Sunday, April 1, 2018

Theriso, Crete - Greece

A historic, and one of the most beautiful villages in Crete

Ένα ιστορικό και από τα πιο όμορφα χωριά της Κρήτης
Part I'
Therisos village, with its dramatic mountain scenery and gorge, sits at 580 m. at the foothills of White Mountain range in the west of Crete.
Το χωριό Θέρισο, με το δραματικό ορεινό τοπίο και το φαράγγι, ορθώνεται στα 580 μέτρα, στους πρόποδες των μαζικών Λευκών Ορέων στα δυτικά της Κρήτης.

The Club of the people from Therisos.

Therisos is a small mountainous, Cretan village 16 km from Chania town in the region of Chania- Greece.
Το Θέρισο είναι ένα μικρό ορεινό, κρητικό χωριό 16 χλμ. από την πόλη των Χανίων στην Κρήτη.

The 16 km south of the city of Chania route through Theriso gorge, with a total length of 6 km. rewards the visitor for this choice.
Η διαδρομή 16 χλμ νότια της πόλης των Χανίων μέσα από το φαράγγι του Θέρισου με συνολικό μήκος 6 χλμ. επιβραβεύει τον επισκέπτη για αυτή την επιλογή.

The road through the gorge is impressive. In several spots you drive between vertical cliffs which at times actually project over the road.
Ο δρόμος μέσα από το φαράγγι είναι εντυπωσιακός. Σε πολλά σημεία οδηγείτε ανάμεσα σε κατακόρυφους βράχους που ενίοτε προβάλλουν πάνω από το δρόμο.

Therisos is a historic village, which played an important role in the various revolutionary movements of Crete of the 19th century.
Το Θέρισο (παλαιότερα αναφερόταν και ως η Θέρισσος) είναι ιστορικό χωριό, που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα διάφορα επαναστατικά κινήματα της Κρήτης του 19ου αιώνα.

The village is situated at a height of 580 m. encircled by mountains at the foot of Lefka Ori whose naked tops contrast sharply with the dense vegetation of the place.
Το χωριό βρίσκεται σε ύψος 580 μ., Περιτριγυρισμένο από βουνά στους πρόποδες των Λευκών Ορέων, των οποίων οι γυμνές κορυφές συγκλίνουν απότομα με την πυκνή βλάστηση του τόπου.

It is famous for its rich history, and was the base for the fighters of the 1821 Revolution against Turks.
Είναι διάσημο για την πλούσια ιστορία του και ήταν η βάση για τους μαχητές της Επανάστασης του 1821 ενάντια στους Τούρκους.

During the Revolution of 1821, the village became a battlefield between the Greek revolutionaries and the Ottoman troops.
Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821, το χωριό έγινε πεδίο σκληρών μαχών μεταξύ των Ελλήνων επαναστατών και των οθωμανικών στρατευμάτων.

In August 1821 and in August 1822, Therisos was first destroyed by Turkish-Cretan forces and then by the Egyptian army.
Τον Αύγουστο του 1821 όσο και τον Αύγουστο του 1822 το Θέρισο καταστράφηκε αρχικά από δυνάμεις Τουρκοκρητικών και έπειτα από τον αιγυπτιακό στρατό.
On March 26, 1867, the official glorification of 2000 armed men (Cretans and volunteers from Greece) of Ioannis Zyvrakakis was held in Therisos.
Την 26η Μαρτίου του 1867, πραγματοποιήθηκε στο Θέρισο επίσημη δοξολογία 2000 ενόπλων (Κρητικών και εθελοντών από την Ελλάδα) του Ιωάννη Ζυμβρακάκη.

On March 10, 1905, Therisos was the seat of the revolutionary government of the "United Opposition" of Venizelos, Manos and Foumi, against the rule of Prince George and for the Union of Crete with Greece.
Στις 10 Μαρτίου του 1905, το Θέρισο αποτέλεσε την έδρα της επαναστατικής κυβέρνησης της «Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως» των Βενιζέλου, Μάνου και Φούμη εναντίον της αρμοστείας του πρίγκιπα Γεωργίου και υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

Theriso is famous for its connection with Eleftherios Venizelos and the late-19th-century revolutionary period in Crete.
Το Θέρισο φημίζεται για τη σχέση του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την επαναστατική περίοδο του τέλους του 19ου αιώνα στην Κρήτη.

This uprising of 1905 fought to unite the people of the island of Crete after 400 years of domination by the Ottomans, and subsequent outside rule by Prince George of Greece, sent by the Great Powers.
Η εξέγερση του 1905 έγινε για την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, μετά από 400 χρόνια κυριαρχίας από τους Οθωμανούς και μετέπειτα εξωτερικής κυριαρχίας, του πρίγκιπα Γεωργίου της Ελλάδας, που έστειλαν οι Μεγάλες Δυνάμεις.

Theriso holds a special place in the hearts of all Cretans. Popi Nicolaides, Lygia & Gregoris Maliotis ready to explore the village.
Το Θέρισο κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές όλων των Κρητών. Η Πόπη Νικολαίδου, Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης έτοιμοι, να εξερευνήσουν το χωριό.

No doubt Venizelos chose this village as he was uniquely tied to the mountain people and this village, it being the village of his mother Stiliani Ploumidakis.
Ο Βενιζέλος, χωρίς αμφιβολία, επέλεξε αυτό το χωριό καθώς ήταν μοναδικά δεμένο με τους ορεινούς κατοίκους και ήταν και το χωριό της μητέρας του Στυλιανής Πλουμδάκη.

In this small village stands the Eleftherios Venizelos Centre for Independence and the Therisos National Resistance Museum.
Στο μικρό αυτό χωριό βρίσκονται το Κέντρο Ανεξαρτησίας Ελευθέριος Βενιζέλος και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης του Θερίσου.


The strategic location of the village has often given it a place in history.
Η στρατηγική θέση του χωριού έχει συχνά δώσει μια θέση στην ιστορία.

There are lso two museums in Therissos: the first founded in 1985, the Historical and Folklore Museum that operates during the summer period and is housed in the building that served as the headquarters of the 1905 revolution.
Στο Θέρισο υπάρχουν δύο μουσεία: πρώτο χρονολογικά είναι το ιδρυμένο το 1985, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, που λειτουργεί κατά την καλοκαιρινή περίοδο και στεγάζεται στο κτίριο που χρησίμευσε ως αρχηγείο της επανάστασης του 1905.


The house has been preserved as a historical building.
Το σπίτι διατηρείται ως ιστορικό κτίριο.

Among other things are exhibited weapons, documents, photographic material as well as personal items of Eleftherios Venizelos.
Μεταξύ άλλων εκτίθενται όπλα, έγγραφα, φωτογραφικό υλικό καθώς και προσωπικά αντικείμενα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Gregoris & Lygia Maliotis, and Popi Nicolaides in the footsteps of Eleftherios Venizelos visiting the house that housed the headquarters of Therisos Revolution (1905).
Ο Γρηγόρης & Λυγία Μαλιώτη και Πόπη Νικολαΐδου στα βήματα του Ελευθέριου Βενιζέλου, επισκέπτονται την οικία όπου στεγάστηκε το αρχηγείο της Επανάστασης του Θερίσου (1905).

Lygia & Gregoris Maliotis outside of the headquarters of Therisos Revolution (1905), a house where the mother of Eleftherios Venizelos used to live.
Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης έξω από το αρχηγείο της Επανάστασης του Θερίσου (1905), το σπίτι, της μητέρας, του Ελευθέριου Βενιζέλου.

This village has a remarkable history, interwoven with the freedom and independence of the Cretan people.
Το χωριό αυτό έχει μια αξιοσημείωτη ιστορία, συνυφασμένη με την ελευθερία και την ανεξαρτησία του Κρητικού λαού.

Popi & Phivos Nicolaides in front of the museum which covers two floors with mainly historic pictures and newspaper articles, clothing and articles from the period.
Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης μπροστά στο διώροφο μουσείο, που περιέχει κυρίως ιστορικές εικόνες, άρθρα εφημερίδων, είδη ένδυσης και αντικείμενα της εποχής.
The revolution of Theriso began in 1905, and then expanded in the whole island, claiming the union of Crete.
Η επανάσταση του Θερίσου το 1905, άρχισε εδώ και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε ολόκληρο το νησί, υποστηρίζοντας την ένωση της Κρήτη με την Ελλάδα.
In 1905, after some years of controversies, Venizelos assembled revolutionaries from the whole of Crete in Theriso where they proclaimed unification with Greece.
Το 1905, μετά από μερικά χρόνια διαμάχης, ο Βενιζέλος συγκέντρωσε επαναστάτες από ολόκληρη την Κρήτη στο Θέρισο όπου κήρυξαν την Ένωση τους με την Ελλάδα.

An important monument to the village is the holy temple of St. George, dating back to the second half of the 16th century.
Σημαντικό μνημείο του χωριού αποτελεί ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος χρονολογείται στο β' μισό του 16ου αιώνα.

Lygia Malioti, Popi Nicolaides and Gregoris Maliotis walking and discovering the numerous beauties and stunning landscape of the village.
Η Λυγία Μαλιώτη, Πόπη Νικολαΐδου και ο Γρηγόρης Μαλιώτης περπατούν και ανακαλύπτουν τις πολυάριθμες ομορφιές και το εκπληκτικό τοπίο του χωριού.
In the central square of the village prevails the statue of the great Greek politician Eleftherios Venizelos. 
Στην κεντρική πλατεία του χωριού κυριαρχεί το άγαλμα του μεγάλου Έλληνα πολιτικού Ελευθέριου Βενιζέλου.
Ioannis Poulakas of Constantine was born in Therisos village and was one of the most popular Macedonian fighters of the Greeks.
Ο Ιωάννης Πούλακας του Κωνσταντίνου καταγόταν από το Θέρισσο και ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς Μακεδονομάχους.

The grave of Stefanos Chalis (1796 - August 19, 1821) who was a Greek chieftain and a fighter of the Greek War of Independence. He was the younger brother of fighters of the Revolution, Vassilios and Ioannis, who were also notable chieftains.
Ο τάφος του ήρωα Στέφανου Χάλη (1796 – 19 Αυγούστου 1821 ) ήταν οπλαρχηγός και αγωνιστής της επανάστασης του 1821 από το Θέρισο της Κρήτης. Ήταν ο μικρότερος αδελφός των επίσης αγωνιστών της επανάστασης, Βασιλείου και Ιωάννη.

Stefanos Chalis is also attested as a poet, singer and lyre player. According to one theory, it is claimed that Chalis is the creator of the famous traditional song Cretan song Pote tha kani xasteria (When will the sky clear)
Σύμφωνα με μια θεωρία, υποστηρίζεται ότι ο Στέφανος Χαλής είναι ο δημιουργός του πασίγνωστου και χιλιοτραγουδισμένου, παραδοσιακού, ριζίτικου Κρητικού τραγουδιού «Πότε θα κάνει ξαστεριά».
Vasilios Chalis, from Therisos (1785-1846), Fighter of the 1821 Revolution. He took part in the uprisings during the 1820s as a 'Cretan field marshal and leader'.
Η προτομή του Βασίλη Χάλη. (Στρατάρχης Κρήτης), Ὁ θερισιανός ἀγωνιστής (1785-1846).
Vassilis Chalis was not only a hero in the fields of the great battles, he coaxed his fighters on the rough mountains and steep gorges of Crete, but also a man with organizational spirit, insight and belief in the ideals of freedom and love for the birthplace of Crete.
Ο Βασίλης Χάλης δεν ήταν μόνο ένας ήρωας στα πεδία των μεγάλων μαχών, που εμψύχωνε τους συναγωνιστές του πάνω στα δύσβατα βουνά και τα απότομα φαράγγια της Κρήτης, αλλά και ένας άνθρωπος με οργανωτικό πνεύμα, διορατικότητα και πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας και της αγάπης προς τη γενέτειρα Κρήτη.

Popi Nicolaides and Lygia Malioti face to face with the rich history past of Therisso Village In Crete.
Η Πόπη Νικολαΐδου και η Λυγία Μαλιώτη μπροστά στο πλούσιο ιστορικό παρελθόν, του χωριού Θέρισο στην Κρήτη.

The church of Panagia at Therissos is located under a huge plane tree of the village square and next to the statue of Eleftherios Venizelos.
Η εκκλησία της Παναγίας στο Θέρισο βρίσκεται κάτω από ένα τεράστιο πλάτανο της πλατείας του χωριού και δίπλα στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Lygia & Gregoris Maliotis posing in front of the monument of Eleftherios Venizelos who became the island's first independent prime minister in 1905 and the prime minister of Greece in 1910.
Η Λυγία & Γρηγόρης Μαλιώτης μπροστά στο μνημείο, του Ελευθέριου Βενιζέλου, που έγινε ο πρώτος ανεξάρτητος πρωθυπουργός του νησιού το 1905 και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1910.

The statue of Eleftherios Venizelos in the square of the village. Venizelos is one of the great heroes of Crete and Greece.
Το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πλατεία του χωριού. Ο Βενιζέλος είναι ένας από τους σπουδαίους ήρωες της Κρήτης και της Ελλάδας.

The famous politician and statesman, Eleftherios Venizelos, born in Mournies in Chania in 1864, started the revolution of 1905 in this village. Popi & Phivos Nicolaides in front of the monument.
Ο διάσημος πολιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος, γεννήθηκε στις Μουρνιές του νομού Χανιά το 1864, ξεκίνησε την επανάσταση του 1905 στο χωριό. Η Πόπη & Φοίβος Νικολαΐδης μπροστά από το μνημείο.
Finally in 1913 Crete became unified with Greece. Eleftherios Venizelos went on to become Prime Minister of Greece from 1910 to 1915.
Τελικά, το 1913 η Κρήτη ενώθηκε με την Ελλάδα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 1910 έως το 1915.

 
Eleftherios Kyriakou Venizelos; (23 August 1864 – 18 March 1936) was an eminent Greek leader of the Greek national liberation movement and a charismatic statesman of the early 20th century.
Ελευθέριος Κυριάκου Βενιζέλος; (23 Αυγούστου 1864 - 18 Μαρτίου 1936) ήταν εξέχον ηγέτης του ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος και ένας χαρισματικός πολιτικός των αρχών του 20ού αιώνα.


1 comment:

Cheryl said...

It looks so peaceful. Beautiful!