Tuesday, December 5, 2023

Zagreb - Croatia

Ζάγκρεμπ - Κροατία
Zagreb is the capital and largest city of Croatia. It is in the north of the country, along the Sava river. It is a compact and walkable city of over one million people.
Το Ζάγκρεμπ είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Κροατίας. Βρίσκεται στα βόρεια της χώρας, κατά μήκος του ποταμού Σάβα. Είναι μια συμπαγής και βατή πόλη με πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Ban Josip Jelačić Square is the heart of Zagreb. This main urban square marks the meeting point between the modern Lower Town and the ancient Upper Town.
Η πλατεία Ban Josip Jelačić είναι η καρδιά του Ζάγκρεμπ. Αυτή η κεντρική αστική πλατεία σηματοδοτεί το σημείο συνάντησης μεταξύ της σύγχρονης Κάτω Πόλης και της αρχαίας Άνω Πόλης.
Around it you will find numerous buildings dating from the nineteenth century, with great architecture design and colours.
Γύρω της υπάρχουν πολλά κτίρια που χρονολογούνται από τον δέκατο ένατο αιώνα, με υπέροχη αρχιτεκτονική και χρώματα.
The central square of Zagreb is dominated by the statue of Ban Jelacic, the national hero of Croatia. The statue was erected in 1866, but was removed in 1947 because it had become a symbol of Croatian nationalism.
Στην κεντρική πλατεία του Ζάγκρεμπ δεσπόζει το άγαλμα του Ban Jelacic ,εθνικού ήρωα της Κροατίας. To άγαλμα στήθηκε το 1866, όμως αφαιρέθηκε το 1947 επειδή είχε γίνει σύμβολο του κροάτικου εθνικισμού.
Ban Josip Jelačić Square is one of the must-see sights of Zagreb. It has been renamed several times, but currently owes its name to Josip Jelačić, who was governor of Croatia between 1848 and 1859.
Η πλατεία Ban Josip Jelačić είναι ένα από τα αξιοθέατα του Ζάγκρεμπ που πρέπει να δείτε. Έχει μετονομαστεί αρκετές φορές, αλλά σήμερα οφείλει το όνομά της στον Josip Jelačić, ο οποίος ήταν κυβερνήτης της Κροατίας μεταξύ 1848 και 1859.
The etymology of the name Zagreb is unclear. It was used for the united city only from 1852, but it had been in use as the name of the Zagreb Diocese since the 12th century and was increasingly used for the city in the 17th century.
Η ετυμολογία του ονόματος Ζάγκρεμπ είναι ασαφής. Χρησιμοποιήθηκε για την ενωμένη πόλη μόνο από το 1852, αλλά χρησιμοποιήθηκε ως όνομα της Επισκοπής του Ζάγκρεμπ από τον 12ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε όλο και περισσότερο για την πόλη τον 17ο αιώνα.

The rich cultural heritage continues alongside modern life.
Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά συνεχίζεται παράλληλα με τη σύγχρονη ζωή.
It is a city known for its diverse economy, museums, sporting, gastronomy and entertainment events.
Είναι μια πόλη γνωστή για την ποικιλόμορφη οικονομία, την γαστρονομία, τα μουσεία, τις αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
While Zagreb is easily walkable, there is an extensive public transport network. This includes a surprisingly high number of tram lines for such a small city. 
Ενώ το Ζάγκρεμπ μπορείς εύκολα να το περπατήσεις, υπάρχει ένα εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών. Αυτό περιλαμβάνει έναν εκπληκτικά υψηλό αριθμό γραμμών τραμ για μια τόσο μικρή πόλη. 
This monument is in tribute to Nikola Tesla. A physicist who has made numerous contributions to physics and engineering, but best known for his contributions to the design of the modern AC electricity system.
Αυτό το μνημείο είναι φόρο τιμής στον Νίκολα Τέσλα. Ένας φυσικός που έχει κάνει πολυάριθμες συνεισφορές στη φυσική και τη μηχανική, αλλά περισσότερο γνωστός για τη συμβολή του στο σχεδιασμό του σύγχρονου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας AC.
From 1945 until 1990, Zagreb functioned as the capital of the Socialist Republic of Croatia, one of the six constituent socialist republics of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
Από το 1945 έως το 1990, το Ζάγκρεμπ λειτούργησε ως πρωτεύουσα της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Κροατίας, μιας από τις έξι συνιστώσες σοσιαλιστικές δημοκρατίες της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας.
Apart of their beauty, Croatian are tall nation with average above 180cm. Croatians are ranked 7th in the world when it comes to average height. The average height for Croatian men is 180.76 cm, or 5 foot 11 inches. The average height for Croatian women is 166.80 cm, or 5 foot 6 inches.
Εκτός από την ομορφιά τους, οι Κροάτες είναι ψηλό έθνος με μέσο όρο πάνω από 180 εκατοστά. Οι Κροάτες κατατάσσονται στην 7η θέση στον κόσμο όσον αφορά το μέσο ύψος. Το μέσο ύψος για τους Κροάτες άνδρες είναι 180,76 cm, ή 5 πόδια 11 ίντσες. Το μέσο ύψος για τις γυναίκες της Κροατίας είναι 166,80 cm, ή 5 πόδια 6 ίντσες.
The heart is a symbol of the city, it is called Licitar and is given on special occasions, as an expression of love and devotion, in the form of a traditional colorful and elaborately decorated sweet made of honey dough.
Η καρδιά αποτελεί σύμβολο της πόλης, την αποκαλούν Λίτσιταρ και χαρίζεται σε ειδικές περιστάσεις, ως έκφραση αγάπης και αφοσίωσης, με τη μορφή ενός παραδοσιακού πολύχρωμου και περίτεχνα διακοσμημένου γλυκού από ζύμη μελιού.
So, Zagreb is full of hearts, it is a fair tail place, full of flowers and greenery, wonderful architecture and idyllic corners.
Το Ζάγκρεμπ, λοιπόν, είναι γεμάτο καρδιές, ένα μέρος παραμυθένιο, γεμάτο λουλούδια και πράσινο, υπέροχη αρχιτεκτονική και ειδυλλιακές γωνιές.

The city consists of two distinct parts: The Upper Town, with a medieval style, and the Lower Town, with a strong Austrian influence.
Η πόλη χωρίζεται σε δύο διακριτά μέρη: την Άνω Πόλη, με μεσαιωνικό στυλ, και την Κάτω Πόλη, με έντονη αυστριακή επιρροή.

Old-town Garden’s St. Mark’s Church sports Croatia’s medieval coat of arms and the emblem of Zagreb, making it an iconic and memorable sight.
Η εκκλησία του Αγίου Μάρκου της παλιάς πόλης Gradec φέρει το μεσαιωνικό οικόσημο της Κροατίας και το έμβλημα του Ζάγκρεμπ, καθιστώντας την ένα εμβληματικό και αξέχαστο θέαμα.
The church structure dates back to the 13th century, but the distinctive, brightly tiled roof was only added on in 1880.
Η κατασκευή της εκκλησίας χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, αλλά η χαρακτηριστική, φωτεινή κεραμοσκεπή προστέθηκε μόλις το 1880.
The eponymous square on which it sits is also worth a wander, being home to a number of Zagreb’s other important and historical buildings such as the Croatian Parliament and the Old City Hall.
Η ομώνυμη πλατεία στην οποία βρίσκεται αξίζει επίσης μιας περιπλάνησης, καθώς φιλοξενεί πολλά άλλα σημαντικά και ιστορικά κτίρια του Ζάγκρεμπ, όπως το Κροατικό Κοινοβούλιο και το Παλιό Δημαρχείο.
In this square you can visit some historical buildings of the city of Zagreb. Highlights include the Banski dvori Palace -the seat of the Croatian Government-, the Sabor Palace -the seat of the Parliament and the Constitutional Court- and the Old Town Hall.
Στην πλατεία αυτή μπορείτε να επισκεφθείτε μερικά ιστορικά κτίρια της πόλης. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν το Banski dvori Palace -την έδρα της κροατικής κυβέρνησης-, το Sabor Palace -την έδρα του Κοινοβουλίου και του Συνταγματικού Δικαστηρίου- και το Παλιό Δημαρχείο.
The Lotrščak Tower once guarded the entrance of the Zagreb Upper Town, the oldest part of the medieval core of the city.
Ο Πύργος Lotrščak φρουρούσε κάποτε την είσοδο της Άνω Πόλης του Ζάγκρεμπ, του παλαιότερου τμήματος του μεσαιωνικού πυρήνα της πόλης.
Churches, old mansions, museums and great views dominate this part of the city.
Εκκλησίες, παλιά αρχοντικά, μουσεία και υπέροχη θέα κυριαρχούν σε αυτό το μέρος της πόλης.
Walk past the Lotrščak Tower to enter the Upper Town proper, complete with interesting museums, prestigious churches, and historic palaces.
Περπατήστε δίπλα από τον Πύργο Lotrščak για να μπείτε στην Άνω Πόλη, με ενδιαφέροντα μουσεία, αριστοκρατικές εκκλησίες και ιστορικά παλάτια.

In Kamenita ulica is the oldest pharmacy in Zagreb, it was opened in 1355 by Nicolò Alighieri, great-grandson of Dante Alighieri.
Στην οδό Kamenita ulica βρίσκεται το παλαιότερο φαρμακείο στο Ζάγκρεμπ. Άνοιξε το 1355 από τον Nicolò Alighieri, δισέγγονο του Dante Alighieri.
The Zagreb Funicular has the unusual honour of reigning as the shortest funicular in the world. Measuring just 66 metres in length, it links the Upper Town of old Zagreb to the Lower Town in a ride that takes less than 60 seconds to complete.
Το τελεφερίκ του Ζάγκρεμπ έχει την ασυνήθιστη τιμή να βασιλεύει ως το πιο μικρό τελεφερίκ στον κόσμο. Με μήκος μόλις 66 μέτρα, συνδέει την Άνω Πόλη του παλιού Ζάγκρεμπ με την Κάτω Πόλη σε μια διαδρομή που διαρκεί λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί.
The Neo-gothic Cathedral was built in the 13th century but was destroyed by the 1880 earthquake. It also stands out in the Zagreb skyline as the tallest building in the city.
Ο νεογοτθικός καθεδρικός ναός χτίστηκε τον 13ο αιώνα αλλά καταστράφηκε από τον σεισμό του 1880. Ξεχωρίζει επίσης στον ορίζοντα του Ζάγκρεμπ ως το ψηλότερο κτίριο της πόλης.
The origins of the cathedral date back to 1050. It stands out especially for its Gothic style and for all the architectural details, both on the facade and inside.
Οι απαρχές του καθεδρικού ναού χρονολογούνται από το 1050. Ξεχωρίζει ιδιαίτερα για το γοτθικό στυλ του και για όλες τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, τόσο στην πρόσοψη όσο και στο εσωτερικό.
Monument of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. It is a city to stroll along its boulevards, visit its parks, its monuments and enjoy its museums.
Μνημείο Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι μια πόλη που πρέπει να περπατήσετε στις λεωφόρους της, να επισκεφθείτε τα πάρκα, τα μνημεία της και να απολαύσετε τα μουσεία της.
Walk along the meandering narrow alleyways of the Upper Town to experience what life was once like in Zagreb. To add to the charm, in the evening the courtyards are lit with flickering vintage gas lamps.
Περπατήστε στα ελικοειδή στενά σοκάκια της Άνω Πόλης για να ζήσετε πώς ήταν κάποτε η ζωή στο Ζάγκρεμπ. Για να προσθέσετε στη γοητεία, το βράδυ οι αυλές φωτίζονται με λάμπες υγραερίου που τρεμοπαίζουν.
Zagreb is made for strolling. Wander through the Upper Town's red-roof and cobblestone glory, peppered with church spires.
Το Ζάγκρεμπ είναι φτιαγμένο για βόλτες. Περιπλανηθείτε στην κόκκινη οροφή και τη δόξα του λιθόστρωτου της Άνω Πόλης, που είναι γεμάτη με καμπαναριά εκκλησιών.
Face to face with the beauty of the city.
Πρόσωπο με πρόσωπο με την ομορφιά της πόλης.
Near the gate is the statue of Saint George slaying the dragon.
Κοντά στην πύλη είναι το άγαλμα του Αγιού Γεωργίου που σκοτώνει τον δράκο.
But this relatively small city has eye-catching buildings, several bold and quirky museums, and other attractions, together with a café culture that’s almost unmatched elsewhere in Europe.
Αλλά αυτή η σχετικά μικρή πόλη έχει εντυπωσιακά κτίρια, πολλά τολμηρά και ιδιόμορφα μουσεία και άλλα αξιοθέατα, μαζί με μια κουλτούρα καφέ που είναι σχεδόν απαράμιλλη αλλού στην Ευρώπη.
Café culture is unmissable in Croatia, and especially in Zagreb – the sheer number of coffee shops on every corner will likely take you by surprise.
Η κουλτούρα του καφέ δεν πρέπει να χάσετε στην Κροατία, και ειδικά στο Ζάγκρεμπ – ο τεράστιος αριθμός των καφέ σε κάθε γωνιά πιθανότατα θα σας εκπλήξει.
Croats are among the biggest coffee drinkers in the world. This isn’t because they rely on the caffeine kick to feel energised. Croatian people just love to socialise.
Οι Κροάτες είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές καφέ στον κόσμο. Αυτό δεν συμβαίνει επειδή βασίζονται στην καφεΐνη για να νιώσουν ενέργεια. Οι Κροάτες λατρεύουν απλώς να κοινωνικοποιούνται.
Amazing images in every corner, everywhere. Zagreb really is one of the best places to visit in Croatia!
Καταπληκτικές εικόνες σε κάθε γωνιά, παντού. Το Ζάγκρεμπ είναι πραγματικά ένα από τα καλύτερα μέρη για επίσκεψη στην Κροατία!
The statue of the poet, writer, and military general Petar Rendic Preradovic, He was one of the most important Croatian poets and perhaps best known for his role in the cultural and political campaign for pan-South-Slavic revival at a time when the region was part of the Austrian Empire. On the northern side of the square stands the Zagreb Orthodox Cathedral now under renovation.
Το άγαλμα του ποιητή, συγγραφέα και στρατιωτικού στρατηγού Petar Rendic Preradovic. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους Κροάτες ποιητές και ίσως περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στην πολιτιστική και πολιτική εκστρατεία για την παν-νότιο-σλαβική αναγέννηση σε μια εποχή που η περιοχή ήταν μέρος της Αυστριακής Αυτοκρατορίας. Στη βόρεια πλευρά της πλατείας βρίσκεται ο Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός του Ζάγκρεμπ που είναι υπό ανακαίνιση.
As you walk along, you’ll see landmark buildings, such as the greatest theatre of Zagreb opera, the Gran Teatre del Liceu, the Palau de la Virreina and the spectacular Boqueria Market.
Καθώς περπατάτε, θα δείτε χαρακτηριστικά κτίρια, όπως το μεγαλύτερο θέατρο της όπερας του Ζάγκρεμπ, το Gran Teatre del Liceu, το Palau de la Virreina και την εντυπωσιακή αγορά Boqueria.

The Croatian National Theatre in Zagreb, is a theatre, opera and ballet house. The Croatian National Theatre is a neo-baroque Zagreb masterpiece established in 1895. Experience drama, opera and ballet performances.
Το Κροατικό Εθνικό Θέατρο στο Ζάγκρεμπ, είναι θέατρο, όπερα και μπαλέτο. Το Κροατικό Εθνικό Θέατρο είναι ένα νεο-μπαρόκ αριστούργημα του Ζάγκρεμπ που ιδρύθηκε το 1895. Απολαύστε παραστάσεις δράματος, όπερας και μπαλέτου.
The Archaeological museum, the Mimara museum, the Strossmayer Gallery, the Museum of Contemporary Art are some of the most important institutions. In the picture above is the Croatian Academy of Sciences and Arts was founded in 1861.
Το Αρχαιολογικό μουσείο, το μουσείο Μίμαρα, η Πινακοθήκη του Στρόσμαγιερ, το μουσείο Σύγχρονης Τέχνης είναι κάποια από το πιο σημαντικά ιδρύματα. Στη φωτογραφία πάνω είναι η Κροατική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών ιδρύθηκε το 1861.
The Mimara Museum – or the Art Collection of Ante and Wiltrud Topić Mimara, is surely one of the most varied displays of artwork to be found in Zagreb. It's housed in a vast 19th-century palace in the heart of the Croatian capital.
Το Μουσείο Mimara – ή η Συλλογή Τέχνης των Ante και Wiltrud Topić Mimara, είναι σίγουρα μια από τις πιο ποικίλες εκθέσεις έργων τέχνης που υπάρχουν στο Ζάγκρεμπ. Στεγάζεται σε ένα τεράστιο παλάτι του 19ου αιώνα στην καρδιά της κροατικής πρωτεύουσας.
As one moves away from the center, the city's Yugoslav past and the influence of modern architecture are more and more pronounced.
Όσο απομακρύνεται κάποιος από το κέντρο, είναι όλο και πιο έντονο το γιουγκοσλάβικο παρελθόν της πόλης αλλά και η επιρροή της μοντέρνας αρχιτεκτονικής.
Zagreb is more than a city that boasts impressive architecture, historic significance and cultural diversity.
Το Ζάγκρεμπ είναι κάτι περισσότερο από μια πόλη που μπορεί να υπερηφανεύεται για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, την ιστορική σημασία και την πολιτιστική ποικιλομορφία.
A vibrant city with spectacular architecture and rich culture, the place it’s easy to fall in love with and enjoy every bit of it!
Μια ζωντανή πόλη με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και πλούσιο πολιτισμό, το μέρος που είναι εύκολο να ερωτευτείς και να απολαύσεις κάθε κομμάτι του!
Popi Nicolaides feeling with an easy feeling, discover step by step the beauties of the city.
Η Πόπη Νικολαΐδου αισθάνεται άνετα με το περιβάλλον, ανακαλύπτοντας βήμα προς βήμα τις ομορφιές της πόλης.
The equestrian statue on the square opposite the railway station is king Tomislav, who ruled Croatia in the Middle Ages.
Το έφιππο άγαλμα στην πλατεία απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό είναι ο βασιλιάς Tomislav, ο οποίος κυβέρνησε την Κροατία τον Μεσαίωνα.
Glavni Kolodvor with a beautiful facade of the main entrance is the main railway station in Zagreb, opened in 1892.
Το Glavni Kolodvor με την όμορφη πρόσοψη της κύριας εισόδου είναι ο κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός στο Ζάγκρεμπ, που άνοιξε το 1892.
It's so easy to get caught up in the nice feeling of a city like Zagreb, where everything is just beautiful and colorful.
Είναι τόσο εύκολο να παγιδευτείς στην ωραία αίσθηση μιας πόλης όπως το Ζάγκρεπ, όπου όλα είναι απλά όμορφα και πολύχρωμα.
Zagreb is a city of arts and history, which is evident from its numerous museums, galleries and theaters.Green Horseshoe Park with Art Pavilion (1898) in the background.
Το Ζάγκρεμπ είναι μια πόλη των τεχνών και της ιστορίας, κάτι που φαίνεται από τα πολυάριθμα μουσεία, γκαλερί και θέατρα που διαθέτει. Green Horseshoe Park με Art Pavilion (1898) στο βάθος.
Old town gate, at the top of Radićeva street (Upper Town). Now it is a temple to the Virgin Mary, "Kamenita vrata" where you can light a candle, and as some locals believe, have your wishes come true.
Η Πύλη παλιάς πόλης, είναι τώρα ναός στην Παναγία, "Kamenita vrata" όπου μπορείτε να ανάψετε ένα κερί, και όπως πιστεύουν κάποιοι ντόπιοι, θα εκλπηρωθούν οι ευχές σας.
The wall is full of thanksgivings to the Virgin Mary. Some of them cause laughter, like the one here that reads: "Mother Mary thank you a million times for being my fairy son's betrayer” tells us, our tour guide Tonka Baricevic.
Ο τοίχος είναι γεμάτος από ευχαριστίες προς την Παναγία. Μερικές προκαλούν γέλιο, όπως αυτήν εδώ που γράφει: «Παναγία μου σε ευχαριστώ ένα εκατομμύριο φορές που πρόδωσες τη νεράιδα του γιου μου», μας λέει η ξεναγός μας Tonka Baricevic.
Dolac Market is a traditional farmer’s market with an abundance of fresh homegrown and homemade local produce on offer.
Η υπαίθρια Αγορά Dolac που βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία είναι μια παραδοσιακή αγορά, όπου οι παραγωγοί πωλούν μια πληθώρα φρέσκων ντόπιων και σπιτικών τοπικών προϊόντων.
The statue of Kumica Barica depicts a woman who is in Zagreb to sell her wares in the main Zagreb market, Dolac. Kumica Barica (woman from a rural area) is the name given to the statue by the citizens of Zagreb.   
Το άγαλμα της Kumica Barica απεικονίζει μια γυναίκα που βρίσκεται στο Ζάγκρεμπ για να πουλήσει τα προϊόντα της στην κύρια αγορά Dolac. Kumica Barica (στην καθομιλουμένη σημαίνει αγρότισσα) είναι το όνομα που έδωσαν στο άγαλμα οι πολίτες του Ζάγκρεμπ. 
Just beyond the square, you'll find the Dolac open-air market, also known as "Zagreb's belly", as it's where you'll find irresistible flavors from all over Croatia. Fruits, vegetables, meat, fish for gourmets!
Λίγο πιο πέρα από την πλατεία, θα βρείτε την υπαίθρια αγορά του Dolac, γνωστή και ως «η κοιλιά του Ζάγκρεμπ», καθώς εκεί θα βρείτε ακαταμάχητες γεύσεις από όλη την Κροατία. Φρούτα, λαχανικά, κρέας, ψάρια για καλοφαγάδες!
In Dolac Market, a place to haggle for fresh summer flowers as well.
Στην αγορά Dolac επίσης, ένα μέρος για να παζαρέψετε φρέσκα καλοκαιρινά λουλούδια.
Discovering even more of the hidden beauty that this place has to offer.
Ανακαλύπτοντας ακόμη περισσότερη κρυμμένη ομορφιά, της πόλης.
A statue up the back of the market well worth a look at. It represents a prophet and social commentator of the time. He was renowned for wearing jesters and traditional peasant clothing. He seen playing a mandolin all the while wearing a noose around his neck while it looks like the people around him are dying.
Ένα άγαλμα στο πίσω μέρος της αγοράς, αντιπροσωπεύει έναν προφήτη και κοινωνικό σχολιαστή της εποχής. Ήταν γνωστός για το ότι φορούσε ρούχα γελωτοποιού και παραδοσιακά αγροτικά ρούχα. Έπαιζε κιθάρα όλη την ώρα, φορώντας μια θηλιά στο λαιμό του, ενώ φαινόταν ότι οι άνθρωποι γύρω του πεθαίνουν.
These streets can be crowded, especially during the height of the tourist season.
Οι δρόμοι αυτοί μπορεί να είναι γεμάτοι, ειδικά κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
In the main tourist street in the Upper Town namely Tkalchiceva Street
there is a statue in honour of Marija Juric Zagorka ( 1873-1957 ) a Croatian jounalist,writer and women's rights activist.
Στον κεντρικό τουριστικό δρόμο της Άνω Πόλης, την οδό Tkalchiceva υπάρχει ένα άγαλμα προς τιμήν της Marija Juric Zagorka (1873-1957), μιας Κροάτισας δημοσιογράφου, συγγραφέα και ακτιβίστριας για τα δικαιώματα των γυναικών.

It’s absolutely necessary to visit this street in the center of the city, full of pubs and restaurants, that appeals to both tourists and locals alike, all of whom enjoy its charm.
Είναι απολύτως απαραίτητο να επισκεφθείτε αυτό τον δρόμο στο κέντρο της πόλης, γεμάτο μπυραρίες και εστιατόρια που απευθύνονται τόσο στους τουρίστες, όσο και στους ντόπιους, όπου όλοι τους απολαμβάνουν τη γοητεία του.

Zagreb also has one of the most original themed museums that one can find. The museum of broken relationships, simply proves the romantic nature of the city.
Το Ζάγκρεμπ διαθέτει και ένα από τα πιο πρωτότυπα θεματικά μουσεία που μπορεί κανείς να βρει. Το μουσείο των διαλυμένων σχέσεων, απλά αποδεικνύει τη ρομαντική φύση της πόλης.
Zagreb leaves the visitor with a romantic, dreamy and calm aftertaste. It is a colorful, fragrant city with a Balkan temperament with a modern European orientation.
Το Ζάγκρεμπ, αφήνει στον επισκέπτη μία ρομαντική, ονειροπόλα και ήρεμη γεύση. Είναι πόλη με χρώματα, μυρωδιές, με βαλκανικό ταπεραμέντο και με σύγχρονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
You can bet, that any person visiting this city will never feel alienated. This city rewards those on foot.
Μπορείς να στοιχηματίσεις, ότι, οποιοσδήποτε που επισκέπτεται αυτή την πόλη, δεν θα αισθανθεί ποτέ αποξενωμένος. Αυτή η πόλη ανταμείβει όσους περπατούν.
These guys do an amazing job with their costumes, and sometimes you can walk right by one and think it’s a real statue.
Αυτοί οι τύποι κάνουν μια εκπληκτική δουλειά με τα κοστούμια τους και μερικές φορές μπορεί και να πιστέψετε ότι είναι ένα πραγματικό άγαλμα.
Kravata tie shop in Zagreb, Croatia. Croatia is the homeland of the first necktie as it originates from a cravat worn by 17th-century Croat soldiers.
Κατάστημα γραβάτα Kravata στο Ζάγκρεμπ, Κροατία. Η Κροατία είναι η πατρίδα της πρώτης γραβάτας καθώς προέρχεται από μια λαβίδα που φορούσαν Κροάτες στρατιώτες του 17ου αιώνα.
Our tourist guide Tonka Baricevic was incredibly knowledgeable, friendly and professional with a sense of humour. She was just a wonderful guide and spoke excellent English. In her guided tour she gave us the essence of Zagreb beauty so pleasantly.
Η ξεναγός μας Tonka Baricevic, ήταν απίστευτα καλή γνώστης του αντικειμένου, φιλική και επαγγελματίας με αίσθηση του χιούμορ. Ήταν απλώς μια υπέροχη ξεναγός και μιλούσε εξαιρετικά αγγλικά. Στην ξενάγησή της, μας έδωσε την ουσία της ομορφιάς του Ζάγκρεμπ με τόσο ευχάριστο τρόπο.
Hotel Puntijar is a museum boutique hotel located in Zagreb in the residential area Gracani. This family hotel offers uniquely decorated rooms with antique furniture.
Το Hotel Puntijar είναι ένα μουσειακό boutique ξενοδοχείο στο Ζάγκρεμπ, στην κατοικημένη περιοχή Gracani. Αυτό το οικογενειακό ξενοδοχείο διαθέτει μοναδικά διακοσμημένα δωμάτια με έπιπλα αντίκες.
The striking building which hosts the magnificent museum, was once the residence of the owner's ancestors. Zlatko Punijar is a member of the fifth generation of the famous Croatian catering family.
Το εντυπωσιακό κτίριο που φιλοξενεί το υπέροχο μουσείο, ήταν κάποτε η κατοικία των προγόνων του ιδιοκτήτη. Ο Zlatko Punijar είναι μέλος της πέμπτης γενιάς της διάσημης κροατικής οικογένειας στο catering.
Zlatko Puntijar, a collector of the largest collection of cookbooks in Europe as well as the owner of the restaurant and the “Puntijar” boutique hotel and museum.
Ο Zlatko Puntijar, συλλέκτης της μεγαλύτερης συλλογής βιβλίων μαγειρικής στην Ευρώπη, καθώς και ιδιοκτήτης του εστιατορίου και του ξενοδοχείου Puntijar.

Philip Nicolaides, Tina Eterovic Cubrilo, Popi Nicolaides and Alexander York in the cosy hotel's restaurant Stari Puntijar which has a long tradition, enjoy delicious traditional Croatian specialities.
Ο Φοίβος Νικολαΐδης, Tina Eterovic Cubrilo, Πόπη Νικολαΐδου και ο Alexander York στο φιλόξενο εστιατόριο Stari Puntijar του ξενοδοχείου, που έχει μακρά παράδοση, απολαμβάνουν νόστιμες παραδοσιακές κροατικές σπεσιαλιτέ.
Philip & Popi Nicolaides enjoy the great company of Marijana Rebic over a great cup of coffee in a beautiful coffee house in the big square of Zagreb.
Ο Φοίβος και η Πόπη Νικολαΐδη απολαμβάνουν την υπέροχη παρέα της Marijana Rebic, πίνοντας έναν υπέροχο καφέ, σε μια όμορφη καφετέρια στη μεγάλη πλατεία του Ζάγκρεμπ.


No comments: