Tuesday, October 18, 2022

Archaeological Park of Neapolis - Syracuse, Sicily - Italy

Αρχαιολογικό Πάρκο Νεάπολις - Συρακούσες, Σικελία - Ιταλία
The Archaeological Park of Neapolis, in addition to the Greek Theater of Syracuse, includes the Altar of Hieron II, a commemorative monument dedicated to Zeus Eleutherios and the Roman Amphitheater from the 3rd-4th century AD plus the Latomie.
Το Αρχαιολογικό Πάρκο της Νεάπολης, εκτός από το Ελληνικό Θέατρο των Συρακουσών, περιλαμβάνει τον Βωμό του Ιέρωνα Β', ένα αναμνηστικό μνημείο αφιερωμένο στον Δία Ελευθέριο και το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο του 3ου-4ου αιώνα μ.Χ. συν τα Λατομεία.
As we visit the site, we are captivated by the spectacular necropolis, consisting of some 5,000 cave tombs carved into the natural rock, and the Anaktoron (Prince’s Palace), located on top of the hill, which recalls the grandeur of Mycenaean palaces.
Καθώς επισκεπτόμαστε τον χώρο, μας αιχμαλωτίζει η εντυπωσιακή νεκρόπολη, που αποτελείται από περίπου 5.000 σπηλαιώδεις τάφους λαξευμένους στο φυσικό βράχο, και το Ανάκτορο του Πρίγκιπα, που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου, που θυμίζει το μεγαλείο των μυκηναϊκών ανακτόρων.
The Archaeological Museum is just a stone’s throw from the archaeological park and contains a great collection of exhibits from all over the Syracuse area.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το αρχαιολογικό πάρκο και περιέχει μια μεγάλη συλλογή εκθεμάτων από όλη την περιοχή των Συρακουσών.
Not far from Syracuse, this archaeological site stands on a cliff overlooking the gorges of the River Anapo. As well as being an area rich in history, this is also a remarkable natural oasis: the cool waters of this river are ideal for canyoning enthusiasts!
Όχι πολύ μακριά από τις Συρακούσες, αυτός ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται σε έναν βράχο με θέα στα φαράγγια του ποταμού Ανάπο. Εκτός από μια περιοχή πλούσια σε ιστορία, αυτή είναι επίσης μια αξιοσημείωτη φυσική όαση: τα δροσερά νερά αυτού του ποταμού είναι ιδανικά για τους λάτρεις του φαραγγιού!
Today, it is a part of the Unesco World Heritage Site of "Syracuse and the Rocky Necropolis of Pantalica".
Σήμερα, αποτελεί μέρος του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco «Οι Συρακούσες και η Βραχώδης Νεκρόπολη της Παντάλικα».
Listening carefully to the tour guides Matteo Miano & Vasiliki Vourda, before strolling in the Archaeological Park of Neapolis in Syracuse.
Ακούγοντας προσεκτικά τους ξεναγούς Ματέο Μιάνο & Βασιλική Βούρδα, πριν την περιδιάβαση στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Νεάπολις στις Συρακούσες.
Syracuse's real attraction is this archaeological park, home to the pearly Teatro Greco. Constructed in the 5th century BC and rebuilt in the 3rd century, the 16,000-capacity amphitheatre staged the last tragedies of Aeschylus (including The Persians), first performed here in his presence.
Το πραγματικό αξιοθέατο των Συρακουσών είναι αυτό το αρχαιολογικό πάρκο, όπου βρίσκεται το μαργαριταρένιο Ελληνικό Θέατρο. Κατασκευάστηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. και ξαναχτίστηκε τον 3ο αιώνα, το αμφιθέατρο χωρητικότητας 16.000 θέσεων ανέβασε τις τελευταίες τραγωδίες του Αισχύλου (συμπεριλαμβανομένων των Περσών), που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά εδώ παρουσία του.
Grigoris Maliotis admires the highlight of the Neapolis archaeological area which is the Greek Theater, a masterpiece of classical architecture.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζει το αποκορύφωμα του αρχαιολογικού χώρου της Νεάπολης που είναι το Ελληνικό Θέατρο, ένα αριστούργημα κλασικής αρχιτεκτονικής.
The Greek Theater of Syracuse is today the most famous monument of the city, but also in antiquity it had great international fame and prestige being the most important building for shows of the Greek-western world, very high example of civil architecture.
Το Ελληνικό Θέατρο των Συρακουσών είναι σήμερα το πιο διάσημο μνημείο της πόλης, αλλά και στην αρχαιότητα είχε μεγάλη διεθνή φήμη και κύρος αποτελώντας το σημαντικότερο κτίριο για παραστάσεις του ελληνοδυτικού κόσμου, πολύ υψηλό δείγμα πολιτικής αρχιτεκτονικής.
A universal cultural symbol, it hosted fascinating classical plays over the millennia and still does today. Impressively, it staged the works of Sophocles, Euripides and the last tragedies of Aeschylus, including The Persians, Prometheus Bound, which were first performed here in his presence.
Ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο, φιλοξένησε συναρπαστικά κλασικά έργα κατά τη διάρκεια των χιλιετιών και εξακολουθεί να λειτουργεί σήμερα. Κάνει εντύπωση ότι εδώ ανεβάστηκαν έργα του Σοφοκλή, του Ευριπίδη και οι τελευταίες τραγωδίες του Αισχύλου, μεταξύ των οποίων οι Πέρσες, ο Προμηθέας Δεσμώτης, που πρωτοπαρουσιάστηκαν εδώ παρουσία του.
The tour guides Matteo Miano & Vasiliki Vourda, explain in detail all about the Archaeological Park of Neapolis in Syracuse.
Οι ξεναγοί Ματέο Μιάνο & Βασιλική Βούρδα, εξηγούν με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα αφορά το Αρχαιολογικό Πάρκο της Νεάπολις στις Συρακούσες.
Every year in summer, at sunset, the scenic space echoes with tales told in Greek tragedies and comedies that remain relevant, reliving the magic of the stone theatre in a breath-taking setting.
Κάθε χρόνο το καλοκαίρι, στο ηλιοβασίλεμα, ο γραφικός χώρος αντηχεί με ιστορίες ελληνικές τραγωδίες και κωμωδίες που παραμένουν επίκαιρες, ξαναζώντας τη μαγεία του πέτρινου θεάτρου σε ένα σκηνικό που κόβει την ανάσα.
The Roman amphitheatre, built in the 3rd century CE, is also very impressive. At 140m long, it is one of the largest to be found anywhere.
Πολύ εντυπωσιακό είναι και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, που χτίστηκε τον 3ο αιώνα μ.Χ. Με μήκος 140 μέτρα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν οπουδήποτε.
Its function was far away from the Greek version. Here, traditional circus fare was offered, with gladiators and wild animals providing spectacles of blood-curdling violence.
Η λειτουργία του απείχε πολύ από την ελληνική έκδοση. Εδώ οργανώνονταν παραδοσιακές παραστάσεις τσίρκου, με μονομάχους και άγρια ζώα να παρουσιάζουν θεάματα βίας.
In the centre is a rectangular hole that is thought to have had one of two purposes: a space for scenic machinery or a drain for blood and gore!
Στο κέντρο υπάρχει μια ορθογώνια τρύπα που πιστεύεται ότι είχε έναν από τους δύο σκοπούς: έναν χώρο για γραφικά μηχανήματα ή μια αποχέτευση για το αίμα και τη λάσπη!
The Roman amphitheatre of Syracuse is one of the best preserved structures in the city of Syracuse, Sicily, from the early Imperial period.
Το ρωμαϊκό αμφιθέατρο των Συρακουσών είναι ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κτίσματα στην πόλη των Συρακουσών της Σικελίας, από την πρώιμη Αυτοκρατορική περίοδο.
The Roman Amphitheater originally used for gladiatorial combats and horse races.
Το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο χρησιμοποιήθηκε αρχικά για μάχες μονομάχων και ιπποδρομίες.
The Roman Amphitheater, of elliptical shape, has considerable dimensions. It is completely excavated on the rock, except in the south side.
Το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο, ελλειπτικού σχήματος, έχει σημαντικές διαστάσεις. Είναι πλήρως σκαλισμένο στο βράχο, εκτός από τη νότια πλευρά.
Every year hundreds of thousands of visitors from every corner of the world come to admire the magnificent site.
Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από κάθε γωνιά του κόσμου έρχονται για να θαυμάσουν τον υπέροχο αυτό χώρο.
Inside the Archaeological Park of Neapolis, to the west of the Roman Amphitheater, is the Altar of Hieron II (3rd century BC), dedicated to Jupiter Liberator.
Μέσα στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Νεάπολης, δυτικά του Ρωμαϊκού Αμφιθεάτρου, βρίσκεται ο Βωμός του Ιέρωνα Β' (3ος αι.π.Χ.), αφιερωμένος στον Ελευθερωτή Δία.
A monolithic sacrificial altar to Hieron II, where up to 450 oxen could be sacrifice at one time.
Ένας μονολιθικός θυσιαστικός βωμός θυσιαστηρίου αφιερωμένου στον Ιέρωνα ΙΙ, όπου μπορούσαν να θανατωθούν έως και 450 βόδια ταυτόχρονα.
The Ear of Dionisio from which the route of the large urban quarries starts, from which, at the edge of the ancient city, stone materials were extracted for monumental constructions.
Το αυτί του Διονυσίου από το οποίο ξεκινά η διαδρομή των μεγάλων αστικών λατομείων, από τα οποία, στην άκρη της αρχαίας πόλης, εξάγονταν πέτρινα υλικά για μνημειακές κατασκευές.

Voula Papadopoulou looks satisfied but also thoughtful from her tour of this ancient quarry with its peculiar history.
Η Βούλα Παπαδοπούλου φαίνεται ενθουσιασμένη αλλά και σκεπτική από την περιήγηση της στο αρχαίο αυτό λατομείο με την ιδιόμορφη ιστορία του.
The entrance to Latomie is called ‘Ear of Dionysius‘ and takes its name by the peculiar shape of the rock, which indeed resembles that of an ear.
Η είσοδος στο λατομείο ονομάζεται «Αυτί του Διονυσίου» και πήρε το όνομά του από το περίεργο σχήμα του βράχου, που όντως μοιάζει με αυτό του αυτιού.
The cave has exceptional acoustic properties (sounds are amplified up to 16 times).
Το σπήλαιο έχει εξαιρετικές ακουστικές ιδιότητες (οι ήχοι ενισχύονται έως και 16 φορές).
 The Latomie are deep quarries that in ancient times were worked by war prisoners captured by powerful Syracuse.
Το Λατόμι είναι βαθιά λατομεία που στην αρχαιότητα δούλευαν αιχμάλωτοι πολέμου που αιχμαλωτίστηκαν από τις ισχυρές Συρακούσες.
The mysterious Latomia of Paradise, a deep, precipitous limestone quarry out of which stone for the ancient city was extracted.
Tο μυστηριώδες Λατομείο του Παραδείσου, ένα βαθύ, απόκρημνο λατομείο ασβεστόλιθου από το οποίο εξήχθη πέτρα για την αρχαία πόλη.
It is so called because of its ear-like shape, and above all because of its exceptional acoustic properties that amplify sounds from inside.
Ονομάζεται έτσι λόγω του σχήματός του που μοιάζει με αυτί, και κυρίως λόγω των εξαιρετικών ακουστικών του ιδιοτήτων που ενισχύουν τους ήχους από το εσωτερικό.
Riddled with catacombs and filled with citrus and magnolia trees, it's also where the 7000 survivors of the war between Syracuse and Athens in 413 BC were imprisoned.
Γεμάτη κατακόμβες και δέντρα με εσπεριδοειδή και μακνόλιες, είναι επίσης ο τόπος όπου φυλακίστηκαν οι 7000 επιζήσαντες του πολέμου μεταξύ των Συρακουσών και της Αθήνας το 413 π.Χ.
The incredible Latomie, the infamous stone quarries that made Syracuse a fearsome rival in ancient times.
Το απίστευτο Λατόμι τα περίφημα λατομεία πέτρας που έκαναν τις Συρακούσες τρομερό αντίπαλο στην αρχαιότητα.
The Latomie were dreaded by everyone in the ancient world as added to the fierce reputation Syracuse had as a dangerous and fearsome power.
Τα λατομεία τα φοβόντουσαν όλοι στον αρχαίο κόσμο, καθώς προστέθηκαν στην άγρια φήμη που είχαν οι Συρακούσες ως επικίνδυνη και τρομακτική δύναμη.
Christis Chrysostomou, Phivos Nicolaides & Grigoris Maliotis at the quarries of paradise with their terrifying story.
Κρίστης Χρυσοστόμου, Φοίβος Νικολαΐδης & Γρηγόρης Μαλιώτης στα λατομεία του παραδείσου με την τρομερή ιστορία τους.
The incredible ‘Ear of Dionysios’, the entrance to the Latomie.
Το απίστευτο ‘Αυτί του Διονυσίου’, η είσοδος στο Λατομείο. 
The special shape of this case created a resonance that make sound travel very clearly and loudly from its bottom to the outside. It is said that Syracuse’s tyrant Dionysius used it to listen to the cries of its prisoners as they worked in this underground hell!
Το ειδικό σχήμα αυτής της θήκης δημιούργησε μια αντήχηση που κάνει τον ήχο να ταξιδεύει πολύ καθαρά και δυνατά από τον πυθμένα της προς τα έξω. Λέγεται ότι ο τύραννος των Συρακουσών Διονύσιος το χρησιμοποιούσε για να ακούει τις κραυγές και των κρατουμένων της καθώς δούλευαν σε αυτή την υπόγεια κόλαση!
The Latomie are possibly the most impressive of all sights in the park. You access them following a designated path that goes though luscious vegetation and they are a peculiar place where history and nature mix.
Το Λατομείο είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό από όλα τα αξιοθέατα του πάρκου. Μπορείτε να τα προσπελάσετε ακολουθώντας ένα καθορισμένο μονοπάτι που περνά μέσα από πλούσια βλάστηση και είναι ένα ιδιόμορφο μέρος όπου αναμειγνύονται ιστορία και φύση.No comments: