω από το Δημαρχείο.
A magnificent hall for festivities and ceremonies. After the wedding ceremony and if you would like outdoor photographs in a lovely setting...
Μια υπέροχη αίθουσα για εορταστικές εκδηλώσεις και τελετές. Μετά τη γαμήλια τελετή και αν θέλετε φωτογραφίες εξωτερικού χώρου σε ένα υπέροχο περιβάλλον...
Another main location in Barcelona which is often used for concerts and political demonstrations, as well as fairs.
Ακόμη ένας χώρος στη Βαρκελώνη που χρησιμοποιείται συχνά για συναυλίες, πολιτικές διαδηλώσεις καθώς και εκθέσεις.
The place is incredibly popular with locals and tourists alike. It is considered one of the most important parts of the city.
Ο τόπος είναι απίστευτα δημοφιλής τόσο στους ντόπιους όσο και στους τουρίστες. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της πόλης.
  The square is not just important for tourism, but for the daily life of the residents as well.
Η πλατεία δεν είναι μόνο σημαντική για τον τουρισμό, αλλά και για τους κατοίκους της πόλης.
A lovely square surrounded beautiful buildings around.
Μια όμορφη πλατεία περιτριγυρισμένη από όμορφα κτίρια.
Many administrative buildings and offices stand in this part of Barcelona. 
Σε αυτό το τμήμα της Βαρκελώνης βρίσκονται πολλά διοικητικά κτίρια και γραφεία.
Popi Nicolaides happy to visit another famous square in Barcelona.
Η Πόπη Νικολαΐδου ευχαριστημένη που επισκέπτεται ακόμη μια άλλη διάσημη πλατεία της Βαρκελώνης.
It also houses some very important buildings.
Στεγάζει επίσης μερικά πολύ σημαντικά κτήρια.
Not just the big celebrations at the Square are celebrated. If you do not want to visit one of the government palaces, the place is rather a stopover on the way to the cathedral.
Δεν γίνονται μόνο μεγάλοι εορτασμοί εδώ. Αν δεν θέλετε να επισκεφθείτε ένα από τα κυβερνητικά παλάτια, ο τόπος είναι μάλλον μια ενδιάμεση στάση στο δρόμο προς τον καθεδρικό ναό.
Lygia Maliotis rethinking of the history from the past glory of this magnificent square.
Η Λυγία Μαλιώτη ξανασκέφτεται την ιστορία από την παλιά δόξα, αυτής της υπέροχης πλατείας.