Thursday, August 31, 2023

Lake Doxa, Peloponnese - Greece

Η ξεχωριστή ομορφιά της Λίμνης Δόξα στην Πελοπόννησο
Lake Doxa at an altitude of 900 meters, is located in the Feneo region of mountainous Corinthia, Peloponnese, Greece.
Η Λίμνη Δόξα σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται στην περιοχή Φενεού της ορεινής Κορινθίας στην Πελοπόννησο.
In fact, lake Doxa is the result of the construction of the dam which was completed in the late 1990s and the lake is formed by water flowing from the mountains above.
Στην πραγματικότητα, η λίμνη Δόξα είναι το αποτέλεσμα της κατασκευής του φράγματος που ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και η λίμνη σχηματίζεται από το νερό που ρέει από τα βουνά από πάνω.
The area around the lake has been declared a Natura reserve (protected eco-zone). As a result, became a pristine habitat to regional flora and fauna and an area of great natural beauty.
Η περιοχή γύρω από τη λίμνη έχει ανακηρυχθεί ως καταφύγιο Natura (προστατευόμενη οικολογική ζώνη). Έτσι, έχει μετατραπεί σε παρθένο βιότοπο για την τοπική χλωρίδα και πανίδα και μια περιοχή εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.
In the center of the lake on a small peninsula a small church of Agios Fanourios is located. Once upon a time, the Monastery of Saint George was also located here, but due to the repeated flooding, it was moved to its new location atop a nearby hill.
Στην καρδιά της λίμνης σε μια μικρή χερσόνησο βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Εδώ βρισκόταν κάποτε και η Μονή του Αγίου Γεωργίου, αλλά λόγω των αλλεπάλληλων πλημμυρών μεταφέρθηκε σε μικρή απόσταση στην κορυφή ενός κοντινού λόφου.


It is nestled amid sky-high fir-covered mountain peaks called Ziria and Ηelmos. In the picture you can see new location of the the Monastery of Saint George.
Είναι φωλιασμένη ανάμεσα σε πανύψηλες βουνοκορφές που ονομάζονται Ζήρεια και Χελμός, καλυμμένες από έλατα. Στη φωτογραφία φαίνεται η νέα τοποθεσία της Μονής του Αγίου Γεωργίου.

Gregoris Maliotis at the Church of Agios Fanourios in the center of Lake Doxa. It was the small church of the old monastery and today, after the construction of the dam, it has taken the name of Agios Fanourios.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης επισκέπτεται την εκκλησία του Αγίου Φανουρίου στην καρδιά της λίμνης Δόξας. Ήταν το εκκλησάκι του παλιού μοναστηριού και σήμερα, μετά την κατασκευή του φράγματος, έχει πάρει το όνομα του Αγίου Φανουρίου.
Panoramic landscape with idyllic vast green on hills, vibrant blue sky, calm water for swimming in the lake, or other water activities, creating the sense of freedom and joy.
Πανοραμικό τοπίο με ειδυλλιακό απέραντο πράσινο στους λόφους, ζωντανό γαλάζιο ουρανό, ήρεμα νερά για κολύμπι στη λίμνη ή άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες, που δημιουργούν την αίσθηση της ελευθερίας και της χαράς.
Enjoy a day in the sun, swimming on Doxa Lake! There’s nothing like relaxing on a beach, hearing the lake’s gentle waves lap against the shore.
Απολαύστε μια μέρα στον ήλιο, κολυμπώντας στη λίμνη Δόξα! Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο σαν χαλαρώνεις σε μια παραλία, να ακούς τα απαλά κύματα της λίμνης να αγκαλιάζουν την ακτή.

Summer idyllic landscape with lake and sky. Bright quiet day and calm water surface. Harmony and pacification of nature - a beautiful view for painting.
Καλοκαιρινό ειδυλλιακό τοπίο με τη λίμνη και τον ουρανό. Φωτεινή ήσυχη μέρα και ήρεμα νερά. Αρμονία και ηρεμία της φύσης - μια όμορφη θέα για ζωγραφιά.

Imagine the magical images which are created by the calm waters, dense pine forest, high mountains around, birds tweeting, frogs to hop into the shallows, fish to disturb the lake's surface. But also in Winter when everything is covered in snow the landscape is unbeatable!
Φανταστείτε τις μαγικές εικόνες που δημιουργούνται από τα ήρεμα νερά, το πυκνό πευκοδάσος, τα ψηλά βουνά τριγύρω, τα πουλιά να τιτιβίζουν, τους βατράχους να χοροπηδούν στα ρηχά, τα ψάρια να αναστατώνουν την επιφάνεια της λίμνης. Αλλά και τον Χειμώνα που τα πάντα είναι χιονισμένα το τοπίο είναι ασυναγώνιστο!


Wednesday, August 30, 2023

Goura village, Peloponnese - Greece

Γκούρα, το πανέμορφο ορεινό χωριό στην Πελοπόννησο
Goura is a beautiful picturesque village in Corinthia region, Greece, built on the slopes of Mount Ziria.
Η Γκούρα είναι ένα όμορφο γραφικό χωριό στην Κορινθία, χτισμένο στις πλαγιές του όρους Ζήρεια.
The drive there is magical; from olive and orange trees, to pine trees and firs and from the top of the slope you can see the colorful lowland of Feneos (on the borders of Achaia – Corinthia).
Η διαδρομή προς τα εκεί είναι μαγική, από ελιές και πορτοκαλιές, μέχρι πεύκα και έλατα και από την κορυφή της πλαγιάς μπορείτε να δείτε την πολύχρωμη πεδιάδα του Φενεού (στα σύνορα Αχαΐας – Κορινθίας).
It is located at an altitude of 950 metres in the valley of the river Olvios, 91 kilometres south-west of Corinth.
Βρίσκεται σε υψόμετρο 950 μέτρων στην κοιλάδα του ποταμού Όλβιου, 91 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κορίνθου.
 
Goura is the biggest village of the Feneos area. This beautiful village offers to its visitors a real journey through time.
Η Γκούρα είναι το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής του Φενεού. Αυτό το όμορφο χωριό προσφέρει στους επισκέπτες του ένα πραγματικό ταξίδι στο χρόνο.

It is the capital village of the region and was formerly the seat of the Municipality of Feneos. In the picture from left: Popi Nicolaides, Georgia Poullou, Popi Pandeli & Rita Marcou.
Είναι το κεφαλοχώρι της περιοχής και παλαιότερα ήταν η έδρα του Δήμου Φενεού. Στη φωτογραφία από τα αριστερά: Πόπη Νικολαΐδου, Γεωργία Πούλλου, Πόπη Παντελή & Ρίτα Μάρκου.
It's worth a stroll around the narrow streets especially if you want to get a feeling of the island's past and the place.
Αξίζει μια βόλτα στα στενά δρομάκια, ιδιαίτερα εάν θέλετε, να νιώσετε την αίσθηση, του παρελθόντος και του τόπου.
Life in the village is filled with meaning, purpose and shared moments. The activity in the nature can provide fulfilment and bring a life meaning.
Η ζωή στο χωριό είναι γεμάτη νόημα, σκοπό και κοινές στιγμές. Η δραστηριότητα στη φύση μπορεί να προσφέρει εκπλήρωση και να δώσει νόημα στη ζωή.
 
The image of this marvellous residential grid when bathed by the faint light of the evening does not leave anyone untouched.
Η εικόνα, του θαυμάσιου αυτού οικιστικού πλέγματος όταν λούζεται από το αχνό φως, του δειλινού δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.
The mansions of the chieftains of the Revolution, which are historically protected buildings, characteristic of the local architecture of the 19th century.
Τα αρχοντικά οπλαρχηγών της Επανάστασης, τα οποία αποτελούν ιστορικά διατηρητέα χτίσματα, χαρακτηριστικά της τοπικής αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα.
The old renovated mantions, the excellent church in the big square, but also the diffused calm create a particular atmosphere.
Τα παλιά ανακαινισμένα αρχοντικά, η εξαιρετική εκκλησία στη μεγάλη πλατεία, αλλά και η διάχυτη ηρεμία δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.
The word "Goura" in Arvanitika means "stone", while in Turkish "Cold water".
Η λέξη «Γκούρα» στα Αρβανίτικα σημαίνει «πέτρα», ενώ στα Τούρκικα «Κρύο νερό».
The village square has an enchanting attraction. With its special atmosphere, it is memorable to anyone who visits it.
Η πλατεία του χωριού ασκεί μία μαγευτική έλξη. Με την ιδιαίτερη της ατμόσφαιρα καταφέρνει να μείνει αξέχαστη σε όποιον την επισκεφτεί.
The famous stone-built church of Taxiarches, from 1880, stands out on the central square.
Η επιφανής πετρόκτιστη εκκλησία των Ταξιαρχών, από το 1880, ξεχωρίζει πάνω στην κεντρική πλατεία.
The church of Agios Taxiarchis was built between 1850-1888. It is a magnificent representation of architectural styles through the ages, making it impressive attraction in the village and for the visitors.
Η εκκλησία του Αγίου Ταξιάρχη χτίστηκε μεταξύ 1850-1888. Αποτελεί μια θαυμάσια αναπαράσταση αρχιτεκτονικών ρυθμών ανά τους αιώνες, καθιστώντας την εντυπωσιακό πόλο έλξης στο χωριό και στου επισκέπτες. 

The extremely beautiful interior of the temple with the marble iconostasis which is adorned with old holy images, the imposing pillars and other objects.
Το εξαιρετικά όμορφο εσωτερικό του ναού με το μαρμάρινο τέμπλο το οποίο είναι στολισμένο με παλιές ιερές εικόνες, τους επιβλητικούς κίονες και άλλα αντικείμενα.
The pure white, beautiful, small church of Panagia. The village monument dedicated to the fallen soldiers in the 1912-1922 struggles can be seen in the courtyard.
Το κατάλευκο, όμορφο, εκκλησάκι της Παναγίας. Στον προαύλιο χώρο διακρίνεται το μνημείο του χωριού, αφιερωμένο στους πεσόντες στρατιώτες στους αγώνες του 1912-1922.

The village is a panorama of the charming scenes of nature. Vast gardens smile with green crops, rivers, and murmuring streams flow gently. Trees are bent with ripe fruits. It brings a divine touch into the human mind.
Το χωριό είναι ένα πανόραμα από γοητευτικές σκηνές της φύσης. Τεράστιοι κήποι χαμογελούν με καταπράσινες καλλιέργειες, ποτάμια και ρυάκια που μουρμουρίζουν ρέουν απαλά. Τα δέντρα είναι λυγισμένα με ώριμους καρπούς. Φέρνει μια θεϊκή πινελιά στον ανθρώπινο νου.
Village life is full of divine beauty. Human relationships and interaction creating with others are valued, says Georgia Poullou.
Η ζωή στο χωριό είναι γεμάτη θεϊκή ομορφιά. Οι ανθρώπινες σχέσεις και η αλληλεπίδραση που δημιουργείται με τους άλλους, έχουν αξία, λέει η Γεωργία Πούλλου.
Nikolaos Economou-Gouras and his brothers were financial supporters of the Greek Revolution of 1821. Their origin was from the village of Goura. Their mansion is still preserved today, in the village square.
Ο Νικόλαος Οικονόμου-Γκούρας και οι αδελφοί του στήριξαν οικονομικά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Η καταγωγή τους ήταν από το χωριό Γκούρα. Το αρχοντικό τους σώζεται ακόμη και σήμερα, στην πλατεία του χωριού.
The mansion of the hero of the Greek War of Independence, Nikolaos Ekonomou-Gouras. His house, along with those of fellow-fighters Sarlis and Mourtis, date from the 19th century.
Το αρχοντικό του ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης Νικόλαου Οικονόμου-Γκούρα. Το σπίτι του, μαζί με εκείνο των συναγωνιστών του Σάρλη και Μούρτη, χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα.

Pavlos Oikonomou-Gouras (1897–1991) was a diplomat and thrice Minister for Foreign Affairs of Greece was a descended from the wealthy family that had taken part in the Greek War of Independence.
Ο Παύλος Οικονόμου-Γκούρας (1897–1991) ήταν διπλωμάτης και τρεις φορές Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας. Καταγόταν από την πλούσια οικογένεια, που είχε λάβει μέρος στον Ελληνικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας.
Popi & Phivos Nicolaides enjoy the lovely cobble-floored village square which has a beautiful church, enclaved by cosy tavernas and other shops.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης στην όμορφη πλακόστρωτη πλατεία του χωριού, που έχει μια όμορφη εκκλησία, περικυκλωμένη από ωραίες ταβέρνες και άλλα καταστήματα.

The village square is the community centre where all activities and recreation take place. The village people take part in fairs and festivals. They also give special importance to their customs and traditions and follow them religiously.
Η πλατεία του χωριού είναι το κέντρο της κοινότητας όπου πραγματοποιούνται όλες οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Οι κάτοικοι του χωριού συμμετέχουν στα πανηγύρια και στις δραστηριότητες. Δίνουν επίσης ιδιαίτερη σημασία στα ήθη και έθιμα τους και τα ακολουθούν ευλαβικά.

At the edge of the square stands the Heroon, dedicated in memory to those who gave their lives for the homeland.
Στην άκρη της πλατείας δεσπόζει το Ηρώον, αφιερωμένο στη μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα.
Εasily discern the modest monument which adorns the square. In the picture from left: Panagiotis Litsas, Phivos Nicolaides & Kostas Drougas.
Το λιτό μνημείο που κοσμεί την πλατεία διακρίνεται εύκολα. Στη φωτογραφία από αριστερά: Παναγιώτης Λίτσας, Φοίβος Νικολαΐδης & Κώστας Δρούγκας.

The experience of sitting in the square drinking your coffee and looking at this unique sight before and behind you is unique and you will never forget it.
Η εμπειρία του να κάθεσαι στην πλατεία να πίνεις τον καφέ σου και να κοιτάς αυτό το μοναδικό θέαμα μπρος και πίσω σου είναι μοναδική και δεν πρόκειται να την ξεχάσεις ποτέ.

In the large village square which always has people, you get the first taste of "authentic Greece". In the picture from left: Rita Marcou, Popi Pandeli, Popi Nicolaides, Kostas Drougas,Panagiotis Litsas, Phivos Nicolaides & Georgia Poullou.
Στη μεγάλη πλατεία του χωριού, η οποία πάντα έχει κόσμο, παίρνεις την πρώτη γεύση από την «αυθεντική Ελλάδα». Στη φωτογραφία από αριστερά: Ρίτα Μάρκου, Πόπη Παντελή, Πόπη Νικολαΐδου, Κώστας Δρούγκας, Παναγιώτης Λίτσας, Φοίβος Νικολαΐδης & Γεωργία Πούλλου.
The ‘feeling’ you get when you visit this village -like any other village-, you feel welcome, and comfortable. The residents are friendly. You feel like you’ve found ‘your people’! Group photograph - Front row (seated, from left to right) Kostas Drougas and Panagiotis Litsas; Back row (standing from left to right) Popi Nicolaides, Panagiotis Drougas and Phivos Nicolaides.
Η «αίσθηση» που νιώθετε 
ευπρόσδεκτοι και άνετοι, όταν επισκέπτεστε το χωριό -όπως και κάθε χωριό-. Οι κάτοικοι είναι φιλικοί. Νιώθεις ότι έχεις βρει «τους ανθρώπους σου»! Στη φωτογραφία (πρώτη σειρά καθήμενοι από αριστερά) Κώστας Δρούγκας και Παναγιώτης Λίτσας. (δεύτερη σειρά όρθιοι από αριστερά), Πόπη Νικολαΐδου, Παναγιώτης Δρούγκας και Φοίβος Νικολαΐδης.
Village life is calm and peaceful while the city life is fast-paced. This life means living in village areas with a friendly, simple and easy environment. It is the most natural life of human beings. In the picture young man Panagiotis (Panos) Drougas (facebookwho lives permanently in Goura village and enjoys village life at its best.
Η ζωή στο χωριό είναι ήρεμη και γαλήνια, ενώ η ζωή στην πόλη είναι γρήγορη. Αυτή η ζωή στο
 χωριό, σημαίνει να ζεις σε ένα φιλικό, απλό και εύκολο περιβάλλον. Είναι η πιο φυσική ζωή των ανθρώπων. Στη φωτογραφία ο νεαρός Παναγιώτης (Πάνος) Δρούγκας, που ζει μόνιμα στη Γκούρα και απολαμβάνει τη ζωή του χωριού στα καλύτερα της.
This is our group leader Ms. Fofo Kapsalakou calling: "O.K. folks, it's time to go to our next destination".
Η ξεναγός μας Φωγώ Καψαλάκου φωνάζει: "Εντάξει. παιδιά, ήρθε η ώρα να πάμε στον επόμενο προορισμό μας".


Sunday, August 27, 2023

Kapsia Cave, Mantinia region, Peloponnese – Greece

Kapsia Cave: A mysterious spectacle full of stalactites and stalagmites
Σπήλαιο Κάψια: Ένα μυστηριώδες θέαμα γεμάτο σταλακτίτες και σταλαγμίτες
An amazing cave with superb natural formations, the first of its kind studied and mapped in modern Greek history and currently by global standards, one of the top ten caves in Greece.
Ένα καταπληκτικό σπήλαιο με υπέροχους φυσικούς σχηματισμούς, το πρώτο του είδους του που μελετήθηκε και χαρτογραφήθηκε στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και σήμερα με παγκόσμια πρότυπα, ένα από τα δέκα καλύτερα σπήλαια στην Ελλάδα.
The Kapsia Cave has been classified by experts as one of the ten most remarkable caves in Greece, and as one of the most magnificent caves with stalactites and stalagmites in Southern Europe.
Το Σπήλαιο Κάψια έχει ταξινομηθεί από τους ειδικούς ως ένα από τα δέκα πιο αξιόλογα σπήλαια της Ελλάδας και ως ένα από τα πιο μαγευτικά σπήλαια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες στη Νότια Ευρώπη.
The cave is of significant importance for the studies of speleology and geology, but also for historians and archaeologists, as it is famous not only because of its natural beauty but also because of the numerous findings that were discovered inside it.
Το σπήλαιο έχει σημαντική σημασία για τις σπουδές σπηλαιολογίας και γεωλογίας, αλλά και για ιστορικούς και αρχαιολόγους, καθώς φημίζεται όχι μόνο για τη φυσική ομορφιά του, αλλά και για τα πολυάριθμα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν μέσα του.
The Kapsia Cave is situated in the periphery of the closed geological basin of the Mantinean plateau and it is linked to a complex system of natural sinkholes, that are all connected to a large aquifer network of caves.
Το Σπήλαιο Κάψια βρίσκεται στην περιφέρεια της κλειστής γεωλογικής λεκάνης του οροπεδίου της Μαντινείας και συνδέεται με ένα πολύπλοκο σύστημα φυσικών καταβοθρών, που συνδέονται όλες με ένα μεγάλο δίκτυο υδροφορέων σπηλαίων.
The Kapsia Cave is part of a system of active and inactive sinkholes in the Mantineia Plateau – there are three sinkholes in front of the entrance to the cave, surrounded by a semicircular stone dam.
Το Σπήλαιο Κάψια είναι μέρος ενός συστήματος ενεργών και ανενεργών καταβοθρών στο Οροπέδιο της Μαντινείας – υπάρχουν τρεις καταβόθρες μπροστά από την είσοδο του σπηλαίου, που περιβάλλονται από ένα ημικυκλικό πέτρινο φράγμα.
Dr Gregoris Maliotis just outside the Kapsia Cave was impressed by the giant natural sinkholes. Sinkholes form when the rock beneath the surface, such as limestone, can naturally be dissolved by the groundwater within it. As the rock dissolves, caverns develop.
Ο Δρ Γρηγόρης Μαλιώτης ακριβώς έξω από το Σπήλαιο Κάψια, εντυπωσιασμένος από τις τεράστιες φυσικές καταβόθρες. Οι καταβόθρες σχηματίζονται όταν ο βράχος κάτω από την επιφάνεια, όπως ο ασβεστόλιθος, μπορεί φυσικά να διαλυθεί από τα υπόγεια νερά μέσα σε αυτό. Καθώς ο βράχος διαλύεται, αναπτύσσονται σπήλαια.
The cave tour was so fun. Ms Konstantina Demou explained most of the things in detail including the history and general facts of the cave. Her friendly attitude attracted our attention and made the tour easier to enjoy!
Η επίσκεψη στη σπηλιά ήταν τόσο διασκεδαστική. Η κα Κωνσταντίνα Ντέμου, μας εξήγησε τα περισσότερα πράγματα με λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας και των γενικών γεγονότων της σπηλιάς. Η φιλική της στάση τράβηξε την προσοχή μας και έκανε την περιοδεία πιο εύκολη απολαυστική!
The notable cave Greece is located approximately 15 km from Tripolis city, near the village of Kapsia after which it is named. The village of Kapsia belongs to the Municipality of Mantinia and is built at the foot of Mount Menalo.
Το αξιόλογο σπήλαιο Κάψια βρίσκεται 15 χιλιόμετρα περίπου από την πόλη της Τρίπολης, κοντά στο χωριό Κάψια, από το οποίο πήρε το όνομά του. Το χωριό Κάψια ανήκει στο Δήμο Μαντινείας και είναι χτισμένο στους πρόποδες του όρους Μαινάλου.
Our tour guide, Konstantina Demou is clear: " Attention! These natural marvels should never be touched. You wouldn’t want to destroy a million years’ worth of art in one touch, would you"?. Touching the stalactite or stalagmite leaves behind an oily residue or dirt which stops the process.
Η ξεναγός μας στη σπηλιά Κωνσταντίνα Δέμου είναι σαφής: Προσοχή! Αυτά τα φυσικά θαύματα δεν πρέπει ποτέ να αγγίζονται. Δεν θα θέλατε να καταστρέψετε την τέχνη ενός εκατομμυρίου ετών με ένα άγγιγμα, σωστά;
The beautiful Kapsia Cave which, as one can imagine, is of particular interest, has a long history that goes back to the 4th and 5th centuries BC.
Το πανέμορφο Σπήλαιο Κάψια που, όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει μακρά ιστορία, που χρονολογείται από τον 4ο και τον 5ο αιώνα π.Χ.
Beneath the fertile plateau of the Mantinean, lies a complex of underground formations and colour as rare and unique as they are beautiful. These jewels of nature which took thousands of years to grow, are preserved in the spectacular sights of Meramec Caverns.
Κάτω από το εύφορο οροπέδιο της Μαντινείας βρίσκεται ένα σύμπλεγμα υπόγειων σχηματισμών και χρωμάτων τόσο σπάνια και μοναδικά όσο και όμορφα. Αυτά τα κοσμήματα της φύσης που χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να αναπτυχθούν, διατηρούνται στο εντυπωσιακό αξιοθέατο του σπηλαίου Κάψια.
Documented in 1887 by French archaeologist Gustave Fougere, this impressive cavern has been listed among the top ten of Greece’s most important caves.
Τεκμηριωμένο το 1887 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Gustave Fougere, αυτό το εντυπωσιακό σπήλαιο έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τα κορυφαία δέκα από τα σημαντικότερα σπήλαια της Ελλάδας.
Popi Nicolaides was impressed. The biggest room within the cave has been called the “Hall of Miracles” by geologists because it presents the rarest colours of stone material from any other known Greek cave.
Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιάστηκε. Το μεγαλύτερο δωμάτιο μέσα στο σπήλαιο έχει ονομαστεί από τους γεωλόγους «Αίθουσα των Θαυμάτων» επειδή παρουσιάζει τα πιο σπάνια χρώματα από πέτρινο υλικό από οποιοδήποτε άλλο γνωστό ελληνικό σπήλαιο.
Particularly impressive is the so-called “Chamber of the Splendid”, where you can witness the most incredible colour shades of any other Greek cave.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το λεγόμενο «Chamber of the Splendid», όπου μπορείτε να δείτε τις πιο απίστευτες χρωματικές αποχρώσεις από κάθε άλλο ελληνικό σπήλαιο.

You will see some of the rarest combinations of hues to be found in any cave in Greece, an explosion of colour that likely had the ancients in awe.
Θα δείτε μερικούς από τους πιο σπάνιους συνδυασμούς αποχρώσεων που υπάρχουν σε οποιοδήποτε σπήλαιο στην Ελλάδα, μια έκρηξη χρώματος που πιθανότατα προκάλεσε δέος στους αρχαίους.
Take in the rich palette of colours: purples, reds, blues, greens, yellows and oranges set off by the pure white stalactites.
Απολαύστε την πλούσια παλέτα χρωμάτων: μωβ, κόκκινα, μπλε, πράσινα, κίτρινα και πορτοκαλί που ξεχωρίζουν από τους καθαρούς λευκούς σταλακτίτες.
The cave was discovered in 1887 by French archaeologist Gustave Fougères, who at the time was conducting excavations for ancient artefacts in the wider area of Mantineia.
Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1887 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Gustave Fougères, ο οποίος εκείνη την εποχή διεξήγαγε ανασκαφές για αρχαία αντικείμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μαντινείας.
Just think, this captivating gallery of columns, corals and curtains courtesy of Mother Nature is a perfectly preserved ‘picture’ of prehistoric life.
Απλώς σκεφτείτε, αυτή η μαγευτική γκαλερί με κολώνες, κοράλλια και κουρτίνες ευγενική προσφορά της Μητέρας Φύσης είναι μια τέλεια διατηρημένη «εικόνα» της προϊστορικής ζωής.
Human and animal remains, as well as objects created by people in ancient times, have been found inside it, proving that the cave was once inhabited or it was used as family tombs.
Μέσα σε αυτό έχουν βρεθεί υπολείμματα ανθρώπων και ζώων, καθώς και αντικείμενα που δημιούργησαν άνθρωποι στην αρχαιότητα, αποδεικνύοντας ότι το σπήλαιο κάποτε κατοικήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για οικογενειακούς τάφους.
Its interior is particularly impressive, with incredible stalactite and stalagmite formations, which combined with the rare hues of the rocks is creating a unique scenery that seems out of this world!
Το εσωτερικό του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, με απίστευτους σχηματισμούς από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, που σε συνδυασμό με τις σπάνιες αποχρώσεις των βράχων δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό που μοιάζει εξωπραγματικό!
Kapsia Cave ranks among the most remarkable caves throughout Greece and is among the 100 most suitable for development caves in Greece (out of 7500 in total).
Το Σπήλαιο Κάψια συγκαταλέγεται στα πιο αξιόλογα σπήλαια σε όλη την Ελλάδα και συγκαταλέγεται στα εκατό πιο κατάλληλα για ανάπτυξη σπήλαια στην Ελλάδα (από τα 7500 συνολικά).
The endless number of multicoloured stalagmites and stalactites compose a unique and impressive canvas that is reflected on the surface of the small ponds inside the cave.
Ο ατελείωτος αριθμός από πολύχρωμους σταλαγμίτες και σταλακτίτες συνθέτουν έναν μοναδικό και εντυπωσιακό καμβά που αντανακλάται στην επιφάνεια των μικρών λιμνών μέσα στο σπήλαιο.
This great underground cave, with its abundance of unique formations have thrilled visitors the last years.
Αυτό το υπέροχο υπόγειο σπήλαιο, με την αφθονία των μοναδικών σχηματισμών του, έχουν ενθουσιάσει τους επισκέπτες τα τελευταία χρόνια.
Now, the new tourist attraction in the area offers visitors an immersive experience of that nature creations, taking them deeper in the earth. This cave must be set to become a new tourism landmark in the area, attracting thousands of tourists per year.
Τώρα, το νέο τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής προσφέρει στους επισκέπτες μια καθηλωτική εμπειρία από τις δημιουργίες της φύσης, οδηγώντας τους πιο βαθιά στη γη. Αυτό το σπήλαιο πρέπει να ρυθμιστεί για να γίνει ένα νέο τουριστικό ορόσημο στην περιοχή, προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες ετησίως.
The Speleology Team of Argolida said in a recent announcement: “The Kapsia Cave is a book that records important geological and historical events.
Η Σπηλαιολογική Ομάδα Αργολίδας σε πρόσφατη ανακοίνωσή της ανέφερε: «Το Σπήλαιο Κάψια είναι ένα βιβλίο που καταγράφει σημαντικά γεωλογικά και ιστορικά γεγονότα
».
Kapsia Cave opened to the public for the first time in 2010. In the picture from left: Popi Panteli, Popi Nicolaides. Konstantina Demou, Phivos Nicolaides & Gregoris Maliotis.
Το Σπήλαιο Κάψια άνοιξε για πρώτη φορά στο κοινό το 2010. Στη φωτογραφία από αριστερά: Πόπη Παντελή, Πόπη Νικολαΐδου, Κωνσταντίνα Δέμου, Φοίβος Νικολαΐδης & Γρηγόρης Μαλιώτης.
The Cave Tour was very interesting, and our tour guide Ms Konstantina Demou (Facebook) was extremely knowledgeable, very informative and a great story teller. Overall it was a great experience, a lot of fun and a great place to snap some cool pictures.
Η ξενάγηση στο σπήλαιο ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η ξεναγός μας κυρία Κωνσταντίνα Δέμου ήταν εξαιρετικά καλή γνώστης, πολύ κατατοπιστική και εξαίρετη ως αφηγητής. Συνολικά, ήταν μια υπέροχη εμπειρία, πολύ διασκεδαστική και ένα εξαιρετικό μέρος για να τραβήξουμε μερικές όμορφες φωτογραφίες.