Monday, October 15, 2018

Ancient Dodona - Greece

A living legend of the ancient Greek culture and civilization
Ένας ζωντανός θρύλος του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού
Dodona is an important ancient Greek oracle, second in fame only to Delphi. It is located at the slopes of the imposing Mt. Tomaros, close to the modern city of Ioannina in western Epiros.
Η Δωδώνη είναι ένα σημαντικό αρχαίο ελληνικό μαντείο, το δεύτερο σε φήμη μετά τους Δελφούς. Βρίσκεται στις πλαγιές του επιβλητικού βουνού Τόμαρος, κοντά στη σύγχρονη πόλη των Ιωαννίνων στη δυτική Ήπειρο.

Dodona in Epirus in northwestern Greece was the oldest Hellenic oracle, possibly dating to the second millennium BCE according to Herodotus.
Η Δωδώνη στην Ήπειρο στη βορειοδυτική Ελλάδα ήταν το παλαιότερο ελληνικό μαντείο, χρονολογώντας το πιθανόν στη δεύτερη χιλιετία π.Χ. σύμφωνα με τον Ηρόδοτο.
The site was identified in 1873, but systematic archaeological investigation began in in 1952. Many of the buildings, including the theatre were restored after that time. Excavations and modest restorations are ongoing.
Ο χώρος εντοπίστηκε το 1873, αλλά, η συστηματική αρχαιολογική έρευνα ξεκίνησε το 1952. Πολλά από τα κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του θεάτρου, αποκαταστάθηκαν μετά από αυτό το διάστημα. Οι ανασκαφές και οι μικρές αποκαταστάσεις συνεχίζονται.
The site was expanded in the Hellenistic period, and one of the largest theatres in Greece was built and which stands as testimony to Dodona’s importance throughout antiquity.
Ο χώρος επεκτάθηκε στην ελληνιστική περίοδο και χτίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα στην Ελλάδα, το οποίο και μαρτυρεί τη σημασία που είχε Δωδώνη σε όλη την αρχαιότητα.

Lygia & Gregoris Maliotis in ancient Dodona, in a fascinating tour to its timeless atmosphere of cultural life.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στην αρχαία Δωδώνη, σε μια συναρπαστική περιήγηση στη διαχρονική ατμόσφαιρα της πολιτιστικής της ζωής.
Without doubt the most impressive surviving monument at Dodona is the 3rd century BCE theatre, now restored, which once had a capacity for 17,000 spectators, making it one of the largest in Greece.
Χωρίς αμφιβολία το πιο εντυπωσιακό μνημείο της Δωδώνης είναι το θεαματικό θέατρο του 3ου αιώνα π.Χ., που τώρα έχει αποκατασταθεί και το οποίο κάποτε είχε χωρητικότητα για 17.000 θεατές, καθιστώντας το ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.
The semi-circular theatre had 55 rows of seats split in three horizontal sections divided by ten flights of steps. Two separate large staircases gave quicker access to either end of the auditorium.
Το ημικυκλικό θέατρο είχε 55 σειρές καθισμάτων χωρισμένες σε τρεις οριζόντιες ενότητες διαιρούμενες με δέκα πτέρυγες. Δύο χωριστές μεγάλες σκάλες διευκόλυναν την ταχύτερη πρόσβαση σε κάθε άκρο του χώρου που καθότανε το ακροατήριο.
Popi & Phivos Nicolaides in the impressive ancient theater of Dodona from Hellenistic times up to now.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στο εντυπωσιακό αρχαίο θέατρο από τους Ελληνιστικούς χρόνους μέχρι σήμερα.
The idea of theaters and the mysterious air that surrounds them still succeed in casting a bewitching spell on you.
Η ιδέα των θεάτρων και ο μυστηριώδης αέρας που τα περιβάλλει, πετυχαίνει ακόμη, να γητέψει τη μαγεία για εσάς.
Two monumental parodoi (doorways), a circular orchestra, and a skene complete the typical features of a Hellenistic theatre.
Δυο μνημειώδεις πάροδοι, μια κυκλική ορχήστρα και μια σκηνή ολοκλήρωναν τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός Ελληνιστικού θεάτρου.
Built into the hillside it was so large (22 meters high) as to require a retaining wall which has impressive tower bastions.
Χτισμένο στην πλαγιά του λόφου ήταν τόσο μεγάλο (22 μέτρα ύψος) που απαιτούσε έναν τοίχο αντιστήριξης, ο οποίος έχει εντυπωσιακούς πύργους προμαχώνες.
Lygia & Gregoris Maliotis at the sanctuary of Dodoni, the oldest shrine in Greece, a religious and oracular center and one of Greece’s most magical settings.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης στο Ιερό της Δωδώνης, ένα από τα παλαιότερα ιερά της Ελλάδας, ένα θρησκευτικό κέντρο και μαντείο, ένα από τα πιο μαγευτικά σκηνικά της Ελλάδας. 

Then path leading to the large Theatre, built of king Pyrrhus of Epirus, an imposing and well-preserved structure.
Το μονοπάτι που οδηγεί στο μεγάλο Θέατρο, χτισμένο από τον βασιλιά Πύρρο της Ηπείρου, μια επιβλητική και καλοδιατηρημένη κατασκευή.
The oracle shrine at Dodona was initially dedicated to mother earth (Gea), who was known as Dione there and later to the couple of Zeus and Dione;
Το ιερό τέμενος στη Δωδώνη αρχικά ήταν αφιερωμένο στη μητέρα γη (Γαία), που ήταν γνωστή ως Διώνη εκεί και αργότερα στο ζευγάρι του Δία και της Διώνης.
The rest of the Dodoni site is not as visually exciting as the theater since only the rectangular foundations of the buildings remain to outline an enormous complex of temples, hostels, granaries and other buildings.
Ο υπόλοιπος χώρος της Δωδώνης δεν είναι τόσο οπτικά συναρπαστικός όσο το θέατρο, αφού μόνο τα ορθογώνια θεμέλια των κτιρίων παραμένουν για να περιγράψουν ένα τεράστιο συγκρότημα ναών, ξενώνων, σιταποθηκών και άλλων κτιρίων.
The oracle was renown throughout ancient Greece and it is mentioned in both the Iliad and the Odyssey.
Το μαντείο ήταν γνωστό σε όλη την αρχαία Ελλάδα και αναφέρεται τόσο στην Ιλιάδα όσο και στην Οδύσσεια.
The theater and the other buildings act like a time capsule, transporting you to another era, says Popi Nicolaides.
Το θέατρο και τα άλλα κτίσματα λειτουργούν σαν μια κάψουλα του χρόνου και μας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, λέει η Πόπη Νικολαΐδου.
It became mainly famous in antiquity as a cultural and religious Zeus shrine and oracle center, where many people traveled from neighboring places to worship Zeus and the goddess Dione, from which the city took its name.
Έγινε κυρίως διάσημο στην αρχαιότητα ως πολιτιστικό και θρησκευτικό ιερό κέντρο του Δία και μαντείο, όπου πολλοί άνθρωποι ταξίδευαν από γειτονικούς τόπους, για να προσκυνήσουν τον Δία και τη θεά Διώνη, από την οποία η πόλη πήρε το όνομά της.
Dodoni is a complex archaeological site because it remained a vital center from about 2000 BC and flourished well into the Roman times. Thus there are many layers of history that the archaeologists have been excavating.
Η Δωδώνη είναι ένας πολύπλοκος αρχαιολογικός χώρος γιατί παρέμεινε ένα ζωτικό κέντρο από το 2000 π.Χ. περίπου και άκμασε στη ρωμαϊκή εποχή. Έτσι, υπάρχουν πολλά ιστορικά στρώματα που οι αρχαιολόγοι έχουν ανασκάψει.
During classical antiquity, priestesses and priests in the sacred grove interpreted the rustling of the oak (or beech) leaves to determine the correct actions to be taken.
Κατά τη διάρκεια της κλασικής αρχαιότητας, οι ιέρειες και οι ιερείς στο ιερό άλσος ερμήνευαν το θρόισμα των φύλλων δρυός (ή οξιάς), για να καθορίσουν τις σωστές ενέργειες, που πρέπει να παρθούν.
People could come and ask the Oracle for advice and got an answer from the priests interpreting the sound of wind of the leaves of the Sacred Oak standing by the Temple of Zeus.
Οι άνθρωποι έρχονταν για να ζητήσουν συμβουλές από το Μαντείο και έπαιρναν μια απάντηση από τους ιερείς, που ερμήνευαν το θρόισμα των φύλλων του Ιερού Δρυμού που ήταν δίπλα στο ναό του Δία.
Reflecting the success Dodona several monumental buildings were erected, most notable of which were the theatre, the vouleftirion, the prytanion, and the stadium.
Αντικατοπτρίζοντας την επιτυχία της Δωδώνης, ανεγέρθηκαν πολλά μνημειακά κτίρια, τα πιο αξιοσημείωτα από τα οποία ήταν το θέατρο, το βουλευτήριο, το πρυτανείο και το γήπεδο.
There are traces of the 3rd century BCE Pritanion, where officials dined and a sacred fire was kept continuously alight, and the House of the Priests which joins the retaining wall of the theatre.
Υπάρχουν ίχνη του 3ου αι. π.Χ. του Πρυτανείου, όπου συνεδρίαζαν οι αξιωματούχοι. Η ιερή φωτιά ήταν συνεχώς αναμμένη και υπήρχε και το κτίριο των Ιερέων που ενώνεται με τον τοίχο του θεάτρου.
After you pass the Vouleterion and the stoa, you arrive to the site of the First temple on the site, the Temple of Themis, the goddess of justice.
Μετά το Βουλευτήριον και τη στοά, φτάνετε στο χώρο του πρώτου ναού, το Ναό της Θέμης, την θεά της δικαιοσύνης.
Next stands the Temple of Afrodite, daughter of Zeus and Dione. Then in the middle of the sacred area there is The Temple of Zeus Naios, where in ancient times the Oracle was situated.
Δίπλα βρίσκεται ο Ναός της Αφροδίτης, κόρης του Δία και της Διώνης. Στη συνέχεια στη μέση της ιερής περιοχής βρίσκεται ο Ναός του Διός Νάϊου, όπου στην αρχαιότητα βρισκόταν το Μαντείο.
Most of the important findings are housed at the National Archaeological Museum in Athens, while some reside in the Archaeological museum at Ioannina, both of which are well worth a visit.
Τα περισσότερα από τα σημαντικά ευρήματα φιλοξενούνται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, ενώ κάποια βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο στα Ιωάννινα, τα οποία και αξίζει, να τα δείτε.
All ruins/buildings stand in the center of an Oak grove in the middle of the valley beautifully surrounded by rather high and picturesque mountains.
Όλα τα ερείπια/κτίρια στέκονται στο κέντρο ενός δρυμού που βρίσκεται στη μέση της κοιλάδας και περιβάλλεται από όμορφα και γραφικά βουνά
No matter the method, ancient folk from all around Magna Graecia made the pilgrimage to consult the oracle, and their questions have survived in lead tables - many of which have been found in excavations.
Ανεξάρτητα από τη μέθοδο, οι αρχαίοι λαοί από όλη τη Μεγάλη Ελλάδα έκαναν το προσκύνημα, για να συμβουλευτούν το μαντείο και μερικά από τα ερωτήματά τους επιβίωσαν σε ράβδους μολύβδου - πολλά από τα οποία βρέθηκαν σε ανασκαφές.
As a religious sanctuary, Dodoni was adorned with all the riches that ancient people could afford, and excavations have unearthed a multitude of artifacts that date back to archaic times.
Ως θρησκευτικό ιερό, η Δωδώνη εκοσμείτο με όλα τα πλούτη που οι αρχαίοι μπορούσαν, να αντέξουν οικονομικά. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως ένα πλήθος τεχνουργημάτων, που χρονολογούνται από τους αρχαϊκούς χρόνους.
Traditionally Zeus answered questions from pilgrims via the rustling of leaves or doves (Peleiades) in his sacred oak tree which was encircled with bronze tripod cauldrons (fragments of which survive).
Παραδοσιακά, ο Δίας απαντούσε σε ερωτήματα προσκυνητών μέσω του θρόμβου των φύλλων ή των περιστεριών (Πελεκάδες) στην ιερή βελανιδιά του, που περιβαλλόταν από τρίποδα χάλκινα καζάνια (θραύσματα των οποίων διασώθηκαν).
In Hellenistic times Pyrrhus (319-272 BCE), king of Epirus, made Dodona his religious center, inaugurated the festival of the Naïa in honour of Zeus, and constructed a large theatre and a colonnaded precinct.
Στους Ελληνιστικούς χρόνους ο Πύρρος (319-272 π.Χ.), βασιλιάς της Ηπείρου, κατέστησε τη Δωδώνη θρησκευτικό κέντρο. Εγκαινίασε τη γιορτή τα Ναΐα προς τιμήν του Δία. Έκτισε ένα μεγάλο θέατρο και ένα περίβολο με κίονες.
The visit to the ancient site of Dodona is an exciting spiritual long journey to the glorious period of Classical Greece. It is impossible not being fascinated by the charm of this incredible ancient site.
Η επίσκεψη στην αρχαία Δωδώνη συγκλονίζει και συνεπαίρνει το πνεύμα σ’ ένα μακρινό ταξίδι στο χρόνο, στη λαμπρή περίοδο της Κλασσικής Ελλάδας. Είναι αδύνατο να μη γοητευτείτε από τη ομορφιά αυτού του απίστευτου αρχαιολογικού χώρου.
The Vouleftirion, where the council met, with a frontal gate and brick upper structure, but only stone benches and a stone altar survive along with the building’s base.
Το Βουλευτήριον όπου έκανε τις συναντήσεις του το συμβούλιο. Είχε μετωπική στοά και άνω δομή από τούβλο, αλλά μόνο τα πέτρινα παγκάκια και ο πέτρινος βωμός διασώθηκαν μαζί με τη βάση του κτιρίου.
The site attracts a large number of visitors each year from all over the world to experience the awesome ancient beauty.
Ο χώρος προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο, για να δουν την υπέροχη αρχαία ομορφιά.
The oracle remained an important religious sanctuary until the rise of Christianity during the Late Roman era. Theodosius banned all Pagan sites and festivals in 393 BCE.
Το μαντείο ήταν ένα σημαντικό θρησκευτικό ιερό μέχρι την άνοδο του Χριστιανισμού κατά την Ύστερη ρωμαϊκή εποχή. Ο Θεοδόσιος απαγόρευσε όλες τις παγανιστικές τοποθεσίες και τα φεστιβάλ το 393 π.Χ.
Near to the entrance are remains of a Stadium where the Naian games in honor of Zeus were taking place every 4 years in antiquity.
Πλησιέστερα στην είσοδο είναι τα ερείπια ενός Σταδίου όπου διεξάγονταν κάθε τέσσερα χρόνια οι αγώνες τα Νάια προς τιμή του Δία στην αρχαιότητα.
The stadium constructed in the 3rd century BCE with 21 or 22 rows of seats. This was used for the athletic games of the Naia festival.
Τον 3ο π.Χ. αιώνας κατασκευάστηκε το στάδιο με 21 ή 22 σειρές καθισμάτων. Αυτό χρησιμοποιήθηκε για τους αθλητικούς αγώνες του των εορτών για τα Νάια.
The ancient Dodoni site is another ideal specimen of the achievements of the Ancient Greeks. This place is a must-destination for the travellers who like history and mythology.
Η αρχαία Δωδώνη είναι ένα ακόμη ιδανικό δείγμα των επιτευγμάτων των Αρχαίων Ελλήνων. Αυτός είναι ένας τόπος που πρέπει να επισκεφθούν όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία και τη μυθολογία.

Popi Nicolaides trys to answer our question -about the next trip!- via the rustling of leaves of an oak tree!
Η Πόπη Νικολαΐδου προσπαθεί, να απαντήσει σε ερώτηση μας -για το επόμενο ταξίδι!- μέσω του θροΐσματος των φύλλων βελανιδιάς!