Tuesday, August 1, 2017

The Basilica Sagrada Familia, Barcelona - Spain

Η βασιλική Σαγράδα Φαμίλια, Βαρκελώνη - Ισπανία
Antoni Gaudí's life work is an UNESCO world heritage.
Το έργο ζωής του Αντόνι Γκαουντί αποτελεί παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO.
Lygia & Grigoris Maliotis and Popi & Phivos Nicolaides posing in front of the impressive building.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης ποζάρουν για μια αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από το εντυπωσιακό κτίριο.
The church is such a huge size, so they often referred it as "cathedral", but without having a bishop's seat.
Η εκκλησία είναι τόσο τεράστια σε μέγεθος, που, συχνά αναφέρεται ως «καθεδρικός ναός», αλλά χωρίς να έχει έδρα επισκόπου.
Lygia & Grigoris Maliotis admiring the Sagrada Familia, one of the most famous landmarks in Barcelona.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζουν τη Σαγράδα Φαμίλια (Άγια Οικογένεια), ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα της Βαρκελώνης.
Pope Benedict XVI. inaugurated the Sagrada Familia on November 7, 2010. The church building is raised to a basilica.
Τα εγκαίνια της εκκλησίας έκανε ο Πάπας Βενέδικτος XVI. στις 7 Νοεμβρίου 2010. Το οικοδόμημα της εκκλησίας κτίζεται ως βασιλική.
Lygia Maliotis and Popi Nicolaides were surprised to know that the church is being built since 1882, and is supposed to be finished in 2026.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου εξεπλάγησαν μαθαίνοντας ότι η εκκλησία χτίζεται από το 1882 και υποτίθεται ότι θα τελειώσει το 2026.
From 1883 the Catalan architect Antoni Gaudi took over the leadership of the works until his death in 1926. The building is significantly influenced by him.
Από το 1883 ο Καταλανός αρχιτέκτονας Αντώνιο Γκαουντί ανέλαβε επικεφαλής των έργων μέχρι το θάνατό του το 1926. Το κτίριο επηρεάστηκε σημαντικά από αυτόν.
Currently, 8 out of 12 about 100 meters tall bell towers are completed. 
Επί του παρόντος, 8 από τα 12 περίπου 100 μέτρα ψηλά καμπαναριά ολοκληρώνονται.
With the expected completion in 2026, the construction is financed solely from donations and ticket money.
Με την αναμενόμενη ολοκλήρωση το 2026, η κατασκευή χρηματοδοτείται αποκλειστικά από δωρεές και τα εισιτήρια εισόδου.
In the middle of the 19th Century individuals, planned to build a church in Barcelona and to devote it to the Holy Family. ("Sagrada Familia").
Στα μέσα του 19ου αιώνα, ιδιώτες, σχεδίαζαν να χτίσουν μια εκκλησία στη Βαρκελώνη και να την αφιερώσουν στην Αγία Οικογένεια.
The planning of the church began with the architect Francisco del Villar. He designed a church in Gothic style and began with the construction of the crypt in 1882.
Ο σχεδιασμός της εκκλησίας ξεκίνησε με τον αρχιτέκτονα Francisco del Villar. Σχεδίασε την εκκλησία σε γοτθικό στιλ και άρχισε με την κατασκευή της κρύπτης το 1882.
The Sagrada Familia became Gaudí's life work. He worked on it until his death on 10th June 1926.
Η Σαγράδα Φαμίλια έγινε έργο ζωής για τον Γκαουντί. Εργάστηκε σε αυτό μέχρι το θάνατό του στις 10 Ιουνίου 1926.
You should give yourself a lot of time for examining the details of the facades, where many biblical stories are hidden.
Θα πρέπει να αφιερώσετε πολύ χρόνο, για να εξετάσετε τις λεπτομέρειες των προσόψεων, όπου 
είναι κρυμμένες πολλές βιβλικές ιστορίες.
Barcelona's famous Art Nouveau architect, Antoni Gaudí, was convinced that one day the city would be known because of its church.
Ο διάσημος αρχιτέκτονας από τη Βαρκελώνη Αντώνιο Γκαουντί ήταν πεπεισμένος ότι μια μέρα η πόλη θα ήταν γνωστή λόγω της εκκλησίας της αυτής.
Many new parts are built according to plans, which aren't in good condition so that it often depended on assumptions about how the great architect had originally planned the parts.
Πολλά νέα μέρη κατασκευάζονται σύμφωνα με σχέδια, τα οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση, έτσι ώστε να εξαρτώνται συχνά από υποθέσεις σχετικά με το πώς ο αρχιτέκτονας είχε αρχικά σχεδιάσει τα μέρη.
Of course everyone is sure of one thing: the Church Sagrada family will - in case of completion - surpass all previously built christian churches in magnificence.
Βέβαια όλοι είναι σίγουροι για ένα πράγμα: Όταν ολοκληρωθεί η εκκλησία, θα ξεπεράσει σε μεγαλοπρέπεια όλες τις παλιότερα χτισμένες χριστιανικές εκκλησίες.
Around the Church there are a lot of proprietors: Souvenir merchants and tourist memorabilia sellers.
Γύρω από την εκκλησία υπάρχουν διάφοροι μικροπωλητές και πωλητές τουριστικών αναμνηστικών.
As you walk round the Basilica Sagrada Familia you will see fine examples of Gothic architecture.
Καθώς περπατάτε γύρω από τη Βασιλική της Αγίας Οικογένειας, θα δείτε ωραία δείγματα γοτθικής αρχιτεκτονικής.
Wandering around the area admiring the striking building, architecturally fabulous... and taking countless pictures.
Περπατώντας γύρω από την περιοχή θαυμάζοντας το εντυπωσιακό κτίριο, υπέροχα αρχιτεκτονικά ... και βγάζοντας αμέτρητες φωτογραφίες.
  Taking time to relax a little bit, giving your mind and body a chance to reboot/refresh…
Παίρνοντας λίγο χρόνο να χαλαρώσετε λίγο, δίνοντας στο μυαλό και το σώμα σας την ευκαιρία να ανανεωθεί...
After all, buying souvenirs is part and parcel of the fun holiday experience says Grigoris Maliotis who just can't resist walking into a gift shop and coming out with full bags!
Η αγορά σουβενίρ αποτελεί μέρος της διασκέδασης, μια εμπειρία, των διακοπών λέει ο Γρηγόρης Μαλιώτης, που απλά δεν μπορεί να αντισταθεί στο ψώνισμα δώρων!
Coffee shops across the neighbourhood... you can even take your coffee to the street-side patio for a bit of people watching...
Καφενεία σε όλη την περιοχή ... μπορείτε, να πάρετε ακόμη και τον καφέ σας στο αίθριο της οδού για να παρακολουθήσετε λίγο κόσμο...
No doubt every year millions of tourists from all over the world enjoy to come to the city of Barcelona and pay avisit to this famous site!
Δεν είναι παράξενο που κάθε χρόνο εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο έρχονται στη Βαρκελώνη και επισκέπτονται αυτό το διάσημο χώρο!
Sending a pictures, videos or messages at once from her mobile…
Στέλνοντας άμεσα, φωτογραφίες, βίντεο ή μηνύματα από το κινητό τηλέφωνο...
The area around the Church has a charm and beauty that makes this location a must visit.
Η περιοχή γύρω από τον ναό έχει μια γοητεία και ομορφιά που κάνει αυτό το μέρος επιβαλλόμενο για να επισκεφθείτε.
«The temple as a whole, as well being a place for divine worship, will artistically represent the truths of religion and the glorification of God and His Saints.» A. Gaudí.
«Ο ναός στο σύνολό του, καθώς είναι τόπος θείας λατρείας, θα εκθέτει καλλιτεχνικά τις αλήθειες της θρησκείας και τη δόξα του Θεού και των Αγίων του». Α. Γκαουντί.
Gaudí’s conception of the Sagrada Familia was based on the traditions of Gothic and Byzantine cathedrals.
Το σχέδιο του Γκαουντί για τη Σαγράδα Φαμίλια βασίστηκε στις παραδόσεις των γοτθικών και βυζαντινών καθεδρικών ναών.
Popi Nicolaides has been here before and she knows that: Each of its 18 towers has a special significance. In the middle is the tower dedicated to Jesus Christ and around it are four towers representing the Gospels; the books containing the life and teachings of Jesus.
Η Πόπη Νικολαΐδου ξαναεπισκέφθηκε το χώρο αυτό και γνωρίζει ότι: Κάθε ένας από τους 18 πύργους έχει ιδιαίτερη σημασία. Στη μέση βρίσκεται ο πύργος αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό και γύρω του υπάρχουν τέσσερις πύργοι που εκπροσωπούν τα Ευαγγέλια.
Lygia Maliotis thinking that although men build magnificent temples to celebrate the glory of their gods, the structures themselves are testaments to another spirit...
Η Λυγία Μαλιώτη σκέφεται ότι, αν και οι άνθρωποι χτίζουν υπέροχους ναούς, για να τιμήσουν τη δόξα των θεών τους, οι ίδιες οι δομές είναι δοκιμασίες σε ένα άλλο πνεύμα...
«It is not a disappointment that I will not be able to finish the temple. I will grow old, but others will come after me. What must be always preserved is the spirit of the work; its life will depend on the generations that transmit this spirit and bring it to life.» A. Gaudí.
«Δεν είναι απογοητευτικό ότι δεν θα μπορέσω να τελειώσω τον ναό. Θα γεράσω, αλλά, άλλοι θα έρθουν μετά από μένα. Αυτό που πρέπει πάντα να διατηρείται είναι το πνεύμα του έργου. Η ζωή του θα εξαρτηθεί από τις γενεές που μεταδίδουν αυτό το πνεύμα και το φέρνουν στη ζωή ». Α. Γκαουντί.
The various architectural elements are imbued with hierarchically organised Christian symbolism.
Τα διάφορα αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι γεμάτα με χριστιανικό συμβολισμό.
A blessed kiss for the forgiveness of sins. Thank You Lord, for the gifts You have given us, especially for life, love, family and friends.
Ένα ευλογημένο φιλί για τη συγχώρεση των αμαρτιών. Ευχαριστούμε Κύριε, για τα δώρα που μας δώσατε, ειδικά για τη ζωή, την αγάπη, την οικογένεια και τους φίλους.


No comments: