Monday, July 27, 2015

The Doiran Greek Military Cemetery - Greece

Το Ελληνικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο στη Δοϊράνη
A great historic and educational experience for all ages. Well worth the visit..
Μια μεγάλη ιστορική και εκπαιδευτική εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Αξίζει τον κόπο η επίσκεψη εδώ.
The Doiran Greek Military Cemetery is situated in the shore of Lake Doiran nor far away from the British Military Cemetery.
Το Ελληνικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο βρίσκεται στις όχθες της λίμνης της Δοϊράνης, κοντά στο Βρετανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο.
In the cemetery are buried 102 officers and soldiers of the Greek Army, who were killed at the battle of Doirani, on 5/9/1918.
Στο νεκροταφείο είναι θαμμένοι 102 αξιωματικοί και στρατιώτες του Ελληνικού Στρατού, που σκοτώθηκαν στη μάχη της Δοϊράνης στις 5/9/1918.
Sakis Kotsakis impressed by the elegant and aesthetically pleasing monument and touched by the amazing story it tells....
Ο Σάκης Κοτσάκης εντυπωσιασμένος από το καλαίσθητο και καλαίσθητο μνημείο και ταυτόχρονα συγκινημένος από την ιστορία που αντιπροσωπεύει.

Sakis Kotsakis and Phivos Nicolaides trying to rethink those days at the battle field were so many lifes were lost...
Ο Σάκης Κοτσάκης και ο Φοίβος Νικολαΐδης ανακαλούν τις μέρες εκείνες στο πεδίο των μαχών, όπου χάθηκαν τόσες και τόσες ζωές...
This historic cemetery bears witness to our Greek heritage, the military service and sacrifice of people for the country.
Αυτό το ιστορικό νεκροταφείο μαρτυρεί την ελληνική μας κληρονομιά, τη στρατιωτική υπηρεσία και τη θυσία των ανθρώπων για τη χώρα.
The cemetery is always open and may be visited at any time.
Το νεκροταφείο είναι μόνιμα ανοιχτό και μπορεί να το επισκεφτεί κανείς οποιαδήποτε ώρα.
It is in this area where between 1912 - 1918 a lot of military activities and severe battles took place. In 1913 the new borders were agreed. Doirani remained under the Serbian control and the Greek refugees left for Greece.
Στη Δοϊράνη και την ευρύτερη περιοχή από το 1912 - 1918 υπήρξε ένα μεγάλο θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων. Το 1913 καθορίστηκαν τα νέα σύνορα της Ελλάδας. Η Δοϊράνη παραμένει στη Σερβία και οι Έλληνες κάτοικοι της γίνονται πρόσφυγες στη Μητέρα πατρίδα.
The Battle took place on 18 and September 19, 1918, near Lake Dojran, with Greek and British, on the one side and the first Bulgarian Army on the other. From the Greek side were Serres Division and Division Cretans. The battle took place in the Balkan campaign of World War I and ended with the interception of allied attacks by the Bulgarians.
Η Μάχη έλαβε χώρα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 1918, κοντά στη λίμνη Δοϊράνη, με τους Έλληνες και Βρετανούς από τη μια πλευρά και την 1η Βουλγαρική Στρατιά από την άλλη. Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχαν η Μεραρχία Σερρών και η Μεραρχία Κρητών. Η μάχη έλαβε χώρα στα πλαίσια της βαλκανικής εκστρατείας του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
The losses of the Allies amounted to 7,000 British and Greek soldiers, while those of the Bulgarians in 2700. Most casualties among Allies was the 12th British Corps and Division Serres, while the 16th British Corps and Division Cretans lost fewer than 1000 men.
Οι απώλειες των Συμμάχων ανήλθαν στους 7.000 περίπου Βρετανούς και Έλληνες στρατιώτες, ενώ αυτές των Βουλγάρων στους 2.700. Τις περισσότερες απώλειες μεταξύ των Συμμάχων υπέστη το 12ο Βρετανικό Σώμα και η Μεραρχία Σερρών, ενώ το 16ο Βρετανικό Σώμα και η Μεραρχία Κρητών έχασαν λιγότερους από 1000 άνδρες.
Honour and glory for all these souls whom for the love of their country they accepted death... Feeling touched and sad with Sakis Kotsakis but also very proud by our history.
Τιμή και δόξα για όλους εκείνους οι οποίοι θυσιάστηκαν για χάρη της πατρίδας. Συγκινημένοι, λυπημένοι με το Σάκη Κοτσάκη, αλλά και υπερήφανοι για την ιστορία μας.
It is approximately 2 kilometres behind the village of Doiran and is reached via a farm track after turning left in the village by a large taverna.
Είναι περίπου 2 χιλιόμετρα πίσω από το χωριό της Δοϊράνης και είναι προσβάσιμο μέσω ενός αγροτικού δρόμου.
It is also a place of remembrance of the price paid for the freedoms for every Greek. 
Είναι επίσης ένα μέρος μνήμης του τιμήματος που καταβλήθηκε για τις ελευθερίες για κάθε Έλληνα.
It’s a pantheon of heroes, a pantheon of tragedies, a place of honor to those that paid the ultimate price – with their lives and with their blood – for their country.
Είναι ένα πάνθεον ηρώων, ένα πάνθεον τραγωδιών, ένα μέρος τιμής για εκείνους που πλήρωσαν το υπέρτατο τίμημα - με τη ζωή τους και με το αίμα τους – για την πατρίδα τους.
This small cemetery is also a place that reminds us of those who are still defending the idea of our country and the democratic principles.
Το μικρό αυτό νεκροταφείο τιμής είναι επίσης ένας τόπος που μας θυμίζει εκείνους που εξακολουθούν να υπερασπίζονται την ακεραιότητα της χώρας και τα δημοκρατικά ιδεώδη μας.

3 comments:

Cloudia said...

Inspiring( '>
/))
//""
ALOHA
ComfortSpiral


Sid Joshi said...

The place is beautiful and so much history makes it even more interesting...

anagnostria said...

Εξαιρετικό όπως πάντα Φοίβο, ειδικά γιατί μας γνωρίζει μια πτυχή της ιστορίας μας όχι και τόσο γνωστή.