Thursday, June 28, 2018

Agios Ioannis Eleimon Monastery, Chania, Crete - Greece

Greece travel secrets

Ταξιδιωτικά μυστικά της Ελλάδας - Μονή Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα - Κρήτη

The monastery of St. John the Merciful is located in Akrotiri, in Chania, on the road leading to the airport.
Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, του Ελεήμονα βρίσκεται στον Παζινό, Ακρωτηρίου στα Χανιά, επάνω στο δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides ready to explore the Monastery of Agios Ioannis, in Crete-Greece.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου έτοιμοι, να εξερευνήσουν τη Μονή, του Αγίου Ιωάννη στην Κρήτη.
In Pazinos village, on the road to the airport and Agia Triada, is the abandoned Agios Ioannis Eleimon Monastery.
Στο χωριό Παζινό, στο δρόμο προς το αεροδρόμιο και την Αγία Τριάδα, βρίσκεται η εγκαταλειμμένη Μονή Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα.
The Monastery of St. John the Merciful was built in the 16th century, in the village of Pazinos, near the Monastery of Agia Triada of Tzagarolon, which was a metohi according to the census of 1637.
Η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Ελεήμονος κτίστηκε τον 16ο αι. στο χωριό Παζινός, κοντά στη Μονή Αγίας Τριάδας των Τζαγκαρόλων, της οποία αποτελούσε μετόχι σύμφωνα με την απογραφή του 1637.
Lygia & Gregoris Maliotis and Popi Nicolaides at the entrance of the Monastery of Agios Ioannis, which is referred to a document dated back in 1832.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης και Πόπη Νικολαΐδου στην είσοδο της Μονής, η οποία αναφέρεται σε έγγραφο, του 1832.
The monastery is surrounded by high and thick walls and it is built in a fortress style. 
Το μοναστήρι περιβάλλεται από ψηλά και πυκνά τοιχώματα και είναι χτισμένο σε σχέδιο οχυρού.
The monastery complex was built according to the principles of western monastic architecture, where the temple, a single room with a pine- attached to the north side. Today the monastery has been restored.
Το μοναστηριακό συγκρότημα οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις αρχές της δυτικής μοναστηριακής αρχιτεκτονικής, όπου ο ναός, μονόχωρος με οξυκόρυφη καμάρα, είναι προσκολλημένος στη βόρεια πλευρά.
The monastery in the Greek region is a rare example of ​​western monastic architecture, with the church outside the central courtyard, where the cells are located, and with a separate entrance.
Το μοναστήρι αποτελεί σπάνιο δείγμα στον Ελλαδικό χώρο, δυτικής μοναστηριακής αρχιτεκτονικής, με την εκκλησία εκτός της κεντρικής αυλής, όπου υπάρχουν τα κελιά, και με χωριστή είσοδο.
Lygia Malioti and Popi Nicolaides outside the Monastery. Exterior looks like a fortress.
Η Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου έξω από το Μοναστήρι. Εξωτερικά μοιάζει με φρούριο.
The building dates back from the 17th century. It is restored but it’s closed (since it is abandoned).
Το κτίριο χρονολογείται από τον 17ο αιώνα και έχει αποκατασταθεί, αλλά είναι κλειστό (αφού έχει εγκαταλειφθεί).
The monastery is situated at the entrance to the small village Pazinos, next to the playground of the school.
Το μοναστήρι βρίσκεται στην είσοδο του μικρού χωριού Παζινός, δίπλα στην παιδική χαρά του σχολείου.
The restoration works of the monastery began in 1992 by the Ministry of Culture of the Byzantine Antiquities Society. 
Το1992 ξεκίνησαν έργα αναστήλωσης της μονής από την Εταιρεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού.
It is presumed to be the Catholic monastery of Saint George, which is mentioned in a census of 1637.
Εικάζεται ότι πρόκειται για το καθολικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, το οποίο αναφέρεται σε απογραφή του 1637.

The monastery was fortified and the fortification enclosure survives in an exceptional condition.
Η μονή ήταν οχυρωμένη και ο οχυρωματικός περίβολος σώζεται σε εξαιρετική κατάσταση.
The bell tower of the abandoned Byzantine monastery of Agios Ioannis Eleimonas in Pazinos, Crete - Greece
Το καμπαναριό, του εγκαταλελειμμένου βυζαντινού μοναστηριού, του Αγίου Ιωάννη Ελεήμονα στον Παζινό, της Κρήτης.
The monastery architecture is interesting and attractive.
Η αρχιτεκτονική του μοναστηριού έχει ενδιαφέρουσα και είναι ελκυστική.
Sticking out from one of the walls is a church which is painted pink.
Έξω από ένα από τα τείχη είναι μια εκκλησία που είναι βαμμένη με χρώμα ροζ.
There is an excellent sample of a monastery olive mill.
Υπάρχει ένα εξαιρετικό δείγμα μοναστηριακού ελαιοτριβείου.
St. John the Merciful was born in Amathus, Cyprus (today's Old Limassol). He was the son of the prince Epiphanius and Euchosmias and lived in the years of King Heraklion (615 AD).
Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων γεννήθηκε στην Αμαθούντα της Κύπρου (σημερινή Παλαιά Λεμεσός). Ήταν γιος του άρχοντα Επιφανίου και της Ευκοσμίας και έζησε στα χρόνια του Βασιλιά Ηρακλείου (615 μ.Χ.).
For the splendor of his life, John became Archbishop of Alexandria. Because he used to offer to the poor the charity he was called Merciful.
Για τη λαμπρότητα της ζωής του, ο Ιωάννης έγινε αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας. Επειδή, δε, μοίραζε πλουσιοπάροχα στους φτωχούς την ελεημοσύνη ονομάστηκε Ελεήμων.

Popi Nicolaides sitting outside the Monastery which is not functioning today, recalling the past...
Η Πόπη Νικολαΐδου καθισμένη έξω από το μοναστήρι, που δεν λειτουργεί σήμερα, αναπολεί το παρελθόν...

1 comment:

At The Top Burj Khalifa said...

Thanks for such a beautiful travel blog. Good luck!