Thursday, October 13, 2022

Syracuse, Sicily - Italy

Συρακούσες το διαμάντι της Μεγάλης Ελλάδας στη Σικελία
Syracuse is a historic city on the Italian island of Sicily, the capital of the Italian province of Syracuse. The city is notable for its rich Greek and Roman history, culture, amphitheatres, architecture, and as the birthplace of the pre-eminent mathematician and engineer Archimedes.
Οι Συρακούσες είναι μια ιστορική πόλη στο ιταλικό νησί της Σικελίας και πρωτεύουσα της ιταλικής επαρχίας των Συρακουσών. Η πόλη είναι αξιοσημείωτη για την πλούσια ελληνική και ρωμαϊκή ιστορία, τον πολιτισμό, τα αμφιθέατρα, την αρχιτεκτονική και ως γενέτειρα του κατεξοχήν μαθηματικού και μηχανικού Αρχιμήδη.
It is difficult to imagine now, but in its hey-day this was the largest city in the ancient world, bigger even than Athens and Corinth. Its 'once upon a time' begins in 734 BC, when Corinthian colonists landed on the island of Ortygia and founded the settlement, setting up the mainland city four years later.
Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τώρα, αλλά στην ακμή της αυτή ήταν η μεγαλύτερη πόλη στον αρχαίο κόσμο, μεγαλύτερη ακόμη και από την Αθήνα και την Κόρινθο. Όλα ξεκίνησαν το 734 π.Χ., όταν Κορίνθιοι άποικοι αποβιβάστηκαν στο νησί Ορτυγία και ίδρυσαν τον οικισμό, δημιουργώντας την ηπειρωτική πόλη τέσσερα χρόνια αργότερα.
Syracuse (or Siracusa) was the most important city of Magna Graecia. It defeated the mighty Athens in 413 BCE and was home to many a great Greek, including the inimitable Archimedes.
Οι Συρακούσες ήταν η σημαντικότερη πόλη της Μεγάλης Ελλάδας. Νίκησε την πανίσχυρη Αθήνα το 413 π.Χ. και ήταν η γενέτειρα πολλών σπουδαίων Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένου του αμίμητου Αρχιμήδη.
The city founded by Ancient Greek Corinthians and became a very powerful city-state. This 2,700-year-old city played a key role in ancient times, when it was one of the major powers of the Mediterranean world.
Η πόλη ιδρύθηκε από Αρχαίους Έλληνες Κορίνθιους και έγινε μια πολύ ισχυρή πόλη-κράτος. Αυτή η πόλη 2.700 ετών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αρχαιότητα, όταν ήταν μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του μεσογειακού κόσμου.
The city is listed by UNESCO as a World Heritage Site along with the Necropolis of Pantalica.
Η πόλη έχει καταχωρηθεί από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς μαζί με τη Νεκρόπολη της Παντάλικα.
The statue of Archimedes -the town’s most famous son- is located on the bridge that connects the islet of Ortigia with Sicily and the city of Syracuse.
Το άγαλμα του Αρχιμήδη –ο πιο διάσημος γιος της πόλης- βρίσκεται στη γέφυρα που ενώνει το νησάκι της Ορτυγίας με τη Σικελία και την προέκταση της πόλης των Συρακουσών.
Archimedes was the greatest mathematician of his age. His contributions in geometry revolutionised the subject and his methods anticipated the integral calculus. He was a practical man who invented a wide variety of machines.
Ο Αρχιμήδης ήταν ο μεγαλύτερος μαθηματικός της εποχής του. Η συνεισφορά του στη γεωμετρία έφερε επανάσταση και οι μέθοδοί του προέβλεπαν τον ολοκληρωτικό λογισμό. Ήταν ένας πρακτικός άνθρωπος που εφηύρε μια μεγάλη ποικιλία μηχανών.
Archimedes was a native of Syracuse, Sicily. It is reported by some authors that he visited Egypt and there invented a device now known as Archimedes' screw. This is a pump, still used in many parts of the world.
Ο Αρχιμήδης καταγόταν από τις Συρακούσες της Σικελίας. Αναφέρεται από ορισμένους συγγραφείς ότι επισκέφτηκε την Αίγυπτο και εκεί εφηύρε μια συσκευή που σήμερα είναι γνωστή ως βίδα του Αρχιμήδη. Αυτή είναι μια αντλία, που χρησιμοποιείται ακόμα σε πολλά μέρη του κόσμου.
During the 16th century, prestigious buildings belonging to noble families of the time were built around the square.
Κατά τον 16ο αιώνα, γύρω από την πλατεία κτίστηκαν περίφημα κτίρια που ανήκαν σε οικογένειες ευγενών της εποχής.
More than any other city, Syracuse (Siracusa) encapsulates Sicily's timeless beauty. Ancient Greek ruins rise out of lush citrus orchards, cafe tables spill onto dazzling baroque piazzas, and honey-hued medieval side streets lead down to the sparkling blue sea.
Πιο πολύ από κάθε άλλη πόλη, οι Συρακούσες περικλείουν τη διαχρονική ομορφιά της Σικελίας. Αρχαία ελληνικά ερείπια ξεπροβάλλουν μέσα από καταπράσινους οπωρώνες με εσπεριδοειδή, τραπέζια καφέ ξεχύνονται σε εκθαμβωτικές μπαρόκ πλατείες και μεσαιωνικοί παράδρομοι σε απόχρωση μελιού οδηγούν στην απαστράπτουσα γαλάζια θάλασσα.
Much of the ancient city has crumbled since Cicero’s day, though the ruins can still be explored in Syracuse’s celebrated archaeological park and museum.
Μεγάλο μέρος της αρχαίας πόλης έχει καταρρεύσει από την εποχή του Κικέρωνα, αν και τα ερείπια μπορούν ακόμα να εξερευνηθούν στο διάσημο αρχαιολογικό πάρκο και το μουσείο των Συρακουσών.

As with most Italian cities, it's the Piazza Duomo which forms the hub of the city. Flanked by the imposing baroque facade of the Cathedral and several palazzos.
Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ιταλικές πόλεις, είναι η πλατεία Ντουόμο που αποτελεί τον κόμβο της πόλης. Πλαισιώνεται από την επιβλητική μπαρόκ πρόσοψη του καθεδρικού ναού και πολλά παλάτια.

Vasiliki Vourda, Nikolaos Pantazopoulos & Phivos Nicolaides enjoy their espresso in Duomo square. It is the priciest espresso you'll have in Syracuse, but the setting and people watching are unmatched.
Η Βασιλική Βούρδα, Νικόλαος Πανταζόπουλος & Φοίβος Νικολαΐδης, απολαμβάνουν τον καφέ τους στην πλατεία Ντουόμο. Είναι ο πιο ακριβός καφέ εσπρέσο που θα πιείτε στις Συρακούσες, αλλά το σκηνικό και ο κόσμος που παρακολουθεί είναι ασύγκριτα.

The Banco di Sicilia palace, built in 1928, which is characterized by a portal framed by rusticated semi-columns and a second order marked by pilasters with Ionic capitals.
Tο ανάκτορο Banco di Sicilia, που χτίστηκε το 1928, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια πύλη που πλαισιώνεται από ρουστίκ ημικίονες και μια δεύτερη σειρά που χαρακτηρίζεται από παραστάδες με ιωνικά κιονόκρανα.
At the height of its economic, political and military powers, the city had a population of 300,000 and, according to Cicero, was “the greatest Greek city and the most beautiful of them all”.
Στο απόγειο των οικονομικών, πολιτικών και στρατιωτικών της δυνάμεων, η πόλη είχε πληθυσμό 300.000 κατοίκων και, σύμφωνα με τον Κικέρωνα, ήταν «η μεγαλύτερη ελληνική πόλη και η πιο όμορφη από όλες».
Elena Salata enjoys the city at its best  and she reminds that: This is the square where the movie starring by Monica Bellucci “Malèna” was shot.
Η Έλενα Σαλάτα απολαμβάνει την πόλη στα καλύτερα της και υπενθυμίζει ότι: Αυτή είναι η πλατεία όπου γυρίστηκε η ταινία με πρωταγωνίστρια τη Monica Bellucci «Malèna».
This delightful pedestrian square is home to the wonderful Cathedral built on the site of an ancient Temple of Athena as can clearly be seen from the original Doric columns that were incorporated into the building’s main structure.
Αυτή η υπέροχη πεζοδρομημένη πλατεία φιλοξενεί τον υπέροχο καθεδρικό ναό που χτίστηκε στη θέση ενός αρχαίου ναού της Αθηνάς, όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τις αρχικές δωρικές στήλες που ενσωματώθηκαν στην κύρια δομή του κτηρίου.
Santa Lucia alla Badia Church is located close to the Duomo, and it represents a perfect architectural combination, a great blend of cultures and shapes, where the late Baroque style fits in well with the Spanish-style architecture and the impressive painted-ceramic floor.
Η εκκλησία Santa Lucia alla Badia βρίσκεται κοντά στον καθεδρικό ναό Ντουόμο, και αντιπροσωπεύει έναν τέλειο αρχιτεκτονικό συνδυασμό, έναν υπέροχο συνδυασμό πολιτισμών και σχημάτων, όπου το ύστερο μπαρόκ στυλ ταιριάζει καλά με την αρχιτεκτονική ισπανικού στιλ και το εντυπωσιακό βαμμένο-κεραμικό δάπεδο.
Syracuse Cathedral is one of the city’s most extraordinary and fascinating landmarks. Its current appearance is due to a major reconstruction in the 6th century AD. The original nucleus was a Greek temple, dedicated to Athena, which was walled in and later converted into a Byzantine church.
Ο καθεδρικός ναός των Συρακουσών είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά και συναρπαστικά ορόσημα της πόλης. Η σημερινή του εμφάνιση οφείλεται σε μεγάλη ανακατασκευή τον 6ο αιώνα μ.Χ. Ο αρχικός πυρήνας ήταν ένας ελληνικός ναός, αφιερωμένος στην Αθηνά, ο οποίος περιτοιχίστηκε και αργότερα μετατράπηκε σε βυζαντινή εκκλησία.
Architecture that spans centuries, troves of religious art, a distinctive sweet-savory cuisine and glorious Mediterranean sunsets: This ancient city is filled with timeless riches. In the picture Matteo Miano an excellent tour guide by all means!
Αρχιτεκτονική αιώνων, θησαυροί θρησκευτικής τέχνης, χαρακτηριστική γλυκιά-αλμυρή κουζίνα και υπέροχα μεσογειακά ηλιοβασιλέματα: Αυτή η αρχαία πόλη είναι γεμάτη με διαχρονικά πλούτη. Στη φωτογραφία ο Ματέο Μιάνο ένας καταπληκτικός ξεναγός από όλες τις απόψεις!

As with the entire area of Ortigia, Syracuse Cathedral is a UNESCO World Heritage Site, forming part of the Syracuse and the Rocky Necropolis of Pantalica site.
Όπως και με ολόκληρη την περιοχή της Ortigia, ο Καθεδρικός Ναός των Συρακουσών είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, που αποτελεί μέρος των Συρακουσών και της Βραχώδης Νεκρόπολης της Παντάλικα.
 
Maria Aristotelous learning how to pose for art pictures receives instructions from the "professional" photographer Nikolaos Pantazopoulos.
Η Μαρία Αριστοτέλους μαθαίνει πώς να ποζάρει για καλλιτεχνικές φωτογραφίες, παίρνει οδηγίες από τον "επαγγελματία" φωτογράφο Νικόλαο Πανταζόπουλο.
Built on the skeleton of a 5th-century BC Greek temple to Athena (note the Doric columns still visible inside and out), Syracuse's 7th-century cathedral became a church when the island was evangelised by St Paul.
Χτισμένος στα θεμέλια ενός ελληνικού ναού της Αθηνάς του 5ου αιώνα π.Χ. (σημειώστε ότι οι δωρικοί κίονες είναι ακόμα ορατές μέσα και έξω), ο καθεδρικός ναός των Συρακουσών του 7ου αιώνα έγινε εκκλησία όταν το νησί ευαγγελίστηκε από τον Άγιο Παύλο.
The Sicilian city that Cicero called “the greatest and most beautiful of all Grecian cities” achieved a size and status in the ancient world that made it a rival of major powers like Athens and Carthage.
Η πόλη της Σικελίας που ο Κικέρων ονόμασε «η μεγαλύτερη και πιο όμορφη από όλες τις ελληνικές πόλεις» απέκτησε μέγεθος και θέση στον αρχαίο κόσμο που την έκανε αντίπαλο μεγάλων δυνάμεων όπως η Αθήνα και η Καρχηδόνα.
 

The Temple of Apollo. It is the oldest Doric stone temple in Sicily and also one of those with the most troubled history: it was first an early Christian church, then a mosque, then a church again in the Norman period and barracks during the time of Charles V.
Ναός του Απόλλωνα. Είναι ο αρχαιότερος δωρικός πέτρινος ναός στη Σικελία και επίσης ένας από αυτούς με την πιο ταραγμένη ιστορία: ήταν πρώτα μια παλαιοχριστιανική εκκλησία, μετά ένα τζαμί, μετά μια εκκλησία ξανά στη νορμανδική περίοδο και στρατώνες κατά την εποχή του Καρόλου Ε'.

You are unable to enter the temple, which is largely in ruins now, but it can easily be viewed through the fence.
Δεν μπορείτε να μπείτε στον ναό, ο οποίος είναι σε μεγάλο βαθμό ερειπωμένος τώρα, αλλά μπορείτε εύκολα να τον δείτε μέσα από τον φράχτη.
The remains of the Temple of Apollo, which, being built in the 7th century BCE was supposedly the first great Doric temple of its kind in Sicily.
Τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα, ο οποίος, που χτίστηκε τον 7ο αιώνα π.Χ.,  πιθανόν να ήταν ο πρώτος μεγάλος δωρικός ναός του είδους του στη Σικελία.
When Syracuse was the capital of Sicily during the governance of the Roman Empire it was still thriving and developing, which can be seen from the ruins that can be found in the city today.
Όταν οι Συρακούσες ήταν η πρωτεύουσα της Σικελίας κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν ακόμα ακμάζουσα και αναπτυσσόμενη, κάτι που φαίνεται από τα ερείπια που βρίσκονται στην πόλη σήμερα.
If you’d like to gain a deeper understanding of Syracuse’s fascinating history, learn more about its buildings, or simply cover the main attractions in a shorter.
Αν θέλετε να κατανοήσετε βαθύτερα τη συναρπαστική ιστορία των Συρακουσών, μάθετε περισσότερα για τα κτίριά της ή απλώς δείτε τα κύρια αξιοθέατα με συντομότερο τρόπο.
Takeovers and makeovers by Romans, Byzantines, North Africans, Normans and others left their marks as well, influencing everything from religious art to the region’s distinctive savory-sweet-sour cooking style.
Κατακτητές και μετατροπές από Ρωμαίους, Βυζαντινούς, Βορειοαφρικανούς, Νορμανδούς και άλλους άφησαν επίσης τα σημάδια τους, επηρεάζοντας τα πάντα, από τη θρησκευτική τέχνη μέχρι το ξεχωριστό αλμυρό-γλυκόξινο στυλ μαγειρικής της περιοχής.
The beautiful blending of architectural styles spanning centuries is evident in both the internal and external aspects of various buildings.
Η όμορφη ανάμειξη αρχιτεκτονικών στυλ που εκτείνονται σε αιώνες είναι εμφανής τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική όψη διαφόρων κτιρίων.
The ancient city of Syracuse is still alive and thriving until this very day. It has been growing since the seventh century before Christ after ancient Greek people landed on the island of Ortigia, where they established a new Greek city.
Η αρχαία πόλη των Συρακουσών είναι ακόμα ζωντανή και ακμάζουσα μέχρι σήμερα. Αναπτύσσεται από τον έβδομο αιώνα προ Χριστού μετά την απόβαση των αρχαίων Ελλήνων στο νησί Ορτιγία, όπου ίδρυσαν μια νέα ελληνική πόλη.

At this time, Syracuse was considered to be the most beautiful city in the whole known ancient world and people were not wrong, as the city is captivatingly beautiful even today.
Εκείνη την εποχή, οι Συρακούσες θεωρούνταν η πιο όμορφη πόλη σε ολόκληρο τον γνωστό αρχαίο κόσμο και οι άνθρωποι δεν είχαν άδικο, καθώς η πόλη είναι σαγηνευτικά όμορφη ακόμα και σήμερα.
Matteo Miano leading the group tour. - Ο Ματέο Μιάνο οδηγεί την ομαδική ξενάγηση.
There are also a number of little outside cafes in this area, so it’s an excellent spot to grab a drink.
Υπάρχουν επίσης πολλά μικρά υπαίθρια καφέ σε αυτήν την περιοχή, επομένως είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να πιείτε ένα ποτό.
At the center of the square, stands the beautiful Fountain of Diana, built in 1907. The nymph Arethusa is depicted in the act of escaping from Alpheus who, with outstretched arms, tries to grab her. Diana, at the center of the group, protects the young girl.
Στο κέντρο της πλατείας, δεσπόζει το πανέμορφο Συντριβάνι της Αρτέμιδος, που κατασκευάστηκε το 1907. Η νύμφη Αρέθουσα απεικονίζεται να δραπετεύει από τον ποταμό Αλφειό, που με τεντωμένα χέρια προσπαθεί να την αρπάξει. Η Άρτεμις στο κέντρο της ομάδας, προστατεύει τη νεαρή κοπέλα.
Fontane di Diana. Located in the grand Piazza Archimede is Giulio Moschetti's Art Nouveau masterpiece, Fontana di Diana.
Συντριβάνι της Αρτέμιδος. Στη μεγάλη πλατεία του Αρχιμήδη βρίσκεται το αρτ νουβό αριστούργημα του σιντριβανιού της Αρτέμιδος.
The fountain highlights the figure of Diana, the Roman goddess of the hunt, protector of Ortygia in ancient times. The sculpture of Diana holds a bow and is accompanied by a dog, the attributes of the goddess of hunting.
Το σιντριβάνι αναδεικνύει τη μορφή της Αρτέμιδος, της Ρωμαϊκής θεάς του κυνηγιού, προστάτιδας της Ορτυγίας στην αρχαιότητα. Το γλυπτό της Αρτέμιδος κρατά ένα τόξο και συνοδεύεται από έναν σκύλο, τα χαρακτηριστικά της θεάς του κυνηγιού.
At her feet, there is Arethusa, the Nereid who fled from her home in Arcadia, beneath the sea, and according to legend was transformed into a fresh water fountain on the island of Ortygia. Near Arethusa, her lover, Alpheus, is amazed by what is happening to her. (Photo with Elena Salata).
Στα πόδια της βρίσκεται η Αρέθουσα, η Νηρηίδα που έφυγε από το σπίτι της στην Αρκαδία, κάτω από τη θάλασσα, και σύμφωνα με το μύθο μετατράπηκε σε μια βρύση γλυκού νερού στο νησί της Ορτυγίας. Κοντά στην Αρέθουσα, ο αγαπημένος της, ο Αλφειός, μένει έκπληκτος με αυτό που της συμβαίνει. (Φωτογραφία με την Έλενα Σαλάτα).
Popi Nicolaidou is attracted by the unique beauty of this artistic work and poses for a commemorative photo.
Την Πόπη Νικολαΐδου ελκύει η μοναδική ομορφιά αυτού του καλλιτεχνικού έργου και ποζάρει για μια αναμνηστική φωτογραφία.
Old history, tradition, beautiful architecture and modern life in a excellent combination.
Παλιά ιστορία, παράδοση, όμορφη αρχιτεκτονική και μοντέρνα ζωή σε έναν εξαιρετικό συνδυασμό.
And yes, the Syracuse in New York is named after the one in Sicily!
Και ναι, οι Συρακούσες στη Νέα Υόρκη έχουν πάρει το όνομά τους από αυτήν της Σικελίας!
Visiting Syracuse means taking a trip back in history, discovering a thousand-year-old city whose origins lie in the remote Greek past but which remains eternally splendid in our eyes, says Nikolaos Pantazopoulos from Thessaloniki, Greece.
Η επίσκεψη στις Συρακούσες σημαίνει να κάνετε ένα ταξίδι πίσω στην ιστορία, να ανακαλύψετε μια πόλη χιλιάδων ετών της οποίας η προέλευση βρίσκεται στο μακρινό Ελληνικό παρελθόν, αλλά που παραμένει αιώνια υπέροχη στα μάτια μας, λέει χαρακτηρηστικά ο πολυταξιδεμένος Νικόλας Πανταζόπουλος από τη Θεσσαλονίκη.


No comments: