Thursday, August 2, 2018

Chania, Crete - Greece

Greece travel secrets - Chania, Crete - Part I'
Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Χανιά - Κρήτη - Μέρος I'
The City of Chania is the capital of the Municipality and the second largest city of Crete, built over the ruins of the Minoan city Kydonia.
Τα Χανιά είναι η πρωτεύουσα του Δήμου και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, χτισμένη πάνω από τα ερείπια της μινωικής πόλης Κυδωνίας.

Gorgeous panoramic views of Chania city, the sea and the surrounding area!
Πανέμορφη πανοραμική θέα της πόλης των Χανίων, της θάλασσας και της γύρω περιοχής!
The City of Chania, the capital of Chania prefecture constitutes the administrative, economic, commercial, and transport center of the homonymous prefecture.
Τα Χανιά, πρωτεύουσα του νομού Χανίων, αποτελεί το διοικητικό, οικονομικό, εμπορικό και μεταφορικό κέντρο του ομώνυμου νομού.

Crete is the largest and most populous of the Greek islands, the 88th largest island in the world and the fifth largest island in the Mediterranean Sea, after Sicily, Sardinia, Cyprus and Corsica.
Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο νησί, της Ελλάδας, το 88ο μεγαλύτερο νησί στον κόσμο και το πέμπτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, μετά τη Σικελία, τη Σαρδηνία, την Κύπρο και την Κορσική.

From the hill of Prophet Elias where the tombs of Venizelos are located. you enjoy a magnificent panoramic view of the city of Chania and the wider region.
Από το λόφο του Προφήτη Ηλία όπου βρίσκονται οι τάφοι των Βενιζέλων, η υπέροχη, πανοραμική θέα στην πόλη των Χανίων και την ευρύτερη περιοχή είναι απολαυστική.

It lies along the north coast of the island with a population of 55.000 inhabitants. The population of the municipal unit has 110,000 inhabitants.
Βρίσκεται κατά μήκος της βόρειας ακτής του νησιού με πληθυσμό 55.000 κατοίκους. Ο πληθυσμός της δημοτικής μονάδας έχει 110.000 κατοίκους.


Chania city is the most popular holiday destination in Crete.
Η πόλη των Χανίων είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός διακοπών στην Κρήτη.
Evangelistria church in Halepa is the largest of Chania. With a strong neoclassical element, it was founded in 1908 and it was inaugurated in 1923.
Ο Ναός της Ευαγγελίστριας είναι ο μεγαλύτερος των Χανίων. Με έντονο το νεοκλασικό στοιχείο, θεμελιώθηκε το 1908 και εγκαινιάστηκε το 1923.

In the Halepa district with its magnificent mansions, the house-museum of Eleftherios Venizelos is located.
Στη συνοικία Χαλέπα με τα μεγαλόπρεπα αρχοντικά της υπάρχει το σπίτι-μουσείο του Ελευθερίου Βενιζέλου.

In the suburbs of Chania, on the hill of Prophet Elias, Eleftherios Venizelos (one of the most important politicians of modern Greece) and his son Sofoklis Venizelos are buried.
Στα προάστια των Χανίων, στο λόφο του Προφήτη Ηλία, είναι θαμμένοι ο Ελευθέριος Βενιζέλος (ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς της σύγχρονης Ελλάδας) και ο γιος του Σοφοκλής Βενιζέλος.

The building was constructed at the end of the 19th century to function as a Turkish Military Hospital and was the Court of Justice and Administration, originally the Cretan State and then the Prefecture of Chania.
Το κτήριο κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα για να λειτουργήσει ως τουρκικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και αποτέλεσε το Δικαστικό και Διοικητικό Μέγαρο, αρχικά της Κρητικής Πολιτείας και εν συνεχεία του Νομού Χανίων.

Behind the courts the imposing holy Orthodox Church of St. Peter and Paul is dominated.
Πίσω από τα δικαστήρια δεσπόζει ο επιβλητικός Ιερός Ορθόδοξος ναός Πέτρου και Παύλου.

It continues to dominate and impress, locals and visitors, in one of the most beautiful and largest squares of Crete: Eleftherias Square (as it is officially called) or the Court Square, as the Haniotists and the Chanians call it for decades.
Εξακολουθεί να δεσπόζει και να εντυπωσιάζει, ντόπιους και επισκέπτες, σε μία από τις ομορφότερες και μεγαλύτερες πλατείες της Κρήτης: την πλατεία Ελευθερίας (όπως επισήμως ονομάζεται) ή πλατεία Δικαστηρίων, όπως την αποκαλούν, εδώ και δεκαετίες, οι Χανιώτισσες και οι Χανιώτες.

In the central square of the city prevails the statue of the great Greek politician Eleftherios Venizelos.
Στην κεντρική πλατεία της πόλης κυριαρχεί το άγαλμα του μεγάλου Έλληνα πολιτικού Ελευθέριου Βενιζέλου.

The Public Garden, a green oasis with the large and impressive clock – trademark of Chania.
Ο Δημόσιος Κήπος, μια πράσινη όαση με το μεγάλο και εντυπωσιακό ρολόι - σήμα κατατεθέν των Χανίων.

The old town of Chania is considered as one of the most beautiful spots on Crete.
Η παλιά πόλη των Χανίων θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα σημεία της Κρήτης.

Lygia & Grigoris Maliotis, Popi Nicolaides, visit the waterfront of the city that appeals to both tourists and locals alike, all of whom enjoy its charm.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη Νικολαΐδου, στην προκυμαία, της πόλης που απευθύνεται τόσο στους τουρίστες όσο και στους ντόπιους, όπου όλοι τους απολαμβάνουν τη γοητεία της.

The old city of Chania saves the signs since Crete was a colony of the Venetians (1252-1645), the Ottomans (1645-1898) and by the years of the Egyptian rule (1831-1841).
Η παλιά πόλη των Χανίων σώζει έντονα τα σημάδια από τότε που η Κρήτη υπήρξε αποικία των Βενετών (1252-1645), των Οθωμανών (1645-1898), καθώς και από τα χρόνια της Αιγυπτιοκρατίας (1831-1841).

Lygia & Gregoris Maliotis in front of a landmark of the city. Gyali Mosque, meaning "the seaside mosque" in Turkish, is the oldest Muslim building of Crete.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά σε ένα ορόσημο της πόλης. Το Γιαλί Τζαμί που σημαίνει στην τούρκικη γλώσσα «το παραθαλάσσιο τζαμί», είναι το παλαιότερο μουσουλμανικό οικοδόμημα της Κρήτης.

Think about the old Venetian harbour of Chania as the gemstone on the most priceless jewel of western Crete, called old town of Chania.
Φανταστείτε το παλιό βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων ως τον πολυτιμότερο λίθο πάνω στο ανεκτίμητης αξίας στολίδι της δυτικής Κρήτης, που λέγεται παλιά πόλη των Χανίων.

The mosque was a Muslim place of worship until 1923, when the last Muslims left Crete at the exchange of populations between Greece and Turkey.
Το τζαμί ήταν μουσουλμανικός τόπος λατρείας μέχρι το 1923, όταν οι τελευταίοι μουσουλμάνοι έφυγαν από την Κρήτη στην ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

It was the first mosque built in Crete after the Turkish conquest of the city of Chania in 1649. Today is used for art exhibitions. In the photo, Popi & Phivos Nicolaides.
Ήταν το πρώτο τέμενος που χτίστηκε στην Κρήτη μετά την τουρκική κατάκτηση της πόλης των Χανίων το 1649. Σήμερα χρησιμοποιείται για εκθέσεις τέχνης. Στη φωτογραφία η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης.
It will amaze you whenever you visit it day or night.
Θα σας μαγέψει κάθε φορά που το επισκέπτεστε μέρα ή νύχτα.
Walking in the jetty, there will not be few times you stop to admire the beautiful view of the harbour and the old town of Chania.
Περπατώντας στον λιμενοβραχίονα, δεν θα είναι λίγες οι φορές που θα σταματήσετε για να θαυμάσετε την πανέμορφη θέα στο λιμάνι και στην παλιά πόλη των Χανίων.

Popi Nicolaides at the harbour which was built by the Venetians during their colonization in Crete between 1320 and 1356.
Η Πόπη Νικολαΐδου στο λιμάνι Χανίων που κατασκευάστηκε από τους Βενετούς την περίοδο της αποίκησής τους στην Κρήτη μεταξύ του 1320 και 1356.

It was an important center, serving the Venetian military ships, as well as one of the most important commercial ports of the Eastern Mediterranean Sea.
Αποτελούσε σημαντικό κέντρο για την εξυπηρέτηση του βενετσιάνικου στρατιωτικού στόλου, καθώς επίσης και ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου.

The quay is the busiest part of the old town of Chania, filled with cafes, restaurants, bars, bakeries and other shops.
Η αποβάθρα είναι το πιο πολυσύχναστο μέρος της παλιάς πόλης των Χανίων, γεμάτη με καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, αρτοποιεία και άλλα καταστήματα.

The best way to learn, to feel the city is to walk through the Old Chania City streets... And this is exactly what Gregoris Maliotis is doing...
Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε, να νιώσετε την πόλη είναι να περπατήσετε στους δρόμους της παλιάς πόλης των Χανίων... Κι αυτό ακριβώς είναι που κάνει ο Γρηγόρης Μαλιώτης...

The multi-photographed lighthouse built by the Venetians and reconstructed by the Egyptians taking the shape of a minaret that has been preserved to this day.
Ο πολυφωτογραφημένος φάρος που χτίστηκε από τους Βενετούς και ανακατασκευάστηκε από τους Αιγυπτίους, παίρνοντας το σχήμα μιναρέ, που διατηρείται μέχρι τις μέρες μας.

From the lighthouse, as well as throughout your walk across the jetty, you will see a different panoramic view of the Venetian harbour and the old town of Chania.
Από τον φάρο, όπως και σε όλη την βόλτα σας πάνω στον λιμενοβραχίονα, θα δείτε μια διαφορετική πανοραμική άποψη του βενετσιάνικου λιμανιού και της παλιάς πόλης των Χανίων.

In the old town with the beautiful Venetian harbor, the heart of the city of Chania beats day and night.
Στην παλιά πόλη με το πανέμορφο ενετικό λιμάνι χτυπάει η καρδιά της πόλης των Χανίων, μέρα και νύχτα.
The huts were open from the sea side, which reached the entrance so that the ship could be lifted.
Τα νεώρια ήταν ανοιχτά από την πλευρά της θάλασσας η οποία έφτανε μέχρι την είσοδο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανέλκυση του πλοίου.

The surviving harbors of the old port show that it was the eastern basin of the harbor during the Venetian domination.
Τα σωζόμενα νεώρια του παλιού λιμανιού δείχνουν περίπου πως ήταν η ανατολική λεκάνη του λιμανιού την περίοδο της Βενετοκρατίας.

The area where the Moro dunes are located is an artificial peninsula created by the Venetians.
Η περιοχή στην οποία βρίσκονται τα νεώρια του Moro είναι τεχνητή χερσόνησος που δημιουργήθηκε από τους Bενετούς.

The stone two-storey building is called Megalo Arsenali and is the westernmost of the Venetian arsenals-shipyards built by the Venetians to repair and build their ships. It has been renovated and houses the Center for Architecture in the Mediterranean.
Το πέτρινο διώροφο κτίριο ονομάζεται Μεγάλο Αρσενάλι και είναι το δυτικότερο από τα βενετσιάνικα αρσενάλια-νεώρια που χτίστηκαν από τους Βενετούς για να επισκευάζουν και να κατασκευάζουν τα πλοία τους. Έχει ανακαινιστεί και στεγάζει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου.

The old harbour of Chania hosts small boats and yachts, in its eastern basin. 
Το παλιό λιμάνι των Χανίων φιλοξενεί μικρά σκάφη και γιοτ, στον ανατολικό κόλπο του.
The wonderful Naval Museum (Maritime Museum) - it delivers a superb introduction to the History of Crete, about the events that filled Crete's moving past.
Το θαυμάσιο Ναυτικό Μουσείο προσφέρει μια εκπληκτική εισαγωγή στην ιστορία της Κρήτης και τα γεγονότα που γεμίζουν το παρελθόν της.


The old town of Chania is the beating heart of the city and the prefecture of Chania.
Η παλιά πόλη των Χανίων είναι η καρδιά της πόλης και του νομού Χανίων.

It is an area of the old city that invites you to walk in order to enjoy their commerce, its architecture and atmosphere that permeates the streets.
Είναι μια περιοχή της παλιάς πόλης που σας προσκαλεί να περπατήσετε, για να απολαύσετε τα ψώνια, την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα που διαπερνά τους δρόμους της.

The fountain in Eleftherios Venizelos Square, which has been for many years the central square of the city of Chania, and today is still the most central square of the old city.
Το Συντριβάνι στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου η οποία υπήρξε για πολλά χρόνια η κεντρική πλατεία της πόλης των Χανίων, ενώ σήμερα εξακολουθεί να είναι η κεντρικότερη πλατεία της παλιάς πόλης.

Sintrivani was the square frequented by the city's Christians during the Ottoman rule. This also was the central square of the city of Chania in subsequent years.
Το Σιντριβάνι ήταν η πλατεία που σύχναζαν οι Χριστιανοί, της πόλης κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Αυτή ήταν και η κεντρική πλατεία της πόλης των Χανίων τα επόμενα χρόνια.


Young girls strolling in Sintrivani square.
Νεαρά κορίτσια σεργιανίζουν στην πλατεία με το Σιντριβάνι.

The Archaeological Museum of Chania at Chalidon Street is housed in an old monastery of Franciscan monks.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων στην οδό Χάληδων στεγάζεται σε μια παλιά μονή Φραγκισκανών μοναχών.

The old town of Chania preserves the signs of the Venetians since Crete was a colony of them (1252-1645).
Η παλιά πόλη των Χανίων διατηρεί τα σημάδια της Ενετοκρατίας, αφού η Κρήτη υπήρξε αποικία των Βενετών (1252-1645).

The old city of Chania also maintains the signs of the Ottoman domination, since it was occupied by the Ottomans (1645-1898).
Η παλιά πόλη των Χανίων διατηρεί επίσης τα σημάδια της Οθωμανικής κυριαρχίας, αφού υπήρξε κτήση και των Οθωμανών (1645-1898).

The less visible but existing signs of the Egyptian domination (1831-1841) that occurred during the Ottoman rule.
Τα λιγότερο ορατά αλλά υπαρκτά σημάδια, της Αιγυπτιακής κυριαρχίας (1831-1841) που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας.

Between yesterday and today Chania lives in modern pace without losing its historic character.
Ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, τα Χανιά ζουν σε μοντέρνους ρυθμούς, χωρίς να χάνουν τον ιστορικό τους χαρακτήρα.

The old town is centered around the harbour, a maze of alleys and houses that stood for hundreds of years, were rebuilt, ruined and rebuilt again with details from different epochs.
Η παλιά πόλη επικεντρώνεται γύρω από το λιμάνι, ένα λαβύρινθο σοκάκια και σπίτια που στέκονται για εκατοντάδες χρόνια, ξαναχτίστηκε, καταστράφηκε και ξαναχτίστηκε με λεπτομέρειες από διαφορετικές εποχές.

Lygia Malioti & Popi Nicolaides, enjoy beautiful moments just sitting on a bench at the pier of the old Venetian harbour.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου, απολαμβάνουν όμορφες στιγμές σε ένα παγκάκι δίπλα στην θάλασσα.


No comments: