Tuesday, June 20, 2017

Barcelona Cathedral, Spain

Καθεδρικός ναός της Βαρκελώνης
Ένα από τα ωραιότερα γοτθικά κτίρια στην πόλη
The Cathedral of the Holy Cross and Saint Eulalia, also known as Barcelona Cathedral, is the Gothic cathedral and seat of the Archbishop of Barcelona, Spain.
Ο καθεδρικός ναός του Τιμίου Σταυρού και η Αγία Ευλαλία, γνωστός επίσης ως καθεδρικός ναός της Βαρκελώνης, είναι ο γοτθικός καθεδρικός ναός και έδρα του Αρχιεπισκόπου της Βαρκελώνης, της Ισπανίας.
Lygia & Gregoris Maliotis with Popi & Phivos Nicolaides in front of the stunning building of Barcelona Cathedral.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης με την Πόπη & Φοίβο Νικολαΐδη μπροστά από τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό της Βαρκελώνης.
The cathedral is dedicated to Eulalia of Barcelona, co-patron saint of Barcelona, a young virgin who, according to Catholic tradition, suffered martyrdom during Roman times in the city.
Ο καθεδρικός ναός είναι αφιερωμένος στην Ευλαλία της Βαρκελώνης, συν-πολιούχο της Βαρκελώνης, μια νεαρή παρθένα που κατά την καθολική παράδοση μαρτύρησε κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων στην πόλη.
The cathedral has a secluded Gothic cloister where 13 white geese are kept, the number explained by the assertion that Eulalia was 13 when she was martyred.
Ο καθεδρικός ναός έχει ένα απομονωμένο γοτθικό μοναστήρι όπου υπάρχουν 13 άσπρες χήνες, ο αριθμός των οποίων εξηγείται από τον ισχυρισμό ότι η Ευλαλία ήταν 13 ετών όταν μαρτύρησε.
The construction of this imposing cathedral started in the 11th Century on the foundations of a basilica destroyed by the Moors in 985. The nave was built between 1298-1448.
Η κατασκευή αυτού του επιβλητικού καθεδρικού ναού ξεκίνησε τον 11ο αιώνα στα θεμέλια μιας βασιλικής που καταστράφηκε από τους Μαυριτανούς το 985. Ο ναός χτίστηκε μεταξύ 1298-1448.
Lygia & Gregoris Maliotis looking excited with the beautiful surrounding buildings and the large square in the middle.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης ενθουσιασμένοι με τα όμορφα γύρω κτίρια και τη μεγάλη πλατεία στη μέση.
The amazing cloister and its beautiful garden, which encloses the Well of the Geese was completed in 1448.
Το καταπληκτικό μοναστήρι με τους υπέροχους κήπους, το οποίο περικλείει το πηγάδι των χήνων, ολοκληρώθηκε το 1448.
The cathedral was constructed from the 13th to 15th centuries, with the principal work done in the 14th century.
Ο καθεδρικός ναός κατασκευάστηκε από τον 13ο έως τον 15ο αιώνα, με κύριο έργο τον 14ο αιώνα.
This is quite an outstanding building. The Cathedral is magnificent, but the real wonder is the cloister.
Είναι ένα εξαιρετικό κτίριο. Ο καθεδρικός ναός είναι υπέροχος, αλλά το πραγματικό θαύμα είναι το μοναστήρι.
Amazing gothic style cathedral with lots of chapels of catholic saints. (In the picture: Popi & Phivos Nicolaides).
Καταπληκτικός καθεδρικός ναός σε γοτθικό στιλ με πολλά παρεκκλήσια καθολικών αγίων.
The giant Gothic Barcelona Cathedral is a focal point of interest in the Gothic quarter (historic old town).
Ο τεράστιος γοτθικός καθεδρικός ναός της Βαρκελώνης αποτελεί σημείο αναφοράς, της γοτθικής συνοικίας (ιστορική παλιά πόλη).
The cathedral was constructed over the crypt of the former church. (In the picture: Lygia & Gregoris Maliotis).
Ο καθεδρικός ναός κατασκευάστηκε πάνω από την κρύπτη της πρώην εκκλησίας.
        Beautiful young people on the stairs of the church complete the beauty of the place.
Όμορφες παρουσίες νέων στα σκαλοπάτια της εκκλησίας συμπληρώνουν την ομορφιά του χώρου.
The square is vivid, full of tourists day and night. Lygia Malioti happy to meet by chance people from Georgia University in Atlanta, USA!
Η πλατεία είναι ζωντανή, γεμάτη τουρίστες μέρα και νύχτα. Η Λυγία Μαλιώτη συναντά τυχαία φοιτήτριες από την πολιτεία Γεωργία της Αμερικής!
Located in a nice, old section of Barcelona. The architecture of some buildings are really stunning.
Βρίσκεται σ' ένα ωραίο, παλιό τμήμα της Βαρκελώνης. Η αρχιτεκτονική μερικών κτιρίων είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
Lygia and Gregoris Maliotis looking suprised and happy by the lovely coincidence, of meeting people from the same university of Atlanta, Georgia, USA!
Η Λυγία και Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν την ευχάριστη έκπληξη, της συνάντησης με φοιτήτριες από το ίδιο πανεπιστήμιο, που κάποτε τελείωσαν στην Ατλάντα, της Γεωργίας των ΗΠΑ!
As you walk round the Cathedral you will see fine examples of Gothic architecture and Roman walls.
Καθώς περπατάτε στον καθεδρικό ναό, θα δείτε ωραία δείγματα γοτθικής αρχιτεκτονικής και ρωμαϊκών τειχών.
Yeah, Lygia & Gregoris Maliotis enjoying great moments in Barcelona!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνοντας ωραίες στιγμές στη Βαρκελώνη!
The building is magnificent and beautiful with the brickwork and design amazing to look at it.
Το κτίριο είναι υπέροχο και όμορφος με την καταπληκτική πλινθοδομή και το σχεδιασμό.
One of the most beautiful Gothic buildings in Barcelona. The church is about 83 meters long and 25 meters high. Everybody looks so happy!
Ένα από τα ωραιότερα γοτθικά κτίρια στη Βαρκελώνη. Η εκκλησία έχει μήκος περίπου 83 μέτρα και ύψος 25 μέτρα. Όλοι φαίνονται τόσο ευχαριστημένοι!
Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζεται παράλληλα με τη σύγχρονη ζωή.
The rich cultural heritage continues alongside modern life.
It stands at the Pla de la Seu, almost in the center of the Barri Gòtic, which directly borders to the famous Rambla.
Βρίσκεται στο Pla de la Seu, σχεδόν στο κέντρο του Barri Gòtic, το οποίο συνορεύει άμεσα με τη διάσημη Rambla.
Beauties of the neighborhood. - Μερικές από τις ομορφιές της γειτονιάς.
The best way to see the city is to walk it a little bit... 
Ο καλύτερο τρόπος να δεις την πόλη είναι να την περπατήσεις και λίγο...
The area around the Cathedral has a charm and beauty that makes this location a must visit.
Η περιοχή γύρω από τον καθεδρικό ναό έχει μια γοητεία και μια ομορφιά που επιβάλλεται, να δείτε.
Amazing images everywhere.  -   Καταπληκτικές εικόνες παντού. 
Lygia Maliotis enjoying the magnificent neighbourhood, kept shooting pictures.
Η Λυγία Μαλιώτη απολαμβάνει την απίθανη αυτή γειτονιά και δεν σταματά, να βγάζει φωτογραφίες.
In front of the Cathedral is a small square where you will find street performers, cafes and interesting shops.
Μπροστά από τον καθεδρικό ναό υπάρχει μια μικρή πλατεία, όπου θα δείτε καλλιτέχνες, καφετέριες και ενδιαφέροντα καταστήματα.
Everybody needs beauty as well as bread, places to play in and pray in, where nature may heal and give strength to body and soul alike.
Ο καθένας χρειάζεται ομορφιά όπως και ψωμί, μέρη για να παίξει και να προσευχηθεί, όπου η φύση μπορεί, να θεραπεύσει και να δώσει δύναμη στο σώμα και στην ψυχή.
The cathedral certainly is one of the most beautiful Gothic buildings in Barcelona. 
Ο καθεδρικός ναός είναι σίγουρα ένα από τα πιο όμορφα γοτθικά κτίρια στη Βαρκελώνη.

No comments: