Monday, April 2, 2018

Theriso Gorge, Chania, Crete - Greece

Theriso Gorge and its magnificent natural environment

Το Φαράγγι του Θερίσου και το υπέροχο φυσικό του περιβάλλον
Theriso Gorge is the nearest gorge to the city of Chania and the only one which can be crossed by car.
Το φαράγγι του Θερίσου είναι το πλησιέστερο φαράγγι στην πόλη των Χανίων και το μόνο που μπορεί, να περάσετε με αυτοκίνητο.
 
When passing through the gorge, we can also visit the beautiful village of Therisso, a small picturesque village, which had an active role in the struggle for the independence of Crete from the Ottomans and its reunion with Greece.
Περνώντας μέσα από το φαράγγι, μπορούμε να επισκεφθούμε το όμορφο, γραφικό χωριό, του Θερίσου, το οποίο έχει άρρηκτα συνδέσει το όνομά του με τον αγώνα για την ανεξαρτησία της Κρήτης και την επανένωσή της με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Theriso gorge, also known as Venizelos Gorge, is located at the foothills of the massive Lefka Ori (or White Mountain range) in the Chania regional unit, in the west of Crete, in Greece.
Το φαράγγι του Θέρισου, γνωστό και ως φαράγγι του Βενιζέλου, βρίσκεται στους πρόποδες της οροσειράς Λευκά Όρη στην περιοχή των Χανίων, στα δυτικά της Κρήτης, στην Ελλάδα.

Therisso Gorge is located in the area of the picturesque Therisso village, which is in a distance of only 15 kilometers from Chania city.
Το Φαράγγι του Θερίσου σχηματίζεται στην περιοχή του γραφικού χωριού Θέρισο, το οποίο απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από την πόλη των Χανίων.

The imposing precipitous rocky slopes and the very luxuriant flora have no cause to be jealous of the bigger gorges of Chania.
Οι επιβλητικές βραχώδεις πλαγιές και η πολύ πλούσια χλωρίδα δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα μεγαλύτερα φαράγγια των Χανίων.

The road through the gorge is asphalted but pretty narrow. It’s especially dangerous after rains.
Ο δρόμος μέσα από το φαράγγι είναι ασφαλτοστρωμένος, αλλά αρκετά στενός. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος μετά από βροχές.


It is the only gorge of Crete that can be reached by car.
Είναι το μοναδικό φαράγγι της Κρήτης στο οποίο μπορείτε να περάσετε με αυτοκίνητο.

The road leads through quite impressive, 15 kilometers, beautiful green and partly precipitous cliffs.
Ο δρόμος οδηγεί μέσα από εντυπωσιακά, 15 χιλιόμετρα πανέμορφα καταπράσινα και εν μέρει απόκρημνα βράχια.

The main portion of the gorge is 6 km long.
Το κύριο τμήμα του φαραγγιού είναι μήκους 6 χλμ.

The gorge and the beauty of the village of Theriso, built at the foot of the White Mountains at an altitude of 580 m. will remain unforgettable to the visitor.
Το φαράγγι και η ομορφιά του χωριού Θέρισο, χτισμένο στους πρόποδες των Λευκών Ορέων σε υψόμετρο 580 μ. θα μείνει αξέχαστη στον επισκέπτη.

Through the gorge, at some parts directly besides the street, flows a brook which supplies the vegetation with water creating a very beautiful background.
Μέσα από το φαράγγι, σε μερικά μέρη ακριβώς δίπλα στο δρόμο, ένα ρυάκι τροφοδοτεί τη βλάστηση με νερό και δημιουργεί ένα πολύ όμορφο φόντο.

The gorge is partially formed by the river Kladissos which especially in spring when the snow melts, changes into a torrent stream. 
Το φαράγγι σχηματίζεται μερικώς από τον ποταμό Κλάδισο, ο οποίος την άνοιξη κυρίως, όταν λιώνει το χιόνι, αλλάζει και γίνεται ρεύμα χείμαρρου.

Therisso Gorge is characterized by amazing natural beauty. 
Το Φαράγγι του Θερίσου χαρακτηρίζεται από εκπληκτική φυσική ομορφιά.

Therisso Gorge starts about six kilometers north of Therisso village, and it continues for several kilometers to the south of the village.
Το Φαράγγι του Θερίσου ξεκινάει περίπου έξι χιλιόμετρα πριν από το χωριό του Θερίσου, και συνεχίζεται για αρκετά χιλιόμετρα και μετά το χωριό.


In a rainy day can be really hard to drive.
Σε μια βροχερή μέρα γίνεται δύσκολο το οδήγημα.


Very impressive indeed.     -     Πολύ εντυπωσιακό πραγματικά.
The gorge, which lies on the foot of the White Mountains (“Lefka Ori”) of Crete, has steep slopes, which are a magnet for rock climbers from all over the world.
Το φαράγγι, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες των Λευκών Ορέων της Κρήτης, χαρακτηρίζεται από απόκρημνες πλαγιές, οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης για ορειβάτες από όλο τον κόσμο.

A big advantage of the gorge is that it is easily accessible in its greater part, as the well paved road leading from Chania city to Therisso village passes through the gorge.
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του φαραγγιού είναι ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι εύκολα προσβάσιμο, καθώς ο καλά ασφαλτοστρωμένος δρόμος που οδηγεί από την πόλη των Χανίων στο Θέρισο περνάει μέσα από το φαράγγι.

Even if not so well known as the famous Samaria Gorge, Therisso Gorge is an impressive creation of nature very close to Chania city.
Αν και δεν είναι τόσο γνωστό όσο το διάσημο φαράγγι της Σαμαριάς, το Φαράγγι του Θερίσου είναι ένα εντυπωσιακό δημιούργημα της φύσης πολύ κοντά στην πόλη των Χανίων.
Green is a restful and quiet color. Because it symbolizes nature, green is one of the most beautiful and comforting colors that attracts harmonious feelings that can diffuse anxiety and helps us stay calm and refreshed.
Το πράσινο είναι ένα ξεκούραστο και ήσυχο χρώμα. Επειδή συμβολίζει τη φύση, το πράσινο είναι ένα από τα πιο όμορφα και παρήγορα χρώματα που προσελκύει αρμονικά συναισθήματα που μπορούν να μειώσουν το άγχος και μας βοηθούν να μείνουμε ήρεμοι και ανανεωμένοι.
 
 

3 comments:

Cheryl said...

Beautiful!

Monika Garg said...

I like it.
wonderful Your rainbow mountain holiday tour post.really very interested and useful information.thanks for share this post.we provide rainbow tour package in low cost.please have a look over here.
rainbow mountain peru

Ashutosh Chauhan said...
This comment has been removed by a blog administrator.