Saturday, October 1, 2022

Erice, Sicily - Italy

Έριτσε είναι μια υπέροχα διατηρημένη μεσαιωνική πόλη στη Σικελία - Ιταλία
The main town of Erice is located on top of Mount Erice, at around 750 metres above sea level, overlooking the city of Trapani, and the Aegadian Islands on Sicily's north-western coast.
Η κύρια πόλη Έριτσε βρίσκεται στην κορυφή του όρους Έριτσε, περίπου 750 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με θέα στην πόλη Τράπανι και τα νησιά του Αιγαδίου στη βορειοδυτική ακτή της Σικελίας.
An extraordinary journey in South Ital and Sicily – Italy (August 2022) organised by the Greek Civilization Institute (www.iep.org.cy) and the Cyprus Travel Writers & Journalists Society (https://cyprustravelwriters.com).
Ένα υπέροχο ταξίδι στην Κάτω Ιταλία και Σικελία (Αύγουστος 2022) οργανωμένο από το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού και τον Σύνδεσμο Κυπρίων Συγγραφέων & Δημοσιογράφων Τουρισμού.
Erice is in such a spectacular, naturally fortified position high above the natural harbour of Trapani, that it is not surprising that the site has been occupied for millennia.
Η Έριτσε βρίσκεται σε μια τόσο εντυπωσιακή, φυσική οχυρωμένη θέση ψηλά πάνω από το φυσικό λιμάνι του Τράπανι, που δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η τοποθεσία έχει καταληφθεί εδώ και χιλιετίες.
Casa Santa forms part of Erice at the base of Mount Erice, immediately adjacent to Trapani. A cable car joins the upper and lower parts of Erice.If you are not afraid of heights, you can use the cable car that will take you in an impressive way from Casa Santa to Erice.
Η Κάζα Σάντα αποτελεί μέρος της Έριτσε στη βάση του όρους Έριτσε, ακριβώς δίπλα στο Τράπανι. Ένα τελεφερίκ ενώνει το πάνω και το κάτω μέρος του Έριτσε. Εάν δε φοβάστε τα ύψη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τελεφερίκ που θα σας μεταφέρει με εντυπωσιακό τρόπο από Κάσα Σάντα στην Έριτσε.
Trapani (Ancient Greek: Δρέπανον) is a city and municipality (commune) on the west coast of Sicily, in Italy. It is the capital of the Province of Trapani.
Το Τράπανι (Αρχαία Ελληνικά : Δρέπανον) είναι Ιταλική πόλη και κοινότητα στο δυτικότερο άκρο της Σικελίας, πρωτεύουσα της Ιταλικής επαρχίας του Τράπανι. Το αρχικό όνομα της πόλης από τους Έλληνες ήταν Δρέπανα χάρη στο σχήμα του δρεπάνου που είχε το λιμάνι της.
A visit to Erice can start with the cyclopean walls that surround the town. These ancient walls date back to the Elymians, but were later rearranged by the Phoenicians, Romans and even by the Normans. The walls incorporate towers and three gates.
Η επίσκεψη στο Έριτσε μπορεί να ξεκινήσει από τα κυκλώπεια τείχη που περιβάλλουν την πόλη. Αυτά τα αρχαία τείχη χρονολογούνται από τους Ελύμιους, αλλά αργότερα αναδιατάχθηκαν από τους Φοίνικες, τους Ρωμαίους και ακόμη και από τους Νορμανδούς. Τα τείχη ενσωματώνουν πύργους και τρεις πύλες.
...often covered in its own personal cloud, Erice is a wonderfully preserved Mediaeval town offering the most breathtaking views and a palpable sense of history.
...συχνά καλυμμένη στο δικό της προσωπικό σύννεφο, η Έριτσε είναι μια υπέροχα διατηρημένη μεσαιωνική πόλη, που προσφέρει την πιο συναρπαστική θέα και μια απτή αίσθηση ιστορίας.
Built by the Normans in the 12th century, much of it is in ruins but its ramparts remain an imposing presence and affirm the long-standing defensive importance of the town.
Χτισμένο από τους Νορμανδούς τον 12ο αιώνα, μεγάλο μέρος του είναι ερειπωμένο, αλλά οι επάλξεις του παραμένουν επιβλητική παρουσία και επιβεβαιώνουν τη μακροχρόνια αμυντική σημασία της πόλης.
Erice is steeped in the myth and conquest of long-gone powers, offers breath-taking vistas over Trapani, the coast, and the Mediterranean from a fairy-tale castle carved into rock.
Η Έριτσε είναι βουτηγμένη στον μύθο και την κατάκτηση των δυνάμεων που έχουν χαθεί προ πολλού, προσφέρει εκπληκτική θέα στο Τράπανι, την ακτή, και τη Μεσόγειο από ένα παραμυθένιο κάστρο λαξευμένο σε βράχο.
Erice was bathed in sunshine. However, due to its elevation, the town can often be enveloped in cloud or thick fog, referred to by locals as ‘the kisses of Venus’.
Η Έριτσε ήταν λουσμένη στον ήλιο. Ωστόσο, λόγω του υψομέτρου της, η πόλη μπορεί συχνά να περιβάλλεται από σύννεφα ή πυκνή ομίχλη, που αναφέρεται από τους ντόπιους ως «τα φιλιά της Αφροδίτης».
Excellent tour guides and group leaders, lead the demanding group from Cyprus, Vasiliki Vourda, Matteo Miano and Xenis Xenofontos, president of Greek Civilization Institute, Cyprus.
Οι εξαιρετικοί ξεναγοί και αρχηγοί ομάδων, Βασιλική Βούρδα, Matteo Miano ηγούνται της απαιτητικής ομάδας από την Κύπρο μαζί με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού, Κύπρου, Ξενή Ξενοφώντος.
Popi & Phivos Nicolaides posing for the best picture! Almost no one passes by this view without taking a photo.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης ποζάρουν για την καλύτερη φωτογραφία! Σχεδόν κανένας δεν προσπερνά αυτή τη θέα χωρίς να τραβήξει μια φωτογραφία.

While Erice Castle is certainly a delightful sight, the landmark’s romantic setting definitely deserves some of the credit. Just up the hill from the castle lies the verdant and tree-filled Garden of Balio, a tree-filled park that lends the castle a vibrant backdrop.
Ενώ το κάστρο Έριτσε είναι σίγουρα ένα απολαυστικό θέαμα, το ρομαντικό σκηνικό του ορόσημου αξίζει σίγουρα κάποια από τα εύσημα. Ακριβώς πάνω στο λόφο από το κάστρο βρίσκεται ο κατάφυτος και γεμάτος δέντρα Garden of Balio, ένα γεμάτο δέντρα πάρκο που προσδίδει στο κάστρο ένα ζωντανό σκηνικό.
Phivos Nicolaides with Nikolaos Pantazopoulos at Erice’s hilltop position having good time and taking some good pictures!
Ο Φοίβος Νικολαΐδης με τον Νικόλαο Παντζόπουλο στην κορυφή του λόφυ Έριτσε. Ωραίες στιγμές και μερικές καλές φωτογραφίες!

Stunning views from the top of Erice and the magnificent blue sea.
Εντυπωσιακή θέα από την κορυφή της Έριτσε και η καταπληκτική γαλάζια θάλασσα.
This hilltop garden, together with the ivy creeping over the castle’s towers, gives Erice Castle a fairytale feel. Besides superb viewpoints that extend either side of the castle, the garden also has walking paths, benches and a little cafe/bar.
Αυτός ο κήπος στην κορυφή του λόφου, μαζί με τον κισσό που σέρνεται πάνω από τους πύργους του κάστρου, δίνει στο κάστρο Έριτσε μια παραμυθένια αίσθηση. Εκτός από την υπέροχη θέα που εκτείνονται εκατέρωθεν του κάστρου, ο κήπος έχει επίσης μονοπάτια για περπάτημα, παγκάκια και ένα μικρό καφέ/μπαρ.
There are two castles that remain in the city: Pepoli Castle, which dates from Saracen times, and the Castello di Venere ("Venus Castle"), dating from the Norman period, built on top of the ancient Temple of Venus, where Venus Ericina was worshipped.
Υπάρχουν δύο κάστρα στην πόλη: το Κάστρο της Πέπολης, που χρονολογείται από την εποχή των Σαρακηνών και το Κάστρο της Αφροδίτης, που χρονολογείται από τη νορμανδική περίοδο, χτισμένο στην κορυφή του αρχαίου ναού της Αφροδίτης, όπου η Αφροδίτη Ερικίνα λατρευόταν.
Matteo Miano and Vasiliki Vourda, both excellent tour guides and group leaders, leading the demanding group from Cyprus.
Ο Matteo Miano και η Βασιλική Βούρδα, εξαιρετικοί ξεναγοί και αρχηγοί ομάδων, ηγούνται της απαιτητικής ομάδας από την Κύπρο. 
Erice's principal church, the Chiesa Madre or Real Duomo. The attractive building dates to the fourteenth century, when it was constructed using materials from the ancient Temple of Venus. The church has a surprising and appealing nineteenth-century neo-gothic interior.
Η κύρια εκκλησία του Έριτσε, η Chiesa Madre ή το Real Duomo. Το ελκυστικό κτήριο χρονολογείται στον δέκατο τέταρτο αιώνα, όταν κατασκευάστηκε με υλικά από τον αρχαίο Ναό της Αφροδίτης.
Hard for words to capture the beautiful feeling... in the overall atmosphere which takes us centuries back, to the mysteries of the Middle Age.
Δύσκολο να περιγράψεις με λέξεις το ωραίο συναίσθημα που νιώθουμε... στην όλη ατμόσφαιρα, που μας παίρνει αιώνες πίσω, στα μυστήρια του Μεσαίωνα.
Another important site in Erice is the gothic style Mother Church, of which construction probably began in 1312 for Frederick II of Aragon (1272-1337) using material from the ruins of the pagan temple of Venus. Next to the church you can see the bell tower, also known as the Tower of King Frederick, 28 meters high and built at the end of the 13th century on the ruins of a previous watchtower.
Ένα άλλο σημαντικό αξιοθέατο στην Έριτσε είναι η γοτθικού ρυθμού Εκκλησία της Μητέρας, της οποίας η κατασκευή πιθανότατα ξεκίνησε το 1312 για τον Φρειδερίκο Β' της Αραγονίας (1272-1337) χρησιμοποιώντας υλικό από τα ερείπια του παγανιστικού ναού της Αφροδίτης. Δίπλα στην εκκλησία μπορείτε να δείτε το καμπαναριό, γνωστό και ως Πύργος του Βασιλιά Φρειδερίκη, ύψους 28 μέτρων και χτισμένο στα τέλη του 13ου αιώνα πάνω στα ερείπια προηγούμενου παρατηρητηρίου.
Other attractions include the sixty (yes 60!) churches including the Gothic Chiesa Madre (1314) and the Mediaeval Church of Saint John the Baptist.
Άλλα αξιοθέατα περιλαμβάνουν τις εξήντα (ναι 60!) εκκλησίες, συμπεριλαμβανομένης της γοτθικής Chiesa Madre (1314) και της Μεσαιωνικής Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.
It's perhaps not surprising either, that with the crag's veil of shifting clouds and air of mystery it was an important sacred site.
Ίσως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι με το πέπλο του βράχου από τα μεταβαλλόμενα σύννεφα και τον αέρα του μυστηρίου ήταν ένας σημαντικός ιερός τόπος.
Listening carefully the excellent tour guide Matteo Miano explaining in detail the story behind this site.
Ακούγοντας προσεκτικά τον εξαιρετικό ξεναγό Matteo Miano (μιλά απταίστως ελληνικά) που εξηγεί λεπτομερώς την ιστορία αυτού του τόπου.
The maze of cobbled Mediaeval streets is a pleasure to wander around and the views are stunning.
Ο λαβύρινθος των πλακόστρωτων μεσαιωνικών δρόμων είναι απόλαυση να περιπλανηθείς και η θέα είναι εκπληκτική.
Voula Papadopoulou strolling in the labyrinthine picturesque town offers wonderful views and great opportunities for photographs.
Η Βούλα Παπαδοπούλου περπατεί στη δαιδαλώδη γραφική πόλη, που προσφέρει υπέροχη θέα και μεγάλες ευκαιρίες για φωτογραφίες.
Erice is a pretty town, in a sombre, grey kind of way, and it is very atmospheric. Unusually for Sicily, its historical centre is largely intact, clean and well-kept. Its streets are handsomely paved with a characteristic pattern of differently-sized shiny stones.
Η Έριτσε είναι μια όμορφη πόλη, με έναν σκοτεινό, γκρίζο τρόπο, και είναι πολύ ατμοσφαιρική. Ασυνήθιστο για τη Σικελία, το ιστορικό της κέντρο είναι σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο, καθαρό και περιποιημένο. Οι δρόμοι της είναι όμορφα στρωμένοι με ένα χαρακτηριστικό σχέδιο από λαμπερές πέτρες διαφορετικού μεγέθους.
The ancient Greek name of Erice was Eryx (Έρυξ (Έρυκας) in Greek), and its foundation was associated with the mythological Greek hero Eryx. It was not a Greek colony, as the Phoenicians founded it, but was largely Hellenized.
Το αρχαιοελληνικό όνομα της Έριτσε ήταν Έρυξ (Έρυκας στα ελληνικά) και η ίδρυσή του συνδέθηκε με τον ομώνυμο Έλληνα ήρωα Έρυκα της ελληνικής μυθολογίας. Δεν ήταν ελληνική αποικία, όπως την ίδρυσαν οι Φοίνικες, αλλά εξελληνίστηκε σε μεγάλο βαθμό.
The tall stone-built houses, the narrow cobblestone paths and the churches take us back to past times.
Τα ψηλά πέτρινα σπίτια, τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια και οι εκκλησίες, μας παίρνουν σε περασμένες εποχές.
Charming, picturesque, delightful… creating a romantic atmosphere…
Γοητευτική, γραφική, ευχάριστη... δημιουργεί μια ρομαντική ατμόσφαιρα…
Like so many Sicilian towns, it passed from one invader to another as all the usual suspects came and went, leaving their architectural calling cards and their cultural footprints.
Όπως τόσες πολλές πόλεις της Σικελίας, πέρασε από τον έναν εισβολέα στον άλλο καθώς όλοι οι συνήθεις ύποπτοι πηγαινοέρχονταν, αφήνοντας τις αρχιτεκτονικές επισκέψεις και τα πολιτιστικά τους αποτυπώματα.
Only about 300 people now live in the historic centre, though there are other settlements around the slopes below.
Μόνο 300 άτομα 
περίπου ζουν τώρα στο ιστορικό κέντρο, αν και υπάρχουν άλλοι οικισμοί γύρω από τις πλαγιές από κάτω.
The beauty, the romanticism and the faded glory of this once important strategic location allures visitors.
Η ομορφιά, ο ρομαντισμός και η ξεθωριασμένη δόξα της, που κάποτε ήταν σε σημαντική στρατηγική θέση, σαγηνεύει τους επισκέπτες.
The wonderful cobbled streets of Erice are free of cars and therefore you will enjoy your walks there in peace.
Στους υπέροχους πλακόστρωτους δρόμους του Έριτσε δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα και ως εκ τούτου θα απολαύσετε με την ησυχία σας τις βόλτες σας εκεί.
Travelers do like taking commemorative photos of their favorite experiences. Some of the buildings operate now as traditional guesthouses or shops. The atmosphere is really romantic.
Μερικά από τα κτήρια λειτουργούν πλέον ως παραδοσιακοί ξενώνες ή καταστήματα. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ ρομαντική. Στους ταξιδιώτες αρέσει να βγάζουν αναμνηστικές φωτογραφίες από τις αγαπημένες τους εμπειρίες.
Erice is famous for its almond biscuits and pastries, proudly stacked up in the windows of several pasticcerie.
Η Έριτσε είναι διάσημο για τα μπισκότα και τα αρτοσκευάσματα αμυγδάλου του, που στοιβάζονται περήφανα στα παράθυρα πολλών ζαχαροπλαστείων.
There are also plenty of snack and souvenir shops aimed at the tourists who arrive each day to explore the medieval lanes.
Υπάρχουν επίσης πολλά καταστήματα με σνακ και σουβενίρ που απευθύνονται στους τουρίστες που φτάνουν καθημερινά για να εξερευνήσουν τα μεσαιωνικά σοκάκια.
The best place to rest after climbing around Erice's steep streets is in Piazza Umberto I, the hub of the small town. This steeply-sloping little square makes a lively central spot to relax.
Το καλύτερο μέρος για να ξεκουραστείτε μετά την αναρρίχηση στους απότομους δρόμους της Έριτσε είναι στην Piazza Umberto I, το κέντρο της μικρής πόλης. Αυτή η μικρή πλατεία με απότομη κλίση αποτελεί ένα ζωντανό κεντρικό σημείο για να χαλαρώσετε.
Leading a group of people and making sure they all have an amazing time certainly has its challenges. Matteo Miano offered immense value to our trip.
Το να ηγηθείς μιας ομάδας ανθρώπων και να βεβαιωθείς ότι όλοι περνούν καταπληκτικά έχει σίγουρα τις προκλήσεις του. Ο Matteo Miano προσέδωσε μεγάλη αξία στο ταξίδι μας.
A great and unforgettable experience with the acquaintance of this important and unique historical site.
Μεγάλη και αξέχαστη εμπειρία η γνωριμία με αυτόν τον σπουδαίο και μοναδικό ιστορικό χώρο.

No comments: