Tuesday, October 25, 2022

Taormina, Sicily - Italy

Ταορμίνα, Σικελία - Ιταλία
Taormina is a commune (municipality) in the Metropolitan City of Messina, of the island of Sicily, Italy. Spectacularly perched on the side of a mountain, Taormina is one of Sicily's most popular summer destinations.
Η Ταορμίνα είναι μια κοινότητα (δήμος) στη Μητροπολιτική πόλη της Μεσσήνης στη Σικελία, της Ιταλίας. Θεαματικά σκαρφαλωμένη στην πλαγιά ενός βουνού, η Ταορμίνα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς της Σικελίας.
Taormina's premier sight is this perfect horseshoe-shaped theatre, suspended between sea and sky. Built in the 3rd century BC, it's the most dramatically situated Greek theatre in the world. In summer, it's used to stage concerts and festival events.
Το κορυφαίο θέαμα της Ταορμίνα είναι αυτό το τέλειο θέατρο σε σχήμα πετάλου, που αιωρείται μεταξύ θάλασσας και ουρανού. Χτισμένο τον 3ο αιώνα π.Χ., είναι το πιο εντυπωσιακά τοποθετημένο ελληνικό θέατρο στον κόσμο. Το καλοκαίρι, χρησιμοποιείται για συναυλίες και εκδηλώσεις φεστιβάλ.
Taormina is one of the most beautiful and magic places in the world. For many tourists, from all over the world, Taormina is a place you must visit
Η Ταορμίνα είναι ένα από τα πιο όμορφα και μαγικά μέρη στον κόσμο. Για πολλούς τουρίστες, από όλο τον κόσμο, είναι ένας τόπος που πρέπει να επισκεφθείτε.
Today, Taormina lives on tourism. Visitors flock from all over the world to see its Greek-Roman theatre, amble along its perfectly preserved Mediaeval streets, admire its dramatic views of Mount Etna and immerse themselves in the archetypal Mediterranean atmosphere.
Σήμερα, η Ταορμίνα ζει από τον τουρισμό. Επισκέπτες συρρέουν από όλο τον κόσμο για να δουν το ελληνορωμαϊκό θέατρο, να περπατήσουν στους τέλεια διατηρημένους μεσαιωνικούς δρόμους, να θαυμάσουν τη δραματική θέα στην Αίτνα και να βυθιστούν στην αρχετυπική μεσογειακή ατμόσφαιρα.
Tauromenium, built on Monte Tauro, was founded in 392 BCE.The history of Taormina dates back to the Ancient Greece established its first colony on Sicily in 734 BCE (part of Great Greece).
Το Ταυρομένιο χτισμένο στο όρος Ταύρος, ιδρύθηκε το 392 π.Χ. Η ιστορία της Ταορμίνας χρονολογείται από την ίδρυση της πρώτης αποικίας της Αρχαίας Ελλάδας στη Σικελία το 734 π.Χ. (κομμάτι της Μεγάλης Ελλάδας).
The city of Naxos is the first Greek colony of Sicily. It played an important role in the colonization of the island and in the spread of Greek culture. It was founded by Euboeans from Chalkida in the second half of the 8th century BC. century, probably the year 734 BC.
Η πόλης Νάξος είναι η πρώτη ελληνική αποικία της Σικελίας. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αποικισμό του νησιού και στην εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Την ίδρυσαν Ευβοείς από τη Χαλκίδα κατά το δεύτερο μισό του 8ο π.Χ. αιώνα, πιθανότατα το έτος 734 π.Χ.
Ancient Naxos it is now a popular seaside-resort, famous for its beaches, the Ionian Sea, and its small, but bustling fishing port.
Η αρχαία Νάξος είναι τώρα ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο, διάσημο για τις παραλίες του, το Ιόνιο Πέλαγος και το μικρό, αλλά πολυσύχναστο ψαρολίμανο του.
Taormina dominates two grand bays below and on the southern side, the top of Mount Etna, the European highest (3,296 meters) active volcano, offering to the visitors a breathtaking, dramatic and memorable view.
Η Ταορμίνα δεσπόζει σε δύο μεγάλους κόλπους κάτω και στη νότια πλευρά, στην κορυφή της Αίτνας, του υψηλότερου (3.296 μέτρα) ενεργού ηφαιστείου στην Ευρώπη, προσφέροντας στους επισκέπτες μια συναρπαστική, δραματική και αξέχαστη θέα.
In the beautiful area of Taormina, the natural environment, the protected park of Etna, where there are craters, the green forests, next to the blue waters of the Mediterranean, compose an incomparably idyllic landscape.
Στην πανέμορφη περιοχή της Ταορμίνας, το φυσικό περιβάλλον, το προστατευόμενο πάρκο της Αίτνας, όπου υπάρχουν κρατήρες, τα καταπράσινα δάση, δίπλα στα γαλάζια νερά της Μεσογείου, συνθέτουν ένα ασύγκριτα ειδυλλιακό τοπίο.
 
The beautiful Taormina, its brilliant Ancient Greek Theatre, with its captivating views and beautiful architecture and the unsurpassed Naxos, can literally enchant anyone.
Η πανέμορφη Ταορμίνα, το λαμπρό της Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, με τη μαγευτική θέα και την όμορφη αρχιτεκτονική και την αξεπέραστη Νάξο, μπορεί κυριολεκτικά να μαγέψει οποιονδήποτε.
“Its architecture and natural location with the beach of Naxos visible below creates a fantastic, natural setting”, says Nikolas Pantazopoulos from Thessaloniki, Greece!
«Η αρχιτεκτονική και η φυσική τοποθεσία της με την παραλία της Νάξου να φαίνεται από κάτω, δημιουργεί φανταστικό, φυσικό σκηνικό», λέει ο Νικόλας Πανταζόπουλος από τη Θεσσαλονίκη! 
The ancient and medieval town of Taormina has its own rich history.
Η αρχαία και μεσαιωνική πόλη της Ταορμίνας έχει τη δική της πλούσια ιστορία.
The famous ancient Greek theater of Tauromenios, today Taormina, 3rd BC. century. A Greek masterpiece, which was expanded by the Romans and became a true historical jewel to this day. Greek history roars and the stones speak...
Το φημισμένο αρχαίο ελληνικό θέατρο του Ταυρομένιου, σήμερα Ταορμίνα, 3ου π.Χ. αιώνα. Ελληνικό αριστούργημα, που επεκτάθηκε από τους Ρωμαίους και έγινε αληθινό ιστορικό κόσμημα ως τις μέρες μας. Η Ελληνική ιστορία βοά και οι πέτρες μιλούν...
This Theater though originally built in the Hellenistic era, it was completely reconstructed in Roman style in the 2nd century A.D by the Romans and used for gladiatorial shows.
Αυτό το Θέατρο αν και αρχικά χτίστηκε την ελληνιστική εποχή, ανακατασκευάστηκε πλήρως σε ρωμαϊκό ρυθμό τον 2ο αιώνα μ.Χ. από τους Ρωμαίους και χρησιμοποιήθηκε για παραστάσεις μονομάχων.
The main attraction is, without a doubt, the theatre. Now home to all manner of events, including plays, fashion shows, concerts, and cinema festivals, the Teatro Greco, as its name suggests, started its life in the 3rd Century BC hosting performances of works by Aeschylus, Sophocles, Euripides and Aristophanes.
Το κύριο αξιοθέατο είναι, χωρίς αμφιβολία, το θέατρο. Τώρα φιλοξενεί κάθε είδους εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων θεατρικών παραστάσεων, επιδείξεων μόδας, συναυλιών και κινηματογραφικών φεστιβάλ, το Teatro Greco, όπως υποδηλώνει το όνομά του, ξεκίνησε τη ζωή του τον 3ο αιώνα π.Χ. φιλοξενώντας παραστάσεις έργων του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη και του Αριστοφάνη.
Since the opening of the first hotel in 1874, Taormina has become one of the world top tourist destinations.
Από το άνοιγμα του πρώτου ξενοδοχείου το 1874, η Ταορμίνα έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο.
Visitors like Elena Louka (right) can experience a perfect combination of old times charming atmosphere, preservation of history and culture.
Οι επισκέπτες όπως την Έλενα Λουκά (δεξιά) μπορούν να ζήσουν έναν τέλειο συνδυασμό γοητευτικής ατμόσφαιρας παλιάς εποχής, διατήρησης της ιστορίας και του πολιτισμού.
You will feel the magical, mythical atmosphere spread all around which has enchanted visitors from all over the world for years and years.
Θα νιώσετε τη μαγική, μυθική ατμόσφαιρα να απλώνεται παντού, η οποία μαγεύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο για χρόνια και χρόνια.
Ramadan Naifa and Xenis Xenofontos looking in the narrow picturesque streets with the rhythms and presence of the modern era.
Ραμαντάν Ναΐφα και Ξενής Ξενοφώντος στα στενά γραφικά δρομάκια με τους ρυθμούς και την παρουσία της σύγχρονης εποχής.
Taormina is centred around its main thoroughfare, Corso Umberto I. At the beginning of this charming street is perhaps the greatest symbol of Taormina’s long varied history: Palazzo Corvaja. Its architecture is a sublime mix of Arab, Norman and Gothic and includes battlements, mullioned windows and shady courtyards.
Η Ταορμίνα επικεντρώνεται γύρω από την κύρια οδική αρτηρία της, την Corso Umberto I. Στην αρχή αυτού του γοητευτικού δρόμου βρίσκεται ίσως το μεγαλύτερο σύμβολο της μακράς ποικίλης ιστορίας της Ταορμίνα: το Palazzo Corvaja. Η αρχιτεκτονική του είναι ένας υπέροχος συνδυασμός αραβικών, νορμανδικών και γοτθικών και περιλαμβάνει επάλξεις, παράθυρα με πέτρες και σκιερές αυλές.

Many important celebrities visited Taormina, electing it as their “escapade place” from chaotic city life. (In the photo: Xenis Xenofontos).
Πολλές σημαντικές προσωπικότητες επισκέφτηκαν την Ταορμίνα, επιλέγοντάς την ως το «καταφύγιο» τους από τη χαοτική ζωή της πόλης. (Στη φωτογραφία ο Ξενής Ξενοφώντος).
Taormina really seems to be born as a tourist resort since past times, when ancient people like the Sicels, Greeks, Romans, Byzantines, Saracens, Arabs, Normans and Spaniards chose it as their residential site thank to its favourable position, mild climate and magic atmosphere.
Η Ταορμίνα φαίνεται πραγματικά να γεννήθηκε ως τουριστικό θέρετρο από παλιά, όταν αρχαίοι άνθρωποι όπως οι Σικελοί, οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σαρακηνοί, οι Άραβες, οι Νορμανδοί και οι Ισπανοί την επέλεξαν ως κατοικημένη τοποθεσία χάρη στην ευνοϊκή θέση, το ήπιο κλίμα και τη μαγεία της ατμόσφαιρας.
Ancient beauty and modern charming presence in a fantastic combination!
Αρχαία ομορφιά και μοντέρνα γοητευτική παρουσία σε έναν φανταστικό συνδυασμό!
The fountain in piazza duomo, can be used for art photographs or to drink some water.
Το σιντριβάνι στην piazza duomo, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλλιτεχνικές φωτογραφίες ή για να πιείτε λίγο νερό.

In this historic and pretty fountain with beautiful and wonderful buildings around it, no wonder why many newly married couples choose the place for photographing.
Σε αυτό το ιστορικό και όμορφο σιντριβάνι με όμορφα και υπέροχα κτίρια γύρω του, δεν είναι περίεργο γιατί πολλά νιόπαντρα ζευγάρια επιλέγουν το μέρος για φωτογράφηση.
Beauty that fascinates even the most indifferent. In the photo from the left, Maria Chrysostomou, Popi Nikolaidou, Lygia Malioti & Gianna Frantzis ready to leave Taormina with the best impressions. 
Ομορφιά που γοητεύει και τους πιο αδιάφορους. Στη φωτογραφία από αριστερά Μαρία Χρυσοστόμου, Πόπη Νικολαΐδου, Λυγία Μαλιώτη & Γιάννα Φραντζή έτοιμες να αναχωρήσουν από την Ταορμίνα με τις καλύτερες των εντυπώσεων.
Taormina boasts a rich artistic, historical and cultural heritage that with the healthy climate and beautiful natural scenery, has attracted visitors since the middle of the eighteenth century.
Η Ταορμίνα διαθέτει μια πλούσια καλλιτεχνική, ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά που με το υγιεινό κλίμα και το όμορφο φυσικό τοπίο, προσελκύει επισκέπτες από τα μέσα του δέκατου όγδοου αιώνα.
Beautifully restored mediaeval buildings, breathtaking views around every corner and a giddy network of winding streets strewn with shops, bars and restaurants make for a perfect holiday spot.
Τα όμορφα ανακαινισμένα μεσαιωνικά κτίρια, η θέα που κόβει την ανάσα σε κάθε γωνιά και ένα μπερδεμένο δίκτυο ελικοειδών δρόμων με καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια αποτελούν ένα τέλειο μέρος διακοπών.
Street musicians entertain crowds with their Italian old and modern music. Nikolaos Pantazopoulos excited by the beautiful music gives a generous tip of ten euros!
Οι μουσικοί του δρόμου διασκεδάζουν τα πλήθη με την ιταλική παλιά και σύγχρονη μουσική τους. Ο Νικόλαος Πανταζόπουλος ενθουσιασμένος από την όμορφη μουσική δίνει ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα δέκα ευρώ!
Voula Papadopoulou (right) having fun and spents happy moments in the busy streets of Taormina.
Η Βούλα Παπαδοπούλου (δεξιά) διασκεδάζει και περνά χαρούμενες στιγμές στους πολυσύχναστους δρόμους της Ταορμίνας.
For those -like Ramadan Naifa- looking for the world known Sicilian cuisine, the town offers a wide choice of restaurants, trattorias and pizzerias, pastry-shops, bars, cafes, pubs and for any taste and budget.
Για όσους -όπως τον Ραμαντάν Ναΐφα- αναζητούν την παγκοσμίως γνωστή κουζίνα της Σικελίας, η πόλη προσφέρει μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, τρατορίες και πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, μπαρ, καφέ, παμπ και για κάθε γούστο και προϋπολογισμό.
A chic resort town popular with holidaying high-rollers and those wanting a taste of Sicilian dolce vita.
Μια κομψή πόλη-θέρετρο που είναι δημοφιλής στους παραθεριστές και σε όσους θέλουν να δοκιμάσουν τη σικελική γλυκιά ζωή.
The colourful city. Shopping can be a very enjoyable experience…
Η πολύχρωμη πόλη. Οι αγορές μπορεί να είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία…
Strolling in the narrow streets of old city of Taormina which area full of shops selling all kind of souvenirs.
Περπατώντας στα στενά δρομάκια της παλιάς πόλης της Ταορμίνα γεμάτα με καταστήματα που πωλούν όλων των ειδών αναμνηστικά.
The visitor has a lot to do and see: top level art performances at the Greek theatre, several painting exhibitions, fine elegant shopping along the famous “Corso Umberto” with its cozy cafès and pastry shops.
Ο επισκέπτης έχει πολλά να κάνει και να δει: παραστάσεις τέχνης κορυφαίου επιπέδου στο ελληνικό θέατρο, πολλές εκθέσεις ζωγραφικής, εκλεκτά κομψά ψώνια κατά μήκος του διάσημου «Corso Umberto» με τα όμορφα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία.
The city's pedestrian-only streets, are lined with cafes and shops.
Οι πεζόδρομοι της πόλης είναι γεμάτοι από καφετέριες και καταστήματα.
You can't easily forget this place. It is difficult to erase from your memory... Its beauties and history remain indelibly engraved in the mind and heart.
Αυτόν τον τόπο, δεν μπορείς εύκολα να τον ξεχάσεις. Είναι δύσκολο να σβήσει από τη μνήμη σου... Οι ομορφιές και η ιστορία του μένουν ανεξίτηλα χαραγμένες στο μυαλό και την καρδιά.

No comments: