Tuesday, January 23, 2024

Khor Virap monastery - Armenia

One of the most sacred and visited sites in Armenia
Μοναστήρι Κχορ Βιράπ, ένα από τα πιο ιερά και επισκέψιμα μέρη στην Αρμενία

In the province of Ayrarat of ancient Great Armenia, on the slope of one of the hills of the historic city of Artashat, the ancient Armenian capital, Khor Virap monastery is located.
Στην επαρχία Αραράτ της αρχαίας Μεγάλης Αρμενίας, στην πλαγιά ενός από τους λόφους της ιστορικής πόλης Artashat, την αρχαία αρμενική πρωτεύουσα, βρίσκεται το μοναστήρι
Κχορ Βιράπ.
Khor Virap, a name that resonates with history, faith, and breathtaking beauty, is a historic monastery nestled in the heart of the Ararat Plain.
Το Khor Virap, ένα όνομα που αντηχεί με την ιστορία, την πίστη και την εκπληκτική ομορφιά, είναι ένα ιστορικό μοναστήρι που βρίσκεται στην καρδιά της πεδιάδας του Αραράτ.
Khor Virap is situated about 100 metres away from the closed Turkish-Armenian border (sealed by barbed wire fencing) and defended by Russian military establishments that guard the border zone.
Το 
Κχορ Βιράπ βρίσκεται περίπου 100 μέτρα μακριά από τα κλειστά σύνορα Τουρκίας-Αρμενίας (σφραγισμένα με συρματοπλέγματα) και προστατεύεται από ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις που φρουρούν τη συνοριακή ζώνη.
Khor Virap’s location is spectacular. It offers awe-inspiring views of the iconic Mount Ararat and the gentle meanders of the Arax River.
Η τοποθεσία του 
Κχορ Βιράπ είναι εντυπωσιακή. Προσφέρει εκπληκτική θέα στο εμβληματικό όρος Αραράτ και στα ελικοειδή ρυάκια τού ποταμού Άραξ.
Khor Virap is famous for its pivotal role in Armenia’s spiritual transformation. This is where Gregory the Illuminator, a key figure in the Christianization of Armenia, was imprisoned by King Tiridates III for an astonishing 13 years.
To
Κχορ Βιράπ φημίζεται για τον κεντρικό του ρόλο στην πνευματική μεταμόρφωση της Αρμενίας. Εδώ φυλακίστηκε από τον βασιλιά Τιριδάτη Γ' για 13 εκπληκτικά χρόνια ο Γρηγόριος ο Φωτιστής, βασικό πρόσωπο του εκχριστιανισμού της Αρμενίας.
This stunning site offers breathtaking views of the legendary Mount Ararat, a sacred mountain that holds a special place in Armenian culture. Mount Ararat is a symbol of Armenia, despite lying inside Turkish territory.
Αυτή η εκπληκτική τοποθεσία προσφέρει εκπληκτική θέα στο θρυλικό όρος Αραράτ, ένα ιερό βουνό που κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στον αρμενικό πολιτισμό. Το όρος Αραράτ είναι σύμβολο της Αρμενίας, παρόλο που βρίσκεται εντός τουρκικού εδάφους.
The mountain has two distinct peaks – imaginatively named Greater Ararat (5.187 m.) and Little Ararat (3.896 m.). It is perhaps best known as the purported resting place of Noah’s Ark, whose remains are said to be hidden on the upper slopes.
Το βουνό έχει δύο ξεχωριστές κορυφές – με το φανταστικό όνομα Μεγάλο Αραράτ (5.187 μ.) και Μικρό Αραράτ (3.896 μ.). Είναι ίσως περισσότερο γνωστό ως ο υποτιθέμενος τόπος κατάληξης της Κιβωτού του Νώε, τα απομεινάρια της οποίας λέγεται ότι είναι κρυμμένα στις πάνω πλαγιές.
It is one of the most sacred and visited sites in Armenia primarily due to the legend of Saint Gregory the Illuminator who was imprisoned here, before succeeding in the conversion of King Tiridates to Christianity in the first decades of the 4th century CE. A cemetery is located just before the monastery complex.
Είναι ένα από τα πιο ιερά και επισκέψιμα μέρη στην Αρμενία, κυρίως λόγω του θρύλου του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστή, ο οποίος φυλακίστηκε εδώ, πριν πετύχει τον εκχριστιανισμό του Βασιλιά Τιριδάτη τις πρώτες δεκαετίες του 4ου αιώνα μ.Χ. Υπάρχει ένα νεκροταφείο που βρίσκεται λίγο πριν από το μοναστηριακό συγκρότημα.
Tourists are attracted here by the asceticism of the monastery, as well as by its significance: the fact is that it was here, in this city in 301, that the decision was first made to make Christianity the state religion of Armenia.
Οι τουρίστες προσελκύονται εδώ από τον ασκητισμό του μοναστηριού, καθώς και από τη σημασία του: γεγονός είναι ότι εδώ, σε αυτήν την πόλη το 301, πάρθηκε για πρώτη φορά η απόφαση να γίνει ο Χριστιανισμός η κρατική θρησκεία της Αρμενίας.
Khor Virap, with its deep historical roots and spiritual significance, stands as a powerful symbol of Armenia’s enduring faith and cultural heritage.
Το 
Κχορ Βιράπ, με τις βαθιές ιστορικές του ρίζες και την πνευματική του σημασία, αποτελεί ισχυρό σύμβολο της διαρκούς πίστης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αρμενίας.
As you enter through the gates, you will see the main St. Astvatsatsin (Holy Mother of God) church standing from the 17th century. Interestingly, before the adoption of Christianity, a pagan temple once stood in the place of the church.
Καθώς μπαίνετε από τις πύλες, θα δείτε την κύρια εκκλησία της Αγίας Αστβατσατσίν (Παναγίας Θεοτόκου) που στέκεται από τον 17ο αιώνα. Είναι ενδιαφέρον ότι πριν από την υιοθέτηση του Χριστιανισμού, κάποτε στη θέση της εκκλησίας βρισκόταν ένας ειδωλολατρικός ναός.
A chapel was initially built in 642 at the site of Khor Virap as a mark of veneration to Saint Gregory. Over the centuries, it was repeatedly rebuilt. In 1662, the larger chapel known as the "St. Astvatsatsin" (Holy Mother of God) was built around the ruins of the old chapel, the monastery, the refectory and the cells of the monks.
Ένα παρεκκλήσι χτίστηκε αρχικά το 642 στη θέση Χορ Βιράπ, ως ένδειξη σεβασμού προς τον Άγιο Γρηγόριο. Στο πέρασμα των αιώνων, ξαναχτίστηκε επανειλημμένα. Το 1662, γύρω από τα ερείπια του παλαιού παρεκκλησίου, του μοναστηριού, της τραπεζαρίας και των κελιών των μοναχών, χτίστηκε το μεγαλύτερο παρεκκλήσι, γνωστό ως «Αγία Αστβατσάτσιν».
The composition and collaboration of the human mind and nature reaching harmony are really what sets the monastery apart from the rest.
Το σκηνικό είναι αυτό που πραγματικά κάνει το 
Κχορ Βιράπ μοναδικό σε σύγκριση με άλλα μέρη στην Αρμενία, ακόμα και στον κόσμο.
The monastery consists of the St. Gevorg Chapel, the St. Astvatsatsin Chapel, a large courtyard, and fortified walls, which looks like a fort complex.
Το μοναστήρι αποτελείται από το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, το παρεκκλήσι του Αγίου Αστβατσατσίν, μια μεγάλη αυλή και οχυρά τείχη, που μοιάζει με συγκρότημα φρουρίου.
The rich history of the monastery, the unique architecture, the long cultural that spans ages, and the religion significance for the country, offer visitors a deeper understanding of Armenia's remarkable history.
Η πλούσια ιστορία του μοναστηριού, η μοναδική αρχιτεκτονική, η μακρά πολιτιστική κληρονομιά που εκτείνεται σε αιώνες και η θρησκευτική σημασία για τη χώρα, προσφέρουν στους επισκέπτες μια βαθύτερη κατανόηση της αξιοσημείωτης ιστορίας της Αρμενίας.
Khor Virap has endured countless challenges throughout its existence, including invasions and devastating earthquakes. However, it remains a remarkably well-preserved historical gem, showcasing the history, and culture of Armenia. 
Το Khor Virap έχει υπομείνει αμέτρητες προκλήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής του, συμπεριλαμβανομένων των εισβολών και των καταστροφικών σεισμών. Ωστόσο, παραμένει ένα αξιοσημείωτα καλοδιατηρημένο ιστορικό στολίδι, που παρουσιάζει την ιστορία και τον πολιτισμό της Αρμενίας. 
The complex is adorned with religious structures like the St. Gevorg Chapel and the St. Astvatsatsin Chapel, highlighting its crucial role in the propagation of Christianity in Armenia. The spiritual aura that envelops Khor Virap is palpable and profound.
Το συγκρότημα είναι διακοσμημένο με θρησκευτικές κατασκευές όπως το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου και το παρεκκλήσι του Αγίου Αστβατσατσίν, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του στη διάδοση του Χριστιανισμού στην Αρμενία. Η πνευματική αύρα που τυλίγει το 
Κχορ Βιράπ είναι απτή και βαθιά.
Originally established in 642 CE, the Khor Virap (Armenian for “deep dungeon”) Monastery did not take on its current and final incarnation until the 17th century.
Αρχικά ιδρύθηκε το 642 μ.Χ., το μοναστήρι 
Κχορ Βιράπ (αρμενικά σημαίνει «βαθύς λάκκος, μπουντρούμι») πήρε την τρέχουσα και τελική του μορφή τον 17ο αιώνα.
Other interesting structures in the complex include the cells for the monks, auxiliary buildings, the St. Gevorg chapel, and the underground cells, one of which is where Gregory the Illuminator spent 13 years of his life.
Άλλες ενδιαφέρουσες κατασκευές του συγκροτήματος περιλαμβάνουν τα κελιά για τους μοναχούς, βοηθητικά κτίρια, το παρεκκλήσι του St. Gevorg, και τα υπόγεια κελιά, ένα από τα οποία είναι όπου ο Γρηγόριος ο Φωτιστής πέρασε 13 χρόνια από τη ζωή του.

As you enter the chapel, make your way to the altar. A stairway to the right of it leads down to the pit where Gregory was kept. It has a depth of about 6 meters.
Καθώς μπαίνετε στο παρεκκλήσι, κατευθυνθείτε προς το βωμό. Μια σκάλα στα δεξιά της οδηγεί κάτω στον λάκκο όπου ήταν φυλακισμένος ο Γρηγόριος. Έχει βάθος περίπου 6 μέτρα.
Khor Virap was the site of Gregory the Illuminator’s imprisonment for 13 years—supposedly in a pit 6 meters below the ground. The king who imprisoned him eventually proclaimed Christianity as the state religion of Armenia in 301 AD. The original chapel was built in 642 to in veneration of Saint Gregory.
Το 
Κχορ Βιράπ ήταν ο τόπος φυλάκισης του Γρηγόριου του Φωτιστή για 13 χρόνια - υποτίθεται σε ένα λάκκο 6 μέτρα κάτω από το έδαφος. Ο βασιλιάς που τον φυλάκισε τελικά ανακήρυξε τον Χριστιανισμό ως κρατική θρησκεία της Αρμενίας το 301 μ.Χ. Το αρχικό παρεκκλήσι χτίστηκε το 642 προς τιμή του Αγίου Γρηγορίου.
You can actually descend down a metal ladder down into this cell some 60m underground! In the picture, Demetra & Michalis Athienitis in the cell of St. Gregory the Illuminator.
Μπορείτε πραγματικά να κατεβείτε από μια μεταλλική σκάλα σε αυτό το κελί περίπου 6 μέτρα κάτω από το έδαφος! Στη φωτογραφία η Δήμητρα και ο Μιχάλης Αθηαινίτης στο κελί του Αγίου Γρηγόριου του Φωτιστή.
The pit dungeon is 6 m deep. Tourists can descend down using a narrow ladder in order to experience the atmosphere, which is mostly quite dark. In the picture, Phivos Nicolaides & Konstantin Gevorgyan.
Ο λάκκος μπουντρούμι έχει βάθος 6 μέτρα. Οι τουρίστες μπορούν να κατέβουν χρησιμοποιώντας μια στενή σκάλα για να βιώσουν την ατμόσφαιρα, η οποία είναι ως επί το πλείστο αρκετά σκοτεινή. Στη φωτογραφία ο Φοίβος Νικολαΐδης & Κωνσταντίνος Γεβοργιάν.

The interior of the church is charming in its simplicity. Slivers of bright light sneak through a handful of thin windows, cutting through the grey smoke rising from rows of flickering candles.
Το εσωτερικό της εκκλησίας είναι γοητευτικό με την απλότητά του. Κομμάτια έντονου φωτός περνούν κρυφά μέσα από μια χούφτα λεπτά παράθυρα, κόβοντας τον γκρίζο καπνό που αναδύεται από σειρές κεριών που τρεμοπαίζουν.

Khor Virap Monastery is an important religious site mainly related to the adoption of Christianity in Armenia.
Το μοναστήρι 
Κχορ Βιράπ είναι ένας σημαντικός θρησκευτικός χώρος, που σχετίζεται κυρίως με την υιοθέτηση του Χριστιανισμού στην Αρμενία.
Armenians converted to Christianity in 301 A.D., thanks to Gregory the Illuminator. He was the advisor to pagan King Tiridates III, and initially, the king imprisoned him due to his Christian faith.
Οι Αρμένιοι ασπάστηκαν τον Χριστιανισμό το 301 μ.Χ., χάρη στον Γρηγόριο τον Φωτιστή. Ήταν σύμβουλος του ειδωλολάτρη βασιλιά Τιριδάτη Γ' και αρχικά ο βασιλιάς τον φυλάκισε λόγω της χριστιανικής του πίστης.
This monastery is one of the most popular places and pilgrimage sites to visit in Armenia.
Αυτό το μοναστήρι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη και τόπους προσκυνήματος για επίσκεψη στην Αρμενία.
It was within these stone walls that the seeds of Christianity in Armenia were sown, a monumental event that occurred in 301 AD.
Μέσα σε αυτούς τους πέτρινους τοίχους σπάρθηκαν οι σπόροι του Χριστιανισμού στην Αρμενία, ένα μνημειώδες γεγονός που συνέβη το 301 μ.Χ.
Khor Virap isn’t just a historical relic; it is a living symbol of Armenia’s spiritual heritage. A holy place of pilgrimage.
Το Khor Virap δεν είναι απλώς ένα ιστορικό μνημείο. Είναι ένα ζωντανό σύμβολο της πνευματικής κληρονομιάς της Αρμενίας. Ένας ιερός τόπος προσκυνήματος.
Khor Virap is one of the Armenian shrines, which in ancient times was a famous place of pilgrimage. The history of this monastery is closely connected with the Great Return of Armenians to their homeland, with Christianity, with all the processes of educational and cultural development in the country.
Το Khor Virap είναι ένα από τα αρμενικά ιερά, που στην αρχαιότητα ήταν διάσημος τόπος προσκυνήματος. Η ιστορία αυτού του μοναστηριού είναι στενά συνδεδεμένη με τη Μεγάλη Επιστροφή των Αρμενίων στην πατρίδα τους, με τον Χριστιανισμό, με όλες τις διαδικασίες εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης στη χώρα.
Of interest for visitors is the releasing of doves from the terrace of the monastery, with the hope they will fly to Mount Ararat, carrying their wishes and dreams with them.
Ενδιαφέρον για τους επισκέπτες είναι η απελευθέρωση περιστεριών από την βεράντα του το μοναστήρι, με την ελπίδα να πετάξουν στο όρος Αραράτ, κουβαλώντας μαζί τους τις επιθυμίες και τα όνειρά τους.

The symbolic white dove release has been around for thousands of years and is a popular custom in many cultures. Their symbolism is also prominent in many world religions. Doves represent love, peace, honesty, and loyalty, acting as a good omen at traditional gatherings.
Η συμβολική απελευθέρωση λευκού περιστεριού υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια και είναι ένα δημοφιλές έθιμο σε πολλούς πολιτισμούς. Ο συμβολισμός τους είναι επίσης εμφανής σε πολλές παγκόσμιες θρησκείες. Τα περιστέρια αντιπροσωπεύουν την αγάπη, την ειρήνη, την ειλικρίνεια και την πίστη, λειτουργώντας ως καλός οιωνός σε παραδοσιακές συγκεντρώσεις.
“As you stand in the monastery’s yard and gaze at Mount Ararat, you are not just witnessing a historical site; you are partaking in a profound experience of the history of Armenia”, says Popi Nicolaides and she adds: “It's a beautiful and fascinating place. Definitely worth a visit”.
«Καθώς στέκεστε στην αυλή του μοναστηριού και ατενίζετε το όρος Αραράτ, δεν είστε απλώς μάρτυρες μιας ιστορικής τοποθεσίας. Συμμετέχετε σε μια βαθιά εμπειρία, που αφορά την ιστορία της Αρμενίας», λέει η Πόπη Νικολαΐδου και προσθέτει: «Είναι ένα όμορφο και συναρπαστικό μέρος. Σίγουρα αξίζει μια επίσκεψη».

No comments: