Thursday, August 20, 2015

Serres - Greece

Serres, the well kept secret of Northern Greece 
Part I'  -  Μέρος  Ι'


An exquisite place opens out its charms to welcome you to its beauties. 
Ένας πανέμορφος τόπος ανοίγει τη γοητεία του για να σας υποδεχτεί στις ομορφιές του.
Serres is the capital of the prefecture of Serres and one of the most important commercial centers in Macedonia,
Οι Σέρρες είναι η πρωτεύουσα του νομού Σερρών και ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα της Μακεδονίας.

Vrondou mountain chain embraces the city, while it overlooks the fertile plain, through which the Strymon River flows.
Η οροσειράς της Βροντού αγκαλιάζει την πόλη, ενώ διαμέσου της γόνιμης κοιλάδας ρέει ο ποταμός Στρυμώνας.

The population of the city including the immediate surroundings is more than 100.000 inhabitants.
Ο πληθυσμός της πόλης μαζί με τα περίχωρα είναι περισσότερο από 100.000 κατοίκους.


Popi and Phivos Nicolaides impressed by the astonishing city views from above.
Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης εντυπωσιασμένοι από την εκπληκτική θέα της πόλης από ψηλά.

Impressive view over the city of Serres and the surrounding area.

Εντυπωσιακή θέα της πόλης των Σερρών και της γύρω περιοχής.
Kiki Xipolitou, Popi Nicolaidou, Kyriacos Hatzifisentzou, Giannis Xipolitos and Kety Michailoudi Hatzifisentzou looking happy being all together!
Κική Ξυπόλυτου, Πόπη Νικολαΐδου, Κυριάκος Χατζηφυσέντζου, Γιάννης Ξυπόλυτος και Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, φαίνονται ευχαριστημένη όλοι μαζί!

Stunning views from the top of the castle. The modern city of Serres and the magnificent horizon.
Εντυπωσιακή θέα από την κορυφή του Κάστρου. Στο βάθος η σύγχρονη πόλη και ο καταπληκτικός ορίζοντας.

     Kiki and Giannis Xipolitos enjoying magnificent city views and a stunning landscape.
Η Κική και Γιάννης Χυπόλυτος απολαμβάνουν την υπέροχη θέα της πόλης και το μαγευτικό τοπίο.

The Tower of Orestis on the hill of Koula, has an imposing presence on the top of the city of Serres, and confesses the city’s long time presence in the passage through the years.
Ο Πύργος του Ορέστη στο λόφο του Kουλά που χρόνια τώρα στέκει επιβλητικά στην κορυφή της πόλης των Σερρών, μαρτυρά την πολύχρονη παρουσία της στο πέρασμα των χρόνων.

Popi and Phivos Nicolaidew, Kyriacos Hatzifisentzou, Kiki and Giannis Xipolitos enjoying the stunning views.
Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης, Κυριάκος Χατζηφυσέντζου, Κική και Γιάννης Ξυπόλυτος απολαμβάνουν την εντυπωσιακή θέα.

After of whole 530 dark years of slavery, the city was proclaimed free on 28th June of 1913.
Ύστερα από δουλειά 530 ολόκληρων χρόνων στις 18 Ιουνίου 1913 η πόλης των Σερρών ελευθερώνεται.

The place is authentic and that's the magic of the search of every traveller visiting Serres.
Ο τόπος είναι αυθεντικός και αυτή είναι η μαγεία της αναζήτησης, του κάθε ταξιδιώτη που επισκέπτεται την πόλη.

Popi Nicolaidou looking impressed by the stunning views over a significant part of the city from the top of the castle.
Η Πόπη Νικολαΐδου εντυπωσιασμένη από την καταπληκτική θέα ενός σημαντικού μέρους της πόλης από την κορυφή του κάστρου.

The central square «Eleftherias», with its fountain, the green, the sidewalks and the many cafes all around, is a meeting place for the inhabitants of Serres.
Η κεντρική πλατεία «Ελευθερίας», με το σιντριβάνι, το πράσινο, τα πεζοδρόμια και τις πολλές καφετέριες γύρω, είναι ένα σημείο συνάντησης για τους κατοίκους των Σερρών.

The history of the city is going back many centuries ago. It becomes known in history for the first time at the beginning of the 5th century BC and it is mentioned by Herodotus.
Η ιστορία της πόλης είναι πολλών αιώνων. Καταγράφεται στην ιστορία για πρώτη φορά στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα και αναφέρεται από τον Ηρόδοτο.

The statue of Emmanuel Pappas (1772-1821) was friendly and a fighter of 1821, of the most heroic figures of Struggle for Freedom.
Το άγαλμα του Εμμανουήλ Παπά (1772-1821) ήταν Φιλικός και αγωνιστής του 1821, από τις ηρωικότερες μορφές του Αγώνα για Ελευθερία.

Rich culture, tradition and history. -  Πλούσιος πολιτισμός, κουλτούρα και ιστορία.
The oldest surviving monument which preserves the inscription "Sirraion Polis" (city of citizens of Serres) dates in the Roman period and is exhibited in the Archaeological Museum of Serres. (In the picture, Giannis Xipolitos).
Το αρχαιότερο επιγραφικό μνημείο που διασώζει τη γραφή «Σιρραίων πόλις» είναι Ρωμαϊκής εποχής και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών. (Στη φωτογραφία ο Γιάννης Ξυπόλυτος).
From the 5th century AD the city is mentioned by today's name, Serres. The name Siris (and later Serres) may be derived from the word sirios=helios (which means sun).
Με το όνομα Σέρραι μνημονεύται από τον 5ο αιώνα μ.Χ. και αργότερα με την παραλλαγή Φέρραι. Το όνομα Σίρις προέρχεται ίσως από την λέξη σίριος = ήλιος.

A monument dedicated to lieutenant colonel Stelios Symeonidis and all soldiers and officers who were killed or missing during the Turkish invasion of Cyprus in 1974.
Μνημείο αφιερωμένο στον αντισυνταγματάρχη Στέλιο Συμεωνίδη και πεσόντων κατά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974.


Exploring Serres and discovering some of the beauties of Greece... 
Εξερευνώντας τις Σέρρες και ανακαλύπτοντας μερικές από τις ομορφιές της Ελλάδας...

Fascinating traditional architecture and authentic spirit!

Θαυμαστή παραδοσιακή αρχιτεκτονική και αυθεντικό πνεύμα!
An amazing combination of history, architecture, engineering, folk, culture and beautiful scenery.
Ένας υπέροχος συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής, μηχανικής, παράδοσης, κουλτούρας και όμορφου τοπίου.

Beautiful churches with excellent architectural structure and design some of them, quite old.
Πανέμορφες εκκλησίες με άριστη αρχιτεκτονική γραμμή και κατασκευή, μερικές αρκετά παλιές.

Unique local and regional customs and traditions do revive in different parts of Serres.
Μοναδικά ήθη, έθιμα και πατρογονικές παραδόσεις αναβιώνουν σε διάφορα μέρη του νομού, όπως το έθιμο της Γυναικοκρατίας, τα Αναστενάρια, ο Κλήδονας και η Γερακίνα στη Νιγρίτα Σερρών.

Serres although is not a cosmopolitan destination, it has a unique charm and a special aura.
Οι Σέρρες παρόλον που δεν αποτελούν ένα κοσμοπολίτικο προορισμό, εντούτοις, έχουν μια ξεχωριστή γοητεία και αύρα.

The college of Education in Serres was the first that was founded in the whole European Turkey in 1872.
Εδώ ιδρύθηκε και το πρώτο διδασκαλείο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Τουρκία και Ελλάδα, το 1872.

Giannis Xipolitos who served as a teacher for years at the 3rd High School of Serres, always remembers it with emotion and love.
Ο Γιάννης Χυπόλυτος που υπηρέτησε ως εκπαιδευτικός για χρόνια στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών, πάντα το θυμάται με συγκίνηση και αγάπη.

In Serres mainly from the 17th century of Enlightenment, education was raised and literature intensively cultivated. Famous were the Schools of Serres.
Στις Σέρρες κυρίως από τον 17ο αιώνα του Διαφωτισμού, ανυψώθηκε η παιδεία και καλλιεργήθηκαν εντατικά τα γράμματα. Περίφημες ήταν οι Σχολές των Σερρών.

In the early 20th century, railway stations and lines began to close with the introduction of new bus services, the increased popularity of the car and the improvements in roads.
Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί και οι γραμμές άρχισαν να κλείνουν με την εισαγωγή νέων γραμμών λεωφορείων, καθώς αυξάνεται η δημοτικότητα του αυτοκινήτου και οι βελτιώσεις στους δρόμους.

The old abandoned railway station is picturesquely preserved to remind the older people of earlier times.
Ο εγκαταλελειμμένος, 
παλιός σιδηροδρομικός σταθμός είναι γραφικός και διατηρητέος, για να θυμίζει στους παλιούς τις δικές τους εποχές.
Popi thinks that there’s something particularly fascinating about looking at a place that was once such a bustling center of activity after it has gone to seed, a specific feeling of lack that imbibes the place with an eerie glow.
Η Πόπη πιστεύει ότι υπάρχει κάτι το ιδιαίτερα συναρπαστικό κοιτάζοντας ένα μέρος που κάποτε ήταν ένα τόσο πολυσύχναστο κέντρο, που τώρα σίγησε. Ένα συγκεκριμένο συναίσθημα έλλειψης που εμποτίζει τον τόπο με μια απόκοσμη λάμψη.

It is an important commercial center of the region with beautiful streets, new buildings and wonderful squares.
Αποτελεί αξιόλογο εμπορικό κέντρο της περιοχής με ωραίους δρόμους, νέα κτίρια και θαυμάσιες πλατείες.

Kyriacos Ηatzifisentzou, Haris Hatzifisentzou, Kety Michailoudi Hatzifisentzou and Popi Nicolaides, happy and smiled being together!
Κυριάκος Χατζηφυσέντζου, Χάρης Χατζηφυσέντζου, Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου και Πόπη Νικολαΐδου χαρούμενοι και χαμογελαστοί που βρίσκονται μαζί.

The city of Serres, almost entirely rebuilt since the Bulgarian incendiarism, is a pleasant city, with wide streets, surrounded by abundant woods and luxuriant gardens.
Η πόλη των Σερρών, η οποία έχει σχεδόν χτιστεί εξολοκλήρου από την αρχή μετά την πυρπόληση της πόλης από τους Βούλγαρους το 1913, είναι μία ωραία πόλη με φαρδείς δρόμους, περιτριγυρισμένη από δάση και όμορφα πάρκα.

Every corner of the city breathes youth and vitality. In the picture, new friends Fenina and Phivi.
Κάθε γωνιά της πόλης αποπνέει νεότητα και τη ζωντάνια. Στη φωτογραφία νέες φίλες, η Φενίνα και η Φοίβη.

George Kaftantzis (1920-1998), the greatest spiritual man who lived in this city, the patriarch of Serres literacy , poet, novelist, historian died on March 12th, 1998, leaving behind his immense work.
Ο Γιώργος Καφταντζής (22 Μαρτίου 1920 - 12 Μαρτίου 1998), o μεγαλύτερος πνευματικός άνθρωπος που έζησε σ΄ αυτή την πόλη, ο πατριάρχης των Σερραϊκών γραμμάτων, ο ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός πέθανε στις 12 Μαρτίου 1998, αφήνοντας πίσω του τεράστιο έργο.


Meeting our friend Fofy Zlatkou from Serres, a warm human presence full of grace and brilliance.
Συναντώντας τη φίλη μας Φώφη Ζλάτκου, μια ζεστή ανθρώπινη παρουσία γεμάτη χάρη και λάμψη.

The excitement of meeting new friends in Serres is never forgotten. (In the picture with Fofy Zlatkou).
Ο ενθουσιασμός από τη συνάντηση νέων φίλων στις Σέρρες δεν ξεχνιέται ποτέ. (Στη φωτογραφία με τη Φώφη Ζλάτκου).

The nightlife of the city is vibrant and offers great excitement with the variety it offers through the cozy clubs and restaurants.
Η νυχτερινή ζωή της πόλης είναι ζωντανή και προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις με την ποικιλία που προσφέρει μέσα από τα όμορφα κέντρα και κλαπ που διαθέτει.


The shopping area of the city is famous for its finely decorated and full shops. 
Η εμπορική περιοχή της πόλης είναι διάσημη για τα όμορφα διακοσμημένα και πλήρως καταστήματα.
Akanes, bougatsa, touloumbaki, seraiko ouzo are some of the famous traditionally products of Serres.
Το παραδοσιακό λουκούμι «Ακανές», η σερραϊκή μπουγάτσα, το τουλουμπάκι και το σερραϊκό ούζο είναι μερικά μόνον από τα πιο γνωστά παραδοσιακά προϊόντα των Σερρών.


It is a beautiful city that combines picturesqueness without the big city noise. 
Είναι μια όμορφη πόλη, που συνδυάζει τη γραφικότητα, χωρίς το θόρυβο της μεγαλούπολης.
Today it is a modern city, which still preserves its historic neighbourhoods and many remarkable monuments.
Σήμερα είναι μια σύγχρονη πόλη, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί τις ιστορικές γειτονιές και τα πολλά αξιόλογα μνημεία.

On the way to the hill of the Acropolis (Koulas) there is one of the most beautiful parks in Serres, the park of Saints' Anargiri valley.
Στο δρόμο για τον λόφο του Κουλά, βρίσκεται και το πιο όμορφο πάρκο των Σερρών, το πάρκο της κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων.

Being close to the city center it is used as a place of leisure, sports and entertainment by both the young and old.
Τοποθετημένο κοντά στο κέντρο της πόλης, αποτελεί ένα μέρος αναψυχής, άθλησης και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους.

Giannis Xipolitos, Popi Nicolaidou, Kiki Xipolitou, Phivos Nicolaides and the beuatiful boxer, Havie!
Γιάννης Ξυπόλυτος, Πόπη Νικολαΐδου, Κική Ξυπόλυτου, Φοίβος Νικολαΐδης και ο υπέροχος μποξεράκος Χαβιέ!

Phivos Nicolaides, Kyriacos Hatzifisentzou, Giannis Xipolitos, Kiki Xipolitou, Popi Nicolaidou and Kaith Michailoudi Hatzifisentzou enjoying enjoying the traditional and delicious Serres style pougatsa, a Greek breakfast pastry filled with cream or cheese and served warm with powdered sugar.
Φοίβος Νικολαΐδης, Κυριάκος Χατζηφυσέντζου, Γιάννης Ξυπόλυτος, Κική Ξυπόλυτου, Πόπη Νικολαΐδου και Καίτη Μιχαηλούδη Χατζηφυσέντζου, απολαμβάνοντας την παραδοσιακή, περίφημη και μοναδική μπουγάτσα Σερρών, ζύμη με γέμιση κρέμας, ή τυριού που σερβίρεται ζεστή, με ζάχαρη άχνη.


No comments: