Thursday, June 1, 2017

Saint James Square, Barcelona - Spain

Plaça de Sant Jaume, Barcelona
The Plaça de Sant Jaume (in English "Saint James's Square") is a square at the center of the Old City of Barcelona and the administrative heart of both the city and surrounding Catalonia.
Η πλατεία του Αγίου Ιακώβου είναι ένα τετράγωνο στο κέντρο της Παλιάς Πόλης της Βαρκελώνης και η διοικητική καρδιά της πόλης και της ευρύτερης Καταλονίας.
In the well-known Saint James's Square, you will find, opposite each other, the buildings which house the two most important institutions of the city- the Barcelona City Hall and the seat of Catalunya’s government.
Στην περίφημη πλατεία του Αγίου Ιακώβου, υπάρχου δυο κτίρια αντίκρυ το ένα από το άλλο, που στεγάζουν τους δύο σημαντικότερους θεσμούς της πόλης - το Δημαρχείο και η έδρα της κυβέρνησης της Καταλονίας.
At the Sant Jaume Square there are many festivals to official events. Here, Sardana is danced on by the human towers.
Στην Πλατεία οργανώνονται πολλά φεστιβάλ και επίσημες εκδηλώσεις. Εδώ, ο χορός Σαρδάνα χορεύεται από ανθρώπινους πύργους.
The fact that these two buildings, both representative of political power are situated in this square is no coincidence, since this is the place where the Roman forum, the political center at the time, stood in Roman times.
Το γεγονός ότι αυτά τα δύο κτίρια, τόσο αντιπροσωπευτικά της πολιτικής εξουσίας, βρίσκονται σε αυτή την πλατεία δεν είναι τυχαίο, δεδομένου ότι αυτός είναι ο χώρος όπου υπήρξε το ρωμαϊκό φόρουμ, το τότε πολιτικό κέντρο στη ρωμαϊκή εποχή.
The name of the Square comes from the medieval church that used to be there, and which was demolished in order to build the current City Council buildings.
Το όνομα της πλατείας προέρχεται από τη μεσαιωνική εκκλησία που υπήρχε εκεί και η οποία κατεδαφίστηκε προκειμένου να χτιστούν τα σημερινά κτίρια του Δήμου.
The old Church of Sant Jaume, which had been located at the site of the square since medieval times, was demolished in 1823
Η παλιά εκκλησία του Αγίου Ιακώβου, η οποία βρισκόταν στο χώρο της πλατείας από τους μεσαιωνικούς χρόνους κατεδαφίστηκε το 1823.
The statues on either side of the main entrance depict Jaume I (James I of Aragon), who in 1249 granted Barcelona the rights to elect their own city council, and Joan Fiveller, a fifteenth-century Catalan leader who in his function as head of the city council opposed royal authoritarianism.
Τα αγάλματα εκατέρωθεν της κύριας εισόδου απεικονίζουν τον βασιλιά Ιάκωβο Α’ της Αραγονίας, ο οποίος το 1249 χορήγησε στη Βαρκελώνη το δικαίωμα να εκλέγει το δικό του δημοτικό συμβούλιο και ο Τζοάν Φίβελλερ, ένας Καταλανός ηγέτης του 15ου αιώνα ο οποίος ως επικεφαλής στο δημοτικό συμβούλιο αντιτάχθηκε στο βασιλικό αυταρχισμό.
The Plaça Sant Jaume has always been in history. Even in the time of the Romans, it was an important place.
Ο χώρος της Πλατείας ήταν πάντα στην ιστορία. Ακόμη και κατά τη διάρκεια των Ρωμαίων, ήταν ένα σημαντικός χώρος.
The interior of the building is built in Gothic style, although the neo-classical facade hides this.
Το εσωτερικό του κτιρίου είναι χτισμένο σε γοτθικό στιλ, αν και το κρύβει η νεοκλασική πρόσοψη του.
Trying hard to take the best picture. The best time to take pictures is early mornings and late afternoons...
Προσπαθώντας για την καλύτερη φωτογραφία. Ο καλύτερος χρόνος για φωτογραφίες είναι το πρωινό και αργά το απόγευμα...
Some of these sides are still in their original facades, the main facade was also in classical style being rebuilt in 1847.
Ορισμένες από αυτές τις πλευρές των κτιρίων παραμένουν στις αρχικές προσόψεις τους, ενώ η κύρια πρόσοψη ήταν επίσης σε κλασικό στυλ που ξαναχτίστηκε το 1847.
Popi Nicolaides & Lygia Maliotis admiring the beauties of the magnificent buildings of the gorgious square.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη θαυμάζουν τις ομορφιές των θαυμάσιων κτιρίων, της πανέμορφης πλατείας.
Opposite the city hall is the Palau de la Generalitat (the seat of Catalunya’s government), originally built between 1418 and 1425.
Απέναντι από το δημαρχείο είναι το κτίριο της έδρας, της κυβέρνησης της Καταλανονίας, το οποίο χτίστηκε αρχικά μεταξύ 1418 και 1425.
There are many magnificent rooms inside the Palau de la Generalitat. One of the most impressive is a vaulted hall decorated with twentieth-century murals.
Υπάρχουν πολλές υπέροχες αίθουσες στο Παλάτι της κυβέρνησης. Μια από τις πιο εντυπωσιακές είναι μια θολωτή αίθουσα διακοσμημένη με τοιχογραφίες του εικοστού αιώνα.
In the late sixteenth century the building was expanded. The current main facade, facing the square, was completed in 1596 in Renaissance style. Above the entrance is a large statue of St. George.
Στα τέλη του 16ου αιώνα το κτήριο επεκτάθηκε. Η σημερινή κύρια πρόσοψη, που βλέπει στην πλατεία, ολοκληρώθηκε το 1596 σε αναγεννησιακό ύφος. Πάνω από την είσοδο βρίσκεται ένα μεγάλο άγαλμα του Αγίου Γεωργίου.
The pedestrian-friendly square is often the site of festivities, celebrations and demonstrations.
Η πλατεία που είναι φιλική προς τους πεζούς, γίνεται συχνά ο χώρος εορταστικών εκδηλώσεων και διαδηλώσεων.
The Plaça Sant Jaume has also been called "Constitution Square" in various historical periods, and this name appeared on a plaque on the façade of the City Hall (removed in 2013).
Η πλατεία ονομαζόταν επίσης «Πλατεία Συντάγματος» σε διάφορες ιστορικές περιόδους, και αυτό το όνομα εμφανίστηκε σε μια πλάκα στην πρόσοψη του Δημαρχείου (που αφαιρέθηκε το 2013).
The City Hall was originally built in the fourteenth century in a Gothic style. The neoclassical facade dates from 1831-1847, when the city hall was renovated and expanded.
Το Δημαρχείο, αρχικά χτίστηκε τον δέκατο τέταρτο αιώνα σε γοτθικό στιλ. Η νεοκλασική πρόσοψη χρονολογείται από το 1831-1847, όταν ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε το δημαρχείο.
A super stylish couple, right after their wedding ceremony, outside the Town Hall.
Ένα σούπερ κομψό ζευγάρι, αμέσως μετά τη γαμήλια τελετή, έξω από το Δημαρχείο.
A magnificent hall for festivities and ceremonies. After the wedding ceremony and if you would like outdoor photographs in a lovely setting...
Μια υπέροχη αίθουσα για εορταστικές εκδηλώσεις και τελετές. Μετά τη γαμήλια τελετή και αν θέλετε φωτογραφίες εξωτερικού χώρου σε ένα υπέροχο περιβάλλον...
Another main location in Barcelona which is often used for concerts and political demonstrations, as well as fairs.
Ακόμη ένας χώρος στη Βαρκελώνη που χρησιμοποιείται συχνά για συναυλίες, πολιτικές διαδηλώσεις καθώς και εκθέσεις.
The place is incredibly popular with locals and tourists alike. It is considered one of the most important parts of the city.
Ο τόπος είναι απίστευτα δημοφιλής τόσο στους ντόπιους όσο και στους τουρίστες. Θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της πόλης.
  The square is not just important for tourism, but for the daily life of the residents as well.
Η πλατεία δεν είναι μόνο σημαντική για τον τουρισμό, αλλά και για τους κατοίκους της πόλης.
A lovely square surrounded beautiful buildings around.
Μια όμορφη πλατεία περιτριγυρισμένη από όμορφα κτίρια.
Many administrative buildings and offices stand in this part of Barcelona. 
Σε αυτό το τμήμα της Βαρκελώνης βρίσκονται πολλά διοικητικά κτίρια και γραφεία.
Popi Nicolaides happy to visit another famous square in Barcelona.
Η Πόπη Νικολαΐδου ευχαριστημένη που επισκέπτεται ακόμη μια άλλη διάσημη πλατεία της Βαρκελώνης.
It also houses some very important buildings.
Στεγάζει επίσης μερικά πολύ σημαντικά κτήρια.
Not just the big celebrations at the Square are celebrated. If you do not want to visit one of the government palaces, the place is rather a stopover on the way to the cathedral.
Δεν γίνονται μόνο μεγάλοι εορτασμοί εδώ. Αν δεν θέλετε να επισκεφθείτε ένα από τα κυβερνητικά παλάτια, ο τόπος είναι μάλλον μια ενδιάμεση στάση στο δρόμο προς τον καθεδρικό ναό.
Lygia Maliotis rethinking of the history from the past glory of this magnificent square.
Η Λυγία Μαλιώτη ξανασκέφτεται την ιστορία από την παλιά δόξα, αυτής της υπέροχης πλατείας.
 

No comments: