Thursday, April 28, 2011

Venice, Italy (Part II)

The most important tourist destinations in the world
Από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο
Venice with its unique beauty and artistic culture has always been extremely popular among the tourists in the whole world.
Η Βενετία με μια μοναδική ομορφιά και καλλιτεχνική παράδοση ήταν πάντα εξαιρετικά δημοφιλής μεταξύ των τουριστών από όλο τον κόσμο.
Venice is one of the most important tourist destinations in the world. The beautiful city welcomes millions of travelers each year.
Η Βενετία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Η όμορφη πόλη δέχεται εκατομμύρια ταξιδιωτών κάθε χρόνο.
It is considered by many people as a 'living museum'.
Θεωρείται από πολλούς ως  ένα «ζωντανό μουσείο». 
The magnificent Basilica di San Marco (left) and the gorgeous Palazzo Ducale (right). Two wonders of the city.
Η υπέροχη Βασιλικής του Αγ. Μάρκου και το πανέμορφο Παλάτι των Δόγηδων, δυο θαύματα της πόλης.
No wonder, why the city has an average of 50,000 tourists a day, and almost 3 million tourists a year.
Η πόλη υποδέχεται κατά μέσο όρο 50.000 τουρίστες την ημέρα και περίπου 3 εκατομμύρια ετησίως.
Popi Nicolaides, opposite the Basilica di San Marco, the grand Gothic wonder that was erected in the late of the 14th century.
Η Πόπη Νικολαΐδου, μπροστά στο προαύλιο της Βασιλικής του Αγ. Μάρκου - το μεγάλο Γοτθικό θαύμα, που κτίστηκε στα τέλη του 14ου αιώνα.
St Mark’s Square is the epicenter of tourist activity in Venice and is a landmark location for housing the foremost church and citadel in the city.
Η Πλατεία του Αγίου Μάρκου είναι το επίκεντρο της τουριστικής δραστηριότητας στη Βενετία και είναι ένα ορόσημο τοποθεσία για τη στέγαση του προσθίου εκκλησία και η ακρόπολη της πόλης.
The huge Piazza San Marco in Venice, with St Mark's Campanile and Basilica in the background.
Η μεγάλη Πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία με το καμπαναριό της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου.
Popi Nicolaides, opposite Palazzo Ducale, which is a nice marble Gothic structure that is the residence of the elected dukes.
Η Πόπη Νικολαΐδου, μπροστά από το Παλάτι των Δόγηδων, μια ωραία μαρμάρινη Γοτθικού ρυθμού κατασκευή, που φιλοξενούσε τους εκλελεγμένους δόγηδες.

It is considered by many people as a 'living museum'.
Θεωρείται από πολλούς ως  ένα «ζωντανό μουσείο». 
Venice has long been a source of inspiration for authors, poets and playwrights as well as being at the forefront of printing and publishing.
Η Βενετία για χρόνια αποτελεί πηγή έμπνευσης για ποιητές συγγραφείς και θεατρικούς συγγραφείς καθώς βρίσκεται στην πρωτοπορία της εκτύπωσης και των εκδόσεων.
Venice has a rich and diverse architectural style, the most famous of which is probably the Gothic style.
Η Βενετία έχει ένα πλούσιο και ποικίλο αρχιτεκτονικό ύφος, το πιο διάσημο από τα οποία είναι πιθανώς το γοτθικό στυλ.
Venetian Gothic architecture is a term given to a Venetian building style combining use of the Gothic lancet arch with Byzantine and Arab influences.
Η Ενετική Γοτθική αρχιτεκτονική είναι ένας όρος που δόθηκε σε ένα κτίριο με βενετσιάνικο στυλ, που συνδυάζει τη χρήση του γοτθικού τόξου με βυζαντινές και αραβικές επιρροές.
The style originated in 14th century where the confluence of Byzantine style from Constantinople met Arab influence from Moorish Spain.
Το ύφος δημιουργήθηκε τον 14ο αιώνα στη Βενετία, όπου η συμβολή της βυζαντινής τεχνοτροπίας από την Κωνσταντινούπολη συναντήθηκε με την Αραβική επιρροή των Μαυριτανών της Ισπανίας.
Chief examples of the style are the Doge’s Palace and the Ca’ d’Oro in the city. The city also has several Renaissance and Baroque buildings.
Το καλύτερο παράδειγμα του Βενετσιάνικου αρχιτεκτονικού στυλ είναι το Παλάτι των Δόγηδων και το Ca 'd'Oro στην πόλη. Η πόλη έχει επίσης αρκετά Αναγεννησιακά και Μπαρόκ κτίρια.

Popi Nicolaides enjoying the whole tour. Η Πόπη Νικολαΐδου απολαμβάνει την ξενάγηση.
Venice is still one of the most interesting and lovely places in the world. The lagoon is virtually the same as it was six hundred years ago. 
Η Βενετία εξακολουθεί να είναι ακόμα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και όμορφα μέρη του κόσμου. H λιμνοθάλασσα είναι σχεδόν η ίδια όπως ήταν εξακόσια χρόνια πριν.
The lagoon adds to the fascinating character of the city.
H λιμνοθάλασσα  προσθέτει στο συναρπαστικό χαρακτήρα της πόλης.
 Impressive buildings well kept and maintained.
Εντυπωσιακά κτίρια, καλοδιατηρημένα και συντηρημένα.
It was described once, as : "Undoubtedly the most beautiful city built by man".
Την έχουν περιγράψει ως: « η αναμφισβήτητα, πιο όμορφη πόλη που χτίστηκε από τον άνθρωπο».
The buildings of Venice are constructed on closely spaced wood piles. Under water, in the absence of oxygen, wood does not decay.
Τα κτίρια της Βενετίας κατασκευάστηκαν με στενότητα χώρου σε σωρούς από ξύλα. Kάτω από το νερό, με την απουσία οξυγόνου, το ξύλο δεν αποσυντίθεται.
The popular Rialto bridge on the Grand Canal attracts most of the tourists. It was built at the commercial hub and has been reinstated by a fine-looking arch design.
Η γέφυρα Ριάλτο πάνω στο Μεγάλο Κανάλι, ελκύει τους περισσότερους τουρίστες. Χτίστηκε στο εμπορικό κέντρο και έχει αποκατασταθεί με ωραία αψίδα.
Under Rialto bridge over a drink to absorb the beauties of the place.
Κάτω από την Γέφυρα Ριάλτο, με ένα ποτό για να αφομειωθούν οι ομορφιές του χώρου.

The islands on which the city is built are connected by 409 bridges. In the old centre, the canals serve the function of roads.
Τα νησιά στα οποία η πόλη είναι χτισμένη συνδέονται με 409 γέφυρες. Στο παλιό κέντρο, τα κανάλια εξυπηρετούν τη λειτουργία του οδικού δικτύου.
 Amazing and unique beauty. -  Καταπληκτική και μοναδική ομορφιά.
The "City of Bridges", as it is usually called, stretches along the mouths of the Po and the Piave rivers.
Η πόλη των γεφυριών, όπως την αποκαλούν συνήθως, απλώνεται στα στόμια των ποταμών Πο και Πιάβε.
Amazing picturesque views everywhere. -  Καταπληκτικές, γραφικές εικόνες παντού.

Live your dream on a charming gondola through a picturesque canal of Venice with your significant other... 
Ζήσε το όνειρο σου πάνω σε μια γοητευτική γόνδολα, σ' ένα γραφικό κανάλι της Βενετίας με το αγαπημένο σου πρόσωπο...
Romantic time and dreaming... -  Ρομαντισμός και ονειροπόληση...
Idyllic views.  -  Ειδυλλιακές εικόνες.

Gondolas in fact, are the most famous and romantic means of transportation for experiencing the city.
Οι γόνδολες, στην πραγματικότητα, είναι το πιο διάσημο και ρομαντικό μέσο μεταφοράς για να απολαύσετε την πόλη.
The city is still threatened by more frequent low-level floods (called Acqua alta, "high water") that creep to a height of several centimetres over its quays, regularly following certain tides.
Η πόλη εξακολουθεί να απειλείται από συχνές πλημμύρες σε χαμηλά επίπεδα (που ονομάζεται acqua alta, «υψηλή περιεκτικότητα σε νερό») που φθάνουν σε ύψος αρκετά εκατοστά πάνω από τις αποβάθρες, τακτικά μετά από ορισμένες παλίρροιες.

Venice has also been described by many personalities as being one of Europe's most romantic cities.
Η Βενετία έχει επίσης περιγραφεί από πολλές προσωπικότητες ως μία από τις πιο ρομαντικές πόλεις της Ευρώπης.
Playing with the water. Beauties everywhere.  Παίζοντας με το νερό. Ομορφιές παντού.
Impressive buildings and stunning architecture.
Εντυπωσιακά κτίρια και καταπληκτική αρχιτεκτονική.
Charming city and pretty visitors, a perfect combination!
Γοητευτική πόλη και όμορφοι επισκέπτες, ένας τέλειος συνδιασμός!

Venice has been the setting or chosen location of numerous films, novels, poems and other cultural references.
Η Βενετία έχει επιλεγεί από κινηματογραφιστές ως τόπος ια δημιουργία πολλών ταινιών,  μυθιστορημάτων, ποίησης και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Watch masterpieces of Renaissance architecture along with vintage administrative buildings and erstwhile homes and markets.
Δείτε αριστουργήματα της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής που μαζί με τα διοικητικά κτίρια και πρώην σπίτια και τις αγορές.
Venice, during the Middle-Ages, was a major centre of art and developed a unique style known as the Venetian School.
Η Βενετία κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, υπήρξε ένα σημαντικό κέντρο τέχνης και ανάπτυξε ένα μοναδικό στυλ γνωστό ως η Ενετική Σχολή.

A wealthy city throughout most of its history. It is also known for its several important artistic movements, especially the Renaissance period.
Μια πλούσια πόλη κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας της. Είναι επίσης γνωστή για διάφορα σημαντικά καλλιτεχνικά κινήματα, ειδικά την περίοδο της Αναγέννησης.
The striking gondolas that pass through the canal waterways also provide a super romantic backdrop to the sightseeing session.
Οι εντυπωσιακές γόνδολες που περνούν από τις πλωτές οδούς των καναλιών, δημιουργούν ένα σούπερ ρομαντικό σκηνικό για τα αξιοθέατα
Our excellent tour guide. - Η εξαιρετική ξεναγός μας.
A gondola is the symbol of Venice, that has made it recognisable all over the world.
Η γόνδολα είναι το σύμβολο της Βενετίας, που την έχει κάνει αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο.