Saturday, August 10, 2019

Kykkos Monastery - Cyprus

Kykkos Monastery, one of the wealthiest and best-known monasteries in Cyprus
Μονή Κύκκου, ένα από τα πλουσιότερα και πιο γνωστά μοναστήρια στην Κύπρο

Wendy Nemitz, Popi Nicolaides and Yiannis Kokkinos at the impressive Monastery entrance.
Η Γουέντυ Νίμιτς, Πόπη Νικολαΐδου και Γιάννης Κόκκινος μπροστά στην εντυπωσιακή είσοδο της Μονής.
The Holy, Royal and Stavropegic Monastery of Kykkos is one of the wealthiest and best-known monasteries in Cyprus.
Η Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή του Κύκκου είναι ένας από τα πλουσιότερα και πιο γνωστά μοναστήρια στην Κύπρο.

Mosaic on top of the archway, with hand painted Orthodox icons on the walls. 
Ψηφιδωτό στην κορυφή της αψίδας με ζωγραφισμένες στο χέρι θρησκευτικές εικόνες της Ορθοδοξίας στους τοίχους.
The largest wealthiest monastery in Cyprus attracts millions of tourists for religious purposes or sightseeing.
Το μεγαλύτερο πλουσιότερο μοναστήρι στην Κύπρο προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες για θρησκευτικούς λόγους ή περιηγήσεων.
Wendy Nemitz ready to enter the Monastery. According to tradition, Cypriot hermit Isaiah miraculously healed the daughter of Emperor Alexios I Komnenos (1081-1118 AD).
Η Γουέντυ Νίμιτς έτοιμη να εισέλθει στη Μονή. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Κύπριος ερημίτης Ησαΐας θεραπεύει με θαύμα την κόρη του αυτοκράτορα Αλεξίου Α Κομνηνού (1081-1118 μ.Χ.).
As a reward, he asked for the icon, and though grieved at the prospect of losing the treasure, the emperor sent it to Cyprus, along with the funds to pay for the construction of a monastery where the sacred relic would be kept.
Ως ανταμοιβή, ζήτησε την εικόνα. Αν και με θλίψη να χάσει τον θησαυρό, ο αυτοκράτορας την έστειλε στην Κύπρο μαζί με τα χρήματα για την κατασκευή ενός μοναστηριού όπου θα φυλάσσονταν τα ιερά λείψανα.

Located in the mountainous region of Marathasa Valley, the Monastery of Kykkos is the wealthiest and most lavish on the island, and stands on a mountain peak, at an altitude of 1.318 meters.
Βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της κοιλάδας του Μαραθάσα, το μοναστήρι του Κύκκου είναι το πλουσιότερο και πλουσιότερο στο νησί και βρίσκεται σε μια κορυφή βουνού, σε υψόμετρο 1.318 μέτρων.
Dedicated to Panagia (the Virgin Mary), the monastery possesses one of three icons attributed to Agios Loukas (Apostle Luke) the Evangelist.
Αφιερωμένο στην Παναγία, η Μονή κατέχει μία από τις τρεις εικόνες, που αποδίδεται στον Άγιο Λουκά (Ευαγγελιστή).
Wendy Nemitz admires the church part which is absolutely stunning, with gold lanterns all along the ceiling and pictures of the saints all along the walls.
Η Γουέντυ Νίμιτς θαυμάζει την εκκλησία η οποία είναι απόλυτα εκπληκτική, με χρυσά καντίλια σε όλη την οροφή και εικόνες των αγίων απέναντι στους τοίχους.
Popi Nicolaides poses next to mosaic depiction of Virgin Mary. The icon has served as a template for other paintings depicting the Madonna in eastern Orthodoxy.
Η Πόπη Νικολαΐδου ποζάρει δίπλα στη μωσαϊκή απεικόνιση της Παναγίας. Η εικόνα χρησίμευσε ως πρότυπο για άλλους πίνακες που απεικονίζουν τη Μαντόνα στην ανατολική Ορθοδοξία.
A lot of stunning paintings and beautiful mosaics at the corridors.
Πολλές υπέροχες ζωγραφιές και πολλά όμορφα ψηφιδωτά στους διαδρόμους.
There is also a museum on the grounds, whilst it is noteworthy for being the monastery that the first President of Cyprus, Archbishop Makarios III served at as a novice.
Υπάρχει επίσης ένα μουσείο, ενώ, αξίζει, να σημειωθεί ότι ήταν το μοναστήρι όπου ο πρώτος Πρόεδρος της Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ' υπηρέτησε ως δόκιμος.
Throughout the centuries locals have revered the icon and have attributed miracles to its presence. 
Στο πέρασμα των αιώνων οι πιστοί έχουν αποδώσει θαυματουργικές ικανότητες στην ιερή εικόνα του μοναστηριού.
Popi Nicolaides, Yiannis Kokkinos and Wendy Nemitz, in the yard of the monastery.
Πόπη Νικολαίδου, Γιάννης Κόκκινος και Γουέντυ Νίμιτς, στην αυλή του μοναστηριού.
Stunning and beautiful indeed.    -    Εκπληκτικό και όμορφο πραγματικά.
Αt first we thought they were nuns, visiting the monastery... 
Στην αρχή νομίσαμε ότι ήταν καλόγριες, που επισκέπτονταν το μοναστήρι...
Yiannis Kokkinos ready to enter the confession room to confess his sins. Nobody was there and Yiannis wondered whether he could confess his sins directly to God…
Ο Γιάννης Κόκκινος είναι έτοιμος να εισέλθει στο Εξομολογητήριο, για να ομολογήσει τις αμαρτίες του. Κανείς δεν ήταν εκεί και ο Γιάννης αναρωτιόταν, αν μπορούσε, να απευθυνθεί απευθείας στον Θεό...
Wendy Nemitz, Popi & Phivos Nicolaides discover the charming, romantic, and adventurous Cyprus.
Η Γουέντυ Νίμιτς, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης ανακαλύπτουν τη γοητευτική, ρομαντική και περιπετειώδη Κύπρο.

No comments: