Saturday, August 15, 2015

Ptolemaida - Greece

The industrial city of Greece 

Πτολεμαΐδα, η βιομηχανική πόλη της Ελλάδας!

Laid out in the basin of Eordea and embraced by the slopes of Mount Askio and of Mount Vermio lies the beautiful Ptolemais.
Απλωμένη στο λεκανοπέδιο της Εορδαίας και αγκαλιασμένη από τις βουνοπλαγιές του όρους Άσκιο και του όρους Βέρμιο βρίσκεται η όμορφη Πτολεμαΐδα.

Ptolemaida, former Kailaria, is a city in northern Greece. It lies in the prefecture of Kozani, which is part of Western Macedonia with nearly 36,00 inhabitants.
Η Πτολεμαΐδα πρώην Καϊλάρια είναι πόλη στη βόρεια Ελλάδα, στο Διοικητικό Διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας και έχει 36,000 περίπου κατοίκους.

It is the second largest city of the prefecture of Western Macedonia. It is the seat of the municipality Eordea.
Είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη του νομού και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αποτελεί την έδρα του Δήμου Εορδαίας.

The area Eordaia along with the rest Macedonia of the Greek state is the birthplace of the ancient Macedonians.
Η περιοχή της Εορδαίας μαζί με την υπόλοιπη Μακεδονία, αποτελεί την πανάρχαια κοιτίδα τωn Μακεδόνων.

The name of the city derived from Ptolemy, general of Alexander the Great, where he was later proclaimed King of Egypt. His statue is in the central square of the city.
Η ονομασία της πόλης προέκυψε από τον Πτολεμαίο, στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου αργότερα αναγορεύτηκε Βασιλιάς της Αιγύπτου. Το άγαλμά του υπάρχει στην κεντρική πλατεία της πόλης.


Ptolemaida is the capital of Eordea province of Kozani.
Η Πτολεμαΐδα είναι πρωτεύουσα της επαρχίας Εορδαίας του νομού Κοζάνης.

Former Lieutenant general of the Greek army Petros Alexandridis, explains to us that the previous name of the city was Kailaria. The name Kailaria (Turkish origin word), most probably derived from the many mud of the area.
Ο αντιστράτηγος ε.α. Πέτρος Αλεξανδρίδης, μας εξηγεί ότι το προηγούμενο όνομα της πόλης ήταν Καϊλάρια. Η ονομασία Καϊλάρ είναι τουρκικής προέλευσης και πιθανότατα να προήλθε από τις πολλές λάσπες που υπήρχαν στην περιοχή.

In the area of Ptolemaida many archeological findings have occurred in the last 30 years due to mining operations.
Τα τελευταία 30 χρόνια λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Πτολεμαΐδας ανακαλύφθηκαν πολλά αρχαιολογικά ευρήματα.

According to archaeologists, the Ptolemaida region has been inhabited since 6000 BC.
Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, η περιοχή της Πτολεμαΐδας έχει κατοικηθεί από το 6000 π.Χ.

War memorial from the rich historical legacy. In the second row the name Variozidis Efklidis was Former Lieutenant general of the Greek army Petros Alexandridi’s uncle (brother of her deceased mother).
Μνημείο πεσόντων από την πλούσια ιστορική παρακαταθήκη. Ο δεύτερος στη σειρά ονόματι Βαριοζίδης Ευκλείδης ήταν αδελφός της συχωρεμένης μάνας, του αντιστράτηγου ε.α. Πέτρου Αλεξανδρίδη.
The Church of the Holy Trinity, the first church worked to free most Ptolemais, after October 15, 1912 (Liberation of Ptolemais by the Turks).
Ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, η πρώτη εκκλησία που λειτούργησε στην ελεύθερη πλέον Πτολεμαΐδα, μετά την 15η Οκτωβρίου 1912 (Απελευθέρωση της Πτολεμαΐδας από τους Τούρκους).

One of the many beautiful churches in the city.bvThe sacred temple of the Holy Covert founded on July 30, 1972.
Μια από τις πολλές όμορφες εκκλησίες της πόλης. Ο ιερός ναός της Αγίας Σκέπης που θεμελιώθηκε στις 30 Ιουλίου 1972.

Two Ancient Macedonian graves have also been found in the area of Ptolemaida, dated from the 5th century BC.
Στην περιοχή της Πτολεμαΐδας έχουν βρεθεί δύο αρχαίοι Μακεδονικοί τάφοι, που χρονολογούνται από τον 5ο αιώνα π.Χ.

The cultural centre of people from Asia Minor. Ptolemaida's culture and tradition has a long history.
Ο Σύλλογος Μικρασιατών. Η πολιτισμός και η παράδοση στην Πτολεμαΐδα έχουν μια μακρά ιστορία.

Thanks to the rich lignite deposits Ptolemaida became the largest industrial center of the country, ("the outlet of Greece").
Χάρις στα πλούσια κοιτάσματα λιγνίτη, η Πτολεμαΐδα εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο της χώρας, χαρακτηρίστηκε ως «η πρίζα της Ελλάδας».

Three kilometers outside Ptolemais works Exhibition Centre West Macedonia Lignite Center.
Τρία χιλιόμετρα έξω από την Πτολεμαΐδα λειτουργεί το Εκθεσιακό Κέντρο το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.


Another view from the central square.
Ακόμη μια άποψη από την κεντρική πλατεία της πόλης.

By adding more greenery to cities, significant amounts of pollution and dust can be filtered out of the air fairly well.
Με την προσθήκη περισσότερου πράσινου στις πόλεις, σημαντικές ποσότητες ρύπανσης και σκόνης μπορούν να φιλτράρονται 
αρκετά καλά από τον αέρα .
Petros Alexandridis in the city center trying to show us the utmost of the city. Petros has served as a deputy mayor of the municipality.
Ο Πέτρος Αλεξανδρίδης στο κέντρο της πόλης προσπαθώντας να μας δείξει όσα μπορεί περισσότερα. Ο Πέτρος υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση ως αντιδήμαρχος.

The aqueduct of the city, is preserved. The construction was completed in 1928. It stands out for its shape, since it is radial and representing various fields of projects.
Το υδραγωγείο της πόλης, είναι διατηρητέο. Η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1928. Ξεχωρίζει για το σχήμα του, καθώς είναι ακτινωτό και αναπαριστά διάφορους τομείς των έργων.

The town and the region in general is considered very industrialized having four power stations because of the abundance of lignite. The five power stations are covering the electrification of the country by about 70%.
Η πόλη και γενικά η περιοχή θεωρείται πολύ βιομηχανοποιημένη έχοντας πέντε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αφθονίας του λιγνίτη. Οι πέντε ατμοηλεκτρικοί σταθμοί καλύπτουν την ηλεκτροδότηση της χώρας σε ποσοστό 70% περίπου.


The old Railway Station, built in 1953, is now unoccupied... 
Ο παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, χτισμένος το 1953, έμεινε πια χωρίς επιβάτες...

The mines of Ptolemaida are considered the biggest in Balkans. In the picture above the City Sports Center.
Τα λιγνιτωρυχεία της Πτολεμαΐδας θεωρούνται τα μεγαλύτερα στα Βαλκάνια. Στη φωτογραφία πιο πάνω το Αθλητικό Κέντρο της πόλης.
Facing the "swollen" black clouds of smoke formed by the factory pollutants, in the center of the valley Eordaia you realize immediately the harmful consequences for the environment and the health of residents (one in three dies of cancer)...
Αντικρίζοντας τα «παραφουσκωμένα» μαύρα σύννεφα καπνού που σχηματίζονταν από τους εργοστασιακούς ρύπους, στο κέντρο της πεδιάδας της Εορδαίας αντιλαμβάνεσαι αμέσως τις βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων (1 στους 3 χάνει τη ζωή του από καρκίνο)...

Amazing old architecture. - Υπέροχη παλιά αρχιτεκτονική.


A cozy shop selling special products with an old customer.
Ένα όμορφο μαγαζάκι με ειδικά προϊόντα κι έναν ηλικιωμένο πελάτη.

Old world meets new world. Α motorcyclist, an unknown-year-old man, ready to use his motorcycle in a direct line to his testosterone and adrenaline!
Ο παλιός κόσμος συναντά το νέο κόσμο. Ένας μοτοσικλετιστής, αγνώστου ηλικίας, έτοιμος να ανεβεί στη μοτοσικλέτα του σε ευθεία γραμμή με την τεστοστερόνη και την αδρεναλίνη του!
In the village of Perdika, in 1977, "the Elephant Perdika" was discovered. It is the oldest animal skeleton which has been discovered on the continent. Aged 3 million with dimensions 5 meters long and 4 meters high.
Στο χωριό Περδίκα, το 1977, ανακαλύφθηκε «ο Ελέφαντας του Περδίκα». Πρόκειται για τον παλαιότερο σκελετό ζώου που έχει ανακαλυφθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Είναι ηλικίας 3 εκατομμυρίων διαστάσεων 5 μέτρα μήκος και 4 μέτρα ύψος.


In the rhythm of the modern city life.
Στους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής της πόλης.

Besides lignite the big capital of Ptolemaida is its kind people. Karina Panagiotidou handles her daily workload with an attitude of pride in doing the job the right way.
Εκτός από το λιγνίτη το μεγάλο κεφάλαιο της Πτολεμαΐδας είναι ο ωραίος της κόσμος. Η Καρίνα Παναγιωτίδου χειρίζεται καθημερινά το φόρτο εργασίας της με υπερηφάνεια και κάνει τη δουλειά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ptolemaida, has a reputation as one of the best cities where revellers can have fun until dawn...
Η Πτολεμαΐδα έχει τη φήμη ως μία από τις καλύτερες πόλεις όπου οι γλεντζέδες διασκεδάζουν μέχρι πρωίας…

Karina Panagiotidou is always ready to provide great customer service in a patient, courteous, and professional manner. In one of the best coffe shops in the city!
Η Καρίνα Παναγιωτίδου πάντα έτοιμη να προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες με υπομονή, ευγενικό και επαγγελματικό τρόπο. Σ' ένα από τα πιο ωραία καφενεία της πόλης!

Cafe-bars with high aesthetic decor and music for all tastes on the street March 25 and around the main square, are those who have taken the reins of nightlife.
Οι καφετέριες με υψηλής αισθητικής διακόσμηση και μουσική για όλα τα γούστα, στην οδό 25ης Μαρτίου και γύρω από την κεντρική πλατεία, είναι αυτά που έχουν πάρει τα ηνία της νυχτερινής διασκέδασης.

A beautiful street wotj cozy shops.   -   Ένας ωραίος δρόμος με όμορφα μαγαζάκια.
Karina Panagiotidou with a charming and friendly personality always has a warm welcoming smile on her pretty face.
Η Καρίνα Παναγιωτίδου με μια γοητευτική και φιλική προσωπικότητα έχει πάντα ένα ζεστό, χαμόγελο στο όμορφο πρόσωπό της.


Exploring some wonderful shops...
Εξερευνώντας μερικά όμορφα μαγαζιά...


Shopping street in the city center. - Εμπορικός δρόμος στο κέντρο της πόλης.


Commercial and business give life to the city.  - Η εμπορική κίνηση δίνει ζωή στην πόλη.

Popi Nicolaidou at "Popi's coffee shop! - Η Πόπη Νικολαΐδου στο "Καφέ της Πόπης"!

Dozens of natural beauty in somewhere there waiting for you to discover!
Δεκάδες οι φυσικές της ομορφιές σε περιμένουν κάπου εκεί για να τις ανακαλύψεις!


Cycling gradually is becoming popular. - Η ποδηλασία άρχισε να γίνεται δημοφιλής...


The new modern neighbourhoods.    -   Μοντέρνες νέες γειτονιές.

Extraordinary graffiti and wall paintings. Graffiti and wall paintings appear to be more intricate than simple pictorial texts.
Υπέροχο γκράφιτι και τοιχογραφίες. Φαίνεται να είναι πιο περίπλοκο από το απλό εικονογραφικό κείμενο.

Kind and polite people, friendly and affable. In the picture Paraskevi and Anastasios enjoying our company for a while.
Κόσμος ευγενικός, φιλικός και καταδεκτικός. Στη φωτογραφία η Παρασκευή και ο Αναστάσιος απολαμβάνουν την παρέα μας για λίγο.

Popi Nicolaidou and Evgenia Alexandridou strolling in the streets of the city and looking happy.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Ευγενία Αλεξανδρίδου περπατούν στους δρόμους της πόλης και φαίνονται ευχαριστημένες.


Beautiful modern building give another, contemporary look to the area.
Πανέμορφο μοντέρνο κτίριο δίνει μια άλλη, σύγχρονη όψη στην περιοχή.


Popi Nicolaidou with an open embrace of beautiful flowers!
Η Πόπη Νικολαΐδου με μια ανοιχτή αγκαλιά πανέμορφων λουλουδιών! 


1 comment:

Siddhartha Joshi said...

The city looks beautiful and unique...