Sunday, October 16, 2022

The island of Ortigia in Syracuse, Sicily – Italy

Το νησάκι της Ορτυγίας στις Συρακούσες, Σικελία - Ιταλία
The city founded by Ancient Greek Corinthians and became a very powerful city-state. This 2,700-year-old city played a key role in ancient times, when it was one of the major powers of the Mediterranean world.
Ιδρύθηκε από Αρχαίους Έλληνες Κορίνθιους και έγινε μια πολύ ισχυρή πόλη-κράτος. Αυτή η πόλη 2.700 ετών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αρχαιότητα, όταν ήταν μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του μεσογειακού κόσμου.
Syracuse was the most important city of Magna Graecia. It was home to many great Greeks, including the inimitable Archimedes, the pre-eminent mathematician and engineer Archimedes.
Οι Συρακούσες ήταν η σημαντικότερη πόλη της Μεγάλης Ελλάδας. Ήταν η γενέτειρα πολλών σπουδαίων Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένου του κατεξοχήν μαθηματικού και μηχανικού Αρχιμήδη.
Siracuse is the main town, but the little adjacent island of Ortigia, Sicily, which is the original, historical settlement is a more enchanting place.
Οι Συρακούσες είναι η κύρια πόλη, αλλά το μικρό παρακείμενο νησί της Ορτυγίας, στη Σικελία, που είναι ο αρχικός, ιστορικός οικισμός είναι ένα πιο μαγευτικό μέρος.
Connected to Siracuse by three bridges, Ortygia is home to some of Sicily's greatest archaeological treasures.
Συνδεδεμένη με τις Συρακούσες με τρεις γέφυρες, η Ορτυγία φιλοξενεί μερικούς από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Σικελίας.
The island and the city are right next to each other; you may not even realise that you've walked across either of the short bridges which connect one to the other.
Το νησί και η πόλη είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Μπορεί να μην το συνειδητοποιήσετε καν ότι έχετε διασχίσει κάποια από τις μικρές γέφυρες που συνδέουν τη μία με την άλλη.
Ortygia is a small island which is the historical centre of the city of Syracuse, Sicily. The name originates from the ancient Greek ortyx (ὄρτυξ), which means "Quail".
Η Ορτυγία είναι ένα νησάκι που αποτελεί το ιστορικό κέντρο της αρχαίας πόλης των Συρακουσών της Σικελίας. Το όνομα προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ὄρτυξ, που σημαίνει «ορτύκι».

Give a last glance toward the sea, close your eyes and feel the breeze, keeping the beauty of Ortigia inside you.
Ρίξτε μια τελευταία ματιά προς τη θάλασσα, κλείστε τα μάτια σας και νιώστε το αεράκι, κρατώντας την ομορφιά της Ορτυγίας μέσα σας.
The remains of the Temple of Apollo, which was built in the 7th century BCE and was the first great Doric temple of its kind in Sicily.
Τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα, ο οποίος χτίστηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. Ήταν ο πρώτος μεγάλος δωρικός ναός του είδους του στη Σικελία.

Siracuse is an ancient town on the sea, which was of immense importance as Greek Syracuse. It has a superb archaeological zone and a lovely historic centre on the island of Ortigia.
Οι Συρακούσες είναι μια παραθαλάσσια αρχαία πόλη, η οποία είχε τεράστια σημασία ως ελληνική Συρακούσες. Έχει μια υπέροχη αρχαιολογική ζώνη και ένα υπέροχο ιστορικό κέντρο στο νησί της Ορτυγίας.
Once you’ll cross the bridge, you’ll feel like being back from a time travel and you’ll almost want to go back to the mysterious charm of Ortigia, its alleys and its colors.
Μόλις περάσετε τη γέφυρα, θα νιώσετε σαν να επιστρέψετε από ένα ταξίδι στο χρόνο και σχεδόν θα θέλετε να επιστρέψετε στη μυστηριώδη γοητεία της Ορτυγίας, στα σοκάκια της και στα χρώματά της.
Maria Aristotelous enjoys strolling in the picturesque alleys of the old town, full of cozy shops and people.
Η Μαρία Αριστοτέλους απολαμβάνει τον περίπατο στα στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, γεμάτα από όμορφα καταστήματα και κόσμο.
The beautiful Fountain of Diana, built in 1907. The nymph Arethusa is depicted in the act of escaping from Alpheus who, with outstretched arms, tries to grab her. Diana, at the center of the group, protects the young girl.
Το πανέμορφο Σιντριβάνι της Αρτέμιδος, που κατασκευάστηκε το 1907. Η νύμφη Αρέθουσα απεικονίζεται να δραπετεύει από τον ποταμό Αλφειό, που με τεντωμένα χέρια προσπαθεί να την αρπάξει. Η Άρτεμις στο κέντρο της ομάδας, προστατεύει τη νεαρή κοπέλα.

The Arethusa Fountain is a fresh water fountain dating back to ancient times and named after Arethusa, a Greek mythology nymph. It was the symbol of the ancient city.
Η Κρήνη Αρέθουσα είναι μια κρήνη γλυκού νερού που χρονολογείται από την αρχαιότητα και πήρε το όνομά της από την Αρέθουσα, μια νύμφη της ελληνικής μυθολογίας. Ήταν το σύμβολο της αρχαίας πόλης.
According to Greek Mythology, Arethusa is a nymph of springs, a companion of the Goddess Artemis, as well as a daughter of Nereus (hence the Nereida nymph) and the Oceania Doris.
It is an ancient Greek associative ideal anthropomorphic tradition of the "union" of fresh water rivers and springs flowing into the sea (through the Mediterranean).
Κατά την Ελληνική Μυθολογία η Αρέθουσα είναι νύμφη των πηγών, συνοδός της Θεάς Αρτέμιδος, καθώς και θυγατέρα του Νηρέα (εξ ου Νηρηίδα νύμφη) και της Ωκεανίδας Δωρίδος.
Αποτελεί αρχαιοελληνική συνειρμική ιδεατή ανθρωπόμορφη παράδοση της «ένωσης» των γλυκέων υδάτων ποταμών και πηγών που ρέουν στη θάλασσα (δια της Μεσογείου).

She was loved by the river god Alpheios, who, in order to avoid Arethusa, crossed the sea between Peloponnese and Sicily and, reaching the island of Ortygia near Syracuse, was transformed by Artemis into a "spring" rich in gurgling water. Then, Alpheus transformed into a powerful undersea river (sea current), whose rapidity could not be stopped even by Hadrias (Adriatic Sea), so as to unite its waters with those of the source of Arethusa.
Αυτήν αγάπησε ο ποτάμιος θεός Αλφειός, τον οποίο, για να αποφύγει η Αρέθουσα, διαπέρασε τη μεταξύ Πελοποννήσου και Σικελίας θάλασσα και, φθάνοντας στην παρά τις Συρακούσες νήσο Ορτυγία, μεταμορφώθηκε από την Άρτεμη σε "πηγή" πλούσια σε γάργαρο νερό. Τότε, ο Αλφειός μεταμορφώθηκε σε ισχυρό υποθαλάσσιο ποταμό (θαλάσσιο ρεύμα), την ορμητικότητα του οποίου δεν μπόρεσε να εμποδίσει ούτε ο Αδρίας (Αδριατικό πέλαγος), ώστε να ενώσει τα ύδατά του με εκείνα της πηγής της Αρέθουσας.
Art is such an important part of the Ortigia’s visit, but what makes the ancient historical center of Syracuse so special is the timeless atmosphere.
Η τέχνη είναι ένα τόσο σημαντικό μέρος της επίσκεψης στην Ορτυγία, αλλά αυτό που κάνει το αρχαίο ιστορικό κέντρο των Συρακουσών τόσο ξεχωριστό είναι η διαχρονική ατμόσφαιρα.
Founded by Greeks around 734 B.C., this ancient city -listed by UNESCO as a World Heritage Site- is filed with timeless riches.
Η πόλη Ιδρύθηκε από Έλληνες γύρω στο 734 π.Χ. Έχει καταχωρηθεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και είναι γεμάτη με διαχρονικά πλούτη.
Gorgeous ceramicist Aurora in action. Her work is not the typical tourist souvenirs that you see elsewhere in Sicily.
Η πανέμορφη κεραμίστρια Αρόρα σε δράση. Η δουλειά της δεν είναι τα τυπικά τουριστικά αναμνηστικά που βλέπετε αλλού στη Σικελία.
Her ceramics will remind you of the sunlight, the deep blue of the sea, joy, nature, love.
Τα κεραμικά της θα σας θυμίζουν το φως του ήλιου, το βαθύ μπλε της θάλασσας, τη χαρά, τη φύση, την αγάπη.
Traditional ceramics are ubiquitous to our everyday life and overall development as humankind. Archeologists trace ceramic origins back thousands of years, from marking history. (In the picture Grigoris Maliotis watching carefully the artist Aurora to complete the piece of art).
Τα παραδοσιακά κεραμικά είναι πανταχού παρόντα στην καθημερινή μας ζωή και στη συνολική μας ανάπτυξη ως ανθρωπότητα. Οι αρχαιολόγοι εντοπίζουν την κεραμική προέλευση χιλιάδες χρόνια πίσω, από τη σήμανση της ιστορίας. (Στη φωτογραφία ο Γρηγόρης Μαλιώτης παρακολουθεί προσεχτικά την καλλιτέχνιδα Αρόρα να συμπληρώνει το έργο της).
       More than any other city, Syracuse (Siracusa) encapsulates Sicily's timeless beauty.
Πιο πολύ από κάθε άλλη πόλη, οι Συρακούσες περικλείουν τη διαχρονική ομορφιά της Σικελίας.
Throughout its history, Syracuse and the adjacent Ortygia was part of several cultures; Greeks, Roman, Normans Byzantines, Arabs, Spaniards, and others.
Σε όλη την ιστορία της, οι Συρακούσες και η γειτονική Ορτυγία ήταν μέρος πολλών πολιτισμών. Ελλήνων, Ρωμαίων, Νορμανδών, Βυζαντινών, Αράβων, Ισπανών και άλλων.
The Ortigia’s alleys should be visited on foot, savoring the authentic beauty of the place, discovering its suggestive corners and hidden details.
Τα σοκάκια της Ορτυγίας πρέπει να τα επισκεφτείτε με τα πόδια, απολαμβάνοντας την αυθεντική ομορφιά του τόπου, ανακαλύπτοντας τις υποβλητικές γωνιές και τις κρυφές λεπτομέρειες.
Enjoy the best of Sicily, an island full of history, art, culture and much more!
Απόλαυση από τα καλύτερα της Σικελίας, ένα νησί γεμάτο ιστορία, τέχνη, πολιτισμό και πολλά άλλα!
The best way to see the island of Ortygia is just to wander. It is difficult to get lost (it measures just 1km by 500 metres), but packed with over 2,500 years of history. (In the picture, Andreas Frantzis with his camera).
Ο καλύτερος τρόπος για να δείτε το νησί της Ορτυγίας είναι απλώς να περιπλανηθείτε. Είναι δύσκολο να χαθείς (με διαστάσεις μόλις ενός χιλιόμετρο επί 500 μέτρα), αλλά γεμάτο με περισσότερα από 2.500 χρόνια ιστορίας. (Στη φωτογραφία ο Ανδρέας Φραντζής με τη φωτογραφική του μηχανή).
In the picture the tour guide Matteo Miano, an experienced, highly informative and very helpful professional.
Στην φωτογραφία ο ξεναγός Ματέο Μιάνο, ένας έμπειρος, άκρως κατατοπιστικός και πολύ εξυπηρετικός επαγγελματίας.
Young Maria Aristotelous making shopping a real fun in the streets of Ortygia!
Η νεαρή Μαρία Αριστοτέλους διασκεδάζοντας με το ψώνισμα στα δρομάκιας της Ορτυγίας!
Strolling in the narrow streets of Ortygia, Syracuse and having fun, learning history and gaining new experiences.
Βολτάροντας στα στενά δρομάκια της Ορτυγίας στις Συρακούσες, απολαμβάνουν τις ομορφιές της, μαθαίνουν ιστορία και αποκτούν νέες εμπειρίες.

Shopping can be a pleasant and fun experience in the small streets of the old town full of cozy shops. You'll find several artisans selling handcrafted jewellery and other curios.
Το ψώνισμα γίνεται μια ευχάριστη διασκέδαση και εμπειρία στα δρομάκια της παλιάς πόλης με τα όμορφα μαγαζάκια. 
Θα βρείτε αρκετούς τεχνίτες που πουλούν χειροποίητα κοσμήματα και άλλα περίεργα.
If you are looking for a souvenir from Siracusa, count on the typical Sicilian crafts, from the characteristic puppy to the ceramics… you’ll be spoiled for choice.
Αν ψάχνετε για ένα αναμνηστικό από τις Συρακούσες, βασιστείτε στις τυπικές χειροτεχνίες της Σικελίας, από τα χαρακτηριστικά κουτάβια μέχρι τα κεραμικά… η επιλογή θα σας δυσκολέψει.
Wandering around the eastern limits of Syracuse in Ortygia you will find a maze of narrow streets.
Περιπλανώμενοι στα ανατολικά όρια των Συρακουσών στην Ορτυγία θα βρείτε έναν λαβύρινθο από στενά δρομάκια.

Although is famous for its important historical sites and its natural beauty, this is not the only “magic” one can find on this island.
Αν και η Ορτυγία φημίζεται για τα σπουδαία ιστορικά της μνημεία 
και τη φυσική της ομορφιά, ωστόσο εδώ, ο ταξιδιώτης δεν θα ανακαλύψει μόνο το «μαγικό» αυτό δώρο της φύσης.
Relaxing in the hot days of August and enjoying a cold coffee in one of the many cozy coffee shops.
Χαλάρωση στις ζεστές μέρες του Αυγούστου, απολαμβάνοντας κρύο καφέ σε ένα από τα πολλά όμορφα καφενεία.
Restaurants, little outside cafes and bars abound in this area and it is especially nice to sit and grab a drink.
Εστιατόρια, μικρά υπαίθρια καφέ και μπαρ αφθονούν σ' αυτή την περιοχή και είναι ιδιαίτερα ωραίο να καθίσετε για να πιείτε ένα ποτό.
Ortigia, is everything you imagine an ancient Sicilian town to be. It is a jumble of disparate cultural influences combining to create impressive architecture, a laid-back attitude, and good food.
Η Ορτυγία είναι όλα όσα φαντάζεστε σε μια αρχαία πόλη της Σικελίας. Είναι ένα συνονθύλευμα διαφορετικών πολιτιστικών επιρροών που συνδυάζονται για να δημιουργήσουν εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, για χαλάρωση και καλό φαγητό.
Full of natural beauty and culture, for centuries, continues to flourish and charms every visitor.
Ένας τόπος γεμάτος φυσικές ομορφιές και πολιτισμό, που για αιώνες τώρα, συνεχίζει να ανθίζει και να γοητεύει κάθε επισκέπτη.
You can't leave Ortygia without treating your senses to the sights, sounds, and flavours of Ortigia's outdoor market.
Δεν μπορείτε να φύγετε από την Ορτυγία χωρίς να ενεργοποιήσετε τις αισθήσεις σας με τα αξιοθέατα, τους ήχους και τις γεύσεις της υπαίθριας αγοράς της Ορτιγίας.


No comments: