Sunday, November 6, 2022

Palermo, Sicily - Italy

Part I' Μέρος Α'
Παλέρμο μια ιστορική πόλη και πρωτεύουσα της Σικελίας στην Ιταλία
The Sicilian capital, called the “Kingdom of the sun” by invading Normans in the 12th century, has been a cultural melting pot since Phoenicians and Greeks fought over it in the 5th and 6th centuries BC.
Η πρωτεύουσα της Σικελίας, που ονομάστηκε «Βασίλειο του ήλιου» από την εισβολή των Νορμανδών τον 12ο αιώνα, ήταν ένα πολιτιστικό χωνευτήρι από τότε που Φοίνικες και Έλληνες πολέμησαν για αυτήν τον 5ο και 6ο αιώνα π.Χ.
Palermo is a place of mystery, where reality often outperforms the traveller’s imagination and preconceived stereotypes.
Το Παλέρμο είναι ένας τόπος μυστηρίου, όπου η πραγματικότητα συχνά ξεπερνά τη φαντασία του ταξιδιώτη και τα προκατασκευασμένα στερεότυπα.
Sicily and its notable city of Palermo have been at the crossroads of civilizations for thousands of years.
Η Σικελία και η αξιοσημείωτη πόλη της, το Παλέρμο, βρίσκονται στο σταυροδρόμι των πολιτισμών για χιλιάδες χρόνια.
Teatro Massimo on Piazza Verdi, one of the largest opera houses in Europe, was opened in 1897.Is considered by many as the most beautiful building in the city.
Το Θέατρο Μασσίνο στην πλατεία Βέρτι, μια από τις μεγαλύτερες όπερες στην Ευρώπη, άνοιξε το 1897. Θεωρείται από πολλούς ως το πιο όμορφο κτίριο της πόλης.

The largest opera house in Italy, Teatro Massimo is the pride of the city. The theater was intended to impress visitors at every opportunity, beginning with its physical appearance. The architecture includes elements of the Greek temples at South Italy.
Η μεγαλύτερη όπερα στην Ιταλία, το Θέατρο Μασσίνο είναι το καμάρι της πόλης. Το θέατρο είχε σκοπό να εντυπωσιάζει τους επισκέπτες με κάθε ευκαιρία, ξεκινώντας από τη φυσική του εμφάνιση. Η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει στοιχεία των ελληνικών ναών της Κάτω Ιταλίας.

The Teatro Massimo Opera house in Piazza Verdi, taken at night by Elena Salata. She says that: It’s one of the filming locations for a scene in the “Godfather” film.
Η Όπερα του Θεάτρου Μασσίνο στην πλατεία Βέρτι, τραβηγμένη τη νύχτα. Μία από τις τοποθεσίες γυρισμάτων για τις ανάγκες της ταινίας «Νονός».
Xenis Xenofontos, Phivos Nicolaides, Matteo Miano & Vasiliki Vourda, in front of the magnificent building of Teatro Massimo a landmark of the city. Even just climbing the steep steps outside, you know you’re visiting somewhere special.
Ο Ξενής Ξενοφώντος, Φοίβος Νικολαΐδης, Ματέο Μιάνο & Βασιλική Βούρδα μπροστά στο καταπληκτικό κτίριο του θεάτρου Μάσσιμο ένα ορόσημο της πόλης. Ακόμη και αν ανεβαίνοντας τα απότομα σκαλοπάτια έξω, ξέρετε ότι επισκέπτεστε ένα ιδιαίτερο μέρος.
One of the most eye-catching buildings in Palermo is the UNESCO-listed Palermo Cathedral.
Ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίρια της πόλης είναι ο καθεδρικός ναός του Παλέρμο που έχει περιληφθεί στον κατάλογο της UNESCO.
The Palermo Cathedral is the most important place of worship in the city. While the size of Palermo Cathedral is definitely noteworthy, it’s hard not to focus on the building’s distinctive look. 
Ο καθεδρικός ναός του Παλέρμο είναι ο πιο σημαντικός τόπος λατρείας της πόλης. Αν και το μέγεθος του καθεδρικού ναού του Παλέρμο είναι σίγουρα αξιοσημείωτο, είναι δύσκολο να μην επικεντρωθείς στην ξεχωριστή όψη του.
The cathedral has been expanded over the years, but its east exterior still retains the original Norman character. The cathedral has seen the coronation of kings and has numerous tombs of kings within it.
Ο καθεδρικός ναός επεκτάθηκε με τα χρόνια, αλλά το ανατολικό εξωτερικό του εξακολουθεί να διατηρεί τον αρχικό νορμανδικό χαρακτήρα. Ο καθεδρικός ναός έχει δει τη στέψη των βασιλιάδων και έχει πολλούς τάφους βασιλέων στο εσωτερικό του.
It is likely to have been built on the foundation of an earlier Byzantine basilica that had been turned into a mosque by the Saracens.
Πιθανότατα να χτίστηκε στα θεμέλια παλαιότερης βυζαντινής βασιλικής που είχε μετατραπεί σε τζαμί από τους Σαρακηνούς.
A blend of all sorts of architectural styles, it’s seen many additions since the Normans started it in 1185. Somehow though the Norman, Moorish, Gothic and Baroque exterior elements combine to great effect.
Ένας συνδυασμός όλων των ειδών αρχιτεκτονικών στυλ, έχει δει πολλές προσθήκες από τότε που το ξεκίνησαν οι Νορμανδοί το 1185. Κατά κάποιο τρόπο, τα νορμανδικά, μαυριτανικά, γοτθικά και μπαρόκ εξωτερικά στοιχεία συνδυάζονται με εξαιρετικό αποτέλεσμα.
The magnificent building of the Politeama Garibaldi theater is the headquarters of the Orchestra Sinfonica Siciliana.
Το υπέροχο κτίριο του Θεάτρου Πολυθέαμα Γαριβάλδι είναι η έδρα της συμφωνικής Ορχήστρας της Σικελίας.
Statue of the Sicilian politician, diplomat, and patriotic activist Ruggiero Settimo (1778-1863) in front of Teatro Politeama Garibaldi, Palermo.
Το άγαλμα του Σικελού πολιτικού, διπλωμάτη και πατριώτη ακτιβιστή Ruggiero Settimo (1778-1863) μπροστά από το Θέατρο Πολυθέαμα Γαριβάλδι στο Παλέρμο.
Statue of Carlo Cottone, prince of Castelnuovo, (1756 - 1829) was a Sicilian politician, known as one of the main advocates of the Sicilian Constitution of 1812.
Το άγαλμα του Carlo Cottone (1756 - 1829) ήταν Σικελός πολιτικός, γνωστός ως ένας από τους κύριους υποστηρικτές του Συντάγματος της Σικελίας του 1812.
Palermo is an ancient city boasting a history of over 2,700 years old and was originally founded by the Phoenicians in 734 BC. Later on, it came under the sway of Carthage and was influenced by ancient Greeks.
Το Παλέρμο είναι μια αρχαία πόλη με ιστορία άνω των 2.700 ετών και ιδρύθηκε αρχικά από τους Φοίνικες το 734 π.Χ. Αργότερα, πέρασε στην κυριαρχία της Καρχηδόνας και επηρεάστηκε από τους αρχαίους Έλληνες.
It is impossible to describe the Sicilian capital without noting its contrasts: elegance and decadence, light and shadow, rich and poor, metropolitan and provincial, joy and sorrow, perfumes and stenches, Mafia and Anti-Mafia.
Είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς την πρωτεύουσα της Σικελίας χωρίς να σημειώσει τις αντιθέσεις της: κομψότητα και παρακμή, φως και σκιά, πλούτος και φτώχεια, μητρόπολη και επαρχιακή, χαρά και λύπη, αρώματα και δυσωδίες, μαφία και αντι-μαφία.
On the occasion of the signing of the Reagan - Gorbachev treaty for elimination of nuclear weapons (1987), the municipal administration commemorates an important day of peace with this monument.
Με αφορμή την υπογραφή της συνθήκης Ρήγκαν - Γκορμπατσόφ, για περιορισμό των πυρηνικών όπλων (1987), το δημοτικό συμβούλιο της πόλης τίμησε τη σημαντική ημέρα ειρήνης με αυτό το μνημείο.
Gorbachev - Reagan    -    (1987)   Γκορμπατσόφ - Ρήγκαν
The grandiose Piazza Pretoria, also known as Piazza della Vergogna, the square of shame, for the thoroughly naked statues of nymphs, tritons and leaping river gods (without veils) adorning the magnificent circular fountain in front of the City Hall.
Η μεγαλειώδης πλατεία Πραιτώρια γνωστή και ως πλατεία της ντροπής, για τα εντελώς γυμνά αγάλματα των νυμφών, των τριτώνων και των θεών του ποταμού που αναπηδούν (χωρίς πέπλα) και κοσμούν το υπέροχο κυκλικό σιντριβάνι μπροστά από το Δημαρχείο.
Fontana Pretoria (1554-55), the impressive work of art on Piazza Pretoria, attracts the interest of all visitors
Το σιντριβάνι Πραιτώρια (1554-55), ένα εντυπωσικό έργο τέχνης στην πλατεία Πραιτώριας, προσελκύει το ενδιαφέρον όλων των επισκεπτών.

Fontana Pretoria is a spectacular fountain located in the heart of the historic centre of Palermo, in the square with the same name. The fountain is decorated with sculptures of the Twelve Olympians and other mythological and allegorical figures.
Η Κρήνη Πραιτώρια είναι ένα εντυπωσιακό σιντριβάνι που βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού κέντρου του Παλέρμο, στην ομώνυμη πλατεία. Το σιντριβάνι είναι διακοσμημένο με γλυπτά των Δώδεκα Ολυμπίων θεών και άλλες μυθολογικές και αλληγορικές μορφές.
The Church of Santa Maria dell’Ammiraglio, or Martorana, is one of the most fascinating sights on the ‘Arab-Norman Palermo itinerary. It is an extraordinary building, which tells the story of nine centuries of Sicilian art and culture.
Η εκκλησία της Santa Maria dell'Ammiraglio, ή Μαρτοράμα, είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά αξιοθέατα στο δρομολόγιο «Αραβο-Νορμανδικό Παλέρμο». Πρόκειται για ένα εξαιρετικό κτίριο, που αφηγείται την ιστορία εννέα αιώνων τέχνης και πολιτισμού της Σικελίας.
Next to La Martorana is the Church of San Cataldo, an example of the wonderful Arabian-Norman architecture. San Cataldo is one of the sites in Palermo inscribed on the UNESCO World Heritage List. It was built in c. 1160.
Δίπλα στη στην εκκλησία Μαρτοράμα βρίσκεται η Εκκλησία του San Cataldo, ένα δείγμα της υπέροχης αραβο-νορμανδικής αρχιτεκτονικής. Είναι ένα από τα μνημεία στο Παλέρμο που έχουν συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Palermo is among the cities boasting the largest number of UNESCO sites.
Το Παλέρμο είναι μεταξύ των πόλεων που διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό μνημείων και κτιρίων που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο της UNESCO.
Architecture in the city reflects the city's periods of Arab, Norman, and Spanish rule.
Η αρχιτεκτονική στην πόλη αντανακλά τις περιόδους της Αραβικής, Νορμανδικής και Ισπανικής κυριαρχίας της πόλης. 

Palermo is the capital of Sicily and is one of the most popular tourist destinations for its architecture, history, climate, and culinary traditions.
Το Παλέρμο είναι η πρωτεύουσα της Σικελίας και είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς για την αρχιτεκτονική, την ιστορία, το κλίμα και τις γαστρονομικές παραδόσεις του.

Graffiti and crumbling buildings aren’t hard to find, especially if you step outside the usual tourist trails. Take a wrong turn, and you might suddenly find yourself in a very different looking Palermo.
Τα γκράφιτι και τα ερειπωμένα κτίρια δεν είναι δύσκολο να τα βρεις, ειδικά αν βγεις έξω από τα συνηθισμένα τουριστικά μονοπάτια. Πάρτε μια λάθος στροφή και μπορεί ξαφνικά να βρεθείτε σε ένα πολύ διαφορετικό Παλέρμο.

Excellent tour guide Matteo Miano (fluent in Greek) explains in every detail about the city’s history, architecture, culture, traditions and much more.
Ο εξαιρετικός ξεναγός Ματέο Μιάνο (ελληνομαθής) εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και πολλά άλλα της πόλης.

Greeks, Carthaginians, Romans and Byzantines succeeded each other in the area until 831 AD, when the island fell under Arabian rule, the name now becoming Balarm.
Έλληνες, Καρχηδόνιοι, Ρωμαίοι και Βυζαντινοί διαδέχονταν ο ένας τον άλλον στην περιοχή μέχρι το 831 μ.Χ., όταν το νησί περιήλθε στην αραβική κυριαρχία, το όνομα πλέον έγινε Balarm.
You certainly won’t be stuck for things to do in Palermo with intriguing museums, moreish art galleries and stunning churches making up some of the top sights.
Σίγουρα δεν θα δυσκολευτείτε να κάνετε πράγματα στο Παλέρμο με ενδιαφέροντα μουσεία, πιο εντυπωσιακές γκαλερί τέχνης και εκπληκτικές εκκλησίες που αποτελούν μερικά από τα κορυφαία αξιοθέατα.
The old town of Palermo is rife with grand palaces and elegant corners that are quite impressive even if they show signs of wear and tear.
Η παλιά πόλη του Παλέρμο είναι γεμάτη με μεγάλα παλάτια και κομψές γωνιές που είναι αρκετά εντυπωσιακές ακόμα κι αν δείχνουν σημάδια φθοράς.
Palermo, the regional capital of Sicily, is one of those cities with a very distinct, almost tangible atmosphere.
Το Παλέρμο, η περιφερειακή πρωτεύουσα της Σικελίας, είναι μια από εκείνες τις πόλεις με μια πολύ ξεχωριστή, σχεδόν απτή ατμόσφαιρα.
Palermo can be quite a beautiful city to explore, especially around its historical centre.
Το Παλέρμο μπορεί να είναι μια πολύ όμορφη πόλη για εξερεύνηση, ειδικά γύρω από το ιστορικό του κέντρο.
Today Palermo is considered Sicily's cultural and tourism capital and is a favoured stop-over for Mediterranean cruises.
Σήμερα το Παλέρμο θεωρείται η πολιτιστική και τουριστική πρωτεύουσα της Σικελίας και είναι ένας αγαπημένος σταθμός για κρουαζιέρες στη Μεσόγειο.
Here we are in Sicily’s capital city, and you can already feel the authentic atmosphere that wins the hearts of everyone who sets foot there.
Εδώ βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα της Σικελίας και μπορείτε ήδη να νιώσετε την αυθεντική ατμόσφαιρα που κερδίζει τις καρδιές όλων όσων πατούν το πόδι τους εδώ.
It is a buzzing Mediterranean centre whose one million inhabitants are a fascinating cocktail of apparently conflicting characteristics.
Είναι ένα πολυσύχναστο μεσογειακό κέντρο του οποίου το ένα εκατομμύριο κάτοικοι είναι ένα συναρπαστικό κοκτέιλ φαινομενικά αντικρουόμενων χαρακτηριστικών.
As you walk down the central aisle, it’s hard not to feel moved by the splendour and decorative beauty of the place.
Καθώς περπατάτε στον κεντρικό διάδρομο, είναι δύσκολο να μην συγκινηθείτε από τη μεγαλοπρέπεια και τη διακοσμητική ομορφιά του τόπου.
The influence of Greeks, Romans, Normans, Arabs, Spanish and other empires is evident in its architecture.
Η επιρροή Ελλήνων, Ρωμαίων, Νορμανδών, Αράβων, Ισπανικών και άλλων αυτοκρατοριών είναι εμφανής στην αρχιτεκτονική του.
Palermo is the economic powerhouse of the region and one of the most important in the south of Italy. Its economy is based on shipbuilding, iron and steel, food production and agricultural trade, but a growing sector is tourism.
Το Παλέρμο είναι η οικονομική δύναμη της περιοχής και ένα από τα σημαντικότερα στη νότια Ιταλία. Η οικονομία της βασίζεται στη ναυπηγική, το σίδηρο και το χάλυβα, την παραγωγή τροφίμων και το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, αλλά ένας αναπτυσσόμενος τομέας είναι ο τουρισμός.
It may still be basking in the glow of being Italian Capital of Culture 2018 but the city has been a cultural melting pot since antiquity
Μπορεί ακόμα να απολαμβάνει τη λάμψη της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ιταλίας για το 2018, αλλά η πόλη ήταν ένα πολιτιστικό χωνευτήρι από την αρχαιότητα.
Sicily is famous for being one of Italy's most stunning regions and its capital, Palermo, has it all.
Η Σικελία φημίζεται ως μια από τις πιο εντυπωσιακές περιοχές της Ιταλίας και η πρωτεύουσά της, το Παλέρμο, τα έχει όλα.
Nikolas Pantazopoulos argues that: Palermo city which captivates, stupefies, and sometimes shocks visitors; it certainly isn’t an experience one forgets.
Ο Νικόλας Πανταζόπουλος υποστηρίζει ότι: Το Παλέρμο είναι μια πόλη που αιχμαλωτίζει, ζαλίζει και μερικές φορές σοκάρει τους επισκέπτες. Σίγουρα δεν είναι μια εμπειρία που ξεχνά κανείς.


1 comment:

magiceye said...

Beautiful pictures and interesting commentary!