Sunday, December 2, 2018

Tripodon Street, Plaka, Athens - Greece

Οδός Τριπόδων στην Πλάκα, ο παλαιότερος δρόμος, της Αθήνας
Το Μνημείο του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη)
Connecting the Ancient Agora with the Theater of Dionysus was the Street of the Tripods. It took its name from the large shrines, which hold the tripods on their top.
Η σύνδεση της Αρχαίας Αγοράς με το Θέατρο του Διόνυσου ήταν η Οδός των Τριπόδων. Πήρε το όνομά της από τους μεγάλους βωμούς, που στήριζαν τους τρίποδες, που τοποθετούνταν στην κορυφή τους.
The Lysikrates choragic monument was established in 335-334 B.C. The circular building rests on a square podium of poros stone, and consists of six Corinthian columns of Pentelic marble alternating with panels of Humetian marble.
Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη κατασκευάστηκε το 335-334 π.Χ. Η κυκλική κατασκευή στηρίζεται σε ένα τετράγωνο βάθρο από πορώδη πέτρα και αποτελείται από έξι κορινθιακούς κίονες πεντελικού μαρμάρου, που εναλλάσσονται με πάνελ από μάρμαρο του Υμηττού.
Lysikrates monument is the only choregic monument preserved almost complete, and is the most interesting feature of the modern Lysikratous Square.
Το μνημείο του Λυσικράτη είναι το μοναδικό χορηγικό μνημείο που διατηρείται σώο, σχεδόν πλήρες και είναι το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της σύγχρονης πλατείας Λυσικράτους.
The Lysikrati Monument in Plaka neighbourhood of Athens is also known as Diogenis Lantern. It is located at the lower end of the eastern aisle of the Acropolis, in today's square of Lysikratis in the road of Tripods.
Το Μνημείο του Λυσικράτη στην Πλάκα, της Αθήνας, είναι γνωστό επίσης και ως Φανάρι του Διογένη. Βρίσκεται στο κάτω άκρο του ανατολικού κλίτους της Ακρόπολης, στη σημερινή πλατεία του Λυσικράτη επί της οδού των Τριπόδων.
The Theatre of Dionysus is a major theatre in Athens, considered to be the world's first theatre, built at the foot of the Athenian Acropolis. It was the main venue for the performance of Attic Drama, as it hosted the Great Dionysia, the greatest theatrical celebration of the city of Athens.
Το Θέατρο του Διονύσου χτισμένο στους πρόποδες της Αθηναϊκής Ακρόπολης, είναι ο σημαντικότερος γνωστός υπαίθριος θεατρικός χώρος στην αρχαία Αθήνα και θεωρείται το πρώτο θέατρο του κόσμου. Υπήρξε ο βασικός τόπος παράστασης του αττικού δράματος, αφού φιλοξενούσε τα Μεγάλα Διονύσια, τη μεγαλύτερη θεατρική γιορτή της πόλης των Αθηνών.
In the shadow of the Acropolis and its ancient temples, hillside Plaka has a village feel, with narrow cobblestone streets lined with tiny shops selling jewelry, clothes and local ceramics.
Στη σκιά της Ακρόπολης και στους αρχαίους ναούς της, η πλαγιά της Πλάκας έχει μια αίσθηση του χωριού, με στενούς λιθόστρωτους δρόμους γεμάτους μικροσκοπικά καταστήματα που πωλούν κοσμήματα, ρούχα και τοπικά κεραμικά.
Gregoris Maliotis under Acropolis strolling in Plaka neighbourhood which is the oldest section of Athens. Tripodos Street is the oldest street in Athens!
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης, κάτω από την Ακρόπολη, περπατώντας στη γειτονιά της Πλάκας, που είναι το παλαιότερο τμήμα της Αθήνας. Η οδός Τριπόδων είναι ο παλαιότερος δρόμος της Αθήνας!
Plaka is the old historical neighborhood of Athens, clustered around the northern and eastern slopes of the Acropolis, and incorporating labyrinthine streets and neoclassical architecture.
Η Πλάκα είναι η παλιά ιστορική γειτονιά της Αθήνας, συγκεντρωμένη γύρω από τις βόρειες και ανατολικές πλαγιές της Ακρόπολης, και ενσωματώνει λαβύρινθους δρόμων και νεοκλασική αρχιτεκτονική.
Choragic Monument of Lysicrates near the Acropolis of Athens was erected by the horigos-sponsor Lysicrates, a wealthy patron of musical performances in the Theater of Dionysus, to commemorate the first prize award in 335/334 BCE to one of the performances he had sponsored.
Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη κοντά στην Ακρόπολη των Αθηνών ανεγέρθηκε από τον χορηγό Λυσικράτη, ένα πλούσιο προστάτη μουσικών παραστάσεων στο Θέατρο του Διονύσου, ως ενθύμιο, του πρώτου βραβείου του που κέρδισε το 335/334 π.Χ. σε μία από τις παραστάσεις που ήταν χορηγός.
Lygia & Gregoris Maliotis & Popi Nicolaides with the background of the choragic monument of Lysikrates. It was erected on the west side of the Street of the Tripods, by Lysikrates, in 335/34 B.C., according to an inscription preserved on the architrave.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης με φόντο το χορηγικό μνημείο που ανεγέρθηκε στη δυτική πλευρά της οδού των τρίποδων, από τον Λυσικράτη, στα 335/34 π.Χ., σύμφωνα με μια επιγραφή που σώζεται στο επιστύλιο.
The monument is historically known as the first use of the Corinthian order on the exterior of a building.
Το μνημείο είναι ιστορικά γνωστό ως η πρώτη κατασκευή, στην οποία χρησιμοποιήθηκε στην εξωτερική επιφάνεια της για πρώτη φορά ο κορινθιακός αρχιτεκτονικός ρυθμός.
Its style has been copied and reproduced widely in modern monuments and building around the world.
Το στυλ του Μνημείου έχει αντιγραφεί και αναπαραχθεί ευρέως σε σύγχρονα μνημεία και κτίσματα σε πολλές χώρες του κόσμου.
The tripods were the prizes awarded to the horigos (leader of the chorus, who sponsored its training and outfitting) for victory in the dramatic contests of the Dionysia. Set up on rectangular bases, by the fourth century BC, they stood on elaborate pedestals.
Τα τρίποδα ήταν τα βραβεία που απονέμονταν στους χορηγούς (οι οποίοι χρηματοδοτούσαν την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό τoυ χορού- χορωδίας) στους διαγωνισμούς δράματος των Διονυσίων Εορτών. Τοποθετημένα σε ορθογώνιες βάσεις, μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ., στέκονταν σε περίτεχνα βάθρα.
Lygia & Gregoris Maliotis & Popi Nicolaides admiring this historic and very important monument since the antiquity .
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζουν αυτό το ιστορικό και πολύ σημαντικό μνημείο από την αρχαιότητα.


Its frieze sculptures depict scenes from the myth of Dionysus, the god whose rites developed into Greek theatre.
Τα ζωγραφισμένα γλυπτά στη ζωφόρο του, απεικονίζουν σκηνές από το μύθο του Διονύσου, του θεού, του οποίου οι τελετουργίες εξελίχθηκαν στο Ελληνικό θέατρο.

Popi & Phivos Nicolaides outside the little garden in Tripodon Street ("Street of the Tripods"), which was once lined with choragic monuments, of which foundations were discovered in excavations during the 1980s.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης έξω από το μικρό κήπο στην οδό Τριπόδων, η οποία κάποτε ήταν γεμάτη με χορηγικά μνημεία, εκ των οποίων τα θεμέλια ανακαλύφθηκαν σε ανασκαφές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980.
The choragic monument of Lysicrates, from The Antiquities of Athens, 1762.
The Lysikratis monument (335-334 BC) is called a sponsorship, because Lysikratis won it as a sponsor in a drama competition at the 111th Olympiad.
Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη, στο βιβλίο Αρχαιότητες της Αθήνας (1762).
Το μνημείο του Λυσικράτη (335-334 π.Χ.) ονομάζεται χορηγικό, επειδή ο Λυσικράτης το κέρδισε ως χορηγός σε αγώνα διθυράμβων κατά την 111η Ολυμπιάδα.
The Lysikratis sponsorship monument (Diogenes Lantern). Publication 1842
Το χορηγικό μνημείο του Λυσικράτη (Φανάρι του Διογένη). Έκδοση 1842


1 comment:

Lucy Garza said...

That's a nice post and the map will definitely help travelers for taking trip to street and beautiful places around it. deals for park and fly