Tuesday, October 25, 2022

Taormina, Sicily - Italy

Ταορμίνα, Σικελία - Ιταλία
Taormina is a commune (municipality) in the Metropolitan City of Messina, of the island of Sicily, Italy. Spectacularly perched on the side of a mountain, Taormina is one of Sicily's most popular summer destinations.
Η Ταορμίνα είναι μια κοινότητα (δήμος) στη Μητροπολιτική πόλη της Μεσσήνης στη Σικελία, της Ιταλίας. Θεαματικά σκαρφαλωμένη στην πλαγιά ενός βουνού, η Ταορμίνα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Σικελίας.
Taormina's premier sight is this perfect horseshoe-shaped theatre, suspended between sea and sky. Built in the 3rd century BC, it's the most dramatically situated Greek theatre in the world. In summer, it's used to stage concerts and festival events.
Το κορυφαίο θέαμα της Ταορμίνα είναι αυτό το τέλειο θέατρο σε σχήμα πετάλου, που αιωρείται μεταξύ θάλασσας και ουρανού. Χτισμένο τον 3ο αιώνα π.Χ., είναι το πιο εντυπωσιακά τοποθετημένο ελληνικό θέατρο στον κόσμο. Το καλοκαίρι, χρησιμοποιείται για συναυλίες και εκδηλώσεις φεστιβάλ.
Taormina is one of the most beautiful and magic places in the world. For many tourists, from all over the world, Taormina is a place you must visit
Η Ταορμίνα είναι ένα από τα πιο όμορφα και μαγικά μέρη στον κόσμο. Για πολλούς τουρίστες, από όλο τον κόσμο, είναι ένας τόπος που πρέπει να επισκεφθείτε.
Today, Taormina lives on tourism. Visitors flock from all over the world to see its Greek-Roman theatre, amble along its perfectly preserved Mediaeval streets, admire its dramatic views of Mount Etna and immerse themselves in the archetypal Mediterranean atmosphere.
Σήμερα, η Ταορμίνα ζει από τον τουρισμό. Επισκέπτες συρρέουν από όλο τον κόσμο για να δουν το ελληνορωμαϊκό θέατρο, να περπατήσουν στους τέλεια διατηρημένους μεσαιωνικούς δρόμους, να θαυμάσουν τη δραματική θέα στην Αίτνα και να βυθιστούν στην αρχετυπική μεσογειακή ατμόσφαιρα.
Tauromenium, built on Monte Tauro, was founded in 392 BCE.The history of Taormina dates back to the Ancient Greece established its first colony on Sicily in 734 BCE (part of Great Greece).
Το Ταυρομένιο χτισμένο στο όρος Ταύρος, ιδρύθηκε το 392 π.Χ. Η ιστορία της Ταορμίνας χρονολογείται από την ίδρυση της πρώτης αποικίας της Αρχαίας Ελλάδας στη Σικελία το 734 π.Χ. (κομμάτι της Μεγάλης Ελλάδας).
The city of Naxos is the first Greek colony of Sicily. It played an important role in the colonization of the island and in the spread of Greek culture. It was founded by Euboeans from Chalkida in the second half of the 8th century BC. century, probably the year 734 BC.
Η πόλης Νάξος είναι η πρώτη ελληνική αποικία της Σικελίας. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αποικισμό του νησιού και στην εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Την ίδρυσαν Ευβοείς από τη Χαλκίδα κατά το δεύτερο μισό του 8ο π.Χ. αιώνα, πιθανότατα το έτος 734 π.Χ.
Ancient Naxos it is now a popular seaside-resort, famous for its beaches, the Ionian Sea, and its small, but bustling fishing port.
Η αρχαία Νάξος είναι τώρα ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο, διάσημο για τις παραλίες του, το Ιόνιο Πέλαγος και το μικρό, αλλά πολυσύχναστο ψαρολίμανο του.
Taormina dominates two grand bays below and on the southern side, the top of Mount Etna, the European highest (3,296 meters) active volcano, offering to the visitors a breathtaking, dramatic and memorable view.
Η Ταορμίνα δεσπόζει σε δύο μεγάλους κόλπους κάτω και στη νότια πλευρά, στην κορυφή της Αίτνας, του υψηλότερου (3.296 μέτρα) ενεργού ηφαιστείου στην Ευρώπη, προσφέροντας στους επισκέπτες μια συναρπαστική, δραματική και αξέχαστη θέα.
In the beautiful area of Taormina, the natural environment, the protected park of Etna, where there are craters, the green forests, next to the blue waters of the Mediterranean, compose an incomparably idyllic landscape.
Στην πανέμορφη περιοχή της Ταορμίνας, το φυσικό περιβάλλον, το προστατευόμενο πάρκο της Αίτνας, όπου υπάρχουν κρατήρες, τα καταπράσινα δάση, δίπλα στα γαλάζια νερά της Μεσογείου, συνθέτουν ένα ασύγκριτα ειδυλλιακό τοπίο.
 
The beautiful Taormina, its brilliant Ancient Greek Theatre, with its captivating views and beautiful architecture and the unsurpassed Naxos, can literally enchant anyone.
Η πανέμορφη Ταορμίνα, το λαμπρό της Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, με τη μαγευτική θέα και την όμορφη αρχιτεκτονική και την αξεπέραστη Νάξο, μπορεί κυριολεκτικά να μαγέψει οποιονδήποτε.
“Its architecture and natural location with the beach of Naxos visible below creates a fantastic, natural setting”, says Nikolas Pantazopoulos from Thessaloniki, Greece!
«Η αρχιτεκτονική και η φυσική τοποθεσία της με την παραλία της Νάξου να φαίνεται από κάτω, δημιουργεί φανταστικό, φυσικό σκηνικό», λέει ο Νικόλας Πανταζόπουλος από τη Θεσσαλονίκη! 
The ancient and medieval town of Taormina has its own rich history.
Η αρχαία και μεσαιωνική πόλη της Ταορμίνας έχει τη δική της πλούσια ιστορία.
The famous ancient Greek theater of Tauromenios, today Taormina, 3rd BC. century. A Greek masterpiece, which was expanded by the Romans and became a true historical jewel to this day. Greek history roars and the stones speak...
Το φημισμένο αρχαίο ελληνικό θέατρο του Ταυρομένιου, σήμερα Ταορμίνα, 3ου π.Χ. αιώνα. Ελληνικό αριστούργημα, που επεκτάθηκε από τους Ρωμαίους και έγινε αληθινό ιστορικό κόσμημα ως τις μέρες μας. Η Ελληνική ιστορία βοά και οι πέτρες μιλούν...
This Theater though originally built in the Hellenistic era, it was completely reconstructed in Roman style in the 2nd century A.D by the Romans and used for gladiatorial shows.
Αυτό το Θέατρο αν και αρχικά χτίστηκε την ελληνιστική εποχή, ανακατασκευάστηκε πλήρως σε ρωμαϊκό ρυθμό τον 2ο αιώνα μ.Χ. από τους Ρωμαίους και χρησιμοποιήθηκε για παραστάσεις μονομάχων.
The main attraction is, without a doubt, the theatre. Now home to all manner of events, including plays, fashion shows, concerts, and cinema festivals, the Teatro Greco, as its name suggests, started its life in the 3rd Century BC hosting performances of works by Aeschylus, Sophocles, Euripides and Aristophanes.
Το κύριο αξιοθέατο είναι, χωρίς αμφιβολία, το θέατρο. Τώρα φιλοξενεί κάθε είδους εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων θεατρικών παραστάσεων, επιδείξεων μόδας, συναυλιών και κινηματογραφικών φεστιβάλ, το Teatro Greco, όπως υποδηλώνει το όνομά του, ξεκίνησε τη ζωή του τον 3ο αιώνα π.Χ. φιλοξενώντας παραστάσεις έργων του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη και του Αριστοφάνη.
Since the opening of the first hotel in 1874, Taormina has become one of the world top tourist destinations.
Από το άνοιγμα του πρώτου ξενοδοχείου το 1874, η Ταορμίνα έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.
Visitors like Elena Louka (right) can experience a perfect combination of old times charming atmosphere, preservation of history and culture.
Οι επισκέπτες όπως την Έλενα Λουκά (δεξιά) μπορούν να ζήσουν έναν τέλειο συνδυασμό γοητευτικής ατμόσφαιρας παλιάς εποχής, διατήρησης της ιστορίας και του πολιτισμού.
You will feel the magical, mythical atmosphere spread all around which has enchanted visitors from all over the world for years and years.
Θα νιώσετε τη μαγική, μυθική ατμόσφαιρα να απλώνεται παντού, η οποία μαγεύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο για χρόνια και χρόνια.
Ramadan Naifa and Xenis Xenofontos looking in the narrow picturesque streets with the rhythms and presence of the modern era.
Ραμαντάν Ναΐφα και Ξενής Ξενοφώντος στα στενά γραφικά δρομάκια με τους ρυθμούς και την παρουσία της σύγχρονης εποχής.
Taormina is centred around its main thoroughfare, Corso Umberto I. At the beginning of this charming street is perhaps the greatest symbol of Taormina’s long varied history: Palazzo Corvaja. Its architecture is a sublime mix of Arab, Norman and Gothic and includes battlements, mullioned windows and shady courtyards.
Η Ταορμίνα επικεντρώνεται γύρω από την κύρια οδική αρτηρία της, την Corso Umberto I. Στην αρχή αυτού του γοητευτικού δρόμου βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο σύμβολο της μακράς ποικίλης ιστορίας της Ταορμίνα: το Palazzo Corvaja. Η αρχιτεκτονική του είναι ένας υπέροχος συνδυασμός αραβικών, νορμανδικών και γοτθικών και περιλαμβάνει επάλξεις, παράθυρα με πέτρες και σκιερές αυλές.

Many important celebrities visited Taormina, electing it as their “escapade place” from chaotic city life. (In the photo: Xenis Xenofontos).
Πολλές σημαντικές προσωπικότητες επισκέφτηκαν την Ταορμίνα, επιλέγοντάς την ως το «καταφύγιο» τους από τη χαοτική ζωή της πόλης. (Στη φωτογραφία ο Ξενής Ξενοφώντος).
Taormina really seems to be born as a tourist resort since past times, when ancient people like the Sicels, Greeks, Romans, Byzantines, Saracens, Arabs, Normans and Spaniards chose it as their residential site thank to its favourable position, mild climate and magic atmosphere.
Η Ταορμίνα φαίνεται πραγματικά να γεννήθηκε ως τουριστικό θέρετρο από παλιά, όταν αρχαίοι άνθρωποι όπως οι Σικελοί, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σαρακηνοί, οι Άραβες, οι Νορμανδοί και οι Ισπανοί την επέλεξαν ως κατοικημένη τοποθεσία χάρη στην ευνοϊκή θέση, το ήπιο κλίμα και τη μαγεία της ατμόσφαιρας.
Ancient beauty and modern charming presence in a fantastic combination!
Αρχαία ομορφιά και μοντέρνα γοητευτική παρουσία σε έναν φανταστικό συνδυασμό!
The fountain in piazza duomo, can be used for art photographs or to drink some water.
Το σιντριβάνι στην piazza duomo, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλλιτεχνικές φωτογραφίες ή για να πιείτε λίγο νερό.

In this historic and pretty fountain with beautiful and wonderful buildings around it, no wonder why many newly married couples choose the place for photographing.
Σε αυτό το ιστορικό και όμορφο σιντριβάνι με όμορφα και υπέροχα κτίρια γύρω του, δεν είναι περίεργο γιατί πολλά νιόπαντρα ζευγάρια επιλέγουν το μέρος για φωτογράφηση.
Beauty that fascinates even the most indifferent. In the photo from the left, Maria Chrysostomou, Popi Nikolaidou, Lygia Malioti & Gianna Frantzis ready to leave Taormina with the best impressions. 
Ομορφιά που γοητεύει και τους πιο αδιάφορους. Στη φωτογραφία από αριστερά Μαρία Χρυσοστόμου, Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία Μαλιώτη & Γιάννα Φραντζή έτοιμες να αναχωρήσουν από την Ταορμίνα με τις καλύτερες των εντυπώσεων.
Taormina boasts a rich artistic, historical and cultural heritage that with the healthy climate and beautiful natural scenery, has attracted visitors since the middle of the eighteenth century.
Η Ταορμίνα διαθέτει μια πλούσια καλλιτεχνική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που με το υγιεινό κλίμα και το όμορφο φυσικό τοπίο, προσελκύει επισκέπτες από τα μέσα του δέκατου όγδοου αιώνα.
Beautifully restored mediaeval buildings, breathtaking views around every corner and a giddy network of winding streets strewn with shops, bars and restaurants make for a perfect holiday spot.
Τα όμορφα ανακαινισμένα μεσαιωνικά κτίρια, η θέα που κόβει την ανάσα σε κάθε γωνιά και ένα μπερδεμένο δίκτυο ελικοειδών δρόμων με καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια αποτελούν ένα τέλειο μέρος διακοπών.
Street musicians entertain crowds with their Italian old and modern music. Nikolaos Pantazopoulos excited by the beautiful music gives a generous tip of ten euros!
Οι μουσικοί του δρόμου διασκεδάζουν τα πλήθη με την ιταλική παλιά και σύγχρονη μουσική τους. Ο Νικόλαος Πανταζόπουλος ενθουσιασμένος από την όμορφη μουσική δίνει ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα δέκα ευρώ!
Voula Papadopoulou (right) having fun and spents happy moments in the busy streets of Taormina.
Η Βούλα Παπαδοπούλου (δεξιά) διασκεδάζει και περνά χαρούμενες στιγμές στους πολυσύχναστους δρόμους της Ταορμίνας.
For those -like Ramadan Naifa- looking for the world known Sicilian cuisine, the town offers a wide choice of restaurants, trattorias and pizzerias, pastry-shops, bars, cafes, pubs and for any taste and budget.
Για όσους -όπως τον Ραμαντάν Ναΐφα- αναζητούν την παγκοσμίως γνωστή κουζίνα της Σικελίας, η πόλη προσφέρει μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, τρατορίες και πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, καφέ, παμπ και για κάθε γούστο και προϋπολογισμό.
A chic resort town popular with holidaying high-rollers and those wanting a taste of Sicilian dolce vita.
Μια κομψή πόλη-θέρετρο που είναι δημοφιλής στους παραθεριστές και σε όσους θέλουν να δοκιμάσουν τη σικελική γλυκιά ζωή.
The colourful city. Shopping can be a very enjoyable experience…
Η πολύχρωμη πόλη. Οι αγορές μπορεί να είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία…
Strolling in the narrow streets of old city of Taormina which area full of shops selling all kind of souvenirs.
Περπατώντας στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης της Ταορμίνα γεμάτα με καταστήματα που πωλούν όλων των ειδών αναμνηστικά.
The visitor has a lot to do and see: top level art performances at the Greek theatre, several painting exhibitions, fine elegant shopping along the famous “Corso Umberto” with its cozy cafès and pastry shops.
Ο επισκέπτης έχει πολλά να κάνει και να δει: παραστάσεις τέχνης κορυφαίου επιπέδου στο ελληνικό θέατρο, πολλές εκθέσεις ζωγραφικής, εκλεκτά κομψά ψώνια κατά μήκος του διάσημου «Corso Umberto» με τα όμορφα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία.
The city's pedestrian-only streets, are lined with cafes and shops.
Οι πεζόδρομοι της πόλης είναι γεμάτοι από καφετέριες και καταστήματα.
You can't easily forget this place. It is difficult to erase from your memory... Its beauties and history remain indelibly engraved in the mind and heart.
Αυτόν τον τόπο, δεν μπορείς εύκολα να τον ξεχάσεις. Είναι δύσκολο να σβήσει από τη μνήμη σου... Οι ομορφιές και η ιστορία του μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στο μυαλό και την καρδιά.

Sunday, October 23, 2022

Monreale Cathedral, Palermo, Sicily - Italy

Ο καθεδρικός ναός του Μονρεάλε, Παλέρμο, Σικελία - Ιταλία

The Cathedral of Montreal is a church in Monreale of the metropolitan city of Palermo in Sicily. The building is one of the largest examples of Norman architecture in existence.
Ο καθεδρικός ναός του Μονρεάλε, είναι μια εκκλησία στο Μονρεάλε της μητροπολιτικής πόλης του Παλέρμο στη Σικελία. Το κτήριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα δείγματα Νορμανδικής αρχιτεκτονικής, που υπάρχουν.
The biggest attraction of the hilltop town of Monreale is its 12th-century cathedral, richly decorated in golden mosaics.
Το μεγαλύτερο αξιοθέατο της πόλης Μονρεάλε στην κορυφή του λόφου είναι ο καθεδρικός ναός του 12ου αιώνα, με πλούσια διακόσμηση με χρυσά ψηφιδωτά.
It was started in 1174 by William II of Sicily and in 1182 the church was dedicated to the Nativity of the Virgin Mary; then Pope Lucius III upgraded it to a metropolitan cathedral.
Ξεκίνησε το 1174 από τον Γουλιέλμο Β’ της Σικελίας και το 1182 ο ναός αφιερώθηκε στο Γενέθλιο της Παρθένου Μαρίας· τότε ο Πάπας Λούκιος Γ΄ τον αναβάθμισε σε μητροπολιτικό καθεδρικό ναό.
Except for a horizontal strip of marble on the wall, all surfaces, even the lower part of the cornices and the side, inner surfaces of the windows, are covered with detailed mosaics in brilliant colors in golden depth.
Εκτός από μία οριζόντια λωρίδα από μάρμαρο στον τοίχο, όλες οι επιφάνειες, ακόμη και το κάτω μέρος των γείσων και οι πλαϊνές, εσωτερικές επιφάνειες των παραθύρων, είναι καλυμμένες από λεπτομερή ψηφιδωτά με λαμπερά χρώματα σε βαθύ χρυσό.
The building is a national monument of Italy and one of the most important attractions in Sicily.
Το κτήριο είναι εθνικό μνημείο της Ιταλίας και ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Σικελίας.
The inscriptions are in Greek and most in Latin. In the main aisle there are scenes from the Old Testament, prophets, while in the lower zone and in the choir there are scenes from the New Testament with the miracles and passions of Christ.
Οι επιγραφές είναι στα ελληνικά και οι περισσότερες στα λατινικά. Στο κύριο κλίτος υπάρχουν σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη, προφήτες, ενώ στην κάτω ζώνη και στη χορωδία υπάρχουν σκηνές από την Καινή Διαθήκη με τα θαύματα και τα πάθη του Χριστού. 


It belongs to the UNESCO Heritage sites as a member of "Arab-Norman Palermo and the Cathedrals of Cefalù and Monreale".
Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ ως μέλος του "Αραβο-Νορμανδικού Παλέρμου και των καθεδρικών ναών της Τσεφαλού και του Μονρεάλε".
Some of the world’s greatest medieval mosaic work lies within Monreale’s stunning cathedral. The ceiling is wooden, simply carved, but richly painted with colors; recently restored.
Μερικά από τα καλύτερα μεσαιωνικά ψηφιδωτά έργα στον κόσμο βρίσκονται στον εκπληκτικό καθεδρικό ναό του Μονρεάλε. Η οροφή είναι ξύλινη, απλά σκαλισμένη, αλλά πλούσια ζωγραφισμένη με χρώματα· συντηρήθηκε πρόσφατα.
The main feature of the interior is the extent of the Byzantine mosaics, which cover the large surfaces.
Το κύριο χαρακτηριστικό του εσωτερικού είναι η έκταση των Βυζαντινών ψηφιδωτών, που καλύπτουν τις μεγάλες επιφάνειες.

The mosaic work undertaken from the end of the 12th century until the middle of the 13th by local and Venetian craftsmen.
Οι εργασίες των μωσαϊκών αναλήφθηκαν από τα τέλη του 12ου αι. ως τα μέσα του 13ου από ντόπιους και Βενετούς τεχνίτες.

The cathedral and cloisters at Monreale are frequently cited as the island's greatest Norman buildings.
Ο καθεδρικός ναός και τα μοναστήρια στο Μονρεάλε αναφέρονται συχνά ως τα μεγαλύτερα νορμανδικά κτίρια του νησιού.
Enlightened, tolerant and appreciative of many aspects of North African and Middle Eastern culture and art, William II employed the very best Arabic and Byzantine (as well as Norman) craftsmen to work on the cathedral.
Φωτισμένος, ανεκτικός και εκτιμώντας πολλές πτυχές του πολιτισμού και της τέχνης της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ο Γουλιέλμος Β' χρησιμοποίησε τους καλύτερους Άραβες και Βυζαντινούς (καθώς και Νορμανδούς) τεχνίτες για να δουλέψουν στον καθεδρικό ναό.

The result is a fabulous and fascinating fusion of architectural styles, artistic traditions and religious symbolism.
Το αποτέλεσμα είναι ένας υπέροχος και συναρπαστικός συνδυασμός αρχιτεκτονικών στυλ, καλλιτεχνικών παραδόσεων και θρησκευτικού συμβολισμού.
Nikolaos Pantazopoulos from Thessaloniki, Greece looks fully satisfied by his visit in this historical site.
Ο Νικόλαος Πανταζόπουλος από τη Θεσσαλονίκη δείχνει απόλυτα ικανοποιημένος από την επίσκεψή του σε αυτόν τον ιστορικό χώρο.

Monreale forms its own archdiocese and is home to Monreale Cathedral, a historical Norman-Byzantine cathedral.
Η Μονρεάλε αποτελεί αρχιεπισκοπική έδρα και φιλοξενεί τον καθεδρικό ναό Μονρεάλε, έναν ιστορικό νορμανδικό-βυζαντινό καθεδρικό ναό.

Under King William II, a large monastery of Benedictines coming, was founded. The new construction also had an important defensive function. Monreale was the seat of the metropolitan archbishop of Sicily, which from then on exerted a significant influence over Sicily.
Επί βασιλέως Γουλιέλμου Β' ιδρύθηκε ένα μεγάλο μοναστήρι. Η νέα κατασκευή είχε και σημαντική αμυντική λειτουργία. Η Μονρεάλε ήταν η έδρα του μητροπολιτικού αρχιεπισκόπου της Σικελίας, ο οποίος από τότε άσκησε σημαντική επιρροή στη Σικελία.

Aside from this beautiful Norman construction is a town of traditional houses, independent boutiques and good walking routes.
Εκτός από αυτή την όμορφη νορμανδική κατασκευή είναι μια πόλη με παραδοσιακά σπίτια, ανεξάρτητες μπουτίκ και καλές διαδρομές για περπάτημα.
Le ceramiche di Bisanzio.   -    Η κεραμική του Βυζαντίου.
Outside the Cathedral, adjoining its south side, is another artistic and architectonic masterpiece: the cloisters.
Έξω από τον καθεδρικό ναό, δίπλα στη νότια πλευρά του, βρίσκεται ένα άλλο καλλιτεχνικό και αρχιτεκτονικό αριστούργημα: τα μοναστήρια.
Built in 1200 as part of the Cathedral abbey, the cloisters comprise 108 pairs of marble columns, a covered arcade of Arabic arches and a central quad.
Χτισμένο το 1200 ως μέρος του αβαείου του καθεδρικού ναού, τα μοναστήρια περιλαμβάνουν 108 ζεύγη μαρμάρινων κιόνων, μια σκεπαστή στοά με αραβικές καμάρες και ένα κεντρικό τετράγωνο.
The Fontana del Tritone is a beautiful fountain located right in front of the Monreale Cathedral.
Η Κρήνη του Τρίτωνα είναι ένα όμορφο σιντριβάνι που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον καθεδρικό ναό Μονρεάλε.
A very beautiful fountain in front of the cathedral surrounded by greenery and trees creating an atmosphere of relax.
Ένα πολύ όμορφο σιντριβάνι μπροστά στον καθεδρικό ναό που περιβάλλεται από πράσινο και δέντρα δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης.
Tour guide Matteo Miano explains: The cathedral in Monreale, dedicated to the Virgin, witnessed the coronation and marriage of William II and served as the burial site for Sicily’s Norman rulers.
Ο ξεναγός Ματέο Μιάνο εξηγεί: Ο καθεδρικός ναός στη Μονρεάλε είναι αφιερωμένος στην Παναγία. Μαρτυρεί τη στέψης και του γάμου του Γουλιέλμου Β' και χρησίμευσε ως τόπος ταφής για τους Νορμανδούς ηγεμόνες της Σικελίας.
Popi Nicolaides investigating the winding streets of the town center with its stores.
Η Πόπη Νικολαΐδου εξερευνώντας τους ελικοειδή δρόμους του κέντρου της πόλης με τα καταστήματα.
Although it was a monumental project in terms of both architecture and decorations, subsequent donations and privileges swiftly made this monastic community one of the wealthiest in the Norman kingdom.
Αν και ήταν ένα μνημειώδες έργο τόσο από άποψη αρχιτεκτονικής όσο και από άποψη διακόσμησης, οι μεταγενέστερες δωρεές και προνόμια έκαναν γρήγορα αυτή τη μοναστική κοινότητα μία από τις πλουσιότερες στο νορμανδικό βασίλειο.
Monreale was a small village for a long time. When the Norman Kings of Sicily chose the area as their hunting resort, more people and commerce came to the area after the royalty built a palace.
Η Μονρεάλε ήταν ένα μικρό χωριό για πολύ καιρό. Όταν οι Νορμανδοί Βασιλιάδες της Σικελίας επέλεξαν την περιοχή ως θέρετρο κυνηγιού τους, περισσότεροι άνθρωποι και έμποροι ήρθαν στην περιοχή αφού οι βασιλείς έχτισαν ένα παλάτι.
Magnificent views from panoramic hill-top position. Superb coastal views add to the town’s appeal. (Photo: Popi Nicolaides, Maria & Kristis Chrysostomou).
Πανέμορφη θέα από την πανοραμική θέση στην κορυφή του λόφου. Η υπέροχη θέα στην ακτή προσθέτει στην ελκυστικότητα της πόλης. (Στη φωτογραφία: Πόπη Νικολαΐδου, Μαρία & Κρίστης Χρυσοστόμου).
Monreale is a town and commune in the Metropolitan City of Palermo, in Sicily, southern Italy. It is located on the slope of Monte Caputo, overlooking the very fertile valley called "the Golden Shell”.
Η Μονρεάλε είναι μια πόλη και μια κοινότητα στη Μητροπολιτική Πόλη του Παλέρμο, στη Σικελία, στη νότια Ιταλία. Βρίσκεται στην πλαγιά του Βουνού Καπούτο, με θέα την πολύ εύφορη κοιλάδα που ονομάζεται “το Χρυσό Κέλυφος.
With excellent views over Palermo and out to the sea. On a clear day you can see the Aeolian Islands. (Photo: Andreas Hadjizacharias, Polyniki Votsi, Kristis Chrysostomou, Matteo Miano, Phivos Nicolaides, Maria Chrysostomou & Popi Nicolaides).
Με εξαιρετική θέα στο Παλέρμο και στη θάλασσα. Σε μια καθαρή μέρα μπορείτε να δείτε τα νησιά του Αιόλου. (Στη φωτογραφία: Ανδρέας Χατζηζαχαρίας, Πολυνίκη Βότση, Κρίστης Χρυσοστόμου, Ματέο Μιάνο, Φοίβος Νικολαΐδης, Μαρία Χρυσοστόμου & Πόπη Νικολαΐδου).
There are many cozy cafés or bars to sample local wine and dine on dishes made with traditional handmade pasta.
Υπάρχουν όμορφα καφέ ή μπαρ για να δοκιμάσετε τοπικό κρασί και να γευματίσετε με πιάτα φτιαγμένα με παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά.