Wednesday, December 5, 2018

Plaka neighbourhood and the church of Agios Nikolaos Ragavas, Athens - Greece

Ο Ναός του Αγίου Νικολάου του Ραγκαβά στην Πλάκα, Αθηνών
Η παλαιότερη εκκλησία της Αθήνας 

The church of Agios Nikolaos Ragavas is located in Plaka, close to the Anafiotika neighbourhood. Built in the 11th century, it is one of the major monuments from that era is considered the oldest church in Athens.
Ο Ναός του Αγίου Νικολάου του Ραγκαβά βρίσκεται στην Πλάκα, λίγο κάτω από τα Αναφιώτικα. Κτίστηκε στις αρχές του 11ου αιώνα και είναι ένα από τα πιο αξιόλογα μνημεία της εποχής. Θεωρείται η παλαιότερη εκκλησία της Αθήνας.

Plaka is in the heart of the center of Athens, just under the Acropolis hill, yet has a totally different air than the rest of the city center, creating a feeling of nostalgia of the old Athens.
Η Πλάκα βρίσκεται στην καρδιά του κέντρου της Αθήνας, ακριβώς κάτω από το λόφο της Ακρόπολης, αλλά έχει εντελώς διαφορετικό αέρα από το υπόλοιπο κέντρο της πόλης, δημιουργώντας μια αίσθηση νοσταλγίας της παλιάς Αθήνας.

In the shadow of the majestic Acropolis and its ancient temples, hillside Plaka is the oldest district in Athens, as it has been continuously inhabited for around three thousand years.
Στη σκιά της μεγαλοπρεπούς Ακρόπολης και στους αρχαίους ναούς της, η πλαγιά της Πλάκας είναι η παλαιότερη περιοχή της Αθήνας, καθώς κατοικήθηκε συνεχώς για περίπου τρεις χιλιάδες χρόνια.

The second church was built in the 11th century and rebuilt in the 1700s. It took its present form after maintenance works in 1979-1980.
Ο δεύτερος ναός χτίστηκε τον 11ο αιώνα και ξαναχτίστηκε το 1700. Πήρε τη σημερινή του μορφή μετά από εργασίες συντήρησης το 1979-1980.

It was the first church in Athens to have a bell tower following the Greek Revolution, when bells were again allowed after the end of Ottoman rule. The bell first rang in 1833 and rings each year on Greek National Day.
Ήταν η πρώτη εκκλησία στην Αθήνα που είχε καμπαναριό μετά την Ελληνική Επανάσταση, όταν οι καμπάνες επιτρέπονταν και πάλι μετά το τέλος της Οθωμανικής κυριαρχίας. Η καμπάνα χτύπησε για πρώτη φορά το 1833, όταν έφυγαν οι Τούρκοι και χτυπά κάθε χρόνο στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

The temple of St. Nicholas Ragawa is located northeast of the Acropolis, specifically on Prytaneion Street. This area in Byzantine times was the most aristocratic quarter of the city...
Ο ναός του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά βρίσκεται βορειοανατολικά της Ακρόπολης και συγκεκριμένα επί της οδού Πρυτανείου. Η περιοχή αυτή στα βυζαντινά χρόνια, αποτελούσε την αριστοκρατικότερη συνοικία της πόλης...

Gregoris Maliotis talks to the church's chaplain, who explains the church's long and interesting history.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης συνομιλεί με τον εφημέριο του ναού, ο οποίος του εξηγεί τη μεγάλη και ενδιαφέρουσα ιστορία της εκκλησίας.

This historic bell also was the first to toll the freedom of the city from the Germans, in October 12, 1944.
Αυτή η ιστορική καμπάνα επίσης, ήταν η πρώτη που ήχησε την απελευθέρωση της πόλης από τους Γερμανούς στις 12 Οκτωβρίου του 1944.

The original church was built in the 9th century AD by the son of Emperor Michael I Ragawa, Theophylaktos, on an ancient temple, but it was destroyed by an unknown cause.
Η αρχική εκκλησία χτίστηκε τον 9ο αιώνα μ.Χ., από τον υιό του αυτοκράτορα Μιχαήλ του Α΄, Ραγκαβά, Θεοφύλακτο, πάνω σε αρχαίο ναό, αλλά καταστράφηκε από άγνωστη αιτία.

Gregoris Maliotis inside the church which has embodied in its walls marble pillars and parts of ancient edifice.
Ο Γρηγόρης Μαλιώτης στο εσωτερικό της εκκλησίας η οποία έχει ενσωματώσει στους τοίχους της μαρμάρινους πυλώνες και τμήματα αρχαίου κτίσματος.

The Ionic capital on the north-eastern side and the inverted capital of an advanced Corinthian type that supports the Holy See, come from the ancient temple.
Το κιονόκρανο ιωνικού ρυθμού στη βορειανατολική πλευρά και το ανεστραμμένο κιονόκρανο εξελιγμένου κορινθιακού ρυθμού, που στηρίζει την Αγία Τράπεζα, προέρχονται από αρχαίο ναό.

The church became derelict during the Revolution of 1821, but was eventually rebuilt using the original materials. Since then, it has undergone numerous modifications, which have significantly altered its appearance.
Ο ναός που ερειπώθηκε κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 ξανακτίστηκε με τα ίδια υλικά, αλλά στη συνέχεια υπέστη πολλές αλλοιώσεις και ξένες προς το αρχικό πνεύμα του ναού επεμβάσεις.
 
During the 1970’s the church was partially restored to its original condition, but not completely.
Ο ναός τη δεκαετία του 1970 αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η αρχική μορφή του, αλλά όχι πλήρως.

Plaka is the old historical neighborhood of Athens with pedestrianised narrow streets, flowers and cute souvenir shops that remind you of a Greek island.
Η Πλάκα είναι η παλιά ιστορική γειτονιά της Αθήνας με πεζοδρόμια στενά δρομάκια, λουλούδια και χαριτωμένα καταστήματα αναμνηστικών που θυμίζουν ένα ελληνικό νησί.


Under Acropolis the Plaka neighbourhood is the oldest section of Athens.
Κάτω από την Ακρόπολη, η γειτονιά της Πλάκας είναι το παλαιότερο τμήμα της Αθήνας.
Greece has one of the most recognizable national flags. The Greek flag dates back to 1822, just after Greece declared its independence from the Ottoman Empire in 1821. The nickname of the Greek flag is Galanolefci, meaning the "blue and white".
Η Ελλάδα έχει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εθνικές σημαίες. Η ελληνική σημαία χρονολογείται από το 1822, αμέσως μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της Ελλάδας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1821. Το ψευδώνυμο της ελληνικής σημαίας είναι η Γαλανόλευκη.

It is maybe the most touristic part of the city because of its beauty but also because many hotels and restaurants are located here.
Είναι ίσως το πιο τουριστικό κομμάτι της πόλης λόγω της ομορφιάς της αλλά και επειδή βρίσκονται πολλά ξενοδοχεία και εστιατόρια.

Plaka is the old historical neighborhood of Athens, clustered around the northern and eastern slopes of the Acropolis, and incorporating labyrinthine streets and neoclassical architecture.
Η Πλάκα είναι η παλιά ιστορική γειτονιά της Αθήνας, συγκεντρωμένη γύρω από τις βόρειες και ανατολικές πλαγιές της Ακρόπολης, και ενσωματώνει λαβύρινθους δρόμων και νεοκλασική αρχιτεκτονική.


Quiet corners full of blossoms, with picturesque views of the entire Athens. 

Ήσυχες γωνιές γεμάτες με άνθη και γραφική θέα ολόκληρης της Αθήνας.
Lygia & Gregoris Maliotis in Plaka old neighbourhood looking at the remains of the ancient Roman columns.
Η Λυγία και ο Γρηγόρης Μαλιώτης στην παλιά γειτονιά της Πλάκας, κοιτάζοντας τα ερείπια των αρχαίων ρωμαϊκών στηλών.

Plaka is one of the most ancient settlements in Europe, with a history of more than 3.500 years.
Η Πλάκα είναι ένας από τους αρχαιότερους οικισμούς στην Ευρώπη, με ιστορία πάνω από 3.500 χρόνια.

When ancient Athens was under Romans, many temples and public buildings were built in Greece by emperors and wealthy Roman nobility.
Όταν η αρχαία Αθήνα ήταν κάτω από τους Ρωμαίους, 
χτίστηκαν πολλοί ναοί και δημόσια κτίρια στην Ελλάδα από αυτοκράτορες και την πλούσια ρωμαϊκή αριστοκρατία.

Plaka is without a doubt one of the most picturesque neighborhoods in Athens. 

Η Πλάκα είναι χωρίς αμφιβολία μία από τις πιο γραφικές γειτονιές της Αθήνας.

Popi Nicolaides looks to enjoy posing for a black and white street art portrait. 
Η Πόπη Νικολαΐδου φαίνεται, να απολαμβάνει, ποζάροντας για ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο από καλλιτέχνη του δρόμου.
Even though it is very commercial and popular with tourists, it is the ideal place to enjoy a nice walk, as there are plenty of things to do and see, while strolling around its small pedestrian streets.
Παρόλο που είναι πολύ εμπορικό και δημοφιλές 
μέρος στους τουρίστες, είναι ιδανικό για να απολαύσετε έναν όμορφο περίπατο, καθώς υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνετε και να δείτε, περπατώντας γύρω από τους μικρούς πεζόδρομους.
In Greece, and especially in Athens, you can find graffiti everywhere. It is really amazing how much freedom you've got in the public space.
Στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Αθήνα, μπορείτε, να δείτε γκράφιτι παντού. Είναι πραγματικά καταπληκτικό το πόση ελευθερία υπάρχει στο δημόσιο χώρο.


Greece might be the best place in the world to be a graffiti artist! 
Η Ελλάδα μπορεί να είναι ο καλύτερος τόπος στον κόσμο για έναν καλλιτέχνη του γκράφιτι!
Interesting graffiti artworks have appeared in all the main neighborhoods of the historic center and as years go by, it develops more, becoming an artistic means of expression.
Ενδιαφέροντα έργα τέχνης γκράφιτι εμφανίστηκαν σε όλες τις κύριες γειτονιές του ιστορικού κέντρου και με την πάροδο των ετών εξελίσσονται περισσότερο, καθιστώντας το ένα καλλιτεχνικό μέσο έκφρασης.

In recent years, street art in Athens has developed so much that we can talk about an outdoor art mecca.
Τα τελευταία χρόνια, η τέχνη στου δρόμους στην Αθήνα έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ, που μπορούμε, να μιλάμε για μια Μέκκα τέχνης στους δρόμους.

Plaka is the only neighborhood in Athens where all utilities (water, power, cable television, telephone, internet, and sewage) lie underground in fully accessible, custom-made tunneling.
Η Πλάκα είναι η μοναδική γειτονιά της Αθήνας, όπου όλες οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (νερό, ενέργεια, καλωδιακή τηλεόραση, τηλέφωνο, διαδίκτυο και αποχέτευση) είναι υπόγεια καλωδιωμένες.  


Gregoris Maliotis attention was attracted by the old water meter. 

Την προσοχή του Γρηγόρη Μαλιώτη τράβηξε ο παλιός μετρητής νερού.
Plaka has a long history and has played an important part in Athenian life, with many famous people having walked along its streets, from Pericles and Alexander the Great to Lord Byron and so many others.
Η Πλάκα έχει μακρά ιστορία και έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αθηναϊκή ζωή, με πολλούς διάσημους ανθρώπους να έχουν περπατήσει στους δρόμους της, από τον Περικλή και τον Μέγα Αλέξανδρο στον Λόρδο Βύρωνα και τόσους άλλους.

Many well-known Greek writers, actors and artists have lived here, like Giorgos Seferis, Kostis Palamas and Melina Merkouri to name a few.
Πολλοί γνωστοί Έλληνες συγγραφείς, ηθοποιοί και καλλιτέχνες έζησαν εδώ, όπως ο Γιώργος Σεφέρης, ο Κωστής Παλαμάς και η Μελίνα Μερκούρη, για να αναφέρουμε μερικούς.

Walking through the small tangled cobblestone alleys, one can only but be overwhelmed by the urge to discover more about this wonderful area! And there’s indeed so much to see and to discover!
Περπατώντας μέσα από τα μικρά μπερδεμένα πλακόστρωτα σοκάκια, μπορεί κανείς να συγκλονιστεί από την ανάγκη να ανακαλύψετε περισσότερα για αυτή την υπέροχη περιοχή! Και υπάρχουν πράγματι τόσα πολλά να δούμε και να ανακαλύψουμε!

Κanellopoulos Museum hosts the private collection of the Κanellopoulos family, which was donated to the Greek state in 1972. This collection includes more than 6.000 artifacts and objects from prehistoric to modern times.
Το Μουσείο Κανελλοπούλου φιλοξενεί την ιδιωτική συλλογή της οικογένειας Κανελλόπουλου, η οποία δωρήθηκε στο ελληνικό κράτος το 1972. Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει περισσότερα από 6.000 έργα τέχνης και αντικείμενα από προϊστορικούς έως και σύγχρονους χρόνους.

Panagiotis Kanellopoulos, born in Patras, Peloponnese, (1902 – 1986) was a Greek author, politician and Prime Minister of Greece. He was the Prime Minister of Greece deposed by the Greek military junta of 1967-1974.
Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, γεννημένος στην Πάτρα της Πελοποννήσου (1902-1986) ήταν Έλληνας συγγραφέας, πολιτικός και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ήταν ο πρωθυπουργός της Ελλάδας που παύθηκε από την ελληνική στρατιωτική χούντα του 1967-1974.

Popi Nicolaides & Lygia Malioti, try to make the best out of their visit in the heart of old Athens.
Η Πόπη Νικολαΐδου & Λυγία Μαλιώτη προσπαθούν, να απολαύσουν όσο το δυνατό καλύτερα την επίσκεψή τους στην καρδιά της παλιάς Αθήνας.


3 comments:

Cheryl said...

Beautiful tour...thank you! I never get enough of Athens. xo

Unknown said...

Εξαιρετικό!Μια πανέμορφη εκκλησιά στην θαυμαστή γειτονιά των ονείρων μας! Ευχαριστούμε για την πολύ όμορφη περιγραφή και τις φωτογραφίες που μας μετέφεραν νοερά για μια στιγμή εκεί!

Unknown said...

Nice church pictures and it's a great post for travelers as well as for readers. Thanks for sharing it. compare park and fly deals