Tuesday, November 14, 2017

Syntagma Square, Athens city - Greece

Syntagma Square A landmark of Athens
The Square is named after the Constitution that the first King of Greece Otto was obliged to grant, after a popular and military uprising on September 3, 1843.
H Πλατεία πήρε το όνομά της από το Σύνταγμα το οποίο αναγκάστηκε να παραχωρήσει το 1843 ο πρώτος βασιλιάς της Ελλάδας, Όθωνας, μετά από μια λαϊκή και στρατιωτική εξέγερση στις 3 του Σεπτέμβρη, 1843.


The Tomb of the Unknown Soldier guarded by the Evzones of the Presidential Guard.
Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη φρουρείται από την προεδρική φρουρά, των Ευζώνων.
Syntagma Square is the most important square of modern Athens from both a historical and social point of view, at the epicenter of commercial activity and Greek politics.
Η πλατεία Συντάγματος είναι η πιο σημαντική πλατεία της σύγχρονης Αθήνας τόσο από ιστορική και κοινωνική άποψη, στο επίκεντρο της εμπορικής και πολιτικής δραστηριότητας.

Because of its central position, the square is closely connected with the contemporary Athenian and Greek history.
Λόγω της κεντρικής της θέσης, η πλατεία είναι στενά συνδεδεμένη με την σύγχρονη αθηναϊκή και ελληνική ιστορία.

It is located in front of the 19th century Old Royal Palace, housing the Greek Parliament since 1934.
Βρίσκεται μπροστά από το παλιό βασιλικό ανάκτορο του 19ου αιώνα, που στεγάζει από το 1934 το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

The Square was designed and constructed in the early 19th century, shortly after King Otto moved the capital of the newly-born Greek Kingdom from Nafplio to Athens in 1834.
Η πλατεία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, λίγο μετά που ο Όθωνας μετέφερε την πρωτεύουσα, του νεογέννητου ελληνικού βασιλείου από το Ναύπλιο στην Αθήνα το 1834.

A fascinating place to be.      -    Ένα συναρπαστικό σημείο της πόλης.

Walking to the city's most vibrant and historic areas. Athens has been always a fascinating city.
Περπατώντας στους πιο πολυσύχναστους δρόμους και τα ιστορικά σημεία της πόλης. Η Αθήνα ήταν πάντα μια καταπληκτική πόλη.

The city of Athens, Metropolis of Hellenism has a great history that floats everywhere and is assimilated by modern life.
Η Αθήνα, η Μητρόπολη του Ελληνισμού, έχει μεγάλη Ιστορία που αιωρείται παντού και έχει αφομοιωθεί από τη σύγχρονη ζωή.

It is often said that you can’t dig anywhere in Athens city, without finding something of historical value.
Συχνά λέγεται, ότι, δεν μπορείτε, να σκάψετε οπουδήποτε στην πόλη της Αθήνας, χωρίς να βρείτε κάτι το ιστορικής αξίας.

All the evidence found was recorded as it provided a history of the past from ancient streets, houses, cemeteries, religious sanctuaries, workshops, aqueducts and cisterns.
Όλα τα στοιχεία που βρέθηκαν καταγράφηκαν καθώς κατέγραφαν την ιστορία, του παρελθόντος από αρχαίους δρόμους, σπίτια, νεκροταφεία, θρησκευτικά ιερά, εργαστήρια, υδραγωγεία και δεξαμενές.

Most of the findings were left in situ so people could see them as they were found allowing an insight into the way life used to be in this great city. 
Τα περισσότερα ευρήματα παραμένουν επί τόπου, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να τα δουν όπως βρήκαν, επιτρέποντας μια εικόνα, για τον τρόπο ζωής σ’ αυτή τη μεγάλη πόλη.
What is amazing to visitors to the city, are the treasures on display right in the metro stations.
Αυτό που είναι καταπληκτικό για τους επισκέπτες της πόλης, είναι οι θησαυροί που εμφανίζονται ακριβώς στους σταθμούς του μετρό.

The metro stop for the Greek Parliament, Syntagma Square, boasts one of the larger of these collections.
Η στάση του μετρό για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, η πλατεία Συντάγματος, διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές.

More than 50,000 ancient articles were found. Today these treasures are on display in six different Metro Stations.
Βρέθηκαν περισσότερα από 50.000 αρχαία αντικείμενα. Σήμερα αυτοί οι θησαυροί εκτίθενται σε έξι διαφορετικούς σταθμούς του μετρό.

In Syntagma metro station there are cases displaying everything from weaving looms to clay amphorae.
Στο σταθμό μετρό του Συντάγματος υπάρχουν βιτρίνες, που εκθέτουν τα πάντα, από τους αργαλειούς μέχρι τους πήλινους αμφορείς.

An elaborate homage to ancient Greek civilization with unique artifacts of Ancient Greece.
Ένα περίτεχνο αφιέρωμα στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό με μοναδικά έργα τέχνης της Αρχαίας Ελλάδας.

The exhibition allows the passengers to come a little closer to the rich Greek culture and civilization. 
Η έκθεση επιτρέπει στους επιβάτες να έρθουν λίγο πιο κοντά στην πλούσια ελληνική παιδεία και πολιτισμό.
For some years now, the Syntagma Metro station has been displaying public ancient artifacts. Enriching the daily routine life in beautiful and often surprising ways
Εδώ και μερικά χρόνια, ο σταθμός του Μετρό, στο Σύνταγμα εκθέτει δημόσια αρχαία έργα τέχνης. Εμπλουτίζοντας έτσι, την ρουτίνα της καθημερινότητας με όμορφους και συχνά εκπληκτικούς τρόπους.

During the archaeological excavations that took place at the station, many important findings were discovered. Phivos Nicolaides & Gregoris Maliotis admiring the findings.
Κατά τις αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν στο χώρο του σταθμού ανακαλύφθηκαν πολλά και σημαντικά ευρήματα. Ο Φοίβος Νικολαΐδης και Γρηγόρης Μαλιώτης θαυμάζουν τα ευρήματα.

An interesting glimpse into what life was like back in the days when the city was first inhabited.
Μια ενδιαφέρουσα αναδρομή στον τρόπο ζωής, στις μέρες που η πόλη κατοικήθηκε για πρώτη φορά.

The biggest excavation project ever accomplished in Greece was during the construction of Athens metropolitan underground railway (1993-2000). More than 50.000 findings came to light during the metro underground digging works.
Το μεγαλύτερο έργο ανασκαφής που πραγματοποιήθηκε ποτέ στην Ελλάδα ήταν κατά την κατασκευή του μητροπολιτικού υπόγειου σιδηροδρόμου Αθηνών (1993-2000). Περισσότερα από 50.000 ευρήματα ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια, της κατασκευής, του μετρό στην Αθήνα.

There are displays with pipes of the ancient water supply and sanitation system of Athens, lamps, funerary monuments and a small part of a mosaic floor in an ancient house found next to the metro station.
Υπάρχουν εκθέματα από σωλήνες, του αρχαίου συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης, της Αθήνας, λαμπτήρες, ταφικά μνημεία και ένα μικρό τμήμα μωσαϊκού δαπέδου σε αρχαίο σπίτι που βρίσκεται δίπλα στο σταθμό του μετρό.

It makes for an interesting interlude in your travels to stop even for a while and admire these exhibits,
Είναι μια ενδιαφέρουσα παρεμβολή στα ταξίδια σας, εάν σταματήσετε, έστω και για λίγο και θαυμάσετε αυτά τα εκθέματα.

On the balcony surrounding the lower lobby encased in glass are the artifacts from various periods of Athenian civilization, from Byzantine through Roman to classical Greek and prehistoric.
Στο μπαλκόνι που περιβάλλει το χαμηλότερο λόμπι, που καλύπτεται από γυαλί είναι τα τεχνουργήματα από διάφορες περιόδους αθηναϊκού πολιτισμού, από τη Βυζαντινή έως τη Ρωμαϊκή, την κλασσική ελληνική και προϊστορική.

For those seeking a more unusual cultural experience, it’s best to head underground, in Syntagma Metro station.
Για εκείνους που αναζητούν μια πιο ασυνήθιστη πολιτιστική εμπειρία, είναι καλύτερα να επισκεφθούν το Μουσείο που βρίσκεται στο σταθμό Μετρό του Συντάγματος.

A pretty young girl admiring works of contemporary art in the Metro station, Syntagma, Athens.
Ένα όμορφο νεαρό κορίτσι που θαυμάζει έργα σύγχρονης τέχνης στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα.

As you descend down the marble steps to the concourse of Syntagma station you are entering a slick, modern area;
Καθώς κατεβαίνετε τα μαρμάρινα σκαλοπάτια στο περίπτερο, του σταθμού του Συντάγματος, μπαίνετε σε μια κλασική, μοντέρνα περιοχή.

An underground kiss! Young romantic couple meeting each other and kissing near entrance to underground metro station, in Syntagma, Athens.
Ένα υπόγειο φιλί! Νεαρό ρομαντικό ζευγάρι ανταλλάζει φιλιά κοντά στην είσοδο του υπόγειου σταθμού του μετρό, στο Σύνταγμα, στην Αθήνα
.
An overground kiss! Young romantic couple meeting each other and kissing outside entrance to metro station, in Athens.
Ένα υπέργειο φιλί! Νεαρό, ρομαντικό ζευγάρι ανταλλάζει φιλιά έξω από την είσοδο του μετρό, στην Αθήνα.

Syntagma square includes two green areas, planted with shade trees, which attracts a lot of people.
Η πλατεία Συντάγματος περιλαμβάνει δύο χώρους πρασίνου με δέντρα, που ελκύει πολλή κόσμο.


It’s a modern hot spot square full of vitality and undeniable charm. 

Είναι μια σύγχρονη πλατεία, γεμάτη ζωντάνια και αδιαμφισβήτητη γοητεία.

You don’t have to go far to relax in Athens. There are parks and gardens within the city itself and glorious green spaces like in Syntagma square.
Δεν χρειάζεται να πάτε μακριά για να χαλαρώσετε στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρκα και κήποι μέσα στην ίδια την πόλη και υπέροχοι χώροι πρασίνου, όπως στην Πλατεία Συντάγματος.

What a great moment to meet beloved friends by coincidence at the Athens airport!
Τι υπέροχες στιγμές να συναντάς κατά τύχη, αγαπημένους φίλους στο αεροδρόμιο του Ελληνικού!

Just for a couple of minutes at Athens airport, but good enough to hag and laugh with our Yiannis Kokkinos travelling to Minnesota USA and us to the opposite direction!Can’t believe it!
Από τις γλυκές και αξέχαστες συναντήσεις στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, για λίγες έστω στιγμές με τον αγαπημένο μας φίλο Γιάννη Κόκκινο, που ήταν έτοιμος, να πετάξει για τη Μιννεσότα των ΗΠΑ κι εμείς σε αντίθετη κατεύθυνση!

No comments: