Wednesday, August 5, 2015

Arta city - Greece

The stone bridge of Arta, is the most famous in Greece!
Arta is the capital of the prefecture of Arta and the municipality of Arta, and the second largest city in Ιpirοs after Ioannina with a population of approximately 45.000 inhabitants.
Η Άρτα είναι η πρωτεύουσα του νομού Άρτας και του δήμου Αρταίων, καθώς και η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου μετά τα Γιάννενα με πληθυσμό 45.000 περίπου κατοίκους.

The prefecture of Arta contains imposing mountains covered in spruces, fertile plains, roaring rivers and lagoons with important ecosystems.
Ο νομός Άρτας περιέχει επιβλητικά βουνά που καλύπτονται από έλατα, εύφορες πεδιάδες, ποτάμια και λίμνες με σημαντικά οικοσυστήματα.

The city of Arta is built on the ruins of ancient Ambrakia, and its history spans of diverse influences and foreign occupations.
Η πόλη της Άρτας είναι χτισμένη πάνω στα ερείπια της αρχαίας Αμβρακίας, και η ιστορία της ξεκινάει αιώνες με ξένους κατακτητές και ποικίλες επιρροές.

In another aspect Arta is built on the ancient Argithea or in other ancient Amfilochia Argos.
Κατά μία άλλη άποψη η Άρτα είναι χτισμένη στη θέση της αρχαίας Αργιθέας ή κατ' άλλους, του αρχαίου Αμφιλοχικού Άργους.
The varied scenery of the prefecture combines the beauty and harshness of the Greek mountains with the gentle and shallow beaches of the gulf of Amvrakikos and the fertile valleys of the Arahthos river.
Το ποικίλο τοπίο του νομού συνδυάζει την ομορφιά και την αγριάδα των ελληνικών βουνών με τις απαλές και ρηχές παραλίες του κόλπου του Αμβρακικού και τις εύφορες κοιλάδες του ποταμού Αράχθου.

A walk through the city will reveal a number of archaeological sites (such as the small Ambracian Theater, and the temple of Apollo) that are sprinkled throughout as well as numerous Roman, Byzantine, and Ottoman monuments, most prominent of which is the stone wall that protected the city from invaders since ancient times.
Μια βόλτα στην πόλη θα αποκαλύψει μια σειρά από αρχαιολογικούς χώρους (όπως το μικρό Αμβρακικό Θέατρο και το ναό του Απόλλωνα) που είναι διάσπαρτα καθώς επίσης και πολλά ρωμαϊκά, βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία, σημαντικότερο των οποίων είναι το πέτρινο τείχος που προστάτευε την πόλη από τους εισβολείς από την αρχαιότητα. 

The modern city of Arta is intersected by the lazy waters of the river Arachthos and it is adorned by orange groves in the south, and olive groves in the North. The area of ​​Arta is known for growing citrus and in recent years Kiwi.
Η σύγχρονη πόλη της Άρτας τέμνεται από τα ήσυχα νερά του ποταμού Αράχθου και κοσμείται από πορτοκαλιές στο νότο, και ελιές στον Βορρά. Η ευρύτερη περιοχή της Άρτας είναι γνωστή για την καλλιέργεια εσπεριδοειδών και τα τελευταία χρόνια ακτινιδίων.

Arta prefecture is one of the least affluent regions of Greece and it is largely untouched by tourism.
Ο Νομός Άρτας είναι μια από τις λιγότερο εύπορες περιοχές της Ελλάδα και είναι σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτη από τον τουρισμό.

Evgenia Alexandridou resting for a while to absorb the whole beauty of the city tour.
Η Ευγενία Αλεξανδρίδου ξεκουράζεται για λίγο, για να αφομοιώσει όλη την ομορφιά από την επίσκεψη στην πόλη.

It has a rich history since ancient times, but it flourished during Byzantine times. The city features numerous Byzantine churches and other buildings.
Έχει μια πλούσια ιστορία από την αρχαιότητα, αλλά άκμασε κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Η πόλη διαθέτει πολλές βυζαντινές εκκλησίες και άλλα κτίσματα.

Arta was occupied by the Turks in 1430 and was fought over many times during the war of independence (1821-29), but never gained independence until 1881.
H Άρτα κατελήφθη από τους Τούρκους το 1430 και αγωνίστηκε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του πολέμου της ανεξαρτησίας (1821-1829), αλλά ποτέ δεν απέκτησε την ανεξαρτησία της μέχρι το 1881.

Former Lieutenant general of the Greek army Petros Alexandridis, informs us that at the Byzantine castle (13th century), general Makriyiannis and his men were imprisoned by the Turks during the Revolution of 1821.
Ο αντιστράτηγος ε.α. Πέτρος Αλεξανδρίδης, μας ενημερώνει ότι στο βυζαντινό κάστρο (13ος αιώνας), οι Τούρκους κατά την Επανάσταση του 1821 είχαν φυλακίσει το Στρατηγό Μακρυγιάννη και τους άνδρες του. 

At the entrance of the city the famous stone bridge of Arta, is located, the town's landmark, known by the homonymous folk poem.
Στην είσοδο της πόλης βρίσκεται το φημισμένο πέτρινο γεφύρι της Άρτας, σήμα κατατεθέν της πόλης, γνωστό από το ομώνυμο δημοτικό ποίημα.

The famous bridge of Arta, known for its unique architecture, which connects the banks of the Arahthos river. The bridge is 145 m. long.
Το περίφημο γεφύρι της Άρτας, γνωστό για τη μοναδική αρχιτεκτονική του, το οποίο συνδέει τις όχθες του ποταμού Άραχθου. Η γέφυρα έχει μήκος 145 μ.

The most famous landmark of Arta is its legendary stone bridge which was built in 1602 and it spans with its beautiful arches the width of Arachthos river.Evgenia and Petros Alexandridis are excited by the amazing bridge.
Το πιο διάσημο ορόσημο της Άρτας είναι θρυλικό πέτρινο γεφύρι της, το οποίο χτίστηκε το 1602 και εκτείνεται με τις όμορφες καμάρες του στο πλάτος του ποταμού Αράχθου. Η Ευγενία και ο Πέτρος Αλεξανδρίδης γοητευμένοι από το καταπληκτικό γεφύρι.

The Arta bridge is a visual delight and through the centuries it has acquired mythical dimensions with numerous legends to shape its stones.
Το Γεφύρι της Άρτας είναι μια οπτική απόλαυση και μέσα από τους αιώνες έχει αποκτήσει μυθικές διαστάσεις με πολλούς θρύλους να γεννιούνται.

The area around the bridge, with its bars and restaurants on either side and a small path on the west bank of the river, is one of the most spectacular and relaxing parts of Arta.
Η περιοχή γύρω από τη γέφυρα, με τα μπαρ και τα εστιατόρια του σε κάθε πλευρά και ένα μικρό μονοπάτι στη δυτική όχθη του ποταμού, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και χαλαρωτικά μέρη της Άρτας.

This area is very popular by the locals. Some of the bars and restaurants sit on the edge of the river, and the views are incredible - especially during the winter months when the river is at full torrent. Popi and Phivos Nicolaides impressed by the stunning beauty.
Η περιοχή αυτή είναι δημοφιλής από τους ντόπιους. Μερικά από τα μπαρ και τα εστιατόρια είναι στην άκρη του ποταμού, με απίστευτη θέα - ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν το ποτάμι γίνεται χείμαρρος. Η Πόπη και Φοίβος Νικολαΐδης εντυπωσιασμένοι από την καταπληκτική ομορφιά του τοπίου.

To Bridge of Arta became famous by the homonymous legendary folk song which refers to "human sacrifice on" the foundation.
To Γεφύρι της Άρτας (στην λαϊκή παράδοση γιοφύρι της Άρτας) έγινε πασίγνωστο από το ομώνυμο θρυλικό δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στην "εξ ανθρωποθυσίας" θεμελίωσή του. Ο ίδιος όρος αποτελεί επίσης σύγχρονη μεταφορική έκφραση όταν αναφέρονται έργα τα οποία αργούν να ολοκληρωθούν όπως και στο θρύλο του τραγουδιού ("Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν").

The stone bridge of Arta, is the most famous in Greece and this is because of the legend for the "sacrifice of master builder’s wife" which became a song.
Το πέτρινο γεφύρι της Άρτας, είναι το πιο ξακουστό στην Ελλάδα και αυτό βέβαια το χρωστάει στο θρύλο για τη "θυσία της γυναίκας του πρωτομάστορα", που η λαϊκή μούσα τον έκανε τραγούδι.

The term "the bridge of Arta" was coined after the legend and it is used widely in modern Greek to describe any endless process that tends to repeat itself in pointless cycles. (In the picture Petros Alexandridis).
Ο όρος "το γεφύρι της Άρτας" επινοήθηκε από τον μύθο και χρησιμοποιείται ευρέως στη σύγχρονη ελληνική για να περιγράψει οποιαδήποτε ατέρμονη διαδικασία που τείνει να επαναλαμβάνεται σε άσκοπους κύκλους. (Στη φωτογραφία ο Πέτρος Αλεξανδρίδης).


Arta means Fort, Fortress. The walk to the Bridge offers some stunning views. 
Άρτα σημαίνει οχυρό, φρούριο. Η βόλτα στο Γεφύρι προσφέρει μια εκπληκτική θέα. 

Magnet beauty with an amazing landscape.

 Ομορφιά που μαγνητίζει με ένα υπέροχο τοπίο.
Evgenia Alexandridou thinking of the charming, romantic, and adventurous, delicious Arta.
Η Ευγενία Αλεξανδρίδου σκέφτεται τις ομορφιές, την ιστορία, την κουλτούρα, την τέχνη, τον πολιτισμό, που είναι όλα μαζεμένα στην όμορφη Άρτα.


The place looks unbelievably beautiful. Natural beauty everywhere... 
Απίστευτη ομορφιά που σε θαμπώνει. - Φυσική ομορφιά παντού...

I stood somewhere and kept looking insistently at the bridge and I was inspired as an individual. I thought that it represents something special and something different to each of us. As it stands imperious and shining it gives us hope and make us dream for a better future to come. That’s what I got from this bridge…
Στάθηκα κάπου και συνέχισα, να κοιτάζω επίμονα τη γέφυρα κι ένιωσα διαφορετικά. Θεώρησα ότι αντιπροσωπεύει κάτι ξεχωριστό και κάτι διαφορετικό για τον καθένα από εμάς. Όπως στέκει αγέρωχη και λάμπει, μας δίνει ελπίδα και μας κάνει, να ονειρευόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον που θα έρθει. Αυτό ήταν ότι πήρα από αυτή τη γέφυρα...

The Arta bridge views are breathtaking, nothing quite is compared to finding this hidden gem.
Η θέα της γέφυρας κόβει την ανάσα. Τίποτα δεν συγκρίνεται αρκετά με αυτό το κρυφό διαμάντι.

An amazing combination of history, architecture, engineering, folk, culture and beautiful scenery.
Ένας υπέροχος συνδυασμός ιστορίας, αρχιτεκτονικής, μηχανικής, παράδοσης, κουλτούρας και όμορφου τοπίου. 

Popi Nicolaidou and Evgenia Alexandridou looking happy by the first impression of the bridge beauty.
Η Πόπη Νικολαΐδου και Ευγενία Αλεξανδρίδου χαρούμενες κι ευχαριστημένες από τις πρώτες όμορφες εντυπώσεις.

Arta itself is not a fancy touristic place to visit. The excitement however by a city tour in Arta is never forgotten.
Η Άρτα δεν είναι ένα φανταχτερό τουριστικό μέρος για να επισκεφθείτε. Ο ενθουσιασμός ωστόσο από το ταξιδιωτικό στην Άρτα δεν ξεχνιέται ποτέ.

Places like this will always remain a legend. To others, the secret of Arta Bridge is a magical reality. So, try the magic trip to Arta to find by yourself the magic of the real world…
Μέρη όπως αυτό θα παραμείνει πάντα ως κάτι το μυθικό. Για άλλους, το μυστικό της Γέφυρας της Άρτας είναι μια μαγική πραγματικότητα. Έτσι, δοκιμάστε το μαγικό ταξίδι στην Άρτα για να βρείτε από μόνοι σας τη μαγεία του πραγματικού κόσμου...


1 comment:

Michael Hajilyra said...

How many greek songs have been written about this famous bridge.