Monday, August 27, 2018

Acheron River Springs - Greece

Acherontas River and its springs, a paradise on earth.
Ο ποταμός Αχέροντας και οι πηγές του, ένας παράδεισος στη γη.
Located in Northern Greece, in the prefecture of Epirus, Aherontas river is a popular destination for those who read Greek mythology. According to Greek mythology it was the river where Haros was transferring (by boat) dead people to Adis.
Βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, στο νομό Ηπείρου. Ο ποταμός Αχέροντας είναι ένας δημοφιλής προορισμός για όσους διαβάζουν ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα με αυτή, ήταν ο ποταμός όπου ο Χάρος μετέφερε (με βάρκα) τους νεκρούς ανθρώπους στο Άδη. 
The mythical river of Epirus… where all one’s senses awake in awe and amazement… is a place worth to symbolize life!
Ο μυθικός ποταμός της Ηπείρου... όπου όλες οι αισθήσεις ξυπνούν με δέος και έκπληξη... είναι ένας χώρος που αξίζει, να συμβολίζει τη ζωή!

This place of outstanding natural beauty attracts people from all around the world.
Αυτός ο τόπος εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς προσελκύει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Popi & Phivos Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis, ready to go rafting in the river, a unique experience and absolutely enjoyable!
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, έτοιμοι για ράφτιγκ στο ποτάμι, μια ξεχωριστή εμπειρία και απόλυτα ευχάριστη!
Acheron river in Thesprotia in Epirus, Greece, that was thought in ancient times to go to Hades because it flowed through dark gorges and went underground in several places; an oracle of the dead was located on its bank.
Ο Αχέροντας ποταμός της Θεσπρωτίας στην Ήπειρο, στους αρχαίους χρόνους πίστευαν, ότι κατευθυνόταν στον Άδη, επειδή έρεε μέσα από σκοτεινά φαράγγια και πήγαινε υπόγεια σε πολλά μέρη. Ένα μαντείο των νεκρών βρισκόταν στην όχθη του.

In Greek mythology it is a river in Hades, and the name sometimes refers to the Lower World generally.
Στην ελληνική μυθολογία είναι ένας ποταμός στον Άδη και το όνομα του μερικές φορές, αναφέρεται γενικά στον Κάτω Κόσμο.

In ancient Greek mythology, Acheron was known as the "river of woe", and was one of the five rivers of the Greek under world.
Στην αρχαία ελληνική μυθολογία, ο Αχέρον ήταν γνωστός ως «ποταμός της θλίψης» και ήταν ένας από τους πέντε ποταμούς του ελληνικού Κάτω Κόσμου. 


The visit in this amazing sight is a must with magnificent views all around. 
Η επίσκεψη σ’ αυτό το καταπληκτικό μέρος με την υπέροχη γύρω θέα είναι μαστ.
The springs of Acheron River is an area of outstanding natural beauty located at the border of Thesprotia and Preveza, close to the villages of Kanalaki and Glyki.
Οι πηγές του ποταμού Αχέροντα είναι μια περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς που βρίσκεται στα σύνορα Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, κοντά στα χωριά Καναλάκι και Γλυκή.

Apart from the natural beauty, the springs of Acheron is known worldwide for its mythological contents. In ancient Greek mythology.
Εκτός από τη φυσική ομορφιά, οι πηγές του Αχέροντα είναι γνωστές παγκοσμίως για το μυθολογικό τους περιεχόμενο.

Acheron River is located 25km from Parga, in a beautiful surrounding with rich vegetation and crystalline waters comprise a unique natural landscape.
Ο Αχέροντας ποταμός βρίσκεται 25χλμ. Από την Πάργα, σε ένα όμορφο περιβάλλον με πλούσια βλάστηση και κρυστάλλινα νερά που αποτελούν ένα μοναδικό φυσικό τοπίο.

In ancient Greek mythology, Hermes Necropompos was fulfilling his important function of conducting the shades of the dead from the upper to the Under World. 
Στην ελληνική μυθολογία, ο Ερμής Νεκροπομπός εκπληρώνει το σημαντικό του ρόλο στη  μεταφορά των σκιών των νεκρών από τον ανώτερο στον Κάτω Κόσμο.

Each soul had to pay a coin for passage and those who could not pay the fee, or those whose bodies were left unburied, had to wander the shores for one hundred years.
Κάθε ψυχή έπρεπε να πληρώσει ένα νόμισμα για να περάσει. Eκείνοι που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το τέλος ή εκείνοι που τα σώματα τους είχαν παραμείνει ακάθαρτα, έπρεπε να περιπλανηθούν στις ακτές για εκατό χρόνια.


The beauty of the river is stunning, breathtaking just like all rivers of Epirus. 

Η ομορφιά του ποταμού είναι εκπληκτική, όπως όλα τα ποτάμια της Ηπείρου.
At the meeting point of the rivers Acheron, Pyriphlegethon and Kocytus was located the ancient oracle of Acheron, where the faithful came to talk with their dead ancestors. Acheron, Pyriphlegethon and Cocytus were the rivers of the Greek underworld (Acheron = sorrow/woe, Pyriphlegethon = flaming, Kocytus = lamentation) and symbolized the grief and mourning of death.
Στο σημείο συνάντησης των ποταμών Αχέροντα, Πυριφλεγέθου και Κωκυτού βρισκόταν το αρχαίο μαντείο του Αχέροντα, όπου οι πιστοί πήγαιναν, για να μιλήσουν με τους νεκρούς προγόνους τους. Ο Αχέροντας, ο Πυριφλεγέθων και ο Κωκυτός ήταν τα ποτάμια του ελληνικού Κάτω Κόσμου (Αχέροντας = θλίψη/πονηρός, Πυρίφλεγκεχτον = φλεγόμενος, Kocytus = θρήνος) και συμβόλιζαν τη θλίψη και το πένθος του θανάτου.
Lygia & Gregoris Maliotis rafting in Acheron River and having absolutely fun, with lots of laughter!
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης κάνουν ράφτιγκ στον ποταμό Αχέροντα, διασκεδάζοντας με πολλά γέλια!

There is no doubt that Acheron is a magnificent location with white rocks reflecting in the blue green water.
Αδιαμφισβήτητα, ο Αχέροντας είναι μια υπέροχη τοποθεσία με λευκούς βράχους, που αντανακλούν στο γαλαζοπράσινο νερό.
The word is of uncertain etymology, says Popi Nicolaides: From Ancient Greek, said to be from “the stream of woe”.
Η λέξη έχει αβέβαιη ετυμολογία λέει η Πόπη Νικολαΐδου. Από την Αρχαία Ελληνική 'Αχέρων', που λέγεται, ότι προέρχεται από το "ο ἀχαιά ρέων" (το ρεύμα της θλίψης).
  In some locations, the river flows impetuously through steep and precipitate high cliffs.
Σε μερικές τοποθεσίες, ο ποταμός ρέει ορμητικά μέσα από απότομα και ψηλά βράχια.

Popi & Phivos Nicolaides, in Preveza perfecture, at Northwest Greece, discovered the hidden gem of Acherontas river.
Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο νομό Πρεβέζης, στη βορειοδυτική Ελλάδα, ανακαλύπτουν το κρυφό κόσμημα του ποταμού Αχέροντα.

Apart from trekking, visitors can practice a number of extreme sports in the region such as: rafting, paragliding and mountain biking.
Εκτός από την πεζοπορία, οι επισκέπτες μπορούν να εξασκηθούν σε πολλά ακραία σπορ στην περιοχή, όπως: ράφτινγκ, αλεξίπτωτο πλαγιάς και ορεινή ποδηλασία.

Highly recommended, offering a variety of adventures such as gorge walking, water rafting, canoeing as well as horseback riding!
Συστήνεται ανεπιφύλακτα. Προσφέρονται μια ποικιλία από περιπέτειες, όπως περπάτημα φαραγγιών, ράφτινγκ, κανό, καθώς και ιππασία! 

Don't hesitate to do this at least once in a lifetime... walk through the river and see a little from ancient history and magic!
Μην διστάσετε, να το κάνετε αυτό τουλάχιστο μια φορά στη ζωή σας... Περπατήστε μέσα στον ποταμό και δείτε λίγο από την αρχαία ιστορία και τη μαγεία!

In many parts of the river where the water flow is normal, there are lakes and water pits which have the ideal living conditions for many amphibians and fish.
Σε πολλά μέρη του ποταμού, όπου η ροή του νερού είναι φυσιολογική, υπάρχουν λίμνες και κοιλώματα νερού, που δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες διαβίωσης για πολλά αμφίβια και ψάρια.

Lygia Malioti & Popi Nicolaides go across the bridge which is surrounded by the crystal clear water and lush vegetation.
Λυγία Μαλιώτη & Πόπη Νικολαΐδου, περνούν τη γέφυρα που περιβάλλεται από κρυστάλλινο νερό και πλούσια βλάστηση.

At a certain point the river narrows between green-clad steep high cliffs that seem to be forming an enormous gate through which the water of the river rushes fiercely; no wonder the legendary name of the spot is “The Gate to the Underworld”.!
Σε κάποιο σημείο ο ποταμός στενεύει ανάμεσα σε κατακόρυφους απότομους ψηλούς βράχους, που φαίνονται, να σχηματίζουν μια τεράστια πύλη, μέσω της οποίας το νερό του ποταμού ξεχειλίζει έντονα. Δεν είναι περίεργο που το θρυλικό όνομα του τόπου είναι "Η Πύλη στον Κάτω Κόσμο"!

The unique natural beauty in combination with the history, captivates Lygia & Gregoris Maliotis.
Η μοναδική φυσική ομορφιά σε συνδυασμό με την ιστορία μαγεύει τη Λυγία & Γρηγόρη Μαλιώτη.

The Acheron river is so surprising and offers an amazing experience, a perfect one for the thrill seekers.
Ο ποταμός Αχέροντας είναι τόσο εκπληκτικός και προσφέρει μια υπέροχη εμπειρία, ιδανική γι' αυτούς που αναζητούν συγκινήσεις.

In the rocky side slopes of Acheron, there are many birds of pray that nest in the forest slopes of the canyon.
Στις βραχώδεις πλαγιές του Αχέροντα υπάρχουν πολλά πτηνά, που φωλιάζουν στις δασικές πλαγιές του φαραγγιού.

Acherousia, a name given by the ancients to several lakes, which, like the various rivers named Acheron, were at some time believed to be connected with the Lower World.
Η Αχερουσία, ένα όνομα που δόθηκε από τους αρχαίους σε διάφορες λίμνες, οι οποίες, όπως και τα διάφορα ποτάμια του Αχέροντα, θεωρήθηκαν κάποια στιγμή ότι συνδέονταν με τον Κάτω Κόσμο.
Following Greek mythology, Charon ferries souls across the Acheron to Hell. Those who were neutral in life sat  on the banks. 
Ακολουθώντας την ελληνική μυθολογία, ο Χάρος ταξιδεύει τις ψυχές σε αυτό το ποτάμι προς την κόλαση. Εκείνοι που ήταν ουδέτεροι στη ζωή κάθονταν στις όχθες του ποταμού.
Lygia Malioti and Popi Nikolaides are decisively moving towards the springs of the Acheron River.
Η Λυγία Μαλιώτη και ο Πόπη Νικολαΐδου προχωρούν αποφασιστικά προς τις πηγές του ποταμού Αχέροντα.

Today, Acheron River is an ecosystem that is recognized and a protected area by the Natura 2000 Network.
Σήμερα, ο ποταμός Αχέροντας είναι ένα αναγνωρισμένο οικοσύστημα και μια προστατευόμενη περιοχή από το δίκτυο Νατούρα 2000.

The river springs from the area known by the name of the village Glyki at an altitude of 1.600 metres in the mountains of Souli and discharges in the area of Ammoudia on the Ionian coast.
Ο ποταμός πηγάζει από την περιοχή που είναι γνωστή με το όνομα του χωριού Γλυκή σε υψόμετρο 1.600 μέτρων στα βουνά του Σουλίου και χύνεται στην περιοχή Αμμουδιά στις ακτές του Ιονίου.

You will definitely feel blessed, being on this paradise on earth, watching the water that runs through the rocks, behind the trees and the earth.
Σίγουρα, θα αισθανθείτε ευλογημένοι, όταν βρεθείτε σε αυτόν τον παράδεισο στη γη, βλέποντας το νερό που ξεχύνεται από τα βράχια, πίσω από τα δέντρα και το έδαφος.

It is actually one of the least known places in Parga thus it retains its unspoiled natural beauty and secret energy.
Είναι στην πραγματικότητα ένα από τα λιγότερο γνωστά μέρη στην Πάργα, διατηρώντας έτσι την παρθένα φυσική ομορφιά και τη μυστική του ενέργεια.

Dominated by nuances of green, exciting paths stretch along the river; and together with the crystal cold water create a unique atmosphere.
Κυριαρχείται από τις αποχρώσεις του πράσινου, τα συναρπαστικά μονοπάτια απλώνονται κατά μήκος του ποταμού και μαζί με το κρύο κρύο νερό δημιουργεί μια μοναδική ατμόσφαιρα.

After rafting in the river, a commemorative picture with our leader, Soteris (wearing the yellow t-shirt writing on it, "the black sheep").
Μετά το ράφτινγκ στον ποταμό, μια αναμνηστική φωτογραφία με τον αρχηγό μας, Σωτήρη (που φοράει το κίτρινο μπλουζάκι με την επιγραφή, το "μαύρο πρόβατο").

Horse riding in the river is very popular in the summer. Trained horses are available to give you one of the best riding experiences of your life.
Η ιππασία στο ποτάμι είναι πολύ δημοφιλής το καλοκαίρι. Τα εκπαιδευμένα άλογα είναι διαθέσιμα για να σας δώσουν μία από τις καλύτερες εμπειρίες ιππασίας της ζωής σας.

Steeped in ancient mythology and drenched in natural beauty, the Acheron River is a must-visit on your holiday to Parga.
Βυθισμένο μέσα στην αρχαία μυθολογία και τη φυσική ομορφιά, ο ποταμός Αχέροντας αποτελεί μια απαραίτητη επίσκεψη όταν βρίσκεστε σε διακοπές στην Πάργα.


Friday, August 24, 2018

Lygia village - Lefkada island, Greece

Beauties of Greece
At a distance of 5 kilometers from the town of Lefkada we reach the first coastal village, the very beautiful Lygia.
Σε απόσταση 5 χιλιομέτρων από την πόλη της Λευκάδας συναντάμε το πρώτο παραθαλάσσιο χωριό, την πανέμορφη Λυγιά.

Lefkada is a Greek island in the Ionian Sea, connected to the mainland by a causeway.
Η Λευκάδα είναι ένα ελληνικό νησί στο Ιόνιο Πέλαγος, συνδεδεμένο με την ηπειρωτική χώρα από μια προκυμαία.

Lygia & Gregoris Maliotis enjoy their sightseeing, are happy and are having fun in Lygia village in Lefkada island, Greece.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης απολαμβάνουν τα αξιοθέατα, χαίρονται και διασκεδάζουν στο χωριό Λυγιά, της Λευκάδας.
In front of the charming village that counts on 750 inhabitants is the main road that leads to Nydri town.
Μπροστά από το γοητευτικό χωριό που αριθμεί 750 κατοίκους βρίσκεται ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο Νυδρί.

Surprising enough, the village Lygia in Lefkada island and Lygia Malioti share the same name!
Εκπληκτικό, το χωριό Λυγιά στη Λευκάδα και η Λυγία Μαλιώτη έχουν το ίδιο όνομα!

The picturesque fishing port is filled with many boats and taverns that serve the best seafood dishes.
Το γραφικό ψαρολίμανο είναι γεμάτο με πολλά σκάφη και ταβέρνες που σερβίρουν τα καλύτερα θαλασσινά πιάτα.


Fish Festival in Lygia village, Lefkada - Greece. - August 2018

Its picturesque port with the fishing boats, the wonderful clean beaches and the azure waters charm and fascinate the visitor.
Το γραφικό της λιμανάκι με τα ψαροκάικα, οι ωραίες καθαρές αμμουδιές της και τα καταγάλανα νερά της γοητεύουν και μαγεύουν τον επισκέπτη.

Gregoris Maliotis on the rock with the deep blue of the Ionian Sea in the background.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στον βράχο με φόντο το βαθύ γαλάζιο του Ιουνίου Πελάγους.


It is a village pulsing with life and a vibrant tourist industry. 

Είναι ένα χωριό που σφύζει από ζωή και έχει έντονη τουριστική ανάπτυξη.

It was originally a fishing village that was recently developed into a touristic resort. 
Αρχικά, ήταν ένα μικρό ψαροχώρι, που πρόσφατα έχει εξελιχθεί σε τουριστικό θέρετρο.
Popi Nicolaides & Lygia Maliotis at the entrance of the village of Lygia in Lefkada, Greece.
Η Πόπη Νικολαΐδη & Λυγία Μαλιώτη στην είσοδο του χωριού Λυγιά στη Λευκάδα.

The main beach is quite charming with calm crystalline waters and a nice area for the children to play in the soft sand.
Η κύρια παραλία είναι αρκετά γοητευτική με ήρεμα κρυστάλλινα νερά και μια ωραία περιοχή για τα παιδιά να παίζουν στη μαλακή άμμο.

Popi & Phivos Nicolaides enjoy magnificent views of the island of Lefkada and the gorgeous Ionian Sea,
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης απολαμβάνουν την υπέροχη θέα, της περιοχής και του υπέροχου Ιουνίου Πελάγους.

In Lygia is a small pebble beach and a fishing port where are all kinds of yachts moor.
Στη Λυγιά υπάρχει μια μικρή παραλία με βότσαλα και ένα αλιευτικό λιμάνι όπου προσεγγίζουν όλα τα είδη θαλάσσιων σκαφών.
 
Beautiful house gardens with pink and purple flowers adorn this small settlement and create a unique atmosphere.
Όμορφοι κήποι με ροζ και μοβ άνθη διακοσμούν το μικρό οικισμό και δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Well the traffic sign says: this is the end of village's bounds, but Lygia & Gregoris Maliotis still feel so happy. The travel goes on!
Λοιπόν, η πινακίδα τροχαίας λέει: αυτό είναι το τέλος των ορίων του χωριού, αλλά η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλιώτης αισθάνονται τόσο ευχαριστημένοι. Το ταξίδι συνεχίζεται!