Sunday, August 27, 2023

Kapsia Cave, Mantinia region, Peloponnese – Greece

Kapsia Cave: A mysterious spectacle full of stalactites and stalagmites
Σπήλαιο Κάψια: Ένα μυστηριώδες θέαμα γεμάτο σταλακτίτες και σταλαγμίτες
An amazing cave with superb natural formations, the first of its kind studied and mapped in modern Greek history and currently by global standards, one of the top ten caves in Greece.
Ένα καταπληκτικό σπήλαιο με υπέροχους φυσικούς σχηματισμούς, το πρώτο του είδους του που μελετήθηκε και χαρτογραφήθηκε στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και σήμερα με παγκόσμια πρότυπα, ένα από τα δέκα καλύτερα σπήλαια στην Ελλάδα.
The Kapsia Cave has been classified by experts as one of the ten most remarkable caves in Greece, and as one of the most magnificent caves with stalactites and stalagmites in Southern Europe.
Το Σπήλαιο Κάψια έχει ταξινομηθεί από τους ειδικούς ως ένα από τα δέκα πιο αξιόλογα σπήλαια της Ελλάδας και ως ένα από τα πιο μαγευτικά σπήλαια με σταλακτίτες και σταλαγμίτες στη Νότια Ευρώπη.
The cave is of significant importance for the studies of speleology and geology, but also for historians and archaeologists, as it is famous not only because of its natural beauty but also because of the numerous findings that were discovered inside it.
Το σπήλαιο έχει σημαντική σημασία για τις σπουδές σπηλαιολογίας και γεωλογίας, αλλά και για ιστορικούς και αρχαιολόγους, καθώς φημίζεται όχι μόνο για τη φυσική ομορφιά του, αλλά και για τα πολυάριθμα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν μέσα του.
The Kapsia Cave is situated in the periphery of the closed geological basin of the Mantinean plateau and it is linked to a complex system of natural sinkholes, that are all connected to a large aquifer network of caves.
Το Σπήλαιο Κάψια βρίσκεται στην περιφέρεια της κλειστής γεωλογικής λεκάνης του οροπεδίου της Μαντινείας και συνδέεται με ένα πολύπλοκο σύστημα φυσικών καταβοθρών, που συνδέονται όλες με ένα μεγάλο δίκτυο υδροφορέων σπηλαίων.
The Kapsia Cave is part of a system of active and inactive sinkholes in the Mantineia Plateau – there are three sinkholes in front of the entrance to the cave, surrounded by a semicircular stone dam.
Το Σπήλαιο Κάψια είναι μέρος ενός συστήματος ενεργών και ανενεργών καταβοθρών στο Οροπέδιο της Μαντινείας – υπάρχουν τρεις καταβόθρες μπροστά από την είσοδο του σπηλαίου, που περιβάλλονται από ένα ημικυκλικό πέτρινο φράγμα.
Dr Gregoris Maliotis just outside the Kapsia Cave was impressed by the giant natural sinkholes. Sinkholes form when the rock beneath the surface, such as limestone, can naturally be dissolved by the groundwater within it. As the rock dissolves, caverns develop.
Ο Δρ Γρηγόρης Μαλιώτης ακριβώς έξω από το Σπήλαιο Κάψια, εντυπωσιασμένος από τις τεράστιες φυσικές καταβόθρες. Οι καταβόθρες σχηματίζονται όταν ο βράχος κάτω από την επιφάνεια, όπως ο ασβεστόλιθος, μπορεί φυσικά να διαλυθεί από τα υπόγεια νερά μέσα σε αυτό. Καθώς ο βράχος διαλύεται, αναπτύσσονται σπήλαια.
The cave tour was so fun. Ms Konstantina Demou explained most of the things in detail including the history and general facts of the cave. Her friendly attitude attracted our attention and made the tour easier to enjoy!
Η επίσκεψη στη σπηλιά ήταν τόσο διασκεδαστική. Η κα Κωνσταντίνα Ντέμου, μας εξήγησε τα περισσότερα πράγματα με λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας και των γενικών γεγονότων της σπηλιάς. Η φιλική της στάση τράβηξε την προσοχή μας και έκανε την περιοδεία πιο εύκολη απολαυστική!
The notable cave Greece is located approximately 15 km from Tripolis city, near the village of Kapsia after which it is named. The village of Kapsia belongs to the Municipality of Mantinia and is built at the foot of Mount Menalo.
Το αξιόλογο σπήλαιο Κάψια βρίσκεται 15 χιλιόμετρα περίπου από την πόλη της Τρίπολης, κοντά στο χωριό Κάψια, από το οποίο πήρε το όνομά του. Το χωριό Κάψια ανήκει στο Δήμο Μαντινείας και είναι χτισμένο στους πρόποδες του όρους Μαινάλου.
Our tour guide, Konstantina Demou is clear: " Attention! These natural marvels should never be touched. You wouldn’t want to destroy a million years’ worth of art in one touch, would you"?. Touching the stalactite or stalagmite leaves behind an oily residue or dirt which stops the process.
Η ξεναγός μας στη σπηλιά Κωνσταντίνα Δέμου είναι σαφής: Προσοχή! Αυτά τα φυσικά θαύματα δεν πρέπει ποτέ να αγγίζονται. Δεν θα θέλατε να καταστρέψετε την τέχνη ενός εκατομμυρίου ετών με ένα άγγιγμα, σωστά;
The beautiful Kapsia Cave which, as one can imagine, is of particular interest, has a long history that goes back to the 4th and 5th centuries BC.
Το πανέμορφο Σπήλαιο Κάψια που, όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει μακρά ιστορία, που χρονολογείται από τον 4ο και τον 5ο αιώνα π.Χ.
Beneath the fertile plateau of the Mantinean, lies a complex of underground formations and colour as rare and unique as they are beautiful. These jewels of nature which took thousands of years to grow, are preserved in the spectacular sights of Meramec Caverns.
Κάτω από το εύφορο οροπέδιο της Μαντινείας βρίσκεται ένα σύμπλεγμα υπόγειων σχηματισμών και χρωμάτων τόσο σπάνια και μοναδικά όσο και όμορφα. Αυτά τα κοσμήματα της φύσης που χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να αναπτυχθούν, διατηρούνται στο εντυπωσιακό αξιοθέατο του σπηλαίου Κάψια.
Documented in 1887 by French archaeologist Gustave Fougere, this impressive cavern has been listed among the top ten of Greece’s most important caves.
Τεκμηριωμένο το 1887 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Gustave Fougere, αυτό το εντυπωσιακό σπήλαιο έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τα κορυφαία δέκα από τα σημαντικότερα σπήλαια της Ελλάδας.
Popi Nicolaides was impressed. The biggest room within the cave has been called the “Hall of Miracles” by geologists because it presents the rarest colours of stone material from any other known Greek cave.
Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιάστηκε. Το μεγαλύτερο δωμάτιο μέσα στο σπήλαιο έχει ονομαστεί από τους γεωλόγους «Αίθουσα των Θαυμάτων» επειδή παρουσιάζει τα πιο σπάνια χρώματα από πέτρινο υλικό από οποιοδήποτε άλλο γνωστό ελληνικό σπήλαιο.
Particularly impressive is the so-called “Chamber of the Splendid”, where you can witness the most incredible colour shades of any other Greek cave.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το λεγόμενο «Chamber of the Splendid», όπου μπορείτε να δείτε τις πιο απίστευτες χρωματικές αποχρώσεις από κάθε άλλο ελληνικό σπήλαιο.

You will see some of the rarest combinations of hues to be found in any cave in Greece, an explosion of colour that likely had the ancients in awe.
Θα δείτε μερικούς από τους πιο σπάνιους συνδυασμούς αποχρώσεων που υπάρχουν σε οποιοδήποτε σπήλαιο στην Ελλάδα, μια έκρηξη χρώματος που πιθανότατα προκάλεσε δέος στους αρχαίους.
Take in the rich palette of colours: purples, reds, blues, greens, yellows and oranges set off by the pure white stalactites.
Απολαύστε την πλούσια παλέτα χρωμάτων: μωβ, κόκκινα, μπλε, πράσινα, κίτρινα και πορτοκαλί που ξεχωρίζουν από τους καθαρούς λευκούς σταλακτίτες.
The cave was discovered in 1887 by French archaeologist Gustave Fougères, who at the time was conducting excavations for ancient artefacts in the wider area of Mantineia.
Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1887 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Gustave Fougères, ο οποίος εκείνη την εποχή διεξήγαγε ανασκαφές για αρχαία αντικείμενα στην ευρύτερη περιοχή της Μαντινείας.
Just think, this captivating gallery of columns, corals and curtains courtesy of Mother Nature is a perfectly preserved ‘picture’ of prehistoric life.
Απλώς σκεφτείτε, αυτή η μαγευτική γκαλερί με κολώνες, κοράλλια και κουρτίνες ευγενική προσφορά της Μητέρας Φύσης είναι μια τέλεια διατηρημένη «εικόνα» της προϊστορικής ζωής.
Human and animal remains, as well as objects created by people in ancient times, have been found inside it, proving that the cave was once inhabited or it was used as family tombs.
Μέσα σε αυτό έχουν βρεθεί υπολείμματα ανθρώπων και ζώων, καθώς και αντικείμενα που δημιούργησαν άνθρωποι στην αρχαιότητα, αποδεικνύοντας ότι το σπήλαιο κάποτε κατοικήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε για οικογενειακούς τάφους.
Its interior is particularly impressive, with incredible stalactite and stalagmite formations, which combined with the rare hues of the rocks is creating a unique scenery that seems out of this world!
Το εσωτερικό του είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, με απίστευτους σχηματισμούς από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, που σε συνδυασμό με τις σπάνιες αποχρώσεις των βράχων δημιουργούν ένα μοναδικό σκηνικό που μοιάζει εξωπραγματικό!
Kapsia Cave ranks among the most remarkable caves throughout Greece and is among the 100 most suitable for development caves in Greece (out of 7500 in total).
Το Σπήλαιο Κάψια συγκαταλέγεται στα πιο αξιόλογα σπήλαια σε όλη την Ελλάδα και συγκαταλέγεται στα εκατό πιο κατάλληλα για ανάπτυξη σπήλαια στην Ελλάδα (από τα 7500 συνολικά).
The endless number of multicoloured stalagmites and stalactites compose a unique and impressive canvas that is reflected on the surface of the small ponds inside the cave.
Ο ατελείωτος αριθμός από πολύχρωμους σταλαγμίτες και σταλακτίτες συνθέτουν έναν μοναδικό και εντυπωσιακό καμβά που αντανακλάται στην επιφάνεια των μικρών λιμνών μέσα στο σπήλαιο.
This great underground cave, with its abundance of unique formations have thrilled visitors the last years.
Αυτό το υπέροχο υπόγειο σπήλαιο, με την αφθονία των μοναδικών σχηματισμών του, έχουν ενθουσιάσει τους επισκέπτες τα τελευταία χρόνια.
Now, the new tourist attraction in the area offers visitors an immersive experience of that nature creations, taking them deeper in the earth. This cave must be set to become a new tourism landmark in the area, attracting thousands of tourists per year.
Τώρα, το νέο τουριστικό αξιοθέατο της περιοχής προσφέρει στους επισκέπτες μια καθηλωτική εμπειρία από τις δημιουργίες της φύσης, οδηγώντας τους πιο βαθιά στη γη. Αυτό το σπήλαιο πρέπει να ρυθμιστεί για να γίνει ένα νέο τουριστικό ορόσημο στην περιοχή, προσελκύοντας χιλιάδες τουρίστες ετησίως.
The Speleology Team of Argolida said in a recent announcement: “The Kapsia Cave is a book that records important geological and historical events.
Η Σπηλαιολογική Ομάδα Αργολίδας σε πρόσφατη ανακοίνωσή της ανέφερε: «Το Σπήλαιο Κάψια είναι ένα βιβλίο που καταγράφει σημαντικά γεωλογικά και ιστορικά γεγονότα
».
Kapsia Cave opened to the public for the first time in 2010. In the picture from left: Popi Panteli, Popi Nicolaides. Konstantina Demou, Phivos Nicolaides & Gregoris Maliotis.
Το Σπήλαιο Κάψια άνοιξε για πρώτη φορά στο κοινό το 2010. Στη φωτογραφία από αριστερά: Πόπη Παντελή, Πόπη Νικολαΐδου, Κωνσταντίνα Δέμου, Φοίβος Νικολαΐδης & Γρηγόρης Μαλιώτης.
The Cave Tour was very interesting, and our tour guide Ms Konstantina Demou (Facebook) was extremely knowledgeable, very informative and a great story teller. Overall it was a great experience, a lot of fun and a great place to snap some cool pictures.
Η ξενάγηση στο σπήλαιο ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η ξεναγός μας κυρία Κωνσταντίνα Δέμου ήταν εξαιρετικά καλή γνώστης, πολύ κατατοπιστική και εξαίρετη ως αφηγητής. Συνολικά, ήταν μια υπέροχη εμπειρία, πολύ διασκεδαστική και ένα εξαιρετικό μέρος για να τραβήξουμε μερικές όμορφες φωτογραφίες.

1 comment:

Anonymous said...

Εξαιρετική περιήγηση.Μπράβο Φοίβο.