Sunday, January 8, 2012

Florence, Italy

The magnificent city of culture and civilization
Φλωρεντία - Ιταλία, Η απίθανη πόλη της τέχνης και του πολιτισμού

 This is the city of Michelangelo and his work is all around you.
Αυτή είναι η πόλη του Μιχαήλ Αγγέλου και τα έργα του είναι όλα γύρω σας.

Δείτε στον Ταξιδιάρη για τη Φλωρεντία
The Historic Centre of Florence, in the old medieval city walls, was inscribed in the World Heritage List in 1982 of the UNESCO World Heritage Committee.
Το Ιστορικό Κέντρο της Φλωρεντίας, στα παλιά μεσαιωνικά τείχη της πόλης, συμπεριελήφθη στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ το 1982.
According to the following among other criteria: «a unique artistic realization, a chef-d'oevre absolute, the fruit of a continuous creation over more than six centuries".
Τα κριτήρια μεταξύ άλλων ήσαν: «Μια μοναδική καλλιτεχνική πραγμάτωση, καρποί μιας συνεχούς δημιουργίας για περισσότερο από έξι αιώνες».

Florence is filled with many historic churches with gorgeous frescoes and stuffed with some of the finest art in the world.
Η Φλωρεντία είναι γεμάτη με πολλές ιστορικές εκκλησίες με υπέροχες  τοιχογραφίες και γεμάτες με μερικά από τα καλύτερα έργα τέχνης στον κόσμο.

Piazza Della Signoria, almost always packed with tourists, it's the heart and the soul of the city.
Η πλατεία ‘Piazza della Signoria’, είναι σχεδόν, πάντα, γεμάτη από τουρίστες. Είναι η καρδιά και η ψυχή της πόλης.
This gorgeous city with its exceptional beauty and history is known for its wonderful artwork and its cultural heritage, being the birthplace of the Italian Renaissance.
Αυτή η πανέμορφη πόλη με την εξαιρετική ομορφιά και την ιστορία της είναι γνωστή για τα υπέροχα έργα τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της, που είναι η γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης.

The Florentines started building it - late in the 1200s. The medieval gem of the small, curved Baptistery dates back to 1059.
Οι Φλωρεντίνοι άρχισαν να χτίζουν την εκκλησία - αργά το 1200. Το μεσαιωνικό στολίδι του μικρού, καμπυλωτού Βαπτιστηρίου χρονολογείται από το 1059.

Famous worldwide, Florence (Firenze, in Italian) is probably the most beautiful city on earth. It is the capital of the region of Tuscany in Italy, with a population of about 400,000 inhabitants.
Διάσημη σε όλο τον κόσμο, η Φλωρεντία (Firenze, στα Ιταλικά), είναι ίσως, η πιο όμορφη πόλη στη γη. Είναι η πρωτεύουσα της περιφέρειας της Τοσκάνης στην Ιταλία, με πληθυσμό περίπου 400.000 κατοίκους.
The cathedral - the third largest Christian church, topped by Brunelleschi's dome, dominates the skyline.
Ο καθεδρικός ναός - η τρίτη μεγαλύτερη χριστιανική εκκλησία, που ολοκληρώνεται με τρούλο του Μπρουνελέτσι, δεσπόζει στον ορίζοντα.


A few sexy nymphs and satyrs splashing in Ammanati’s over-the-top Neptune fountain.
Μερικές σέξι νύμφες και σάτυροι πιτσιλίζουν στο σιντριβάνι του Ποσειδώνα.


Mi scusi signor poliziotto, da dove posso andare a Academia?
Excuse me mister policeman, from where can I go to Academia? 
Με συγχωτείτε κύριε αστυνομικέ, από πού μπορώ να πάω στην Ακαδημία;
 
 Proseguire dritto. Grazie mille
Go straight ahead. Thank you very much.
Πηγαίνετε ευθεία.  Ευχαριστώ πολύ! 
To see the real Michelangelo's David sculpture- perhaps the most well-known work of art anywhere, you will have to visit the 'Galleria dell’ Accademia'.
Για να δείτε το πρωτότυπο του διάσημου αγάλματος Δαβίδ του Μιχαήλ Άντζελο, θα πρέπει να επισκεφθείτε τη Γκαλερί Ακατέμια.
It is a Mecca for millions of visitors. For centuries it has captured the imagination of travelers.
Είναι μια Μέκκα για εκατομμύρια επισκέπτες. Για αιώνες έχει εξάψει τη φαντασία των ταξιδιωτών.


Popi in the square with the 13th-century magnificent Palazzo Vecchio and a copy of Michelangelo’s David.
Η Πόπη στην πλατεία με το  μεγαλοπρεπές παλάτι Βέτσιο του 13ο αιώνα κι  ένα αντίγραφο του Δαβίδ, του Μιχαήλ Αγγέλου.

Dante Alighieri was born here and witnessed the creation of genius work by artists such as Michelangelo and Leonardo Da Vinci.
Ο Δάντης Αλιγιέρι γεννήθηκε εδώ και είδε τις δημιουργίες των έργων, από ιδιοφυΐες καλλιτέχνες όπως ο Μιχαήλ Άγγελος και ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι.
Dante, Petrarch, and Boccaccio pioneered the use of the Italian language other than Latin.
Ο Δάντης, ο Πετράρχ, ο Βοκκάκιος πρωτοπόρησαν στη χρήση της Ιταλικής γλώσσας, εκτός από τα Λατινικά.  
Opera was invented in Florence and Florentine bankers reinvented money - in the form of the gold florin.
Η όπερα εφευρέθηκε στη Φλωρεντία και οι τραπεζίτες της πόλης ξανεφεύραν το χρήμα - με τη μορφή του χρυσού Φλωρινιού.
Florentine Gallileo and other scientists pioneered the study of optics, ballistics, astronomy, anatomy, and so many others.
Ο Φλωρεντινός Γαλιλαίος και άλλοι επιστήμονες ήταν πρωτοπόροι στη μελέτη της οπτικής, των βαλλιστικών, της αστρονομίας,  της ανατομίας και τόσοι άλλοι.

Political scientists like Pico della Mirandola, Leonardo Bruni, Machiavelli, and many others influenced our understanding on politics.
Πολιτικοί επιστήμονες, όπως Ο Πίκο ντελα Μιραντόλα, Λεονάρτο Μπρούμι, Μακιαβέλι και πολλοί άλλοι, επηρέασαν την κατανόησή μας σχετικά με την πολιτική.
 Amazing sculptures influenced by the Greek mythology.
 Εξαιρετικά αγάλματα επηρεασμένα από την Ελληνική μυθολογία.
The Florentines invented both Renaissance and neoclassical architecture, which revolutionized the way many other major cities in Europe were built.
Οι Φλωρεντινοί εφηύραν τόσο την Αναγέννηση όσο και τη νεοκλασική αρχιτεκτονική, το οποίο έφερε την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο χτίστηκαν πολλές άλλες μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη.
 
 Popi in one of the six bridges enjoying magnificent views.
Η Πόπη σε μια από τις έξι γέφυρες απολαμβάνει την υπέροχη θέα.
 There are numerous art galleries and over 80 museums,
Υπάρχουν πολυάριθμες γκαλερί τέχνης και πάνω από 80 μουσεία.

The Uffizi and the Pitti Palace are two of the most famous picture galleries in the world.
Η Ουφίτζι και το παλάτι Πίτι είναι δύο από τις πιο διάσημες γκαλερί στον κόσμο.

The piazzale degli Uffizi is home to the greatest museum of Renaissance art in the world, the Uffizi Gallery.
Η πλατεία Piazzale degli Uffizi είναι η έδρα του μεγαλύτερου μουσείου της αναγεννησιακής τέχνης στον κόσμο, την πινακοθήκη Ουφίτσι.
The centro storico has more artistic treasures per square metre than any other city in the world.
Το Ιστορικό Κέντρο έχει περισσότερες καλλιτεχνικούς θησαυρούς ανά τετραγωνικό μέτρο από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο.
The city is rich in its tradition and has much to offer its visitors in terms of tourist attractions and places of interest.
Η πόλη είναι πλούσια σε παράδοση και προσφέρει πολλά στον επισκέπτη για να δει.

Popi read carefully about the fascinating history and heritage of the city.
Η Πόπη διαβάζει προσεχτικά τη συναρπαστική ιστορία και κληρονομιά της πόλης
Ponte Vecchio, the oldest of Florence's six bridges, is one of the city's best known images. Probably going back to Roman times.
Η γέφυρα Βέτσιο,  η παλαιότερη από τις έξι γέφυρες της Φλωρεντίας, είναι μια από τις πιο γνωστές εικόνες της πόλης. Πιθανώς, να χρονολογείται από τη ρωμαϊκή εποχή.
A narrow river crossing, the Vecchio (in the distance) is one of the most photographed bridges in Europe.
H στενή διάβαση του ποταμού, Βέτσιο, (στο βάθος) είναι μια από τις πιο φωτογραφημένες γέφυρες στην Ευρώπη.
A walk along the Arno river offers magnificent views that haven't much changed in 700 years.
Μια βόλτα κατά μήκος του ποταμού Άρνο, προσφέρει μαγευτική θέα που δεν έχει αλλάξει πολύ σε 700 χρόνια.
The charming old Vecchio bridge.  
Η όμορφη παλιά γέφυρα Βέτσιο.
Surrounded by green hills and crossed by the Arno river, Florence is a jewel in the heart of Italy.
Περιτριγυρισμένη από καταπράσινους λόφους, που διασχίζεται από τον ποταμό Άρνο, η Φλωρεντία είναι ένα κόσμημα στην καρδιά της Ιταλίας.
The city is considered as a cultural, artistic and architectural gem. Politically, economically, and culturally it was the most important city in Europe for almost 250 years – (1300 until the early 1500s).
Η πόλη θεωρείται ως πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και αρχιτεκτονικό στολίδι. Πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά και ήταν η πιο σημαντική πόλη στην Ευρώπη για σχεδόν 250 χρόνια - (1300 μέχρι τις αρχές του 1500).
Fascinating sights and attractions throughout the city, worthy of gracing photo albums.
Συναρπαστικά μνημεία και αξιοθέατα σε όλη την πόλη, αξίζει να κοσμούν άλμπουμ φωτογραφιών.
 A place where antiquity and modern civilisation find themselves in unison.
Ένας τόπος όπου η αρχαιότητα και ο σύγχρονος πολιτισμός βρίσκονται σε αρμονία.

Monuments of the past await your discovery and admiration.
Μνημεία του παρελθόντος περιμένουν να τα ανακαλύψετε και να τα θαυμάσετε.
The unique atmosphere... -  Η μοναδική ατμόσφαιρα...
Exploring the city with an attentive eye, for those who are receptive to the uniquely harmonious blend of art, culture and natural beauty.
Εξερευνώντας την πόλη με ένα προσεκτικό μάτι, γι' αυτούς που είναι δεκτικοί στους μοναδικούς, αρμονικούς συνδυασμούς της τέχνης, του πολιτισμού και της φυσικής ομορφιάς.
Discovering easily the amazing treasures of the city which make it so special.
Ανακαλύπτοντας εύκολα τους εκπληκτικπύς θησαυρούς της πόλης που την καθιστούν τόσο ξεχωριστή.
Great places to walk along the Arno and across any of its bridges, through narrow, medieval back streets.
Ωραίος τόπος για να περπατήσετε κατά μήκος του Άρνου και σε κάποιες από τις γέφυρες, μέσα από τα στενά, μεσαιωνικά σοκάκια.
A place of majestic beauty. - Ένας τόπος μαγευτικής ομορφιάς.
No doubt why so many tourist visit this stunning city all year round from the four corners of the world.
Δεν είναι παράξενο γιατί τόσοι πολλοί τουρίστες από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, επισκέπτονται ολόχρονα, αυτή την εξαιρετική πόλη.
Popi Nicolaides visiting the museums. - Η Πόπη Νικολαΐδου επισκέπτεται τα μουσεία.

 Amo l'Italia! - I love Italy! - Αγαπώ την Ιταλία!
 Glorious buildings, countless art treasures and priceless wealth.
Θεαματικά κτίρια, αμέτρητοι θησαυροί τέχνης και ανεκτίμητος πλούτος.
The visit to Florence is an unforgettable experience a trip to history, culture and civilization...
Η επίσκεψη στη Φλωρεντία είναι μια αξέχαστη εμπειρία ένα ταξίδι στην ιστορία, την κουλτούρα και τον πολιτισμό ...
It's an amazing place to visit. - 'Ενας καταπληκτικός τόπος για επίσκεψη.
 Florence the cradle of art and much more.
Η Φλωρεντία είναι η κοιτίδα των τεχνών και κάτι περισσότερο.
 
 Spirit of the times! - Πνεύμα των καιρών!
When the sun sets over Arno and, as Mark Twain described it, «overwhelms Florence with tides of color that make all the sharp lines dim and faint and turns the solid city to a city of dreams».
Όταν ο ήλιος δύει πάνω από τον Άρνο, όπως ο Μαρκ Τουέν το περιέγραψε, «κατακλύζει τη Φλωρεντία με παλίρροιες χρωμάτων, που κάνουν όλες τις αιχμηρές γραμμές να φαίνονται αμυδρές και τη μεταμορφώνει όλη σε μια πόλη των ονείρων»,
In 1300, Pope Boniface VIII said that Greek philosopher Aristotle was wrong, the universe was made out of five elements, not four: Earth, Air, Fire, Water, and Florentines!
Το 1300, ο Πάπας Βονιφάτιος VIII, δήλωσε ότι ο Έλληνας φιλόσοφος Αριστοτέλης έκανε λάθος, που είπε ότι, το σύμπαν αποτελείται από τέσσερα στοιχεία και όχι πέντε: Γη, Αέρας, Φωτιά, Νερό, και Φλωρεντίνοι!

 A paradise for those who enjoy art, history and culture.
Ένας παράδεισος για όσους αγαπούν την τέχνη, την ιστορία και τον πολιτισμό.
 It's hard not to fall under the city's spell…
Είναι δύσκολο να μην σε ξελογιάσει η πόλη αυτή...
View Video : Florence - Italy
Δείτε το Βίντεο
 

19 comments:

ΙΛΥΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ said...

Καλή Χρονιά Φοίβε!Λες να ανταμώσαμε στο ποντεβέκιο χαχα!Κάπου εκεί οδοιπορούσα αυτές τις μέρες..ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ!!!!

Anonymous said...

Querido amigo Phivos,

Fui arrepidada com suas fotos...Uauau...Q. lugar maravilhoso..fotos incríveis com muita sensibilidade...
Realmente agente viaja sem sair do lugar...posso sentir até o cheiro de cada lugar....

MARAVILHOSO...ESPETACULAR...
PARABÉNS!!!!

Ann said...

breathtaking!!!
ohhhhhhhhhhhh!!!
again..I've had such a marvelous journey via your photos and words!! Thank you Phivos for this wonderful trip!!

ΕΛΕΝΑ said...

Μια πόλη πραγματικά μαγευτική!
Εύχομαι το 2012 να σου χαρίσει πολλά συναρπαστικά ταξίδια Φοίβο μου!
Καλή βδομάδα!

Cheryl said...

Looks like a fantastic visit, what a romantic city. I'm in love with Italy- it's the one place that I've always dreamed of visiting. Both of you look great!! Hugs!

Traveling Hawk said...

Beautiful, old Florence! I but some old photos myself on my blog, on December. A nice reportage, Phivos!

Gvendalen said...

Florence is very beautiful. Thanks for wonderful travel, Phivos.

Bitch said...

Ahh, beautiful Florence, beautiful Italy..
I am glad that someone is traveling!!
You did a very good job!!!

DUTA said...

I've been there and experienced a whole range of feelings: excitement, curiosity, admiration,appreciation for all the beauty around.
Florence is indeed a "gem".

valerie walsh said...

When you say " you can't help but fall under the city's spell" you really captured the essence of Florence! Well done, beautiful images and great narrative ;)

Ola said...

just a perfect place!

Magia da Inês said...

Florença... simplesmente um sonho...
Beijinhos.
Brasil°º♫
°º✿
º° ✿

magda said...

Φοίβο και Πόπη, είστε υπέροχοι!!!
Φανταστικές φωτογραφίες και εξαιρετική ξενάγηση!
Καλά και πολλά ταξίδια! Είναι ο,τι ωραιότερο στην ζωή!

Mimi said...

Florence is indeed very beautiful, we were there this summer!
This post brings back lovely memories of a very enjoyable minibreak, lovely walks up in the green hills around Florence, and along the banks of the Arno. Ah!

joo said...

What a fabulous city! Hope to visit it sooner or later! Thanks for sharing:)
By the way, I have problems with opening your post from time to time:(

Unknown said...

Hi, nice blog & good post. You have beautifully maintained it, you must try this website which really helps to increase your traffic. hope u have a wonderful day & awaiting for more new post. Keep Blogging!

Flexi said...India Travel Agency

Unknown said...

Hi, nice blog & good post. You have beautifully maintained it, you must try this website which really helps to increase your traffic. hope u have a wonderful day & awaiting for more new post. Keep Blogging!

Flexi said...India Travel Agency

Unknown said...

Hello,
Your blog is Very useful.I Like Very Much.
Rajasthan Holiday Tours

R.Ramakrishnan said...

Namaste Phivos
Happy New Year. Looks like you had a rocking vacation in Florence. The pics are stunning especially the palatial buildings. I loved the statue of the nude surrounded by nymphs.
Have a great year full of more exciting travel & adventures.
Best Wishes Ram