Wednesday, March 2, 2011

Dubrovnik , Croatia - Part 2

The pearl of the Adriatic
Ντουμπρόβνιγκ: Το μαργαριτάρι της Αδριατικής
The city's old flag has the word Libertas (freedom) on it, and the entrance to the fortress just outside the city walls bears the inscription Non bene pro toto libertas venditur auro, meaning Liberty is not sold for any kind of gold.
Η παλαιά σημαία της πόλης φέρει αναγραμμένη τη λέξη ελευθερία, καθώς και στην είσοδο του φρουρίου ακριβώς έξω από τα τείχη της πόλης υπάρχει η επιγραφή, Non bene pro toto libertas venditur auro, που σημαίνει «Η ελευθερία δεν πωλείται με οποιοδήποτε είδους χρυσού».
Continued from Dubrovnik part Ι Συνέχεια από το Ντουμπρόβνικ μέρος Ι.
In  Croatian, the city is known as Dubrovnik; inItalian as Ragusa, and its historical name in Greek is Raiyia.
Στην κροατική, η πόλη είναι γνωστή ως Ντουμπρόβνικ, στα ιταλικά ως Ραγκούσα και ιστορικά το όνομά της στα ελληνικά είναι Ραύγια.
The medieval town was built in the 13th century and has remained virtually unchanged up today.
Η μεσαιωνική πόλη χτίστηκε τον 13ο αιώνα και παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη μέχρι σήμερα..
The current Croatian name was officially adopted in 1918 after the fall of Austria - Hungary empire.
Το σημερινό κροατικό όνομα υιοθετήθηκε επίσημα το 1918 μετά την πτώση της αυτοκρατορίας της Αυστροουγγαρίας.
The city achieved a remarkable level of development, particularly during the 15th and 16th centuries.
Η πόλη πέτυχε ένα αξιοσημείωτο επίπεδο ανάπτυξης, ιδιαίτερα κατά το 15ο και 16ο αιώνα.
Popi Nicolaides in the well preserved old harbour of the city, which is still in use and attracts a lot of visitors.
Η Πόπη Νικολαΐδου, στο καλοδιατηρημένο μέχρι σήμερα παλιό λιμάνι της πόλης, το οποίο ελκύει πολλούς επισκέπτες.
Dr. Antun Nicetic, in his book “History of the Port of Dubrovnik”, expounds the theory that Dubrovnik was established by Greek sailors.
Ο Δρ Άντουν Νισέτικ, στο βιβλίο του «Ιστορία του Λιμανιού του Ντουμπρόβνικ», αναπτύσσει τη θεωρία ότι το Ντουμπρόβνικ ιδρύθηκε από Έλληνες ναυτικούς.
Dubrovnik’s charm holds an eventful and lively history. Before being absorbed into the Napoleonic Empire in 1806, Dubrovnik thrived as a sovereign merchant state for over 700 years.
Το γοητευτικό Ντουμπρόβνικ έχει μια περιπετειώδη και ζωντανή ιστορία. Πριν απορροφηθεί από τη Ναπολεόντεια Αυτοκρατορία το 1806, το Ντουμπρόβνικ άκμασε ως κυρίαρχο κράτος στο εμπόριο για πάνω από 700 χρόνια.
Dubrovnik was founded in the 7th century AD. Although it passed from Byzantine, Venetian and Hungarian rule, managed to remain the only independent city-state in the Adriatic Sea (called Ragusa) and competed in Venice in maritime trade.
Tο Ντουμπρόβνικ ιδρύθηκε τον 7ο μ. Χ. αιώνα. Αν και πέρασε διαδοχικά από βυζαντινή, ενετική και ουγγρική κυριαρχία, κατάφερε να παραμείνει η μοναδική ανεξάρτητη πόλη-κράτος στην Αδριατική (ονομαζόταν Ραγκούζα) και ανταγωνιζόταν τη Βενετία στο θαλάσσιο εμπόριο.

Today Dubrovnik is the proudest feather in Croatia's tourist cap, and one of the most beautiful towns in the Mediterranean.
Σήμερα, το Ντουμπρόβνικ είναι ένα από τα πιο περήφανα σημεία στον τουριστικό χάρτη της Κροατίας και μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Μεσογείου.
Αvid traveler (taxidiaris) Panicos Socratous, and his charming daughter. I have met with Panicos more than four times in my travels!
Ο φανατικός ταξιδιάρης Πανίκος Σωκράτους με την πανέμορφη κόρη του. Με τον Πανίκο βρεθήκαμε πάνω από τέσσερις φορές σε διάφορα ταξίδια!
The admirer of Dubrovnik, George Bernard Shaw, visited the city in 1929 and said: "If you want to see heaven on earth, come to Dubrovnik."
Ο θαυμαστής του Ντουμπρόβνικ, Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, επισκέφθηκε την πόλη το 1929 και είπε: «Αν θέλετε να δείτε τον παράδεισο στη γη, τότε, να έρθετε στο Ντουμπρόβνικ».
One of the larger churches in city is named after Saint Blaise. The city boasts of many old buildings,.
Μία από τις μεγαλύτερες εκκλησίες στην πόλη είναι αφιερωμένη στο όνομά του Αγίου Μπλες. Η πόλη μπορεί να υπερηφανεύεται για πολλά παλιά κτήρια.
Dubrovnik's baroque Cathedral was built in the 18th century and houses an impressive Treasury with relics of Saint Blaise.
Ο Μπαρόκ καθεδρικός ναός του Ντουμπρόβνικ χτίστηκε τον 18ο αιώνα και στεγάζει ένα εντυπωσιακό θησαυρό με τα λείψανα του Αγίου Blaise.
As early as 19th century, Dubrovnik was discovered by celebrities as a place to be visited and seen.
Ήδη από το 19ο αιώνα, ανακαλύφθηκε από προσωπικότητες ως ένα μέρος που άξιζε τον κόπο για να το επισκεφθεί κάποιος.
Few of renaissance buildings survived the earthquake of 1667 but fortunately enough remain to give an idea of the city's architectural heritage.
Λίγα από τα κτίρια Αναγέννησης σώθηκαν από το σεισμό του 1667, αλλά ευτυχώς, αρκετά εξακολουθούν να δίνουν μια ιδέα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης.
Cathedral of the Assumption of the Virgin Mary. This impressive building is a Roman Baroque church dates from the 18th Century.  
Ο Καθεδρικός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αυτό το εντυπωσιακό κτήριο είναι Ρωμανικού μπαρόκ ρυθμού και χρονολογείται από τον 18ο αιώνα
Roland's Column, (in front of the Bell Tower). A slender stone flag staff of the legendary knight. Also known as Orlando's Column.
Η Στήλη Ρόλαντ, (μπροστά από το καμπαναριό). Μια πέτρινη αναθεματική στήλη με χαραγμένη τη σημαία του θρυλικού ιππότη. Επίσης, είναι γνωστή ως στήλη του Ορλάντο.
The city's Dominican Monastery resembles a fortress on the outside but the interior contains an art museum and a Gothic-Romanesque church.
Το Δομινικανό Μοναστήρι της πόλης μοιάζει με φρούριο στο εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό περιλαμβάνει ένα μουσείο τέχνης και μια γοτθική-ρωμανική εκκλησία.
The treasure of the Dominican monastery is its library with over 220 incunabula, numerous illustrated manuscripts, a rich archive with precious manuscripts and documents and an extensive art collection.
Υπάρχει ένα ιδιαίτερος θησαυρός στο Δομινικανό μοναστήρι της βιβλιοθήκη με πάνω από 220 παλαίτυπα, πολυάριθμα εικονογραφημένα χειρόγραφα, ένα πλούσιο αρχείο με πολύτιμα χειρόγραφα και έγγραφα καθώς και μια εκτεταμένη συλλογή έργων τέχνης.
Dubrovnik is steeped in stunning architecture and sculptural detail, and boasts spectacular churches, monasteries, museums, and fountains.
Το Ντουμπρόβνικ έχει εκπληκτική αρχιτεκτονική και γλυπτική λεπτομέρεια και διαθέτει εντυπωσιακές εκκλησίες, μοναστήρια, μουσεία και σιντριβάνια.
The rich culture and history of Dubrovnik has given this historic town a place on the UNESCO World Heritage List.
Το πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν και η ιστορία του Ντουμπρόβνικ έχει δώσει σ’ αυτή την ιστορική πόλη μια θέση στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Big Onofrio´s Fountain. In the western (Pile) entrance of the old town.
Κρήνη Big Onofrio του. Στη δυτική πύλη, είσοδο της παλιάς πόλης. 
The fountain stairs are nowadays a favourite meeting place of the youth, where both the tourists and pigeons take rest and refresh themselves with cool water.  
Τα σκαλιά της κρήνης είναι σήμερα ένας αγαπημένος χώρος συνάντησης της νεολαίας, όπου τόσο οι τουρίστες και τα περιστέρια ξεκουράζονται και αναζωογονούνται με δροσερό νερό.
The whole city is a monument, a celebration to one praised human virtue: freedom.
Ολόκληρη η πόλη είναι ένα μνημείο, μια γιορτή για να εξάρει την ανθρώπινη αρετή: την ελευθερία.
On the waterfront lies the fortress of St. John. It houses the Maritime Museum of Dubrovnik, and an aquarium with many marine species of the Mediterranean operates on the lower deck of the fort. 
Στο λιμάνι της πόλης δεσπόζει το φρούριο του Αγίου Ιωάννη. Στο εσωτερικό του στεγάζεται το Ναυτικό Μουσείο, ενώ ένα ενυδρείο με πολλά θαλάσσια είδη της Μεσογείου λειτουργεί στον κάτω όροφο του φρουρίου.
A gorgeous, modern pirate with her parrot to remind us the Middle Ages. Pirates are often depicted with a parrot on their shoulder. 
Μια πανέμορφη, σύγχρονη πειρατίνα με τον παπαγάλο της για να μας θυμίζουν τον μεσαίωνα. Οι πειρατές απεικονίζονται συχνά με έναν παπαγάλο στον ώμο τους.
Κατά τον 15ο και 16ο αιώνα γνώρισε μια θαυμαστή πνευματική και καλλιτεχνική άνθηση, και όχι τυχαία ονομάστηκε «Αθήνα της Νοτιοσλαβίας».
During the 15th and 16th century witnessed a remarkable intellectual and artistic flowering, and not accidentally named "Athens of Southslavia.
Sponza Palace, (west of the Bell Tower). Gothic Renaissance palace, one of the few buildings that has maintained its form from before the catastrophic 1667 earthquake. Hosts historic archives and a Memorial room of defenders.
Το παλάτι Σπόνζα (δυτικά του Κωδωνοστασίου). Γοτθικό, Αναγεννησιακό παλάτι, ένα από τα λίγα κτίρια που έχει διατηρήσει τη μορφή του πριν από τον καταστροφικό σεισμό του 1667. Φιλοξενεί ιστορικά αρχεία και αίθουσα στη μνήμη των υπερασπιστών της πόλης.
With Eren Alasya and his charming little daughter Irmak in the impressive Sponza Palace.
Με τον Ερέν Αλάσια και την πανέμορφη μικρή του κόρη Ιρμάκ στο εντυπωσιακό παλάτι Σπόνζα.
Tall walls surround the Old Town. Many visitors enjoy people-watching whilst sipping coffee in one of the numerous cozy cafes on the Stradun.
Ψηλά τείχη περιβάλλουν την παλιά πόλη. Πολλοί επισκέπτες απολαμβάνουν την κίνηση ενώ πίνουν τον καφέ τους σε ένα από τα πολλά φιλόξενα καφέ στη Στρατουμ.
The finest Renaissance highlight is the Sponza Palace which dates from the 16th century and is currently used to house the National Archives.
Από τα καλύτερα που τονίζουν την Αναγέννηση είναι το παλάτι Σπόνζα, που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα και σήμερα στεγάζει το Εθνικό Αρχείο.
Rethinking the past... and make dreams for the future...
Αναπολώντας το παρελθόν... και κάνοντας όνειρα για το μέλλον...
The Rectors Palace is a Gothic-Renaissance structure that displays finely-carved capitals and an ornate staircase. It now houses a museum.
Το Παλάτι του Ρέκτορ είναι μια δομή Γοτθική-Αναγεννησιακή που παρουσιάζει λεπτά σκαλισμένα κιονόκρανα και μια περίτεχνη σκάλα. Σήμερα στεγάζει ένα μουσείο.
The walls surround the whole Old City. They are defensive stone walls that were built to protect the citizens of the old maritime city-state.
Περικλείουν το σύνολο της παλιάς πόλης.  Οι αμυντικοί πέτρινοι τοίχοι χτίστηκαν για να προστατεύουν τους πολίτες των παλαιών θαλάσσιων πόλη-κράτος του Ντουμπρόβνικ (Ραγκούσα).
Dubrovnik City Walls had numerous additions and modifications throughout their history.
Στα τείχη της πόλης έγιναν πολλές προσθήκες και τροποποιήσεις σε όλη την ιστορία τους.
Vehicles are prohibited in the old town dear... no taxi for you...
Απαγορεύονται τα οχήματα στην παλιά πόλη αγαπητή μου... δεν υπάρχει ταξί για σένα...
There are two main portals to the old town, Pile and Ploce, both leading to the Stradun, the Dubrovnik’s main boulevard.
Υπάρχουν δύο κύριες πύλες στην παλιά πόλη, η Πίλε και η Πλόσε που και οι δυο οδηγούν στη Στρατουμ, την κύρια λεωφόρο του Ντουμπρόβνικ.
More than two millions of tourist visit every year this city.
Πάνω από δύο εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο επισκέπτονται την πόλη.
Placa Stradun, (Old town). The Stradun (Placa) is the central street of the city of Dubrovnik and is the place where the old city comes to life.
Placa Stradun, (Παλιά Πόλη). Η Στράτουν (Πλάκα), είναι ο κεντρικός δρόμος της πόλης του Ντουμπρόβνικ και είναι ο τόπος όπου η παλιά πόλη σφύζει ζωή.
Charming and elegant, local ladies among the tourists going for shopping to the fashion shops and galleries of the old city.
Γοητευτικές και κομψές, ντόπιες κυρίες μεταξύ των τουριστών πηγαίνουν για ψώνια στα μαγαζιά μόδας και της γκαλερί της παλιά πόλης.
Strolling in the Stradun, the main road of the old city which is full of cozy shops and coffee shops.
Περπατώντας στον Στράντουμ, τον κύριο δρόμο της παλιάς πόλης, ο οποίος είναι γεμάτος ωραία μαγαζιά και καφετέριες.
Only few cities in the world manage to impress the visitor as much as the medieval city of Dubrovnik.
Ελάχιστες πόλεις στον κόσμο καταφέρνουν να εντυπωσιάσουν και να καθηλώσουν τον επισκέπτη τόσο πολύ όσο το Ντουμπρόβνικ.
Exploring the shades of the narrow streets and alleys on its sides.
Εξερευνώντας τις αποχρώσεις των στενών δρόμων και τα σοκάκια στις πλευρές τους.
Walking is the best way to explore the Croatian charming town. But after a couple of hours strolling around, you need definitely rest...
Ο καλύτερος τρόπος να ανακαλύψετε την όμορφη αυτή Κροατική πόλη, είναι το περπάτημα. Ύστερα, φυσικά από μερικές ώρες πεζοπορίας, σίγουρα χρειάζεται ξεκούραση..

Siting and relaxing on the stairs of history...
Καθησμένοι για λίγη ξεκούραση στα σκαλιά της ιστορίας...

View Video : Dubrovnik, Croatia

33 comments:

Anonymous said...

Déjame un Poema: Querido Felipe, pasé a saludarte, voy a estar ausente por 15 días.
M e voy a tomar unas vacaciones que hace 4 años no tomo.
Me creo imprescindible y me cuesta irme, pero tuve un año difícil y necesito distraerme un poco.
……..Besitos……...
(¯`•.•´¯) (¯`•.•´¯)
*`•.¸(¯`•.•´¯)¸.•´
¤ º° ¤`•.¸.•´ ¤ °º ¤
……..Noemí……….
Que Dios te bendiga hoy y cada uno de tus días, Gracias por estar.

Cheryl said...

Very pretty, looks like another wonderful place to visit. I love all of the photos.

Carlos Echevarria said...

Dubrovnik is a gem...thanks for posting, beautiful post, as ever, dear mate

Cloudia said...

Aloha from Waikiki


Comfort Spiral

><}}(°>


><}}(°>

Ann said...

a wonderful second day to my vacation!!! I love the beauty of this city. thanks so much for the trip Phivos!! xo

Indrani said...

I like the series of pics you present with your posts.

Zuzana said...

Oh, this brings back many memories!I used to spend many summers in beuatiful Croatia, even as a child.;)
LOVE that elegant local lady - what a a gorgeous woman.;))
xoxo

Traveling Hawk said...

Another series of nice photos from that beautiful place!

Ola said...

very colorful and some of the architecture is really unique!

Lorena G. Sims said...

Beautiful photos..great capture!
I think it's cool that you've met the same people in more than one of your travels.

magda said...

Σ ευχαριστώ για ένα ακόμα υπέροχο ταξίδι !!!
Με τις ωραίες και ενδιαφέρουσες φωτογραφίες σου και το πλήρες ρεπορτάζ, μ έκανες να νιώσω ότι κι εγώ ήμουν μαζί σας ...
Χαιρετισμούς πολλούς
Μάγδα

Magia da Inês said...

Muito bonito!

DUTA said...

A pearl indeed - Dubrovnik city.
The picture with Popi on the harbour background is a very good one.
I must say, the beautiful ladies seen in the various photos, successfully compete with the attractions of this fabulous Adriatic city.

Mom Daughter Style said...

beautiful place

J_on_tour said...

It looks like a nice place with plenty of things to see. Thanks for taking us all there.

Marja said...

oh this cheers me up I agree a paradise. Dubrovnik is on my bucket list.

H. said...

Thank you for this wonderful journey in Dubrovnik. I really enjoyed looking at all your photos, lovely!!

My husband has been there once with his friends, when sailing, and also said it was a beautiful place...!

Have a nice week-end ;)

Amanda Summer said...

thank you for doing such wonderful justice to this exquisite city - great photographs. i was fortunate to travel to dubrovnic this past october when there were fewer tourists -- looks like it's packed at the height of summer!

xx

FashionJazz said...

What a fab place, its gorgeous!! Have a lovely wknd xx

Magia da Inês said...

Amigo,
Agora, só alegria!...
Feliz Carnaval!!!
♫♫.•*¨*•♫♫¸
ღ°ºBrasil♫º
♥º

Toyin O. said...

lovely pictures, they look great places to visit:)

angel said...

Lindissima!!!
Uma viagem é sempre linda quando vemos tudo com olhos apaixonados pela cultura e por tudo aquilo que vemos.
Você é uma pessoa especial e em cada foto que faz mostra um pouco do seu olhar.
Bom carnaval.
Angel

Siddhartha Joshi said...

Looks like an awesome place...and its fantastic that it has changed so little from Medieval times...

You have captured the people and the feel of the place well :)

María Pilar Bernal Maya said...

I love your pics that remind me last summer. I hope come back there
kss
;-)

Anastasia said...

Thank you for this virtual trip to Croatia. It feels as if I was really there.

KIRAFASHION said...

Beautiful place, so summer!

Jani said...

Gerat photos my friend!My change my this blog address and name.You can go this add:

http://blue-finland.blogspot.com/

Greetings Jani from Finland

Jani said...

Hi again;)Blog addres is this same.Sorry errors information.God bless you!

http://blue-jani.blogspot.com/

Michelle said...

Wonderful photos of a place I might not have considered visiting...until now.

Rajesh said...

Beautiful. The architecture of the town is excellent.

Bitch said...

Thank you for traveling for us..
We just stay at home and feel that
we are with you.
What can be better?

fan said...

Dubrovnik with The Valetta is the most beatifull city with walls in the mediterranean area . Good article . Congratulations !!

Λεμέσια said...

Πολύ όμορφες φωτογραφίες...Ειδικά η τελευταία με τους καφέδες στα σκαλιά δεν περιγράφεται!
:)