Thursday, October 20, 2022

Valley of the Temples, Agrigento, Sicily - Italy

 

The Valley of the Temples outside Agrigento is the undoubted jewel of the archaeological sites show casing how deeply rooted Greek influence was in south east Sicily.
Η Κοιλάδα των Ναών έξω από το Αγκριτζέντο είναι το αδιαμφισβήτητο κόσμημα των αρχαιολογικών χώρων που δείχνει πόσο βαθιά ριζωμένη ήταν η ελληνική επιρροή στη νοτιοανατολική Σικελία.
   Wherever you look, the Greek monuments testify with their presence to the glorious past.
Όπου κι αν κοιτάξεις τα ελληνικά μνημεία μαρτυρούν με την παρουσία τους το ένδοξο παρελθόν.
The Greek soul of the monuments wanders everywhere and reminds of the great works left behind by the Greeks of that time.
Η ελληνική ψυχή των μνημείων πλανάται παντού και υπενθυμίζει τα μεγάλα έργα που άφησαν πίσω τους οι Έλληνες της εποχής εκείνης.
An open-air museum of sorts, it hosts a series of complexes and constructions including several ancient Greek temples and other structures.
Ένα υπαίθριο μουσείο, φιλοξενεί μια σειρά συγκροτημάτων και κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων αρκετών αρχαίων ελληνικών ναών και άλλων κατασκευών.
The most beautiful city of mortals, as the poet Pindarus called it, was one of the most famous cities of Great Greece. It was a rich city with great power, home of artists, philosophers and important men of history.
Η ομορφότερη πόλη των θνητών όπως την αποκαλούσε ο ποιητής Πίνδαρος, ήταν μια από τις επιφανέστερες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας. Ήταν πλούσια πόλη με μεγάλη ισχύ, πατρίδα καλλιτεχνών, φιλοσόφων και σημαντικών ανδρών της ιστορίας.
Silver tetradrachm, Akragas 465-446 BC. - Ασημένιο τετράδραχμο, Ακράγας 465-446 π.Χ.
Popi Nicolaides is wondering with great admiration for these achievements, which captivate and excite the imagination of ancient history lovers.
Η Πόπη Νικολαΐδου αναρωτιέται με μεγάλο θαυμασμό για τα επιτεύγματα αυτά που καθηλώνουν και εξάπτουν τη φαντασία στους λάτρεις της αρχαίας ιστορίας.
The temple of Concordia or the temple “that was dedicated to the harmony of the people” as it was called was built around the 5th century like the other temples in the Valley of the Temples. The name Concordia comes from a Latin inscription found in the vicinity of the temple.
Ο ναός της Ομόνοιας ή ο ναός «που ήταν αφιερωμένος στην αρμονία των ανθρώπων» όπως ονομαζόταν χτίστηκε γύρω στον 5ο αιώνα όπως και οι άλλοι ναοί στην Κοιλάδα των Ναών. Το όνομα Ομόνοια προέρχεται από μια λατινική επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή του ναού.
UNESCO recognises the Doric temple complex as one of the main examples of Greek art and culture, and also listed the Valley of the Temples in Agrigento as a World Heritage Site in 1997 on account of its exceptional condition, which is still intact millennia later and which we can admire to this day.
Η UNESCO αναγνωρίζει το συγκρότημα των δωρικών ναών ως ένα από τα κύρια δείγματα της ελληνικής τέχνης και πολιτισμού και επίσης κατέταξε την Κοιλάδα των Ναών στο Αγκριτζέντο ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1997 λόγω της εξαιρετικής κατάστασής της, η οποία παραμένει ανέπαφη χιλιετίες αργότερα και η οποία μπορούμε να θαυμάσουμε μέχρι σήμερα.
A unique place of exceptional aesthetics that shows how carefully the site was chosen and how carefully the construction of the ancient sanctuaries was done.
Ένας μοναδικός τόπος εξαιρετικής αισθητικής που δείχνει πόσο προσεγμένα επιλέγηκε ο χώρος και πόσο μελετημένα έγινε η κατασκευή των αρχαίων ιερών.
 
The archaeological park of Agrigento is home to the most solemn and best-preserved Greek temples in Sicily, a unique testimony to how ancient Akragas was one of the greatest cities of Magna Graecia.
Το αρχαιολογικό πάρκο του Αγκριτζέντο φιλοξενεί τους πιο επίσημους και καλύτερα διατηρημένους ελληνικούς ναούς στη Σικελία, μια μοναδική μαρτυρία για το πώς ο αρχαίος Ακράγας ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Μεγάλης Ελλάδας.
In front of the temple of Concordia, we can admire the Statue of Icarus. The statue represents the fall of Icarus, who as per the legend found Agrigento when he was flying from the island of Crete. He disobeyed his father Daedalus, flew too close to the sun, burnt his wax wings and fell into the Mediterranean
Μπροστά από τον ναό, μπορούμε να θαυμάσουμε το άγαλμα του Ίκαρου. Το άγαλμα αντιπροσωπεύει την πτώση του Ίκαρου, που σύμφωνα με τον μύθο βρήκε το Αγκριτζέντο όταν πετούσε από το την Κρήτη. Δεν άκουσε τον πατέρα του Δαίδαλο, πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο, έκαψε τα κέρινα φτερά του και έπεσε στη Μεσόγειο.
In an enchanted valley with flowering almond trees, there stands the most impressive monumental ensemble of Hellenic architecture in Sicily. In this mixture of man-made cultural environment and natural landscape lies all the charm of this UNESCO World Heritage Site.
Σε μια μαγεμένη κοιλάδα με ανθισμένες αμυγδαλιές, δεσπόζει το πιο εντυπωσιακό μνημειακό σύνολο της ελληνικής αρχιτεκτονικής στη Σικελία. Σε αυτό το μείγμα ανθρωπογενούς πολιτιστικού περιβάλλοντος και φυσικού τοπίου βρίσκεται όλη η γοητεία αυτού του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
One of the largest archaeological sites in the world, the Valley of the Temples lies on the rocky ridge bordering the plateau to the south on which ancient Akragas once stood.
Ένας από τους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους στον κόσμο, η Κοιλάδα των Ναών βρίσκεται στη βραχώδη κορυφογραμμή που συνορεύει με το οροπέδιο στα νότια στο οποίο βρισκόταν κάποτε ο αρχαίος Ακράγας.
Situated on a plateau not far from the sea, a stone's throw from the historic centre of Agrigento, the Valley of the Temples is world-famous for its imposing Doric temples, one of the most significant testimonies of Greek culture and art.
Σε ένα οροπέδιο όχι μακριά από τη θάλασσα, σε απόσταση αναπνοής από το ιστορικό κέντρο του Αγκριτζέντο, η Κοιλάδα των Ναών είναι παγκοσμίως γνωστή για τους επιβλητικούς δωρικούς ναούς της, μια από τις πιο σημαντικές μαρτυρίες του ελληνικού πολιτισμού και τέχνης.
Valle dei Templi – the Valley of the Temples – is undoubtedly the most important vestige of ancient classical culture in Sicily. It comprises the temples of the gods, as well as the necropolis area and the extra-moenia sanctuaries.
Η Κοιλάδα των Ναών – είναι αναμφίβολα το πιο σημαντικό κατάλοιπο του αρχαίου κλασικού πολιτισμού στη Σικελία. Περιλαμβάνει τους ναούς των θεών, καθώς και τον χώρο της νεκρόπολης και τα ιερά της εξωμονίας.
A memorial where the names of the Righteous among the Nations would be perpetuated. A most serene site of impressive simplicity. Integrated into the natural surroundings of the forested hill, the Garden consists of a series of walls creating open rooms, where the names of all the Righteous who had no trees planted in their honour are engraved on the walls according to their countries of origin.
Ένα μνημείο για να διαιωνίζονται τα ονόματα των Δικαίων από όλα τα έθνη. Μια γαλήνια τοποθεσία εντυπωσιακής απλότητας. Ενσωματωμένος στο φυσικό περιβάλλον του δασωμένου λόφου, ο Κήπος αποτελείται από μια σειρά από τοίχους που δημιουργούν ανοιχτούς χώρους, όπου τα ονόματα όλων των Δικαίων που δεν είχαν φυτευτεί δέντρα προς τιμή τους είναι χαραγμένα στους τοίχους ανάλογα με τις χώρες καταγωγής τους.
According to Roman law, early Christians were not allowed to bury their dead within the city limits; and therefor they used this site for burial chambers.
Σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο, δεν επιτρεπόταν στους πρώτους Χριστιανούς να θάβουν τους νεκρούς τους εντός των ορίων της πόλης. Χρησιμοποίησαν αυτό το χώρο για ταφές νεκρών.
Voula Papadopoulou in her visit to the Valley of the Temples in Agrigento, an archaeological wonder in a dream setting.
Η Βούλα Παπαδοπούλου στην επίσκεψή της στην Κοιλάδα των Ναών στο Αγκριτζέντο, ένα αρχαιολογικό θαύμα σε ένα ονειρικό σκηνικό.
The Greek temples, symbols of the city of Agrigento for centuries, are universally recognised as the most fascinating and majestic testimony that Magna Graecia bequeathed to Sicily and the whole of Italy.
Οι ελληνικοί ναοί, σύμβολα της πόλης του Αγκριτζέντο για αιώνες, αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως η πιο συναρπαστική και μεγαλειώδης μαρτυρία που κληροδότησε η Μεγάλη Ελλάδα στη Σικελία και σε ολόκληρη την Ιταλία.
Popi Nicolaides discovers the secrets of the Valley of the Temples, one of the best preserved archaeological sites of the classical Greek civilisation.
Η Πόπη Νικολαΐδου ανακαλύπτει τα μυστικά της Κοιλάδας των Ναών, έναν από τους καλύτερα διατηρημένους αρχαιολογικούς χώρους του κλασικού ελληνικού πολιτισμού.
The thousand-year history of the Valley of the Temples began in the 6th century BC with the foundation of the ancient colony of Akragas. The city reached its peak in the 5th century BC, becoming one of the most important Greek colonies in Sicily.
Η χιλιετής ιστορία της Κοιλάδας των Ναών ξεκίνησε τον 6ο αιώνα π.Χ. με την ίδρυση της αρχαίας αποικίας του Ακράγα. Η πόλη έφτασε στο αποκορύφωμά της τον 5ο αιώνα π.Χ., και έγινε μια από τις σημαντικότερες ελληνικές αποικίες της Σικελίας.
This UNESCO World heritage site is especially famous for its well preserved Doric temples dedicated to Greek divinities. Over the centuries, the Valley of the Temples has been a source of inspiration for many poets, philosophers and painters.
Αυτό το μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι ιδιαίτερα διάσημο για τους καλοδιατηρημένους δωρικούς ναούς αφιερωμένους στις ελληνικές θεότητες. Στο πέρασμα των αιώνων, η Κοιλάδα των Ναών υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλούς ποιητές, φιλοσόφους και ζωγράφους.
The Temple of Vulcan (Hephaestus in Greek), whose ruins suggest an imposing construction, dates back to the 5th century.
Ο ναός του Ήφαιστου του οποίου τα ερείπια υποδηλώνουν επιβλητική κατασκευή, χρονολογείται στον 5ο αιώνα.
The Temple of Heracles is the oldest. It housed a bronze statue of the hero Hercules himself, who was particularly venerated by the Akragantines. The temple, destroyed by war and probably by an earthquake, today retains only eight columns of the original 38.
Ο ναός του Ηρακλή είναι ο παλαιότερος. Φιλοξενούσε ένα χάλκινο άγαλμα του ίδιου του ήρωα Ηρακλή, που τιμούνταν ιδιαίτερα από τους Ακραγαντίνους. Ο ναός, που καταστράφηκε από τον πόλεμο και πιθανώς από σεισμό, διατηρεί σήμερα μόνο οκτώ κίονες από τους αρχικούς 38.
Zeus' Temple, one of the largest in the Greek world, presents itself to visitors today with its imposing foundations and a monumental altar that only partly give an idea of how big it was.
Ο ναός του Δία, ένας από τους μεγαλύτερους στον ελληνικό κόσμο, παρουσιάζεται σήμερα στους επισκέπτες με τα επιβλητικά θεμέλιά του και έναν μνημειακό βωμό που μόνο εν μέρει δίνουν μια ιδέα για το πόσο μεγάλος ήταν.
The temple of Aesculapius was built well outside the ancient city walls, a place of pilgrimage for the sick who sought healing. The walls of the temple bore the inscriptions of the sick who were cured.
Ο ναός του Ασκληπιού ήταν χτισμένος πολύ έξω από τα τείχη της αρχαίας πόλης, τόπος προσκυνήματος για τους ασθενείς που αναζητούσαν θεραπεία. Οι τοίχοι του ναού έφεραν τις επιγραφές των ασθενών που θεραπεύονταν.
It includes the ruins of seven Doric temples and since 1997 has been a UNESCO cultural monument. In fact, the international Organization borrowed the shape of the Temple of Omonia for its logo.
Περιλαμβάνει τα ερείπια επτά ναών δωρικού ρυθμού και από το 1997 αποτελεί πολιτιστικό μνημείο της Ουνέσκο. Μάλιστα ο διεθνής Οργανισμός δανείστηκε το σχήμα του Ναού της Ομόνοιας για το λογότυπό του.
The Temple of the Dioscuri (Castor and Pollux), the legendary twins born from the union of the queen of Sparta with Jupiter, now has only four columns and has become the symbol of the city of Agrigento.
Ο Ναός των Διόσκουρων (Κάστορας και Πολυδεύκης), των θρυλικών διδύμων που γεννήθηκαν από την ένωση της βασίλισσας της Σπάρτης με τον Δία, έχει πλέον μόνο τέσσερις κολώνες και έχει γίνει το σύμβολο της πόλης του Αγκριτζέντο.
 
It is indeed a magical place of rich history that records unique historical moments from the era of Great Greece.
Είναι πράγματι ένας μαγικός τόπος πλούσιας ιστορίας που καταγράφει ανεπανάληπτες ιστορικές στιγμές από την εποχή της μεγάλης Ελλάδας.
Grigoris Maliotis outside Villa Aurea which was the residence (1921 and 1932), of Sir Alexander Hardcastle, a nobleman and captain of the British army. He dedicated twelve years to extensive archaeological work, donating his wealth to fund numerous excavations.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης έξω από τη Villa Aurea που ήταν η κατοικία (1921 και 1932), του Sir Alexander Hardcastle, ευγενούς και λοχαγού του βρετανικού στρατού. Αφιέρωσε δώδεκα χρόνια σε εκτεταμένο αρχαιολογικό έργο, δωρίζοντας τον πλούτο του για να χρηματοδοτήσει πολυάριθμες ανασκαφές.
 
The Valley of the Temples is a 12 km archaeological site that stretches along a rocky ridge to the south of Agrigento, the modern city of Akraganta.
Η κοιλάδα των Ναών είναι ένας αρχαιολογικός χώρος 12 χιλιομέτρων που εκτείνεται κατά μήκος μιας πετρώδους ράχης στο νότο του Αγκριτζέντο, της σύγχρονης πόλης του Ακράγαντα.
 
After the amazing sightseeing tour through the valley of temples, Gregoris Maliotis, Phivos Nicolaides, Xenis Xenofontos, Matteo Miano and Vasiliki Vourda pose for a commemorative photo.
Μετά την εκπληκτική περιήγηση στα αξιοθέατα στην κοιλάδα των ναών, Γρηγόρης Μαλιώτης, Φοίβος Νικολαΐδης, Ξενής Ξενοφώντος, Ματέο Μιάνο και Βασιλική Βούρδα ποζάρουν για μια αναμνηστική φωτογραφία.
The valley of the temples is one of the most charming places of archaeological interest that you can visit in the Mediterranean basin and the walk along the paths that lead to the sanctuaries and temples will be remembered for a long time.
Η κοιλάδα των ναών είναι από τα πιο γοητευτικά μέρη με αρχαιολογικό ενδιαφέρον που μπορείς να επισκεφτείς στη λεκάνη της Μεσογείου και τη βόλτα στα μονοπάτια που οδηγούν στα ιερά και τους ναούς τη θυμάσαι για καιρό.


No comments: