Sunday, August 25, 2019

Agia Anastasia Pharmakolytria Monastery - Thessaloniki, Greece

Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας - Θεσσαλονίκη
The Monastery of St. Anastasia is located at the foot of Mount Omvriano, in Hortiatis area, near the town of Vasilikon, Thessaloniki.
Η Μονή της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας βρίσκεται στους πρόποδες, του όρους Ομβριανού, περιοχής Χορτιάτη, κοντά στην κωμόπολης των Βασιλικών, του Νομού Θεσσαλονίκης.
  
The holy monastery is a Stavropegic one, which means that it reports directly to the Ecumenical Patriarch.
Η μονή είναι Σταυροπηγιακή, δηλαδή υπάγεται άμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
In 1522 the monk Theonas (later Metropolitan of Thessaloniki St.) founded the present monastery, on the site of old ruins.
Το 1522 ο μοναχός Θεωνάς (μετέπειτα μητροπολίτης Θεσσαλονίκης και άγιος) ίδρυσε τη σημερινή μονή, στη θέση παλαιών ερειπίων.
Exterior view with hand painted Orthodox icon on the wall of the main entrance of the Monastery.
Εξωτερική θέα με ζωγραφισμένη στο χέρι θρησκευτική εικόνα της Ορθοδοξίας στον τοίχο της κυρίας εισόδου του Μοναστηριο
The Monastery was built in honor of St. Anastasia who was martyred in 304 AD during the persecutions of Diocletian.Είναι σταυροπηγιακή μονή και χτίστηκε προς τιμή, της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας που μαρτύρησε το 304 μ.Χ. κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού.
St. Theonas (second ktitor) and St. Theofano (first ktitorissa), of the monastery of Anastasia in Vasilika - Thessaloniki, mosaic on the lintel of the Abbey.
Ο Άγιος Θεωνάς (δεύτερος κτήτωρ) και η Αγία Θεοφανώ (πρώτη κτητόρισα), της Μονής Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης - ψηφιδωτό στο υπέρθυρο της Μονής.
According to tradition, it was founded by Empress Theophano, wife of Leo Sofou (866-912), 888 AD.
Κατά την παράδοση, ιδρύθηκε από την αυτοκράτειρα Θεοφανώ, σύζυγο του Λέοντα Στ΄ του Σοφού (866-912), το 888 μ.Χ.
The Monastery rests on an impressive full of greenery location, in a picturesque valley of the mountain.
Το Μοναστήρι βρίσκεται μια εντυπωσιακή τοποθεσία πνιγμένη στο πράσινο, σε μια γραφική κοιλάδα του βουνού.

The main entrance of the holy Monastery of St. Anastasia.
Η κύρια είσοδος της Iεράς Μονής της Αγίας Αναστασίας.
The monastery has preserved a collection of religious articles and works created by the monks.
Το μοναστήρι διατηρεί συλλογή θρησκευτικών αντικειμένων και έργων, δημιουργίες από μοναχούς.
The south and west wing of the monastery are part of the office buildings of the 16th century.
Η νότια και δυτική πτέρυγα της μονής αποτελούν μέρος των κτηριακών εγκαταστάσεων του 16ου αι.
There was a significant contribution of the monastery in the Revolution of 1821 and was destroyed again along with other villages in the repression of the revolution on June 12, 1821.
Σημαντική ήταν η προσφορά της μονής στην Επανάσταση του 1821. Καταστράφηκε ξανά μαζί με τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής κατά την καταστολή της επανάστασης στις 12 Ιουνίου 1821.
Inside the church of the Monastery with the old Byzantine holy icons and other objects.
Το εσωτερικό του ναού του Μοναστηριού με τις παλιές Βυζαντινές εικόνες και άλλα ιερά αντικείμενα
.
The impressive south wing of the monastery with the paratholia in its interior, has been extant since Theona’s times. Η εντυπωσιακή νότια πτέρυγα της μονής με το παραθόλια στο εσωτερικό της, σώζεται από την εποχή του Θεωνά.
The church belongs to the type of basilica with a dome and dates back to the years after the renovation of 1830.
Το καθολικό της ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο και ανάγεται στα χρόνια μετά την ανακαίνιση του 1830.
Lygia Malioti, Popi Nicolaides and Chryso Kyriakides looking happy to be in such a unique and special place full of beauty and religiousness.
Η Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου και Χρύσω Κυριακίδου φαίνονται ευχαριστημένες από τη μοναδικότητα του τόπου, την ομορφιά και τη θρησκευτικότητα του χώρου.
The Turks burned it down many times, while almost all of its present buildings were constructed after the big fire of 1821.
Οι Τούρκοι την έκαψαν πολλές φορές, ενώ σχεδόν όλα τα σημερινά κτίριά της χτίστηκαν μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1821.
There was a significant contribution of the monastery in the Revolution of 1821 and was destroyed again along with other villages in the repression of the revolution on June 12, 1821.
Σημαντική ήταν η προσφορά της μονής στην Επανάσταση του 1821. Καταστράφηκε ξανά μαζί με τα υπόλοιπα χωριά της περιοχής κατά την καταστολή της επανάστασης στις 12 Ιουνίου 1821.
Memorial of Captain Chapsa dedicated for the battle of Vasilikon, outside the Monastery of Agia Anastasia.
Μνημείο του Καπετάν Χάψα στο σημείο της μάχης των Βασιλικών, έξω από τη Μονή Αγίας Αναστασίας.
Another memorial dedicated to the heros who were killed during the battle of May 3rd, 1905.
Ακόμη ένα μνημείο με τα ονόματα ανθρώπων που έπεσαν κατά τη μάχη της 3ης Μαΐου 1905.
The old, small chapel next to the monastery.
Το παλιό, μικρό εκκλησάκι δίπλα στο Μοναστήρι.
Lygia & Gregoris Maliotis, Popi & Phivos Nicolaides and Chryso and Phivos Kyriakides in the Monastery's yard.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης, Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης και Χρύσω & Φοίβος Κυριακίδης στην αυλή του Μοναστηριού.

No comments: