Saturday, May 17, 2014

Agros village - Cyprus

An authentic, traditional travel experience
Μια αυθεντική, παραδοσιακή ταξιδιωτική εμπειρία
Agros village is situated on the slopes of Troodos Mountains, in the region of Pitsilia, built amphitheatrically among high mountains at an altitude of 1100 meters. 
Το χωριό Αγρός βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Τρόοδος, στην περιοχή της Πιτσιλιάς, χτισμένο αμφιθεατρικά ανάμεσα σε ψηλά βουνά σε υψόμετρο 1100 μέτρων.
Popi Nicolaides, Petros Alexandridis, Evgenia Alexandridis, Kostas Chatzis, Cheryl Chatzis and Phivos Nicolaides enjoying the magnificent views.
Πόπη Νικολαΐδου, Πέτρος Αλεξανδρίδης, Ευγενία Αλεξανδρίδη, Κώστας Χατζής, Τσέρολ Χατζή και Φοίβος Νικολαΐδης, απολαμβάνουν την υπέροχη θέα.
Its population is approximately 1,000 people and is one of the most interesting villages in Cyprus. 
Ο πληθυσμός του είναι 1.000 κάτοικοι περίπου και είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χωριά της Κύπρου.
Agros village is situated in the heart of the Pitsilia region in a beautiful valley, where wild roses grow in the hills. 
Ο Αγρός βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής της Πιτσιλιάς σε μια πανέμορφη κοιλάδα, όπου τα άγρια ​​τριαντάφυλλα βλαστάνουν στους λόφους.
All historical and cultural sites are kept in their natural environment with the village maintaining the customs and its traditional character. 
Όλα τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία διατηρούνται στο φυσικό τους περιβάλλον με το χωριό να διατηρεί τα έθιμα και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα.
It is a place that combines sightseeing, nature, tradition, in a truly beautiful way and much more! 
Είναι ένας τόπος που συνδυάζει αξιοθέατα, φύση, παράδοση, με έναν πραγματικά όμορφο τρόπο και όχι μόνο.
A wonderful green scenery of unique beauty emerges from the surrounding hills. 
Ένα υπέροχο καταπράσινο τοπίο μοναδικής ομορφιάς, προκύπτει από τα βουνά που περιβάλλουν το πράσινο.
Evgenia and Petros Alexandridis together with Cheryl and Kostas Chatzis enjoying the amazing landscape.
Η Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης μαζί με την Τσέρολ και Κώστα Χατζή απολαμβάνουν το εξαιρετικό τοπίο.
The traditionally built hotel Rodon built on a mountain peak dominates the area, offering a panoramic and unhindered view. 
Το ξενοδοχείο Ρόδον κτισμένο με παραδοσιακό χαρακτήρα πάνω σε βουνοκορφή που δεσπόζει της περιοχής, προσφέρει πανοραμική και απρόσκοπτη θέα.
 
The Hotel’s name derives from the scented roses (rodon in Greek) that grow in abundance in the region. 
Το ξενοδοχείο Ρόδον πρωτολειτούργησε το 1986. Πήρε το όνομά του από τα αρωματικά ρόδα «τα μυρωδάτα τριαντάφυλλα» που αφθονούν στην περιοχή.
The village of Agros was named after the Monastery of Megalos Agros, which was built at the spot where the Church of Panayia of Agros is found today. 
Το χωριό Αγρός πήρε το όνομά του από την Μονή του Μεγάλου Αγρού, το οποίο χτίστηκε στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η εκκλησία της Παναγίας του Αγρού.
According to tradition 40 monks from Kizikos of Minor Asia, during the era of icon fighting abandoned the Monastery of Megalos Agros and arrived in Cyprus carrying the icon of the Holy Mother.
Σύμφωνα με την παράδοση 40 μοναχοί από την Κύζικο της Μικράς Ασίας, κατά τη διάρκεια της εποχής της εικονομαχίας εγκατέλειψαν τη Μονή του Μεγάλου Αγρού και ήρθαν στην Κύπρο μεταφέροντας την εικόνα της Παναγίας.
Evgenia and Petros Alexandridis exploring the many beauties and the secrets of the pretty village.
Η Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης ανακαλύπτουν τις πολλές ομορφιές και τα μυστικά του ωραίου αυτού χωριού.
The church of Panagia Eleousa erected on the ruins of the Agros monastery is an impressive piece of Byzantine architecture with a massive dome. 
Η εκκλησία της Παναγίας της Ελεούσας, που ανεγέρθηκε στα ερείπια του μοναστηριού του Αγρού, είναι ένα εντυπωσιακό κομμάτι της βυζαντινής αρχιτεκτονικής και διαθέτει τεράστιο τρούλο.
The village maintains its traditional character and offers a natural and built with significant historical, religious and cultural sites.
Το χωριό διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα και προσφέρει ένα φυσικό και χτισμένο με σημαντικά ιστορικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία.
The region of Pitsilia consists of 40 villages including Agros. Picturesque valleys are criss-crossed with vineyards and almond, hazelnut, walnut and other fruit trees. Pitsilia is known as the orchard of Cyprus. 
Η περιοχή της Πιτσιλιάς αποτελείται από 40 χωριά συμπεριλαμβανομένου του Αγρού. Γραφικές κοιλάδες διασχίζουν αμπέλια και αμυγδαλιές, φουντουκιές, καρυδιές και άλλα οπωροφόρα δέντρα. Η Πιτσιλιά είναι γνωστή ως το περιβόλι της Κύπρου.
Its beautifully landscaped vineyards, almond trees, walnut trees, fruit orchards and perennial crystal clear water springs have earned Agros a very precious reputation as one of the island’s national treasures.
Οι όμορφα διαμορφωμένοι αμπελώνες, αμυγδαλιές, καρυδιές, οπωροφόρα δέντρα και οι πολυετείς κρυστάλλινες του πηγές νερού, έχουν κερδίσει στον Αγρό πολύτιμη φήμη ως ένας από τους εθνικούς θησαυρούς του νησιού.
One of the most important museums of the island is the Frangoulidis museum. The folk art museum housed in a restored traditional building carries a selection of local arts and crafts. Its most interesting exhibits include a traditional olive mill. 
Ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία του νησιού είναι το μουσείο Φραγκουλίδης. Το μουσείο λαϊκής τέχνης που στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο παραδοσιακό κτίριο παρουσιάζει μια ποικιλία από τοπικά έργα τέχνης και χειροτεχνήματα. Από τα πιο ενδιαφέροντα εκθέματά του περιλαμβάνεται ένα παραδοσιακό ελαιοτριβείο.
Agros was founded at the end of the 18th century and developed its famous rosewater industry with the introduction of the Mesopotamian Rosa Damascena in the early 20th century. 
Ο Αγρός ιδρύθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και ανέπτυξε τη δημοφιλή βιομηχανία παραγωγής ροδόνερου (ροδόσταγμα) με την εισαγωγή της τριανταφυλλιάς Μεσοποταμίας Rosa Damascena στις αρχές του 20ου αιώνα.
The village is definitely a place to take your camera and Cheryl Chatzis, took a lot of beautiful shots. 
Το χωριό είναι σίγουρα ένα μέρος για πολλές φωτογραφίες. Η Τσέρολ Χατζή έβγαλε πολλές όμορφες φωτογραφίες.
Agros is an ideal year-round rural destination to visit not only for its great countryside, but also for its local traditions and its cultural and religious sites. (In the pictures Sakis Kotsakis, first in the right).
Ο Αγρός είναι ένας ιδανικός αγροτικός προορισμός ολόχρονα, όχι μόνο για τη μεγάλη ύπαιθρο που διαθέτει, αλλά και για τις τοπικές παραδόσεις και τους πολιτιστικούς και θρησκευτικούς του χώρους. (Στη φωτογραφία ο Σάκης Κοτσάκης πρώτος δεξιά).
Agros offers its visitors unique opportunities to participate in celebrations of local cultural heritage and nature’s beauty, like the rose festival in May. 
Ο Αγρός προσφέρει στους επισκέπτες του μοναδικές ευκαιρίες για να συμμετάσχει στους εορτασμούς της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ομορφιά της φύσης, όπως η γιορτή τριαντάφυλλου τον Μάιο.
These flowers fill the whole region with a sensational fragrance. Villagers at Agros and the surrounding communities use the rose extract to produce rose oil, rosewater, liqueur and brandy. Rosewater has many uses in Cypriot cuisine. 
Αυτά τα λουλούδια γεμίζουν ολόκληρη την περιοχή με ένα εντυπωσιακό άρωμα. Οι κάτοικοι του Αγρού και των γύρω κοινοτήτων χρησιμοποιούν το εκχύλισμα τριαντάφυλλου για να παράγουν ροδέλαιο, ροδόνερο, λικέρ και μπράντι. Το ροδόνερο έχει πολλές χρήσεις στην κυπριακή κουζίνα.
The wonderful natural environment of this village with its forests, the impressive mountainous outline and its traditional character, are only some of the elements which have made Agros a center of attraction for many visitors each year. 
Το υπέροχο φυσικό περιβάλλον του χωριού με τα δάση, το εντυπωσιακό ορεινό περίγραμμα και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που έχουν κάνει τον Αγρό να αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες κάθε χρόνο.
Cheryl Chatzis learning the traditional way of rose water production that requires the use of a still which is composed of a cauldron and a barrel. 
Η Τσέρολ Χατζή μαθαίνει τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής ροδάσταμου, που απαιτεί τη χρήση ενός λέβητα ο οποίος αποτελείται από ένα καζάνι και ένα βαρέλι.
Roses have been an integral part in the local traditions as a symbol of purity, devotion and love.
Τα τριαντάφυλλα έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος στις τοπικές παραδόσεις, ως σύμβολο της αγνότητας, αφοσίωσης και αγάπης.
A walk through Agros village reveals important aspects of the tradition, history and culture of the region. 
Μια βόλτα μέσα από το χωριό Αγρός αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές της παράδοσης, της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής.
Cheryl and Kostas Chatzis, Popi Nicolaides and Evgenia and Petros Alexandridis enjoying the wonderful local products fair and the gorgeous atmosphere. 
Η Τσέρολ και Κώστας Χατζής, Πόπη Νικολαΐδου, Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης απολαμβάνουν τα ωραία τοπικά προϊόντα και την υπέροχη ατμόσφαιρα.
Agros is situated on the path of a wine route through pine trees and grapevines which grow freely on the slopes of the mountain. 
Ο Αγρός βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού μέσα από πεύκα και αμπέλια που αναπτύσσονται ελεύθερα στις πλαγιές του βουνού.
Phivos Nicolaides, Evgenia and Petros Alexandridis, Popi Nicolaides, Sakis Kotsakis, Cheryl and Kostas Chatzis, ready to taste the traditional sweets.
Φοίβος Νικολαΐδης, Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης, Πόπη Νικολαΐδου, Σάκης Κοτσάκης, Τσέρολ και Κώστας Χατζής, έτοιμοι να δοκιμάσουν τα παραδοσιακά γλυκά.
The village Agros is also popular for the great variety of traditional sweets. The most common are the sweets with syrup. 
Το χωριό Αγρός είναι επίσης δημοφιλής για τη μεγάλη ποικιλία από παραδοσιακά γλυκά. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα γλυκά με σιρόπι.
Rose lovers will thoroughly enjoy a visit to Agros during May for the annual week-long rose festival, at the peak of rose blossom. 
Οι λάτρεις των τριαντάφυλλων απολαμβάνουν την επίσκεψη στον Αγρό στη διάρκεια του Μαΐου για την ετήσια εβδομάδα- της γιορτής του τριαντάφυλλου, στην κορύφωση της ανθοφορίας του τριαντάφυλλου.
A special kind of beautiful and fragrant roses. The locals use them to produce the famous rose water. 
Ένα ιδιαίτερο είδος όμορφα και αρωματικά τριαντάφυλλα. Οι ντόπιοι τα χρησιμοποιούν για να παράγουν το περίφημο ροδόνερο.
The word rose has become synonymous with the name of Agros. That 's why the community has established the annual rose festival which is designed to spread the tradition of harvesting and processing rose .
Η λέξη τριαντάφυλλο έχει γίνει πλέον συνώνυμη με τον Αγρό. Γι’ αυτό και καθιερώθηκε το ετήσιο φεστιβάλ τριαντάφυλλου που γίνεται με σκοπό να διαδοθεί η παράδοση της συγκομιδής και επεξεργασίας του ρόδου.
Evgenia and Petros Alexandridis cannot resist to such delightful local and pure produce delicacies.
Η Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης δεν μπορούν να αντισταθούν στις ωραίες, τοπικές νοστιμιές και τα αγνά προϊόντα.
Popi Nicolaides trying some special delicious sweets, local traditional food, nuts and much more!
Η Πόπη Νικολαΐδου δοκιμάζει εύγεστα γλυκά, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, καρπούς και πολλά άλλα!
The festival is full of activities, exhibitions and demonstrations, celebrating nature’s beauty and local traditions. 
Το φεστιβάλ είναι γεμάτο από δραστηριότητες, εκθέσεις και επιδείξεις, γιορτάζοντας την ομορφιά της φύσης και τις τοπικές παραδόσεις.
Evgenia and Petros Alexandridis watching with keen interest the variety of performances from local and international artistic groups. 
Ευγενία και Πέτρος Αλεξανδρίδης παρακολουθούν με ενδιαφέρον τους χορευτικούς σχηματισμούς των συγκροτημάτων από τοπικές και διεθνείς καλλιτεχνικές ομάδες.
Popi Nicolaides while wandering through the village –and the festival activities has a taste of times that have passed and live the serenity of another era.
Η Πόπη Νικολαΐδου περιδιαβάζοντας στο χωριό παίρνει μια γεύση από καιρούς περασμένους και ζει τη γαλήνη μιας άλλης εποχής.
A nice place to enjoy long walks on a scenic background, for inspiration, photography and or painting. (Old pictures of children playing in the village).
Ένα ωραίο μέρος για μεγάλες βόλτες σε μια γραφική τοποθεσία, για εμπνεύσεις, φωτογραφίες ή ζωγραφική. (Παλιές φωτογραφίες παιδιών που παίζουν χαρούμενα).
Cheryl Chatzis, Evgenia Alexandridis and Popi Nicolaides discovering the charming, romantic, and adventurous Agros. 
Η Τσέρολ Χατζή, Ευγενία Αλεξανδρίδη και Πόπη Νικολαΐδου ανακαλύπτουν τις ομορφιές, το ρομαντισμό και την ωραιότητα του Αγρού.