Sunday, October 23, 2022

Monreale Cathedral, Palermo, Sicily - Italy

Ο καθεδρικός ναός του Μονρεάλε, Παλέρμο, Σικελία - Ιταλία

The Cathedral of Montreal is a church in Monreale of the metropolitan city of Palermo in Sicily. The building is one of the largest examples of Norman architecture in existence.
Ο καθεδρικός ναός του Μονρεάλε, είναι μια εκκλησία στο Μονρεάλε της μητροπολιτικής πόλης του Παλέρμο στη Σικελία. Το κτήριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα δείγματα Νορμανδικής αρχιτεκτονικής, που υπάρχουν.
The biggest attraction of the hilltop town of Monreale is its 12th-century cathedral, richly decorated in golden mosaics.
Το μεγαλύτερο αξιοθέατο της πόλης Μονρεάλε στην κορυφή του λόφου είναι ο καθεδρικός ναός του 12ου αιώνα, με πλούσια διακόσμηση με χρυσά ψηφιδωτά.
It was started in 1174 by William II of Sicily and in 1182 the church was dedicated to the Nativity of the Virgin Mary; then Pope Lucius III upgraded it to a metropolitan cathedral.
Ξεκίνησε το 1174 από τον Γουλιέλμο Β’ της Σικελίας και το 1182 ο ναός αφιερώθηκε στο Γενέθλιο της Παρθένου Μαρίας· τότε ο Πάπας Λούκιος Γ΄ τον αναβάθμισε σε μητροπολιτικό καθεδρικό ναό.
Except for a horizontal strip of marble on the wall, all surfaces, even the lower part of the cornices and the side, inner surfaces of the windows, are covered with detailed mosaics in brilliant colors in golden depth.
Εκτός από μία οριζόντια λωρίδα από μάρμαρο στον τοίχο, όλες οι επιφάνειες, ακόμη και το κάτω μέρος των γείσων και οι πλαϊνές, εσωτερικές επιφάνειες των παραθύρων, είναι καλυμμένες από λεπτομερή ψηφιδωτά με λαμπερά χρώματα σε βαθύ χρυσό.
The building is a national monument of Italy and one of the most important attractions in Sicily.
Το κτήριο είναι εθνικό μνημείο της Ιταλίας και ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Σικελίας.
The inscriptions are in Greek and most in Latin. In the main aisle there are scenes from the Old Testament, prophets, while in the lower zone and in the choir there are scenes from the New Testament with the miracles and passions of Christ.
Οι επιγραφές είναι στα ελληνικά και οι περισσότερες στα λατινικά. Στο κύριο κλίτος υπάρχουν σκηνές από την Παλαιά Διαθήκη, προφήτες, ενώ στην κάτω ζώνη και στη χορωδία υπάρχουν σκηνές από την Καινή Διαθήκη με τα θαύματα και τα πάθη του Χριστού. 


It belongs to the UNESCO Heritage sites as a member of "Arab-Norman Palermo and the Cathedrals of Cefalù and Monreale".
Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ ως μέλος του "Αραβο-Νορμανδικού Παλέρμου και των καθεδρικών ναών της Τσεφαλού και του Μονρεάλε".
Some of the world’s greatest medieval mosaic work lies within Monreale’s stunning cathedral. The ceiling is wooden, simply carved, but richly painted with colors; recently restored.
Μερικά από τα καλύτερα μεσαιωνικά ψηφιδωτά έργα στον κόσμο βρίσκονται στον εκπληκτικό καθεδρικό ναό του Μονρεάλε. Η οροφή είναι ξύλινη, απλά σκαλισμένη, αλλά πλούσια ζωγραφισμένη με χρώματα· συντηρήθηκε πρόσφατα.
The main feature of the interior is the extent of the Byzantine mosaics, which cover the large surfaces.
Το κύριο χαρακτηριστικό του εσωτερικού είναι η έκταση των Βυζαντινών ψηφιδωτών, που καλύπτουν τις μεγάλες επιφάνειες.

The mosaic work undertaken from the end of the 12th century until the middle of the 13th by local and Venetian craftsmen.
Οι εργασίες των μωσαϊκών αναλήφθηκαν από τα τέλη του 12ου αι. ως τα μέσα του 13ου από ντόπιους και Βενετούς τεχνίτες.

The cathedral and cloisters at Monreale are frequently cited as the island's greatest Norman buildings.
Ο καθεδρικός ναός και τα μοναστήρια στο Μονρεάλε αναφέρονται συχνά ως τα μεγαλύτερα νορμανδικά κτίρια του νησιού.
Enlightened, tolerant and appreciative of many aspects of North African and Middle Eastern culture and art, William II employed the very best Arabic and Byzantine (as well as Norman) craftsmen to work on the cathedral.
Φωτισμένος, ανεκτικός και εκτιμώντας πολλές πτυχές του πολιτισμού και της τέχνης της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, ο Γουλιέλμος Β' χρησιμοποίησε τους καλύτερους Άραβες και Βυζαντινούς (καθώς και Νορμανδούς) τεχνίτες για να δουλέψουν στον καθεδρικό ναό.

The result is a fabulous and fascinating fusion of architectural styles, artistic traditions and religious symbolism.
Το αποτέλεσμα είναι ένας υπέροχος και συναρπαστικός συνδυασμός αρχιτεκτονικών στυλ, καλλιτεχνικών παραδόσεων και θρησκευτικού συμβολισμού.
Nikolaos Pantazopoulos from Thessaloniki, Greece looks fully satisfied by his visit in this historical site.
Ο Νικόλαος Πανταζόπουλος από τη Θεσσαλονίκη δείχνει απόλυτα ικανοποιημένος από την επίσκεψή του σε αυτόν τον ιστορικό χώρο.

Monreale forms its own archdiocese and is home to Monreale Cathedral, a historical Norman-Byzantine cathedral.
Η Μονρεάλε αποτελεί αρχιεπισκοπική έδρα και φιλοξενεί τον καθεδρικό ναό Μονρεάλε, έναν ιστορικό νορμανδικό-βυζαντινό καθεδρικό ναό.

Under King William II, a large monastery of Benedictines coming, was founded. The new construction also had an important defensive function. Monreale was the seat of the metropolitan archbishop of Sicily, which from then on exerted a significant influence over Sicily.
Επί βασιλέως Γουλιέλμου Β' ιδρύθηκε ένα μεγάλο μοναστήρι. Η νέα κατασκευή είχε και σημαντική αμυντική λειτουργία. Η Μονρεάλε ήταν η έδρα του μητροπολιτικού αρχιεπισκόπου της Σικελίας, ο οποίος από τότε άσκησε σημαντική επιρροή στη Σικελία.

Aside from this beautiful Norman construction is a town of traditional houses, independent boutiques and good walking routes.
Εκτός από αυτή την όμορφη νορμανδική κατασκευή είναι μια πόλη με παραδοσιακά σπίτια, ανεξάρτητες μπουτίκ και καλές διαδρομές για περπάτημα.
Le ceramiche di Bisanzio.   -    Η κεραμική του Βυζαντίου.
Outside the Cathedral, adjoining its south side, is another artistic and architectonic masterpiece: the cloisters.
Έξω από τον καθεδρικό ναό, δίπλα στη νότια πλευρά του, βρίσκεται ένα άλλο καλλιτεχνικό και αρχιτεκτονικό αριστούργημα: τα μοναστήρια.
Built in 1200 as part of the Cathedral abbey, the cloisters comprise 108 pairs of marble columns, a covered arcade of Arabic arches and a central quad.
Χτισμένο το 1200 ως μέρος του αβαείου του καθεδρικού ναού, τα μοναστήρια περιλαμβάνουν 108 ζεύγη μαρμάρινων κιόνων, μια σκεπαστή στοά με αραβικές καμάρες και ένα κεντρικό τετράγωνο.
The Fontana del Tritone is a beautiful fountain located right in front of the Monreale Cathedral.
Η Κρήνη του Τρίτωνα είναι ένα όμορφο σιντριβάνι που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από τον καθεδρικό ναό Μονρεάλε.
A very beautiful fountain in front of the cathedral surrounded by greenery and trees creating an atmosphere of relax.
Ένα πολύ όμορφο σιντριβάνι μπροστά στον καθεδρικό ναό που περιβάλλεται από πράσινο και δέντρα δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης.
Tour guide Matteo Miano explains: The cathedral in Monreale, dedicated to the Virgin, witnessed the coronation and marriage of William II and served as the burial site for Sicily’s Norman rulers.
Ο ξεναγός Ματέο Μιάνο εξηγεί: Ο καθεδρικός ναός στη Μονρεάλε είναι αφιερωμένος στην Παναγία. Μαρτυρεί τη στέψης και του γάμου του Γουλιέλμου Β' και χρησίμευσε ως τόπος ταφής για τους Νορμανδούς ηγεμόνες της Σικελίας.
Popi Nicolaides investigating the winding streets of the town center with its stores.
Η Πόπη Νικολαΐδου εξερευνώντας τους ελικοειδή δρόμους του κέντρου της πόλης με τα καταστήματα.
Although it was a monumental project in terms of both architecture and decorations, subsequent donations and privileges swiftly made this monastic community one of the wealthiest in the Norman kingdom.
Αν και ήταν ένα μνημειώδες έργο τόσο από άποψη αρχιτεκτονικής όσο και από άποψη διακόσμησης, οι μεταγενέστερες δωρεές και προνόμια έκαναν γρήγορα αυτή τη μοναστική κοινότητα μία από τις πλουσιότερες στο νορμανδικό βασίλειο.
Monreale was a small village for a long time. When the Norman Kings of Sicily chose the area as their hunting resort, more people and commerce came to the area after the royalty built a palace.
Η Μονρεάλε ήταν ένα μικρό χωριό για πολύ καιρό. Όταν οι Νορμανδοί Βασιλιάδες της Σικελίας επέλεξαν την περιοχή ως θέρετρο κυνηγιού τους, περισσότεροι άνθρωποι και έμποροι ήρθαν στην περιοχή αφού οι βασιλείς έχτισαν ένα παλάτι.
Magnificent views from panoramic hill-top position. Superb coastal views add to the town’s appeal. (Photo: Popi Nicolaides, Maria & Kristis Chrysostomou).
Πανέμορφη θέα από την πανοραμική θέση στην κορυφή του λόφου. Η υπέροχη θέα στην ακτή προσθέτει στην ελκυστικότητα της πόλης. (Στη φωτογραφία: Πόπη Νικολαΐδου, Μαρία & Κρίστης Χρυσοστόμου).
Monreale is a town and commune in the Metropolitan City of Palermo, in Sicily, southern Italy. It is located on the slope of Monte Caputo, overlooking the very fertile valley called "the Golden Shell”.
Η Μονρεάλε είναι μια πόλη και μια κοινότητα στη Μητροπολιτική Πόλη του Παλέρμο, στη Σικελία, στη νότια Ιταλία. Βρίσκεται στην πλαγιά του Βουνού Καπούτο, με θέα την πολύ εύφορη κοιλάδα που ονομάζεται “το Χρυσό Κέλυφος.
With excellent views over Palermo and out to the sea. On a clear day you can see the Aeolian Islands. (Photo: Andreas Hadjizacharias, Polyniki Votsi, Kristis Chrysostomou, Matteo Miano, Phivos Nicolaides, Maria Chrysostomou & Popi Nicolaides).
Με εξαιρετική θέα στο Παλέρμο και στη θάλασσα. Σε μια καθαρή μέρα μπορείτε να δείτε τα νησιά του Αιόλου. (Στη φωτογραφία: Ανδρέας Χατζηζαχαρίας, Πολυνίκη Βότση, Κρίστης Χρυσοστόμου, Ματέο Μιάνο, Φοίβος Νικολαΐδης, Μαρία Χρυσοστόμου & Πόπη Νικολαΐδου).
There are many cozy cafés or bars to sample local wine and dine on dishes made with traditional handmade pasta.
Υπάρχουν όμορφα καφέ ή μπαρ για να δοκιμάσετε τοπικό κρασί και να γευματίσετε με πιάτα φτιαγμένα με παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά.
No comments: