Thursday, September 18, 2014

Ancient Minoan Computer, Sitia, Grete - Greece

Ancient Minoan 'computer' - Αρχαίος Μινωικός 'υπολογιστής'
The Minoan civilization on pre-Classical Crete discovered the first rudimentary analog computer in mankind's history. Α mechanism that functioned as an analog computer to calculate solar and lunar eclipses.
Ο Μινωικός πολιτισμός στην προ-κλασική Κρήτη ανακάλυψε τον πρώτο υποτυπώδη αναλογικό υπολογιστή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ένα μηχανισμό που λειτουργούσε ως ένα αναλογικός υπολογιστής για να υπολογίσει ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις.

The mechanism was also used as a sundial and as an instrument calculating the geographical latitude, says volunteer guide Dr. Katerina Goulielmou (right in the picture. Left Dr. Grigoris Maliotis and Phivos Nicolaides).
Ο μηχανισμός αυτός εχρησιμοποιείτο επίσης ως ηλιακό ρολόι και ως όργανο υπολογισμού του γεωγραφικού πλάτους, μας εξηγεί η εθελόντρια ξεναγός, δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου (Δεξιά στη φωτογραφία. Αριστερά ο Δρ. Γρηγόρης Μαλιώτης και ο Φοίβος Νικολαΐδης).

The Bronze Age Minoan civilization flourished from approximately 2700 BC to 1500 century BC.
Ο πολιτισμός της Μινωικής Εποχής του Χαλκού άκμασε από το 2700 π.Χ. περίπου έως το 1500 π.Χ. αιώνα.
The picturesque town of Sitia one of the most beautiful places of Crete in Greece is built around a hill in the bay of Sitia.
Η γραφική κωμόπολη της Σητείας είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Κρήτης. Είναι χτισμένη γύρω από ένα λόφο στον κόλπο της Σητείας.
Is the Minoan Disc Discovered at Paleokastro in 1898 the World's First Analog Computer?
Είναι άραγε ο Αρχαίος Μινωικός δίσκος που ανακαλύφθηκε στο Παλαιόκαστρο το 1898 ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής στον κόσμο;

It turns out that they had rich knowledge in fields such as astronomy and mathematics. It was a very advanced culture that had reached different parts of the world then.
Αποδεικνύεται ότι είχαν πλούσια γνώση σε τομείς, όπως η Αστρονομία και τα Μαθηματικά. Ήταν ένας Πολιτισμός πολύ προχωρημένος που είχε φτάσει σε διάφορα μέρη του τότε κόσμου.

Dr. Katerina Goulielmou shows us the Minoan alphabet which was used at that time...
Η δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου, μας δείχνει το Μινωικό αλφάβητο, που εχρησιμοποιείτο τότε...

The Minoans and Mycenaeans had encoded precise calculations of not only the lunar year (13 cycles) but of the solar year as well... an astonishing achievement.
Οι Μινωίτες και Μυκηναίοι είχαν κωδικοποιήσει ακριβείς υπολογισμούς όχι μόνο για το σεληνιακό έτος (13 κύκλοι) αλλά και του ηλιακού έτους, ένα εκπληκτικό επίτευγμα.

We could call it as a small «portable computer» using the conditions of modern technology.
Θα μπορούσαμε, να το ονομάσουμε ένα μικρό «φορητό υπολογιστή», χρησιμοποιώντας τους όρους της σύγχρονης τεχνολογίας.

Importantly, this finding changes the history of technology, as it is an invention prior to the Antikythera Mechanism ".
Το σημαντικό είναι ότι αυτό το εύρημα αλλάζει την ιστορία της Τεχνολογίας, καθώς είναι μια εφεύρεση προγενέστερη του Μηχανισμού των Αντικυθήρων.

The Minoan Age object discovered in 1898 in Paleokastro site, in the Sitia district of western Crete.
Το αντικείμενο αυτό της Μινωικής εποχής ανακαλύφθηκε το 1898 στο Παλαιόκαστρο στην περιοχή Σητεία της δυτικής Κρήτης.

Archaeologists had expressed the view that the carved symbols on its surface are related with the Sun and the Moon.
Οι αρχαιολόγοι είχαν εκφράσει την άποψη, ότι, τα σκαλισμένα σύμβολα στην επιφάνειά του δίσκου έχουν σχέση με τον Ήλιο και τη Σελήνη.
The right side of the matrix of the 25 gear spoked disc reveals that it served as a cast to build a mechanism serving as an analog computer used as a sundial and also to calculate solar and lunar eclipses.
Η δεξιά πλευρά του πίνακα με τον 25 ακτινωτό δίσκο αποκαλύπτει, ότι, χρησίμευσε ως ένα εκμαγείο για τη δημιουργία ενός μηχανισμού, που λειτουργούσε ως ένα αναλογικός υπολογιστής, ως ένα ηλιακό ρολόι και επίσης, για τον υπολογισμό ηλιακών και σεληνιακών εκλείψεων.

Dr. Katerina Goulielmou and Dr. Grigoris Maliotis in the small kiosk displaying the history of Minoan's first analog computer.
Η δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου και ο δρ. Γρηγόρης Μαλιώτης στο μικρό κιόσκι όπου εκτίθεται η ιστορία του Μινωϊκού πρώτου αναλογικού υπολογιστή.

Preceded the heralded "Antikythera Mechanism" by 1,400 years, and was the first analog and "portable computer" in history researcher Minas Tsikritsis said.
Προηγήθηκε του «Μηχανισμού των Αντικυθήρων» κατά 1.400 χρόνια. Ήταν ο πρώτος αναλογικός και «φορητός υπολογιστής» στην ιστορία υποστηρίζει ο ακαδημαϊκός Μηνάς Τσικριτσής.

The mechanism was also used as sundial and as an instrument calculating the geographical latitude says dr. Katerina Goulielmou.
Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιείται επίσης ως ηλιακό ρολόι και ως όργανο υπολογισμού του γεωγραφικού πλάτους λέει η δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου.

The operation of this mechanism involved the measurement of time and predict lunar and solar eclipses.
Η λειτουργία του μηχανισμού αυτού αφορούσε τη μέτρηση του χρόνου και την πρόβλεψη σεληνιακών και ηλιακών εκλείψεων.

Visitors, historians, archaeologists, journalists and TV channels form all over the world visit this place to learn more about this astonishing ancient finding.
Επισκέπτες, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά κανάλια από όλο τον κόσμο επισκέπτονται το μέρος, για να μάθουν περισσότερα για το σπάνιο αυτό αρχαίο εύρημα.

It is an instrument that can be used in navigation and astronomy, even today!
Είναι ένα όργανο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη ναυσιπλοΐα αλλά και στην Αστρονομία ακόμη και σήμερα!

This structure is able to determine the time and latitude of a place if we use three tools, two needles and a diabetes present in the matrix above the disk.
Η κατασκευή αυτή έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει την ώρα και το γεωγραφικό πλάτος ενός τόπου, αν χρησιμοποιήσουμε τα τρία εργαλεία, δύο βελόνες κι έναν διαβήτη, που υπάρχουν στην μήτρα πάνω από το δίσκο.

The radial disc is in the region of 25 triangular shapes if the counts per half hour and put a needle perpendicular to central depression and orient the central cross on the north - south, then the shadow of the needle indicates the point of radial disk corresponding to the time of observation.
Ο ακτινωτός δίσκος έχει στην περιφέρεια 25 τριγωνικά σχήματα. Αν τα αριθμήσουμε ανά μισή ώρα και τοποθετήσουμε μία βελόνα κάθετα στο κεντρικό βαθούλωμα και προσανατολίσουμε τον κεντρικό σταυρό σε βορρά - νότο, τότε η σκιά της βελόνας δείχνει το σημείο του ακτινωτού δίσκου που αντιστοιχεί στην ώρα της παρατήρησης.

It appears that this mechanism could be used as daily solar wristwatch (12,5oron). From this use that time corresponds to about 58 minutes, very close to the time that is currently used. (In the picture: Dr. Grigoris Maliotis).
Φαίνεται λοιπόν ότι ο μηχανισμός αυτός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ημερήσιο ηλιακό ρολόι χειρός (12,5ωρών). Από αυτή τη χρήση προκύπτει ότι η ώρα αντιστοιχεί σε περίπου 58 λεπτά, πολύ κοντά στην ώρα που χρησιμοποιείται σήμερα. (Στη φωτογραφία ο δρ. Γρηγόρης Μαλιώτης).

The Minoans knew about the natural phenomenon called" Saros ". It is the fact that the eclipses are repeated in the same order every 18.5 lunar years. (In the picture Dr. Katerina Goulielmou).
Οι Μινωίτες γνώριζαν για το φυσικό φαινόμενο που ονομάζεται «Σάρος». Πρόκειται για το γεγονός ότι οι εκλείψεις επαναλαμβάνονται με την ίδια σειρά κάθε 18,5 σεληνιακά χρόνια. (Στη φωτογραφία η δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου).

Dr. Grigoris Maliotis, Phivos Nicolaides and Dr. Katerina Goulielmou talking about the unique and really striking finding.
Δρ. Γρηγόρης Μαλιώτης, Φοίβος Νικολαΐδης και δρ. Κατερίνα Γουλιέλμου συζητώντας για το σπάνιο και πραγματικά εντυπωσιακό εύρημα.
Feature is that based on the research of the Cretan researcher is finding correlation of Sitia with the famous Stonehenge in Britain. "Essentially Stonehenge is a fix on a large scale that the computer or some other equivalent," he says.
Χαρακτηριστικό είναι, ότι με βάση την έρευνα του κρητικού ερευνητή γίνεται συσχετισμός του ευρήματος της Σητείας με το φημισμένο Στόουνχεντζ της Βρετανίας. «Ουσιαστικά το Στόουνχεντζ αποτελεί μια αποτύπωση σε μεγάλη κλίμακα του υπολογιστή αυτού ή κάποιου άλλου αντίστοιχου», τονίζει.


2 comments:

Cloudia said...

How interesting!
ALOHA from Honolulu
ComfortSpiral
=^..^= . <3

Cheryl said...

Amazing!